Ieškoti

Skaitmeninių platformų/aplikacijų ar procesų ir technologijų skatinačių kūrybiškumą demonstravimas.

Aprašymas: Rezultate atliekamas bandomasis paslaugų teikimas, vartotojų patirties įvertinimas. Tobulinamas ir detalizuojamas produktų/paslaugų dizaino verslo/veiklos modelis/planas.

Raktažodžiai: skaitmeninės platformos, aplikacijos, dizainas, poveikis kūrybiškumui

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto/paslaugos dizainas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai remiantis “dizaino vertės galimybių diagrama” (Angl. Value opportunity chart), sukurtas naujo produkto/paslaugos dizaino projektas, siekiant nustatyti produkto/paslaugos dizaino veiksmingumą rinkoje.

Raktažodžiai: produkto dizainas, paslaugos dizainas, dizaino vertė, galimybių diagrama

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikymo dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti galimybių studija.

Aprašymas: Rezultate ištirti technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių panaudojimo galimybės dizaine, atlikta koncepcijos analizė ir spec. savybių nustatymas.

Raktažodžiai: dizaino prodektai, naujos technologijos, naujos medžiagos, skaitmeniniai sprendiniai, kūrybiniai procesai, kūrybiniai produktai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto/paslaugos dizaino prototipo kūrimas.

Aprašymas: Rezultate bus parengtas produktų dizaino paslaugų pirminis maketas, ištestuotas modelio ar jo elementų veikimas. Testuojama produkto gamybai/paslaugų teikimui reikalinga įranga, technologijos, medžiagos, paslaugų teikimo sąlygos ir pan.

Raktažodžiai: naujas produktas, prototipas, paslaugos dizainas, produkto dizainas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Žaidybinių strategijų ir elementų taikymo mokymosi procese įtaka testų ir egzaminų rezultatams.

Aprašymas: Tyrimo metu būtų analizuojama, ar/kaip žaidybiniai informacijos pateikimo būdai leidžia greičiau, tiksliau įsisavinti ugdymo programos, mokymosi informaciją, ar/kaip didina mokinių įsitraukimą į mokymosi procesą, didina jų susidomėjimą. Rezultatas būtų validuotas mokymosi efektyvumo tyrimo instrumentas ir parengta tyrimo rezultatus perteikianti studija.

Raktažodžiai: mokymo procesas, žaidybiniai elementai, inovacijų poveikis

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Mokymo(si) staretegijų ir mokymo(si) aplinkų įtakos tyrimas mokymo(si) rezultatams

Aprašymas: Tyrimo tikslas: identifikuoti, kokiomis priemonėmis, aplinkomis ir metodais mokiniams geriausiai sekasi mokytis ir kokiomis priemonėmis, aplinkomis ir metodais naudojantis mokytojams ir mokyklų vadovams geriausiai pavyksta vykdyti mokymo(si) procesą. Tyrimo rezultatai parodytų, kokių mokymo(si) priemonių ir aplinkų reikia šiuolaikiniams mokymo(si) poreikiams patenkinti mokykloje mokytojams, mokyklų vadovams ir mokiniams. Parengiama tyrimo ataskaita.

Raktažodžiai: mokymosi strategijos, mokymosi aplinkos, mokymosi rezultatai

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Virtualios mokymo(-si) platformos panaudojimo galimybių Lietuvos mokyklose tyrimai

Aprašymas: Pagrindus metodiką, siekiama atsakyti, kaip elektroninė klasės sistema įtakoja darbą pamokos metu, kaip palengvina mokytojų darbą pamokų ir pasiruošimo joms metu, kaip tai įtakoja mokinių įsisavintą žinių kiekį bei mokymosi rezultatus. Tyrimo rezultatas - studija.

Raktažodžiai: virtualus mokymasis, virtualaus mokymosi platforma, kompetencijų vystymas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujų ugdymo metodikų efektyvumo tyrimai

Aprašymas: Atliekami moksliniai tyrimai, siekiant nustatyti, kokį poveikį naujos ugdymo metodikos daro mokymosi rezultatams. Parengiama tyrimo ataskaita.

Raktažodžiai: ugdymo metodikos, inovatyvių ugdymo metodikų efektyvumas, mokymosi rezultatai.

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Taikomieji archeologinio paveldo tyrimai

Aprašymas: Atliekant restauravimo, statybų ar projektavimo darbus užsakovui neretai tenka dirbti archeologijos paveldo objekto zonoje. Norint tęsti darbus prieš paruošiant projektą, arba jau ruošiantis statybų darbams, galimo užstatymo arba poveikio zonoje paprastai yra atliekami archeologiniai tyrimai. Priklausomai nuo objekto galimi detalūs, žvalgomieji arba archeologinių žvalgymų tyrimai. Archeologijos nekilnojamo kultūros paveldo objektų tyrimą atlieka atitinkamos srities mokslininkas, turintis kvalifikacijos atestatą.

Raktažodžiai: archeologijos paveldas, istoriniai ir archeologiniai tyrimai

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Vaikų elgesio problemų ugdymo įstaigoje įveikos metodikos

Aprašymas: Bus atlikta galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti projekto socialinį aspektą švietimo įstaigų kontekste.

Raktažodžiai: elgesio korekcija, ugdymo institucija, vaikai.

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Edukacinių technologijų diegimo įvairaus tipo organizacijose tyrimai ir metodika

Aprašymas: Organizacijų kompetencijų ugdymo el. mokymosi organizavimo poreikių ir edukacinių technologijų diegimo galimybių studija, tyrimo metologija.

Raktažodžiai: edukacinės technologijos, organizacinės kompetencijos, inovacijų diegimas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Mokymai, viešos paskaitos nekilnojamo kultūros paveldo klausimais

Aprašymas: Mūsų savimonė ir istorinis paveldas yra tampriai susiję. Tyrinėjant istorinius procesus mes stengiamės atpažinti įvairių visuomenių simbolines struktūras. Per istorinę aplinką mes galime save apibrėžti, surasti ir išryškinti savitumus. Tačiau ją tyrinėdami susiduriame su tam tikra ženklų sistema ir daiktų tekstais (tai tarpininkai – medijos). Su tuo susiduriame daugybėje reiškinių, susijusių su mus pasiekusiais istorijos fragmentais. Įvairiausi artefaktai (daiktai, objektai, reiškiniai, veiksmai) tampa tekstais, kurių funkcija, kaip ir tekstui būdingas kultūrinis kontekstas, mums nežinomi. Filosofijos ir psichologijos katedroje pristatomų edukacinių užsiėmimų metu analizuojami ir vertinami būdai, kuriais kultūrinės ir medijų (tekstų) struktūros sąveikauja su ekonominiais ir politiniais procesais; kaip formuojama pasaulėžiūra ir kokia jos įtaka individo ir visuomenės sąveikai; nagrinėjama, kaip žmonės „savinasi“ ir naudoja kultūrinius tekstus ir praktikas; aiškinama kaip, priklausomai nuo visuomenėje naudojamų kultūrinių tekstų ir praktikų formuojama savivoka bei pasaulėžiūra.

Raktažodžiai: simbolinės struktūros, paveldo pažinimas, viešos paskaitos, edukaciniai užsiėmimai, medijų istorija, kultūros istorija

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Skaitmeninių platformų/aplikacijų ar procesų poveikio visuomenės ar organizacijų kūrybiškumui analizė.

Aprašymas: Rezultate bus atlikta techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas remiantis Dizaino mąstymo metodologija (angl. Design Thinking)., kuriuo siekiama įvertinti produkto/paslaugos dizaino poveikį kūrybiškumui.

Raktažodžiai: Skaitmeninės platformos, aplikacijos, dizainas, poveikis kūrybiškumui

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Skaitmeninių platformų/aplikacijų ar procesų ir technologijų skatinačių kūrybiškumą kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai remiantis Dizaino mąstymo metodologija (angl. Design Thinking), sukurtas dizaino projektas, siekiant išgauti produkto/paslaugos dizaino poveikį kūrybiškumui.

Raktažodžiai: skaitmeninės platformos, aplikacijos, dizainas, poveikis kūrybiškumui

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Viešųjų erdvių pritaikymo “visiems” analizė.

Aprašymas: Rezultate bus atlikta techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas remiantis “Dizainas visiems” metodika (angl. Design for all) kuriuo siekiama nustatyti viešųjų erdvių pritaikomumo galimybes visiems galimybes (įtraukiami neįgalieji, skirtingos amžiaus ir soc. grupės).

Raktažodžiai: analizė, techninė galimybių studija, viešosios erdvės, dizainas visiems

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikytų naujiems dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti prototipo sukūrimas.

Aprašymas: Rezultate parengtas pirminis maketas, ištestuotas maketo ar jo elementų veikimas kūrybiniuose procesuose ar dizaino produktų kūrime. Testuojama dizaino produkto gamybai/ kūrybinių paslaugų vykdymui reikalinga įranga, technologijos, medžiagos, paslaugų teikimo sąlygos ir pan.

Raktažodžiai: dizaino produktai, kūrybiniai procesai, naujos technologijos, naujos medžiagos, prototipas, kūrybinbės paslaugos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Vartotojų patirties gerinimo per dizainą analizė.

Aprašymas: Rezultate bus atlikta techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti nustatyti produkto/paslaugos dizaino elementų poveikį vartotojų patirties gerinimui.

Raktažodžiai: techninė galimybių studija, vartotojų patirties gerinimas, dizaino poveikis vartotojui

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Viešųjų erdvių pritaikymo “visiems” koncepcija/dizaino projektas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai remiantis “Dizainas visiems” metodika (angl. Design for all), sukurtas interjero dizaino projektas, siekiant skatinti viešųjų erdvių pritaikomumą visiems (įtraukiami neįgalieji, skirtingos amžiaus ir soc. grupės).

Raktažodžiai: interjero dizainas, projektas, dizainas visiems

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Tinklapių ar mobile aplikacijų dizaino kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas tinklapio ar mobile dizainas, siekiant gerinti vartotojų patirtį (angl. User Experience).

Raktažodžiai: tinklampių dizainas, aplikacijų dizainas, vartotojų patirties gerinimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto/paslaugos dizaino prototipo demonstravimas.

Aprašymas: Rezultate atliekamas bandomasis produkto rinkai pristatymas/paslaugų teikimas, atliekamas vartotojų patirties įvertinimas. Tobulinamas ir detalizuojamas produktų/paslaugų dizainas, verslo/veiklos modelis/planas.

Raktažodžiai: naujas produktas, prototipas, demonstravimas, nauja paslauga, vartotojo patirties vertinimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Vartotojų patirties gerinimo sprendinių kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai,siekiant gerinti produkto/paslaugos dizaino elementų poveikį vartotojų patirties gerinimui.

Raktažodžiai: vartojų patirtis, dizaino projektas, produktas/paslauga

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto/paslaugos prototipo bandomosios partijos gamyba.

Aprašymas: Sukurta produkto/paslaugos dizaino bandomoji versija (parengtas pirminis detalizuotas produktų/paslaugų dizaino prašymas, įsigyta, paruošta ir išbandyta reikiama įranga, medžiagos, parinktas personalas, sukurtos tinkamos sąlygos paslaugoms teikti).

Raktažodžiai: naujas produktas, naujos paslaugos, prototipas, bandomoji partija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Organizacijos lyderių asmeninio įvaizdžio kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti ir sukurti efektyvų organizacijos lyderių įvaizdį rinkoje.

Raktažodžiai: asmeninis įvaizdis, lyderystė

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto/paslaugos/prekinio ženklo įvedimas į rinką.

Aprašymas: Rezultate atliekamas bandomasis produkto/ženklo dizaino rinkai pristatymas ar paslaugų teikimas, bei atliekamas vartotojų patirties įvertinimas. Tobulinamas ir detalizuojamas dizainas ir įvedimo į rinką planas.

Raktažodžiai: prekinis ženklas, naujas produktas, įvedimas į rinką

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Rinkodarinių gaminių / reklaminių elementų dizaino kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti ir sukurti tinkamas rinkodarines priemones naujo produkto įvedimui į rinką.

Raktažodžiai: rinkodarinės priemonės, dizaino projektas, reklama

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Produkto ir paslaugos sistemos dizaino kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti ir sukurti produkto ir jį lydinčios paslaugos dizaino suderinamumą.

Raktažodžiai: produkto paslagos sitema, dizainas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Pakuotės dizaino kūrimas, naudojant inovatyvias medžiagas ir technologijas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti ir sukurti tinkamą pakuotės dizainą, sukurtas pakuotės dizainas, siekiant didinti produkto žinomumą, pardavimus ir tvarumą.

Raktažodžiai: pakuotės dizainas, produkto pozicionavimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Organizacijos lyderių kūrybiškumo skatinimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti ir sukurti efektyvius metodus organizacijos lyderių kūrybiškumui skatinti.

Raktažodžiai: lyderystė, kūrybiškumo skatinimas, kūrybiškumo ugdymas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Konceptualių Mados/aprangos produktų dizaino kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti inovatyvaus mados produkto dizaino roduktų panaudojimo galimybes kūrybinių industrijų sektoriuje.

Raktažodžiai: mados produktas, aprangos produktas, konceptualus produktas, kūrybinės industrijos

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Dizaino produkto/paslaugos pirminis verslo/veiklos modelis.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai remiantis Dizaino mąstymo metodologija (angl. Design Thinking), sukurtas verslo/veiklos modelis siekiant didinti kūrybinių produktų/paslaugų efektyvumą rinkoje.

Raktažodžiai: dizaino mąstysena, produkto verslo modelis, paslaugos verslo modelis, verslo planas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Odos, tekstilės, guma ir plastiku dengtų medžiagų ir minkštųjų laminatų laidumo vandens garams savybių nustatymas

Aprašymas: Bandymų metu įvertinama odos, tekstilės, guma ir plastiku dengtų medžiagų ir kitų minkštųjų laminatų gebėjimas praleisti ir absorbuoti vandens garus. Nustačius šias savybes apskaičiuojamas laidumo vandens garams koeficientas. Šie tyrimai dažniausiai taikomi įvertinti avalynės higienines savybes.

Raktažodžiai: laidumas vandens garams, vandens garų absorbcija, laidumo vandens garams koeficientas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir teritorijų tyrimai ir ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertizės, mokslo galimybių studijos, pavienių registrinių objektų bei saugomų teritorijų pokyčių analizė ir vertinimas, vertingųjų savybių nustatymas, objekto istoriniai tyrimai. Laikinųjų apsaugos reglamentų rengimas. Architektūros paveldo objektų apmatavimas ir brėžinių sudarymas naudojant technologinę įrangą.

Raktažodžiai: Nekilnojamasis kultūros paveldas, kultūrinis kraštovaizdis, pokyčių analizė, vertingųjų savybių fiksavimas, istoriniai tyrimai

Mokslo kryptis:
Pasiekimų vertinimo metodikos parengimas pradinių klasių (I, II) mokiniams kūno kultūros pamokose

Aprašymas:

Pasiekimų vertinimo metodikos parengimas pradinių klasių (I, II) mokiniams kūno kultūros pamokose

Raktažodžiai: pasiekimai, vertinimas, metodika, kūno kultūra, pradinės klasės

Mokslo kryptis:
Pristatymo technologinių operacijų tema vedimas

Aprašymas:

Technologinės operacijos

Raktažodžiai: technologinės, operacijos, pristatymas, tema, vedimas

Mokslo kryptis:
Poveikio aplinkai vertinimas pramonės, energetikos, atliekų tvarkymo ir paslaugų teikimo įmonėse

Aprašymas:

Poveikio aplinkai vertinimas pramonės, energetikos, atliekų tvarkymo ir paslaugų teikimo įmonėse

Raktažodžiai: Poveikio aplinkai vertinimas pramonės, energetikos, atliekų tvarkymo ir paslaugų teikimo įmonėse

Mokslo kryptis:
Kuriamo gaminio ekologinio projektavimo aplinkosauginė analizė

Aprašymas:

Kuriamo gaminio ekologinio projektavimo aplinkosauginė analizė

Raktažodžiai: Kuriamo gaminio ekologinio projektavimo aplinkosauginė analizė

Mokslo kryptis:
Inovatyvios mažųjų biologinių nuotekų valymo įrenginių veikimo efektyvumo nustatymo metodikos sukūrimas, bei patikrinimas realiomis sąlygomis. Metodikos taikymas biologinio mažo našumo nuotekų valymo įrenginio BIOCLAR B6 technologiniai analizei, bei nuotekų išvalymo efektyvumo tyrimui.

Aprašymas:

Inovatyvios mažųjų biologinių nuotekų valymo įrenginių veikimo efektyvumo nustatymo metodikos sukūrimas, bei patikrinimas realiomis sąlygomis. Metodikos taikymas biologinio mažo našumo nuotekų valymo įrenginio BIOCLAR B6 technologiniai analizei, bei nuotekų išvalymo efektyvumo tyrimui.

Raktažodžiai: Inovatyvios mažųjų biologinių nuotekų valymo įrenginių veikimo efektyvumo nustatymo metodikos sukūrimas, bei patikrinimas realiomis sąlygomis. Metodikos taikymas biologinio mažo našumo nuotekų valymo įrenginio BIOCLAR B6 technologiniai analizei, bei nuotekų išvalymo efektyvumo tyrimui.

Mokslo kryptis:
Pavienių dideliu kiekiu gaminamų gaminių identifikavimo technologijos koncepcinio modelio parinkimas ir demonstracinio maketo sukūrimas

Aprašymas:

Pavienių dideliu kiekiu gaminamų gaminių identifikavimo technologijos koncepcinio modelio parinkimas ir demonstracinio maketo sukūrimas

Raktažodžiai: žymėjimas, žymenys, "bekontaktis nuskaitymas"

Mokslo kryptis:
Migrantų socialinės įtraukties į bendruomenę tyrimai.

Aprašymas: Parengta studija, kurioje bus įvertinta migrantų socialinė aprėptis bendruomenėje, kaip ugdymas padeda asmeniui, įsitraukti į įvairių institucijų veiklas? Kokiomis edukacinėmis priemonėmis vyriausybinės ir nevyriausybinės institucijos siekia socialinės įtraukties, tai padės skatinti migrantų kūrybiškumą ir produktyvumą, parengta tyrimo metodologija.

Raktažodžiai: migrantai, socialinė įtrauktis, bendruomenė

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertizė - archeologinio paveldo vertinimas

Aprašymas: Kultūros paveldas yra esminis elementas formuojantis tapatumo suvokimą, tai ir labai svarbus kultūrinio turizmo išteklius. Istorinė atmintis, kultūrinė vietos reikšmė – svarbus argumentas pagrindžiant objekto ar vietovės svarbą tapatumo dėmens formavimui. Mokslininkas specializuojasi priešistorės ir viduramžių laikotarpio (iki XVIII a.) kultūros, mitologijos, istorijos, archeologijos bei architektūros objektų ar vietovių vertinime, nustatant jų vertingąsias savybes, svarbą ar reikšmę kultūriniame ir istoriniame kontekste bei galimą pritaikymą paveldo sklaidoje.

Raktažodžiai: paveldo vertinimas, vertingosios savybės, istorija, mitologija, archeologija, architektūra

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Vertės vartotojui kūrimo sprendimų techninių galimybuių studija

Aprašymas:

Įmonėms yra svarbu išsiaiškinti, kaip vartotojai suvokia gaunamą vertę, kokiais sprendimais ta vertė yra kuriama, t.y. kokie yra vertės vartotojui determinantai. Tik tuomet galima priimti efektyvius marketingo sprendimus, susijusius su vertės pasiūlymo tobulinimo tikslu plėtoti ilgalaikius santykius su vartotoju.

Raktažodžiai: Vertė, vartotojas

Mokslo kryptis:
To make a questionnaire for market demand on dairy products with reduced saturated fatty acids on Lithuanian market

Aprašymas:

To make a questionnaire for market demand on dairy products with reduced saturated fatty acids on Lithuanian market 

Raktažodžiai: To make a questionnaire for market demand on dairy products with reduced saturated fatty acids on Lithuanian market

Mokslo kryptis: