Lygių galimybių tyrimai

Aprašymas:
Parengtos lytiškumo, amžiaus, negalios ir kt. tyrimų metodikos, įgalinančios komplesiškai vertinti lygių galimybių situaciją.

Produkto/paslaugos dizaino koncepcija.

Aprašymas:
Rezultate atliktas tiriamasis analitinis ir kūrybinis darbas, kuriuo siekiama apibrėžti kuriamo naujo produkto/paslaugos dizaino koncepciją. Produkto dizaino paslaugų koncepcija formuluojama kaip teorinė įžvalga.

Naujo produkto dizaino prototipo sukūrimas.

Aprašymas:
Rezultate bus parengtas produkto dizaino pirminis maketas, ištestuotas maketo ar jo elementų veikimas. Testuojama produkto gamybai reikalinga įranga, medžiagos, sąlygos ir pan.

Prekinio ženklo dizaino / organizacijos vizualinio identiteto, kūrimas.

Aprašymas:
Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas dizaino projektas, siekiant efektyvaus produkto/paslaugos ar organizacijos pristatymo rinkoje.

Dizaino produkto/paslaugos rinkodaros strategijos kūrimas.

Aprašymas:
Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas rinkodaros strategijos projektas, siekiant efektyvaus produkto/paslaugos pristatymo rinkoje.

Dizaino produkto/paslaugos marketingo plano kūrimas.

Aprašymas:
Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas rinkodaros strategijos projektas, siekiant efektyvaus produkto/paslaugos pristatymo rinkoje.

Visuomenės nuomonės, nuostatų ir poreikių tyrimai

Aprašymas:
Visuomenės nuomonės, savivaldybių, kitų administracinių teritorinių vienetų gyventojų, verslo ir viešųjų organizacijų darbuotojų nuostatų ir poreikių tyrimai

Socialinės politikos priemonių vertinimas ir poveikio analizė

Aprašymas:
Atliekamas socialinės politikos programų, priemonių ir poveikio analizės vertinimas užimtumo, lygių galimybių ir socialinės integracijos srityse. 

Gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis indekso sudarymo metodika

Aprašymas:
Parengta standartizuota gyventojų pasitenkimo viešosiomis paslaugomis vertinimo metodika, išbandyta daugiau nei 10 Lietuvos savivaldybių.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių centrų veiklos taikomieji tyrimai, piliečių dalyvavimo viešajame valdyme tyrimai

Aprašymas:
Siekiama atlikti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos tyrimus, parengti piliečių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo viešajame valdyme instrumentą, išanalizuoti dalyvavimo būdus ir poreikius

Sociologiniai taikomieji tyrimai verslo ir viešosioms organizacijoms

Aprašymas:
Įvairių sociologinių tyrimų organizavimas ir atlikimas skirtingo tipo organizacijose (verslo, viešojo sektoriaus, nevyriausybinėse organizacijose). Pagrindiniai naudojami tyrimo metodai: fokusuotos grupinės diskusijos, interviu. Metodologijos ir metodikos parinkimas, klausimynų konstravimas.

Jaunimo gyvenimo sąlygų ir socialinės atskirties stebėsenos metodika

Aprašymas:
Parengta jaunimo socialinės atskirties ir gyvenimo sąlygų stebėsenos metodologija, įgalinanti kompleksiškai vertinti jaunimo situaciją Lietuvoje ir ES.

Kultūros politikos tyrimai

Aprašymas:
Kultūra ir kultūros politika, ugdymas karjerai ir šeimos politika reikalauja nuolatinio tyrimo šiuolakinės visuomenės iššūkių kontekste. Tai padės ne fiksuoti esamą sitauciją, bet ir lyginti ją su kitomis šalimis bei prognozuoti galimus pokyčius. Tai pagrindžia tyrimų įvardintose srityse aktualumą bei praktinį pritaikomumą.

Gyventojų nuomonės apie savivaldybių teikiamas viešąsias paslaugas taikomieji tyrimaiSocialinis ekonominis teritorijų vystymosi vertinimas ir strateginės plėtros strategijų kūrimas

Aprašymas:
"Siekiant atlikti lyginamąją analizę apie savivaldybių teikiamas viešąsias paslaugas, būtų aktualu parengti standartizuotą klausimyną, kuriuo remiantis būtų atliekami tyrimai visose savivaldybėse. "

Gyventojų nuomonės apie savivaldybių teikiamas viešąsias paslaugas taikomieji tyrimai

Aprašymas:
"Siekiant atlikti lyginamąją analizę apie savivaldybių teikiamas viešąsias paslaugas, būtų aktualu parengti standartizuotą klausimyną, kuriuo remiantis būtų atliekami tyrimai visose savivaldybėse. "

Šalies patrauklumo TUI studija

Aprašymas:
Tiesioginės užsienio investicijos - vienas pagrindinių šalies ekonomikos stabilumą ir tvirtumą demostruojančių elementų. Todėl būtina sukurti visaapimantį kriterijų rinkinį, kuris galėtų būti naudojamas tiriant bet kokios valstybės patrauklumo lygį tiesioginėms užsienio investicijoms.

Organizacijos darbuotojų emocinio intelekto potencialo įvertinimas ir vystymo programų kūrimas

Aprašymas:
Emocinio intelekto rodiklių: savo emocijų pažinimo ir reguliavimo; kitų emocijų pažinimo ir reguliavimo; manipuliavimo; socialinių tarpasmeninių su emocijomis suijusių situacijų sprendimo, emocijų identifikavimo garsiniuose signaluose (balso intonacijose) ir emocijų atsispindičių veido išraiškose (nuotraukose) psichologinis įvertinimas. bendro emocinio intelekto lygio nustatymas. Emocinio intelekto ugdymo programų kūrimas ir įgyvendinimas.

Organizacijos darbuotojų kūrybiškumo vystymas: mokymo metodikų / programų rengimas ir realizavimas

Aprašymas:
Kokį kūrybinį potencialą turi organizacijos darbuotojai ir kokios sudarytos sąlygos jam atsiskleisti? Naudojant psichologines metodikas, laikantis etikos normų, gali būti įvertintos darbuotojų vidinės savybės, turinčios įtaką kūrybiškumui. Analizuojama motyvavimo sistema ir vadovavimo stilius, kaip kūrybinį potencialą skatinantys ar blokuojantys veiksniai; pateikiamos rekomendacijos. Įvertinus sprendžiamų problemų pobūdį, pasiūlomos jas geriausiai atitinkančios kūrybinio mąstymo technikos bei darbuotojai apmokomi jas naudoti. Darbuotojai mokomi kūrybiško problemų sprendimo komandoje, derinant skirtingus gėbėjimus, asmeninius stilius ir lūkesčius.

Lietuviškų realijų pavadinimai ir jų vertimas anglų, vokiečių ir rusų kalbomis

Aprašymas:
Kalba lemia žmogaus mąstymą, pažinimo procesą, kultūriškai formuoja ir keičia elgseną ir net gyvenimo būdą. Žmonės, augę skirtingose kultūrinėse aplinkose ir kalbantys skirtingomis kalbomis, kitaip interpretuoja tikrovę, kitokia kalbine raiška perteikia pasaulio vaizdinius. Vertėjui tapus tarpsisteminių ir tarpkultūrinių kontekstų tarpininku, vertimo moksle ir kritikoje taip pat kinta konceptualieji pagrindai, metodologiniai sprendimai, kuriuos tyrinėja vertimo tyrėjai. Analizuojamas lietuvių kultūrinių realijų vertimas į anglų, prancūzų, vokieąių, rusų kalbas, vokiečių kalbos realijų vertimas į lietuvių kalbą.

Produkto/paslaugos dizaino rinkos tyrimai, analizė ir įvertinimas.

Aprašymas:
Rezultate bus atlikta techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti kuriamo naujo produkto/paslaugos dizaino analogus ir rinkos tendencijas, kryptys, nurodyti produkto dizaino ir paslaugų plėtojimo veiksniai. Nustatytos produkto dizaino kryptys ir tendencijos. Gautos naujos žinios apie produkto dizaino veiksnius ir jų poveikį.

Jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką stebėsenos rodiklių metodika

Aprašymas:
Parengta jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką stebėsenos metodika, įgalinanti kompleksiškai vertinti jaunimo situaciją darbo rinkoje Lietuvoje ir ES.

Socialinių ir techologinių inovacijų taikomieji tyrimai

Aprašymas:
Tyrimai akcentuoja kelias pagrindines dimensijas: ontologinę – kas yra socialinė ar technologinė inovacija?; epistemologinę – kaip mes galime pažinti ir tirti socialinę / technologinę inovaciją?; ir metodologinę – kokie metodai geriausiai atskleistų socialinės /technologinės inovacijos esmę.

Etikos viešajame valdyme tyrimai

Aprašymas:
Šiuolaikiniame viešajame valdyme dažnai susiduriama su etikos problemomis, kurios pastebimos tiek organizacijos , tiek pačios sistemos lygmenyse. Kiekvieną etikos problemą gali vertinti tiek individualiu, tiek organizacijos, tiek visuomenės ar viešojo valdymo sistemos lygmeniu. Viena dažniausiai pasitaikančių etikos problemų viešajame valdyme yra korupcija, pasireiškianti įvairiais mastais („didžioji“ , „mažoji“) ir  įvairiomis formomis (kyšininkavimas, prekyba poveikiu, nepotizmas ir t.t.). Etikos problemų viešajame valdyme  sprendimai ir prevencija glaudžiai siejama su esamos situacijos vertybine diagnostika,  atitinkamai viešojo sektoriaus darbuotojų ir piliečių etikos tyrimais.  Etikos tyrimai analizuoja praktinius  etikos klausimus susijusius vertybėmis, moralės normomis, įsipareigojimais žmonių bendravimo ir institucinėje praktikoje.

Socialinių procesų analitika

Aprašymas:
Diskurso kiekybinė ir kokybinė analizė, statistinių duomenų analizė ir vizualizavimas, kokybinė lyginamoji makro socialinių reiškinių analizė

Darbuotojų karjeros vystymo būdai

Aprašymas:
Taikant originalų karjeros profilio tyrimo instrumentą, nustatomos darbuotojų karjeros vertybės, lūkesčiai, stiprybės ir silpnosios pusės. Atsižvelgiant į organizacijos misiją, viziją ir strateginisu tikslus, siūloma darbuotojų karjeros vystymo strategija.

Socialinių problemų stebėsenos metodikos kūrimas

Aprašymas:
"Įgyvendinant projektus (“Socialinių problemų stebėsena: Tarptautinės socialinio tyrimo programos įgyvendinimas” (SPS), “Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos socialinių problemų stebėsena” (ISSP-LT) ir “Tarptautinė socialinio tyrimo programa: pilietiškumo, darbo ir socialinės gerovės vertinimai Lietuvoje” (ISSP-LT-CIWO), finansuotus Lietuvos mokslų tarybos) buvo sukurta metodika/klausimynas Lietuvos gyventojų nuostatoms ir patirtims ištirti temose „Socialinės politikos vertinimai“ ir ""Virtualūs socialiniai tinklai"". Socialinės politikos vertinimo metodika (klausimynas) skirta ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie vykdomą socialinę politiką. Ji naudojama ta, kad galima būtų atskleisti socialinės politikos rezultatų vertinimus, gyventojų socialinio teisingumo lūkesčius bei kiek jie jaučiasi socialiai saugūs. Tai leidžia atskleisti Lietuvoje nepakankamai tyrinėtas (ypač tarptautinio palyginamumo prasme) socialines problemas. Virtualių socialinių tinklų tyrimo metodika leidžia ištirti įsitraukimą į virtualius socialinius tinklus, kurie tampa nauja erdve pilietinei raiškai, išanalizuoti besiformuojančios skaitmeninės atskirties charakteristikas, naująsias socialines medijas ir jų poveikį visuomenei."

Sveikos gyvensenos ugdymo technologijos

Aprašymas:
Sveikatos stiprinimo darbo vietoje diegimo technologijos ir jų poveikis darbuotojų gyvensenai, sveikatos būklei ir produktyvumui.

Edukacinių technologijų diegimo įvairaus tipo organizacijose tyrimai

Aprašymas:
Organizacijų kompetencijų ugdymo el. mokymosi organizavimo poreikių ir edukacinių technologijų diegimo galimybių tyrimai, proceso stebėsena ir tobulinimo rekomendacijos.

Darbuotojų inovatyvumo tyrimai

Aprašymas:
Pelno ir nepelno organizacijų inovacinės kultūros tyrimai bei vystymo metodikos. Taikant originalų tyrimo instrumentą nustatomas konkrečios organizacijos inovacinės kultūros profilis. Atsižvelgiant į nustatytą profilį, taikant konkrečias metodikas, kuriami ir įgyvendinami inovacinės kultūros vystymo scenarijai. Realizuojant scenarijus, vykdoma proceso stebėsena ir korekcijos.

Lietuvos savivaldybių teritorijų plėtros socialiniai ekonominiai tyrimai

Aprašymas:
Savivaldybėms aktualu, kad būtų atliekami tyrimai atskirų savivaldybių gyvenamųjų vietovių (rajonuose)/kvartalų (miestuose) pjūviu, tiriama gyventojų šeiminė padėtis, socialinės charakteristikos, ekonominiai rodikliai, gyvenimo kokybė, gyventojų lūkesčiai ir pan. Tai leistų savivaldybėms ne tik geriau pažinti pačioms save, bet ir priimti teisingus sprendimus rengiant teritorijų planavimo dokumentus.

Savivaldybių veiklos strateginės analizės taikomieji tyrimai

Aprašymas:
Galėtų būti tiriama, kokie rodikliai yra aktualiausi vertinant savivaldybių veiklą, strateginio planavimo dokumentus. Savivaldybėms būtų aktualu, kad būtų pasiūlyti standartizuoti rodikliai, renkami iš visų savivaldybių, kurie leistų palyginti skirtingų savivaldybių veiklą bei vystymosi netolygumus.

ES makroekonominio (finansinio) stabilumo užtikrinimo sąlygos bei priemonės

Aprašymas:
Pastaroji pasaulinė ekonominė ir finansinė krizė sukėlė daug neigiamų padarinių ne tik ekonomikų stabilumui, tačiau ir nesklandumų socialinėse gyvenimo srityse. Kadangi praktiniame gyvenime taikomų makroekonominio stabilumo užtikrinimo priemonių nepakanka arba jos naudojamos neefektyviai, būtina jas analizuoti pasitelkiant makroekonominio stabilumo teorijas ir siekiant identifikuoti kuo daugiau veiksnių, kurie gali užtikrinti šalių ar regionų ekonomikų stabilumą.

ES šalių kultūros politikos formavimo multikultūralizmo pagrindu vertinimas

Aprašymas:
Laisvo asmenų judėjimo kontekste multikultūralizmas yra neišvengiamas reiškinys, tačiau šiandien multikultūralizmo doktrina, kurios esmė glūdi kultūrų įvairovės toleravime, susiduria su tam tikrais trūkumais, kurie valstybėms nepadeda tvarkytis su multikultūriniais iššūkiais. Šie tyrimai orientuoti į ES šalių kultūros politikos formavimo procesus atsižvelgiant į šiandienines tendencijas.

Taikomieji psichologiniai organizacijų tyrimai

Aprašymas:
Įvairiapusis organizacijos psichosocialinės aplinkos įvertinimas integruojant taikomosios psichologijos ir vadybos principus, rekomendacijų teikimas siekiant užtikrinti darbuotojų motyvaciją, produktyvumą, pasitenkinimą darbu ir įsipareigojimą organizacijai. 1. Psichologinių darbo aplinkos aspektų, darbuotojų tarpusavio santykių įvertinimas, psichologinio smurto ir patyčių darbe identifikavimas. 2. Vadovavimo stilių ir vadovo bendravimo tyrimai. 3. Konfliktų priežasčių, taikomų sprendimo strategijos nustatymas 4. Streso lygio organizacijoje įvertinimas, psichologinių stresorių nustatymas, streso poveikio asmens sveikatai įvertinimas. 5. Asmenybės tipologiniai tyrimai, asmenybės psichodiagnostinis įvertinimas; 6. Įvairių socialinių nuostatų (pvz., nuostatų darbo atžvilgiu), lojalumo ir įsipareigojimo organizacijai ir pan. tyrimai.

Socialinių medijų tyrimai

Aprašymas:
Tyrimo aktualumą pagrindžia tai, jog naujosios socialinės medijos yra globalus reiškinys, todėl ši tematika sulaukia itin didelio dėmesio įvairiose šalyse. Šimtams milijonų žmonių visame pasaulyje, priklausančių tokioms medijoms kaip Facebook, Google , Twitter ar LinkedIn, socialinės sąveikos šiose platformose tapo neatsiejama jų gyvenimo dalis. Kaip tik todėl jos potencialiai daro įtaką individų socialinei sąveikai, viena vertus ženkliai išplėsdamos bendravimo galimybes, kita vertus primesdamos socialinėms sąveikoms naujų iššūkių ir pavojų. Todėl aktualūs tokie tyrimai kaip, kokią įtaką naujosios socialinės medijos daro gyventojų bendruomeniškumui, lietuvio tapatumui, pilietiškumui, kaip keičiasi ar nesikeičia socialinė sąveika virtualioje erdvėje ir kiti panašūs klausimai.

Organizacijų vadybos psichologinių aspektų efektyvinimas: problemų diagnostika, mokymo metodikų/programų rengimas ir realizavimas

Aprašymas:
Įvairiapusis organizacijos psichosocialinės aplinkos įvertinimas integruojant taikomosios psichologijos ir vadybos principus, rekomendacijų teikimas siekiant užtikrinti darbuotojų motyvaciją, produktyvumą, pasitenkinimą darbu ir įsipareigojimą organizacijai. Mokymai darbuotojams: 1. Efektyvios komunikacijos (vidinės ir išorinės), bendravimo su "sunkiais" klienais, manipuliacijų valdymo principų mokymas. 2. Tarpusavio santykių tobulinimo, priekabiavimo ir patyčių darbe prevencijos bei įveikimo mokymai. 3. Gebėjimo efektyviai spręsti konfliktines situacijas ugdymas. 4. Streso valdymo metodų mokymai.

Programinės įrangos ir vaizdo žaidimų lietuvinimo tyrimai

Aprašymas:
Tiriamos ir praktiškai pasiūlomos vertimo ir lokalizacijos strategijos, kurios yra praktiškai naudojamos kokybiškai programonės įrangos, vaizdo žaidimų lokalizacijai, testavimui ir pritaikytos programinės įrangos ekspertizei atlikti, atsižvelgiant į lokalizacijos proceso vykdomo kontekstinėje aplinkoje (angl. in-house context) ypatybes ir išskirtinumą. Praktiškai pritaikant semantines, pragmatines ir gramatines vertimo strategijas ir dirbant multimodalinėje (vaizzo, graso, grafikos) aplinkoje yra užtikrinama Lietuvai pritaikomų programinės įrangos ir kitų skaitmeninių produktų kokybė.

Gretinamieji anglų – lietuvių kalbų tyrimai

Aprašymas:
"Atliekami gretinamieji šiuolaikinių anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, lietuvių ir kitų Europos kalbų tyrimai. Taikomas gretinamosios analizės metodas, gilinamasi į gramatikos, semantikos, leksikologijos, stilistikos ypatumus tradiciniuose ir skaitmeniniuose (naujųjų medijų) tekstuose ir kontekstuose."

Skaitmeninės kultūros ir naujųjų medijų kalbos sąveikos tyrimai

Aprašymas:
Kultūros, komunikacijos ir kalbos transformacijų kontekste skaitmeniniame amžiuje atsiveria tarpdalykinių mokslinių tyrimų niša. Įsitvirtinusios nūdienos gyvenime skaitmeninės technologijos lemia naują mąstymo, mokymosi ir bendravimo aplinką. Pasikeitė komunikacijos modeliai, susikūrė ištisos bendruomenės, kurių virtualaus bendravimo poreikis ir būdas iš esmės pakeitė kalbą. Greta sakytinės ir rašytinės atsirado elektroninė kalbos atmaina. Interneto sukeltos transformacijos daugelio yra įvardijamos kaip „skaitmeninių medijų“, sudarančių šių laikų „naujųjų medijų” turinį, eros pradžia. Įvertinus šį globalių pokyčių sąlygojamą kontekstą, būtina tirti skaitmeninę vaizdo kultūrą, naujųjų medijų kalbos komponentus, jos kūrimo bei vartosenos pokyčių tendencijas, įvertinti el. medijų komunikacinį kontekstą ir atskleisti naujųjų medijų kalbos kūrėjo / vartotojo portretą.

Šiuolaikinės anglų kalbos didaktikos tyrimai

Aprašymas:
Tradicinės bei virtualios komunikacinės terpės panaudojimas užsienio kalbų mokymui/mokymuisi tiek tradiciniais, tiek inovatyviais aspektais. Tyrimuose analizuoti kalbos technologijų taikymo lietuvių kaip svetimai kalbai mokyti ypatumai, užsienio kalbų mokymo technologiniame universitete klausimai, žaidimais grįsto kalbų mokymosi klausimai, testavimo ypatumai mokantis užsienio kalbos, vaizdo medžiagos naudojimas anglų kalbos paskaitose.

Vertimo problemų analizė ir tyrimai

Aprašymas:
Vertimo tyrimai – plati vertimo tematikos kryptis, apimanti kiekybiškai ir kokybiškai pasikeitusios šiuolaikinės vertimo praktinės ir teorinės paradigmos tyrimus. Vertimas traktuojamas kaip tarpkultūrinis ideologijos, mąstysenos, pasaulėžiūros perteikimas, priklausantis nuo daugelio veiksnių: šalies istorijos, visuomenės vystymosi ir kitimų, lyties stereotipų formavimosi, socialinės ir ekonominės sistemos ir kita. Kalba lemia žmogaus mąstymą, pažinimo procesą, kultūriškai formuoja ir keičia elgseną ir net gyvenimo būdą. Analizuojamos lietuvių kultūrinių realijų, frazeologizmų, intertekstinių vienetų, sociokultūrinę reikšmę turinčių deminutyvų vertimo į prancūzų kalbą strategijos,nagrinėjami lietuvių kalbos zooniminių frazeologizmų vertimo į rusų kalbą klausimai, vokiečių kalbos realijų vertimas į lietuvių kalbą, animacinių filmų ir programinės įrangos lokalizacijos, medijų kalbos tekstų vertimo ypatumai, pastoviųjų žodžių junginių ir terminų vertimo problemos.

Priklausomybės ir priežastingumo tarp laike kintančių veiksnių tyrimai

Aprašymas:
Priklausomybės tyrimas leidžia identifikuoti veiksnius, kurie tarpusavyje yra priklausomi. Ši priklausomybė gali būti tiesinė arba netiesinė, teigiama arba neigiama. Tačiau priklausomybė neatskleidžia priežastingumo, t.y. kuris veiksnys x yra priežastis (nepriklausomas kintamasis), o kuris veiksnys z – pasekmė (priklausomas kintamasis). Priežastingumo tyrimuose yra svarbūs daugelio veiksnių (x ar y) įtakos tyrimai, konjunktūriniai tyrimai (x ir y), laiko faktorius ir įtakos abipusiškumo lygis. Tokio tyrimo pavyzdys – makroekonominių rodiklių ir akcijų indekso tarpusavio ryšio analizė. Pagrindiniai šios paslaugos užsakovai – įvairūs verslo subjektai, kuriems reikalinga identifikuoti priklausomybes ir priežastingumą priimant sprendimus, sudarant prognozes ar ekonominius vystymosi scenarijus.

Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikytų naujiems dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti kūrimas.

Aprašymas:
Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas dizaino projektas, siekiant didinti naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikymą dizaino ir kūrybiniame sektoriuje.

Techninių sąlygų vertimas

Aprašymas:

Techninių sąlygų vertimas

Migrantų socialinės įtraukties į bendruomenę tyrimai.

Aprašymas:
Parengta studija, kurioje bus įvertinta migrantų socialinė aprėptis bendruomenėje, kaip ugdymas padeda asmeniui, įsitraukti į įvairių institucijų veiklas? Kokiomis edukacinėmis priemonėmis vyriausybinės ir nevyriausybinės institucijos siekia socialinės įtraukties, tai padės skatinti migrantų kūrybiškumą ir produktyvumą, parengta tyrimo metodologija.

Nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertizė - archeologinio paveldo vertinimas

Aprašymas:
Kultūros paveldas yra esminis elementas formuojantis tapatumo suvokimą, tai ir labai svarbus kultūrinio turizmo išteklius. Istorinė atmintis, kultūrinė vietos reikšmė – svarbus argumentas pagrindžiant objekto ar vietovės svarbą tapatumo dėmens formavimui. Mokslininkas specializuojasi priešistorės ir viduramžių laikotarpio (iki XVIII a.) kultūros, mitologijos, istorijos, archeologijos bei architektūros objektų ar vietovių vertinime, nustatant jų vertingąsias savybes, svarbą ar reikšmę kultūriniame ir istoriniame kontekste bei galimą pritaikymą paveldo sklaidoje.

Dumblių panaudojimas energetikoje bei trečios kartos biodegalų gamybai

Aprašymas:
Galimybių studijos tikslas – įvertinti sąlygas Lietuvos energetikos įmonių išmetamą CO2 efektyviai panaudoti dumblių auginimui bei jų tolimesniam perdirbimui į biodyzeliną ir kitus vertingus produktus. Darbai apimtų: 1. Dumblių auginimo energetinio balanso analizę ir rekomendacijas jo optimizavimui. 2. Iš dumblių pagamintų biodegalų tinkamumo naudoti vidaus degimo varikliuose vertinimą. 3. Efektyvaus gamybos atliekų panaudojimo klausimų sprendimas.

Taikomieji archeologinio paveldo tyrimai

Aprašymas:
Atliekant restauravimo, statybų ar projektavimo darbus užsakovui neretai tenka dirbti archeologijos paveldo objekto zonoje. Norint tęsti darbus prieš paruošiant projektą, arba jau ruošiantis statybų darbams, galimo užstatymo arba poveikio zonoje paprastai yra atliekami archeologiniai tyrimai. Priklausomai nuo objekto galimi detalūs, žvalgomieji arba archeologinių žvalgymų tyrimai. Archeologijos nekilnojamo kultūros paveldo objektų tyrimą atlieka atitinkamos srities mokslininkas, turintis kvalifikacijos atestatą.