Termoplastikų takumo indekso nustatymas plastomačiu

Aprašymas:

Termoplastikų takumo indekso nustatymas plastomačiu

Medžiagos tankio nustatymas piknometru ULTRAPYC 1200 C

Aprašymas:
Aprašymas: Dujinis piknometras ULTRAPYC 1200oC. Taikymo sritys: Medžiagos miltelių tankio ir tūrio nustatymas. Techninė specifikacija: 10, 50 ir 135 cm3 celės, tikslumas mačžiau ±0,03 l.

Modifikuotų dujų mišinio sukūrimas grūdų ir grūdų produktų saugos ir kokybės užtikrinimui

Aprašymas:
Rezultate bus atlikta studija, įvertinant įvairių dujų mišinių įtaką grūdų ir įvairių grūdų produktų cheminei sudėčiai laikymo metu.

Netradicinės augalinės žaliavos panaudojimas biologiškai vertingesnių miltinės konditerijos kepinių gamybai

Aprašymas:
Rezultate bus sukurta miltinės konditerijos kepinių su mažesniu cukraus kiekiu, praturtintų vertingais augaliniais baltymais, fenoliniais junginiais bei eteriniais aliejais, gamybos technologijos, pateiktos rekomendacijos, sudarytos naujų kepinių maistingumo lentelės.

Odų pramonės atliekų perdirbimas

Aprašymas:
Išdirbant odas susidaro dideli kiekiai kietų ir skystų atliekų. Paslauga skirta nustatyti odų pramonės atliekų utilizavimo, panaudojimo ar perdirbimo galimybes. Taip pat būtų nustatytos gaunamų produktų savybės.

Skaidulinių medžiagų panaudojimas smulkių pyrago kepinių kaloringumo mažinimui.

Aprašymas:
Rezultate bus sukurta pyrago kepinių su įdarais gamybos technologija, panaudojant augalines skaidulines medžiagas įdarų gamybai, įvertintos įdarų reologinės ir technologinės savybės, pateiktos gamybos rekomendacijos, įvertintas produktų maistingumas.

Fermentuotų grūdų produktų panaudojimas pyrago kepinių realizacijos laiko prailginimui

Aprašymas:
Rezultate bus sukurta fermentuotų produktų iš ekstruduotos grūdinės žaliavos gamybos technologija, įvertintos jų technologinės savybės ir įtaka pyrago kepinių kokybei laikymo metu.

Cheminių medžiagų migracijos iš biopakuočių moksliniai tyrimai

Aprašymas:
Cheminių medžiagų migracijos iš biopakuočių moksliniai tyrimai

Naujų fermentų įtakos odos savybėms išdirbimo procesuose tyrimai

Aprašymas:
Fermentai vaidina svarbų vaidmenį išdirbant odas. Jų, kaip biokatalizatorių naudojimas šioje srityje, yra šiuolaikinių odų išdirbimo technologijų pagrindas. Tyrimai yra skirti nustatyti naujų fermentų pritaikomumą pagal odos savybių kitimus išdirbimo procesų metu.

Ultragarsinių sistemų panaudojimas pieno produktų perdirbime

Aprašymas:
Ultragarsinių sistemų panaudojimas pieno produktų perdirbime

Diferencinės skenuojančiosios kalorimetrijos tyrimai

Aprašymas:
Specifinę savitąją šilumą, lydimosi temperatūrą, entalpijos pokytį, stiklėjimo temperatūrą, skilimo efektus ir kitus terminius virsmus.

Drėgmės analizatorius A and D MS-70

Aprašymas:
Drėgmės analizatorius A and D MS-70. Taikymo sritys: įvairių medžiagų santykinės ir absoliutinės drėgmės matavimas. Techninė specifikacija: tikslumas 0,001 h, temperatūra 30-200 o C, bandinio masė 0,1-71 g.

Biriųjų azoto trąšų savybės, kokybės gerinimas, rekomendacijos

Aprašymas:

Biriųjų azoto trąšų savybės, kokybės gerinimas, rekomendacijos

Gamybos atliekų utilizavimo - panaudojimo studija

Aprašymas:

Gamybos atliekų utilizavimo - panaudojimo studija

Korozijos inhibitorių receptūrų tobulinimo galimybių studija

Aprašymas:

Korozijos inhibitorių receptūrų tobulinimo galimybių studija

Maisto produktų pakavimo tyrimai

Aprašymas:

Maisto produktų pakavimo tyrimai

Biotechnologinė inovacija azoto šalinimo norminiam veiksmingumui užtikrinti

Aprašymas:

Biotechnologinė inovacija azoto šalinimo norminiam veiksmingumui užtikrinti

Darbas su dispersijų dalelių dydžio nustatymo įrenginiu

Aprašymas:

Darbas  su dispersijų dalelių dydžio nustatymo įrenginiu

Junginio tiesioginė MS/MS analizė, arba tikslios masės nustatymas

Aprašymas:

Junginio tiesioginė MS/MS analizė, arba tikslios masės nustatymas

Junginio tiesioginė MS analizė

Aprašymas:

Cheminės sudėties tyrimai masių spektrometru

Atliekų savybių ir tvarkymo galimybių tyrimai

Aprašymas:

Atliekų savybių ir tvarkymo galimybių tyrimai

Poveikio aplinkai vertinimas pramonės, energetikos, atliekų tvarkymo ir paslaugų teikimo įmonėse

Aprašymas:

Poveikio aplinkai vertinimas pramonės, energetikos, atliekų tvarkymo ir paslaugų teikimo įmonėse

Atliekų savybių ir tvarkymo galimybių tyrimai

Aprašymas:

Atliekų savybių ir tvarkymo galimybių tyrimai

Kvapų šalinimo technologijos įdiegimas su valymo įrenginio garantiniu aptarnavimu vieneriems metams

Aprašymas:

Kvapų šalinimo technologijos įdiegimas su valymo įrenginio garantiniu aptarnavimu vieneriems metams

Amino rūgsčių nustatymas chromatografiniu metodu

Aprašymas:

Amino rūgsčių nustatymas chromatografiniu metodu

Standartinė rentgenograma ir junginių identifikavimas

Aprašymas:

Standartinė rentgenograma ir junginių identifikavimas

Standartinė rentgenograma su bandinio paruošimu

Aprašymas:

Standartinė rentgenograma su bandinio paruošimu

Geležinkelio transporto sukeliamos savitosios aplinkos taršos rodiklių ir jų priklausomybės nuo įvairių veiksnių nustatymas

Aprašymas:

Geležinkelio transporto sukeliamos savitosios aplinkos taršos rodiklių ir jų priklausomybės nuo įvairių veiksnių nustatymas

 

Užsakovo pateiktų duonos traškučių pakuočių sandarumo tyrimas

Aprašymas:

Užsakovo pateiktų duonos traškučių pakuočių sandarumo tyrimas

Galvaninio cecho renovacijos ir metalų paviršiaus cheminio bei elektrocheminio apdorojimo (dengimo) technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugą

Aprašymas:

Galvaninio cecho renovacijos ir metalų paviršiaus cheminio bei elektrocheminio apdorojimo (dengimo) technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugą

Mielių kokybės ir technologinių savybių tyrimai

Aprašymas:

Įvertinami standartizuoti mielių kokybės rodikliai, ir atliekami bandomieji kepimai, įvertinantys mielių tyechnologines savybes.

GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ AUDITO ATLIKIMAS

Aprašymas:

 

·                       Įmonės aplinkosaugos apžvalga (aspektų identifikavimas ir reikšmingumo nustatymas);

 

 

Įmonės aplinkosauginė veikla privalo būti  pagrįsta prevenciniu principu, tuomet ji yra efektyvesnė. Todėl būtina analizuoti įmonės aplinkos apsaugos problemų priežastis, nustatyti priemones joms pašalinti ar sumažinti, kartu siekiant, kad šios priemonės būtų ir ekonomiškai naudingos.

Nustatoma audito taikymo sritis, kriterijai ir objektai, veiklos ir aplinkos apsaugos procesai, įmonės veiklos poveikis aplinkai, aktualūs įmonei aplinkos apsaugos klausimai, kokia taikoma vadybos ir gamybos/paslaugų teikimo praktika ir kaip analizuojamas jos veiksmingumas aplinkos apsaugos požiūriu.

Gerų aplinkos apsaugos ir ekonominių rezultatų galima pasiekti mažinant energijos, vandens ir kenksmingų medžiagų sąnaudas bei susidarančių atliekų kiekį. Į tai patariama atsižvelgti nustatant įmonės tikslus ir uždavinius įmonės aplinkosaugos aspektų reikšmingumą.

Aplinkos apsaugos apžvalgos metu nustatoma galima rizika, problemos, aplinkos apsaugos galimybės, kai įmonėje dar nėra įdiegtos aplinkos vadybos sistemos (tai panašu į išankstinį „pre-acquisition” auditą).

 

 

·       Teisinių ir kitų aplinkos apsaugos reikalavimų auditas

 

Nustatomi ES ir Lietuvoje taikomi teisiniai reikalavimai įmonės veiklai ir gaminamiems produktams/paslaugoms, įvertinamos kitos suinteresuotosios šalys (klientai, valstybinės institucijos ir kt.), jų reikalavimai ir lūkesčiai. Pateikiama informacija apie taikomus produktų, gamybos/paslaugos teikimo, vadybos standartus, sertifikavimo ar patvirtinimo (įteisinimo) galimybes.

·        įmonės veiklos, susijusios su audito taikymo sritimi, atitiktis ES ir Lietuvos teisės aktams,

·        įmonės veiklos, susijusios su audito taikymo sritimi, atitiktis suinteresuotųjų šalių reikalavimams;

·        rinkoje taikoma gaminio, žaliavų, gamybos būdo teisinė atitiktis.

 

 

·                       Gamybos procesų medžiagų ir energijos balansų sudarymas

 

Įmonės technologinių procesų arba visų įrenginių medžiagų ir energijos balansas - visuma rodiklių, kuriais išreiškiama energijos, žaliavų, į įrenginį ar atskiriems procesams tiekiamų papildomų medžiagų, jų sąnaudų ir pagamintos produkcijos, nuostolių, susidariusių atliekų, nuotekų, su nuotekomis ar į aplinkos orą išmetamų teršalų ir kt. kiekybinė lygybė.

Įvertinama įmonėje taikoma gamybos valdymo vadybinė praktika: gamybos ir jai reikalingų resursų planavimas, naujų gaminių savybių, technologijų keitimo projektavimas, vedami gamybos įrašai (gamybos procesų rodikliai, gaminių kokybiniai parametrai, kiekio apskaita ir pan.).

Vertinamas įrenginyje arba atskiruose procesuose sunaudotų žaliavų, papildomų medžiagų, energijos ir susidariusių atliekų balansas.

Medžiagų ir energijos balansas teikia daugiausia informacijos apie įmonėje vykstančius gamybos procesus. Todėl labai svarbu balansą sudaryti tiksliai, o pasikeitus žaliavoms, įrenginiams ar gamybos apimtims, jį atnaujinti.

 

 

·                       Pasirinkto gaminio sistemos medžiagų, energijos ir susidarančių atliekų atskiruose būvio ciklo etapuose (nuo žaliavos išgavimo, gamybos, vartojimo iki galutinio gaminio šalinimo)  inventorinė analizė.

 

Pasirinktus įmonės gaminius išnagrinėti ir susisteminti visą informaciją apie žaliavas, komponentus, medžiagas, energijos poreikį, susidarančius atliekų, nuotekų ar išlakų kiekius visame gaminio būvio cikle (visuose gaminio gyvavimo etapuose nuo žaliavų išgavimo iki galutinio šalinimo).

Inventorinėje gaminio analizėje duomenys sisteminami ne tik iš įmonės viduje vykstančių procesų ar įrengimų, bet iš viso pasirinkto gaminio būvio ciklo. Gaminio  būvio ciklas apima ir dabar vykstančius gaminio gamybos procesus, ir vykusius praeityje (t.y. žaliavų gavyba ir gamyba, transportavimas, energijos gamyba) ar vyksiančius ateityje (t.y. gaminio vartojimas, pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir galutinis šalinimas). Tipiniai gaminio būvio ciklo etapai, kuriuose reikalinga surinkti informaciją):

•    žaliavų gavyba – visi procesai, kurių reikia išgaunant žaliavas ir energiją iš gamtos, įskaitant transportavimą iki apdirbimo;

•    apdirbimas ir gamyba – procesai, reikalingi iš žaliavų ir energijos pagaminti norimam gaminiui;

•    paskirstymas ir transportavimas – galutinio gaminio perdavimas galutiniam vartotojui;

•    vartojimas, pakartotinis naudojimas ir priežiūra – procesai, susiję su gaminio vartojimu jo naudojimo laikotarpiu;

•    perdirbimas – prasideda, kai gaminys atlieka savo pradinę numatytą funkciją, ir yra perdirbamas toje pačioje gaminio sistemoje (uždaro ciklo perdirbimas) arba yra perkeliamas į naujo gaminio sistemą (atviro ciklo perdirbimas);

•    atliekų tvarkymas – prasideda, kai gaminys atlieka savo pradinę numatytą funkciją ir atliekų pavidalu grąžinamas į aplinką.

Taip pat, inventorinės analizės metu, duomenys perskaičiuojami ir susisteminami pagal vieno pasirinkto funkcinio vieneto (nagrinėjamo gaminio vieneto) vertę. 

 Inventorinė analizė apima duomenų rinkimo ir apskaičiavimo metodikas, taikomas atitinkamiems gaminio sistemos įvediniams ir išvediniams kiekybiškai įvertinti. Šie įvediniai ir išvediniai gali būti su sistema susiję vartojamieji ištekliai ir išmetalai.

Inventorinės analizės metu turi būti renkami ir duomenų rinkimo lentelėse fiksuojami sistemoje esančio kiekvieno sistemos vienetinio proceso kiekybiniai ir kokybiniai duomenys. Tai pat pažymėtas probleminių pozicijų indentifikavimas;

 

 


·        Rekomendacijų sudarymas, išvadų pateikimas

 

Pateikiami rekomenduotini diegti gamybos procesų įrangos ir technologijų taikymo sprendima, rekomenduotinos diegti produkto/paslaugos teikimo ekologinės inovacijos, rekomenduotini organizaciniai sprendimai, susiję su gamybos procesų įrangos, technologijų, produkto/paslaugos teikimo ekologinių inovacijų diegimu. Atliekama Aaudito rezultatų sklaida įmonėje. Pateikiamos išvados

 

 

 

Tyrimo metodų skirtų 30-4-4 trąšų sudėties tyrimui apžvalgos ir galimybių studija

Aprašymas:

Tyrimo metodų skirtų 30-4-4 trąšų sudėties tyrimui apžvalgos ir galimybių studija

Profesionalų kosmetikos priemonių receptūrų kūrimas ir technologijos išdirbimas

Aprašymas:

Profesionalų kosmetikos priemonių receptūrų kūrimas ir technologijos išdirbimas

Technologinio magnio sulfato gavimo proceso projektavimo konsultavimo paslaugos

Aprašymas:

Technologinio magnio sulfato gavimo proceso projektavimo konsultavimo paslaugos