Naujo produkto dizaino prototipo sukūrimas.

Aprašymas:
Rezultate bus parengtas produkto dizaino pirminis maketas, ištestuotas maketo ar jo elementų veikimas. Testuojama produkto gamybai reikalinga įranga, medžiagos, sąlygos ir pan.

Priklausomybės ir priežastingumo tarp laike kintančių veiksnių tyrimai

Aprašymas:
Priklausomybės tyrimas leidžia identifikuoti veiksnius, kurie tarpusavyje yra priklausomi. Ši priklausomybė gali būti tiesinė arba netiesinė, teigiama arba neigiama. Tačiau priklausomybė neatskleidžia priežastingumo, t.y. kuris veiksnys x yra priežastis (nepriklausomas kintamasis), o kuris veiksnys z – pasekmė (priklausomas kintamasis). Priežastingumo tyrimuose yra svarbūs daugelio veiksnių (x ar y) įtakos tyrimai, konjunktūriniai tyrimai (x ir y), laiko faktorius ir įtakos abipusiškumo lygis. Tokio tyrimo pavyzdys – makroekonominių rodiklių ir akcijų indekso tarpusavio ryšio analizė. Pagrindiniai šios paslaugos užsakovai – įvairūs verslo subjektai, kuriems reikalinga identifikuoti priklausomybes ir priežastingumą priimant sprendimus, sudarant prognozes ar ekonominius vystymosi scenarijus.

Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikytų naujiems dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti kūrimas.

Aprašymas:
Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas dizaino projektas, siekiant didinti naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikymą dizaino ir kūrybiniame sektoriuje.

Prekinio ženklo dizaino / organizacijos vizualinio identiteto, kūrimas.

Aprašymas:
Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas dizaino projektas, siekiant efektyvaus produkto/paslaugos ar organizacijos pristatymo rinkoje.

Dizaino produkto/paslaugos rinkodaros strategijos kūrimas.

Aprašymas:
Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas rinkodaros strategijos projektas, siekiant efektyvaus produkto/paslaugos pristatymo rinkoje.

Dizaino produkto/paslaugos marketingo plano kūrimas.

Aprašymas:
Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas rinkodaros strategijos projektas, siekiant efektyvaus produkto/paslaugos pristatymo rinkoje.

Produkto/paslaugos dizaino koncepcija.

Aprašymas:
Rezultate atliktas tiriamasis analitinis ir kūrybinis darbas, kuriuo siekiama apibrėžti kuriamo naujo produkto/paslaugos dizaino koncepciją. Produkto dizaino paslaugų koncepcija formuluojama kaip teorinė įžvalga.

Produkto/paslaugos dizaino rinkos tyrimai, analizė ir įvertinimas.

Aprašymas:
Rezultate bus atlikta techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti kuriamo naujo produkto/paslaugos dizaino analogus ir rinkos tendencijas, kryptys, nurodyti produkto dizaino ir paslaugų plėtojimo veiksniai. Nustatytos produkto dizaino kryptys ir tendencijos. Gautos naujos žinios apie produkto dizaino veiksnius ir jų poveikį.

Kalbos ir technologijų sąveikos tyrimai

Aprašymas:

Tarpkryptiniai kalbos ir (ar) kalbos technologijų tyrimai per technologines perspektyvas. Lingvistiniai duomenys ir jų ištekliai atlieka svarbų vaidmenį šiuolaikiniame technologijų pasaulyje, kur kalbos technologijos, viena iš svarbiausių DI plėtros sričių, naudojamos nuo išmaniųjų prietaisų iki mokymosi įrankių ar neįgaliesiems skirtos įrangos. Technologijų ir programinės įrangos, susijusios su sakytine ir rašytine kalba, testavimai ir poveikio visuomenei tyrimai.

Gretinamieji anglų – lietuvių kalbų tyrimai

Aprašymas:

Atliekami gretinamieji šiuolaikinių anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, lietuvių ir kitų Europos kalbų tyrimai. Taikomas gretinamosios analizės metodas, gilinamasi į gramatikos, semantikos, leksikologijos, stilistikos ypatumus tradiciniuose ir skaitmeniniuose (naujųjų medijų) tekstuose ir kontekstuose.

Koncertų įrašų redagavimo metodikos parengimas

Aprašymas:

Siekiant kuo geriausio koncertų įrašo skambesio, reikalingos moksliškai pagrįstos įrašo redagavimo metodikos

Vertimo, postredagavimo, subtitrų kokybės tyrimai ir vertinimas

Aprašymas:

Verstinio ir postredaguoto turinio analizė ir kokybės vertinimas remiantis nustatytomis metodologijomis. Rekomendacijų, susijusių su verstinio ir postredaguoto turinio kokybės gerinimu, teikimas.  Vertėjų, postredaktorių kompetencijų testavimas. Specializuotas surtitrų parengimas ir vertinimas spektakliams.  Vertimo projektų valdymo aplinkų vertinimas. 

Programinės įrangos ir vaizdo žaidimų lietuvinimo tyrimai ir vertinimas

Aprašymas:

Programinės įrangos, vaizdo žaidimų, interneto svetainių pritaikymo ir lietuvinimo strategijos, atsižvelgiant į kalbos ir tikros kultūros ar įmonės reikalavimus, lokalizavimo sprendimai kalbiniu ir kultūriniu aspektu siekiant padidinti informacijos prieinamumą ar sužaidybinimo elementą.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo technologijos

Aprašymas:

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo technologijos ir jų poveikis sveikatos būklei ir motoriniam vystymuisi.

Dizainu grindžiamas mąstymas kaip mokymo/si inovacija akademijoje, versle, viešajame sektoriuje

Aprašymas:

Dizainu grindžiamo mąstymo kaip mokymosi metodas, įrankis ir mąstymo būdas bei sprendimai komandiniam darbui ugdyti, iššūkiams spręsti ir produktui  ar paslaugai sukurti

Medijų prieinamumo tyrimai

Aprašymas:

Medijų prieinamumo tyrimų tikslas - vadovaujantis ES direktyvomis siekti didinti ir užtikrinti medijų prieinamumą visiems piliečiams, plėtoti su tuo susijusias tematikas, siekiant atliepti Europos teisės aktų vykdymui. Tyrimai svarbūs siekiant užtikrinti medijų ir skaitmeninės erdvės prieinamumą ir gal būti teikiami vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, įskaitant žiniasklaidą, medijų platformas, neįgaliųjų asociacijas, švietimo, kultūros organizacijas, bibliotekas, IT produktų kūrėjams ir kt.

Vertimo problemų analizė ir tyrimai

Aprašymas:

Vertimo tyrimai – plati vertimo tematikos kryptis, apimanti kiekybiškai ir kokybiškai pasikeitusios šiuolaikinės vertimo praktinės ir teorinės paradigmos tyrimus. Vertimas traktuojamas kaip tarpkultūrinis ideologijos, mąstysenos, pasaulėžiūros perteikimas, priklausantis nuo daugelio veiksnių: šalies istorijos, visuomenės vystymosi ir kitimų, lyties stereotipų formavimosi, socialinės ir ekonominės sistemos ir kita. Kalba lemia žmogaus mąstymą, pažinimo procesą, kultūriškai formuoja ir keičia elgseną ir net gyvenimo būdą. Analizuojamos lietuvių kultūrinių realijų, frazeologizmų, intertekstinių vienetų, sociokultūrinę reikšmę turinčių deminutyvų vertimo strategijos,nagrinėjami lietuvių kalbos frazeologizmų vertimo į rusų kalbą klausimai, animacinių filmų ir programinės įrangos lokalizacijos, medijų kalbos tekstų vertimo ypatumai, pastoviųjų žodžių junginių ir terminų vertimo problemos, intersemiotinio vertimo ypatumai.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos taikomieji tyrimai, piliečių dalyvavimo ir piliečių mokslo tyrimai

Aprašymas:

Bendruomenių veiklos analizė; Nevyriausybinių organizacijų veiklos tyrimai; bendrakūros ir piliečių įtraukties į mokslo, viešojo valdymo, privataus sektoriaus organizacijose vykstančius procesus galimybių analizė/metodika

 

Edukacinės aplinkos poveikio pradinių klasių moksleivių matematikos pasiekimams tyrimai

Aprašymas:

Pradinių klasių mokinių diagnostiniai matematikos pažangos vertinimo testai, po kiekvieno matavimo pateikiami vizualūs rezultatai ir apibendrinančios išvados apie kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimus.  

Elektroninės valdžios, politikos turinio ir demokratijos tyrimai

Aprašymas:

Politinės darbotvarkės tyrimai, demokratijos ir populizmo tyrimai, e-valdžios sprendimų rengimas, politikos rekomendacijos

Metodologiniai sprendimai socialiniams tyrimams

Aprašymas:

Socialinių tyrimų metodologijos paruošimas ir pritaikymas organizacijos specifikai: apklausos, fokusuotos grupinės diskusijos, interviu, žiniasklaidos turinio analizė

Socialinių procesų analitika

Aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė statistinių duomenų, apklausų duomenų, žiniasklaidos diskurso analizė ir vizualizavimas, lyginamoji makro socialinių reiškinių analizė

Viešosios paslaugos kokybės tyrimai ir paslaugos kokybės didinimo sprendiniai

Aprašymas:

Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimai, taikant Kano paslaugų kokybės modelį, Persona metodą, vertės pasiūlymo drobę, vartotojo kelionės metodą, kt. Tyrimų rezultatų pagrindu siūlome vartotojų pasitenkinimo paslaugomis didinimo sprendinius, vartotojų skundų vadybos tobulinimo priemones.

Organizacijų socialinės atsakomybės tyrimas ir kūrimas

Aprašymas:

Organizacijų socialinės atsakomybės (OSA) vadybos institucijoje vertinimas, modeliavimas, tobulinimas. Atliekama socialinės atsakomybės vidinėms ir išorinėms suinteresuotosioms šalims, vertybių vadybos procesų, komunikacijos turinio analizė (taikant dokumentų analizės, stebėjimo, interviu ir apklausų metodus), modeliuojama OSA vadyba, pritaikant socialinės ir aplinkosauginės veiklos rodiklius konkrečiai organizacijai. 

Senųjų garso įrašų restauravimo ir redagavimo tyrimai

Aprašymas:

Įrašo medijoms bei standartams labai greitai kintant, yra kuriamos metodologijos garso įrašams iš senųjų medijų atkurti ir skleisti naujosiose medijose.  

Elektroninės lietuviškų natų leidybos tyrimai

Aprašymas:

Skaitmenizacija iš esmės pakeitė muzikinių natų leidybą Lietuvoje, todėl svarbu susiorientuoti naujuose muzikinės informacijos sklaidos būduose.

Darbuotojų mokymosi poreikių ir kompetencijos vystymo tyrimai

Aprašymas:

Darbuotojų mokymosi poreikių tyrimai, įgalinantys  kompetencijų vystymą ir darbuotojų karjeros plėtotę, kompetencijos vystymo rezultato įvertinimas.

Apklausų duomenų tiriamoji analizė (EDA) ir struktūrinių lygčių modeliavimas

Aprašymas:

Užsakovo pateiktų kiekybinių duomenų pagrindu atliekama vienmatė, dvimatė ir daugiamatė duomenų analizė. Taikomi daugiamatės analizės metodai: tiriamoji (EFA) ir patvirtinančioji (CFA) faktorinė analizė, neparametrinis (PLS-SEM) ir parametrinis (CB-SEM) stuktūrinių lygčių modeliavimas, medijavimo, moderavimo, daugialygė regresinė analizė. 

Mokymai ES funkcionavimo specifikos temomis

Aprašymas:

Teikiama mokymų paslauga valstybės tarnautojams ir valstybinių įstaigų vadovams, politikams apie ES teisinę sistemą, vidaus rinkos funkcionavimo principus

Visuomenės įtraukimo į viešosios politikos sprendimų priėmimą strategijos modeliavimas, naudojant dizainu grindžiamo mąstymo metodologiją

Aprašymas:

Visuomenės įtraukimo į viešosios politikos (savivaldos ir valstybės lygmuo) sprendimus tyrimai, pasitelkiant dizainu grindžiamo mąstymo (DGM) metodologiją. Šioje metodologijoje svarbų vaidmenį atlieka  bendradarbiavimas tarp suinteresuotųjų šalių (savivaldos ar valstybės ir piliečių) ir eksperimentavimas. Ji įgalina kurti empatiškus procesus bei  piliečių poreikius atliepiančias paslaugas. Tokios savivaldos ir/ar valstybės lygmeniu modeliuojamos strategijos skatina visuomenės įsitraukimą priimant viešosios politikos sprendimus, didina visuomenės pasitikėjimą valdžios institucijomis ir stiprina pagarbą įstatymui.  

Mokslinės konsultacijos

Aprašymas:

Konsultavimas pagal tikslines užklausas

Duomenų apdorijimas, analitika

Aprašymas:

Mokslinių duomenų interpretavimas

Socialinių inovacijų taikomieji tyrimai

Aprašymas:

Socialinių įmonių tyrimų atlikimas, socialinės ir kultūrinės antreprenerystės tyrimai ir politikos rekomendacijų rengimas. 

Šiuolaikinės anglų kalbos didaktikos tyrimai

Aprašymas:
Tradicinės bei virtualios komunikacinės terpės panaudojimas užsienio kalbų mokymui/mokymuisi tiek tradiciniais, tiek inovatyviais aspektais. Tyrimuose analizuoti kalbos technologijų taikymo lietuvių kaip svetimai kalbai mokyti ypatumai, užsienio kalbų mokymo technologiniame universitete klausimai, žaidimais grįsto kalbų mokymosi klausimai, testavimo ypatumai mokantis užsienio kalbos, vaizdo medžiagos naudojimas anglų kalbos paskaitose.

Mokymosi strategijų ir jų poveikio tyrimai

Aprašymas:

Mokymosi strategijos ir jų įvairovė, mokymas taikyti mokymosi strategijas, mokymosi strategijų poveikis mokymosi pasiekimams

Dumblių panaudojimas energetikoje bei trečios kartos biodegalų gamybai

Aprašymas:
Galimybių studijos tikslas – įvertinti sąlygas Lietuvos energetikos įmonių išmetamą CO2 efektyviai panaudoti dumblių auginimui bei jų tolimesniam perdirbimui į biodyzeliną ir kitus vertingus produktus. Darbai apimtų: 1. Dumblių auginimo energetinio balanso analizę ir rekomendacijas jo optimizavimui. 2. Iš dumblių pagamintų biodegalų tinkamumo naudoti vidaus degimo varikliuose vertinimą. 3. Efektyvaus gamybos atliekų panaudojimo klausimų sprendimas.

Techninių sąlygų vertimas

Aprašymas:

Techninių sąlygų vertimas

Lyderystės vystymo galimybių individo, grupės, organizacijos lygmenyse

Aprašymas:

Lyderystės skirtinguose lygmenyse nustatymo tyrimai bei jų pagrindu sudaromos individualios lyderystės vystymo  gairės

Viešosios paslaugos teikimo proceso modeliavimas, paslaugos skaitmeninimas

Aprašymas:

Viešųjų paslaugos vadybos metodų ir instrumentų (pvz. Misijos modelio drobė (Mission model canvas), Suinteresuotųjų žemėlapis (Stakeholder map), Proceso srauto diagrama (Process flow diagram), Paslaugos planas (Service blueprint) ir kt.) pritaikymas viešųjų paslaugų teikimo procesams skaitmenizuoti, optimizuoti, jų efektyvumui ir veiksmingumui padidinti.