Ieškoti

Mikro energijos generatorių kūrimas.

Raktažodžiai: piezokeramika, vibrosmūginė sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
MEMS ir MOEMS taikymai

Raktažodžiai: mikrosistemos, dinamika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Fermentų aktyvumų nustatymas spektrofotometriniu metodu (1 bandinys)

Raktažodžiai: Fermentų aktyvumas, nustatymas, spektrofotometrinis metodas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Alaus, giros ir panašių gėrimų mentalo bei misos ruošimo procesų bei naujų žaliavų panaudojimo metodų šiuose procesuose tyrimai, modeliuojant juos laboratorine įranga

Raktažodžiai: Technologiniai alaus ir panašių gėrimų mentalo ir misos tyrimai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Stiklo, silikatinių, gipsinių ir keramikos žaliavų, gaminių ir gamybos procesų tyrimai.

Raktažodžiai: Stiklas, silikatinės medžiagos, gipsas,keramika

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Energetiniuose objektuose planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros, įsk. oro teršalų sklaidos modeliavimą

Aprašymas: Vadovaujantis planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) įstatymu (Žin., 1996, Nr. 61- 82-1965; 2005, Nr. 84-3105; 2013, Nr. 76-3835), poveikis aplinkai - numatomas aplinkos pokytis, kurio priežastis yra PŪV; reikšmingas poveikis aplinkai - numatomas aplinkos pokytis, kurio poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti būtina numatyti atitinkamas priemones. Planuojant ūkinę veiklą bei modernizuojant esamą, energetikos objektai tampa PAV objektais remiantis minėto įstatymo 1 priedo 3 paragrafu ir 2 priedo 3 ir 14 paragrafais.

Raktažodžiai: poveikio aplinkai vertinimas, PAV, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, PVSV, energetiniai objektai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Cheminių medžiagų vadybos, klasifikavimo ir ženklinimo mokymai

Aprašymas: Beveik kiekviena įmonė ir organizacija naudoja chemines medžiagas. Dažnu atveju jos ne tik atlieka tam tikras reikalingas funkcijas, dėl ko ir yra naudojamos, bet ir kelia potencialią riziką sveikatai ar aplinkai. Tai yra priežastis, kodėl cheminių medžiagų naudojimas yra kontroliuojamas teisės aktais. Cheminių medžiagų vadybos įmonėse mokymai skirti įmones ir organizacijas supažindinti su teisniais reikalavimais bei pagelbėti siekiant atitikties tų teisės aktų (REACH, CLP, RoHS, apskaita, informacijos teikimas, Nuotekų reglamentas ir t.t.) reikalavimams , prisidėti prie rizikos darbo vietose, aplinkai ir vartotojams per gaminius mažinimo.

Raktažodžiai: mokymai, cheminės medžiagos, klasifikavimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Cheminių medžiagų vadybos tobulinimo įmonėse galimybės; pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo galimybės (auditai, galimybių studijos, teisinių reikalavimų (REACH, CLP, RoHS ir kt.) įgyvendinimas ir pan.)

Aprašymas: Įmonėms padedama įgyvendinti joms taikomus su cheminėmis medžiagomis susijusius reikalavimus, patariama, kaip išvengti pavojingiausių cheminių medžiagų naudojimo ir taip mažinti riziką žmonėms ir aplinkai, kaip pateikti rinkai saugesnius naudojamų cheminių medžiagų požiūriu gaminius ar paslaugas.

Raktažodžiai: cheminės medžiagos, cheminių medžiagų vadyba, pakeitimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kietojo atgautojo kuro (KAK) gamybos iš atliekų (įsk. buitinių nuotekų

Raktažodžiai: KAK, nuotekų dumblas, tvarkymas, galimybių įvertinimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žuvies produktų, jų žaliavų, šalutinių žuvininkystės produktų cheminių bei technologinių charakteristikų tyrimai.

Raktažodžiai: Žuvis ir jos produktai, kokybė, technologinės charakteristikos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Oro teršalų nustatymo metodikų parinkimas ir taikymo galimybių tyrimas.

Raktažodžiai: Oro tarša, teršalų matavimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių procesų modeliavimas, vertinant technologinių parametrų įtaką žuvies gaminių kokybei ir sudėčiai.

Raktažodžiai: Žuvies gaminių kokybė, sudėtis, technologiniai procesai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų žuvininkystės padidintos vertės produktų kūrimas ir tobulinimas.

Raktažodžiai: Nauji žuvininkystės produktai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gyvūninės kilmės pakaitalų panaudojimo žuvies produktų gamyboje galimybių studija

Raktažodžiai: Gyvūninės kilmės pakaitalai, žuvies produktai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mikrobiologiniai tyrimai maisto produktų gamybos metu, galutinių maisto produktų mikrobiologiniai tyrimai bei jų tinkamumo vartoti trukmės nustatytas.

Raktažodžiai: Maisto produktų mikrobiologiniai tyrimai, vartojimo trukmė

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mikrobiologiniai tyrimai modelinėse maisto sistemose.

Raktažodžiai: Mikrobiologiniai tyrimai, modelinės maisto sistemos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Antibakterinių medžiagų poveikio mikroorganizmams nustatymas.

Raktažodžiai: Antibakterinės savybės

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bendras aerobinių anaerobinių mikroorganizmų skaičiaus nustatymas maisto produktuose.

Raktažodžiai: Aerobiniai mikroorganizmai, maisto produktai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bendras anaerobinių mikroorganizmų skaičiaus nustatymas maisto produktuose.

Raktažodžiai: Anaerobiniai mikroorganizmai, maisto produktai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mikroorganizmų augimą slopinančių medžiagų poveikio nustatymas agaro-difuziniu metodu bei antimikrobinių medžiagų minimalių slopinančių koncentracijų nustatymas.

Raktažodžiai: Minimali slopinimo koncentracija, agaro-difuzijos metodas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aliejaus ir riebalų cheminė sudėtis ir savybės,oksidacijos kinetika; rafinuoto ir šalto spaudimo aliejaus bei subalansuotos maistinės vertės aliejaus mišinių ir kepimo riebalų gamyba ir standartizacija

Raktažodžiai: Fizikiniai, cheminiai ir instrumentiniai tyrimo metodai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Riebalinių emulsijų (margarinas, minarinas, majonezas ir.t.t.), aliejaus ir riebalų mišinių (šorteningų) technologijų kūrimas modelinėse sistemose, produktų projektavimas ir analizė

Raktažodžiai: Instrumentiniai tekstūros, klampio, stabilumo tyrimo metodai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Alaus, giros ir panašių gėrimų technologinio proceso tyrimai, modeliuojant juos laboratorine įranga

Raktažodžiai: Technologiniai alaus ir panašių gėrimų gamybos tyrimai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mokslinių tyrimų sukauptu pažinimu paremti darbai, kurių tikslas – kurti naujas alaus, giros ir panašių gėrimų rūšis, diegti naujus procesus, iš esmės tobulinti jau sukurtus.

Raktažodžiai: Naujų alaus ir panašių gėrimų kurimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mokslinių tyrimų sukauptu pažinimu paremti darbai, kurių tikslas – kurti naujas žaliavas fermentacijos, alaus ir nealkoholinių gėrimų pramonei, diegti naujus žaliavų panaudojimo procesus, iš esmės tobulinti jau sukurtus.

Raktažodžiai: Naujų alaus ir panašių gėrimų žaliavų kurimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mėsos ir mėsos produktų kokybės rodiklių identifikavimas bei pokyčiams turinčių veiksnių nustatymas.

Raktažodžiai: Mėsa, kokybė, rodikliai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mėsos produktų žaliavų, jų pakaitalų ir užpildų cheminių bei funkcinių/ technologinių charakteristikų tyrimai.

Raktažodžiai: Mėsa, kokybė, užpildai, technologinės charakteristikos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių procesų modeliavimas, vertinant natūraliai esančių ir pridėtinių komponentų pokyčius bei įtaką gaminių kokybei ir sudėčiai.

Raktažodžiai: Mėsa, komponentų pokyčiai, kokybė

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų mėsos produktų kūrimas, jų kokybės rodiklių, cheminės sudėties, bei energinės vertės prognozavimas

Raktažodžiai: Mėsa, technologija, energinė vertė

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Augalinės ir gyvūninės kilmės pakaitalų ir įvairių užpildų panaudojimo mėsos produktų gamyboje galimybių studija.

Raktažodžiai: Mėsos pakaitalai ir užpildai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų maitinimo produktų kūrimas, jų cheminės sudėties bei maistinės vertės prognozavimas.

Raktažodžiai: maitinimo produktai, mitybinė vertė, cheminė sudėtis

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tausojančių technologijų taikymas maitinimo produktų gamyboje

Raktažodžiai: maitinimo produktai, kokybė, sudėtinių produkto dalių pokyčiai, technologija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Natūralių antimikrobinių bioproduktų kūrimas: (I) grūdų biologinei taršai mažinti; (II) maisto produktų ir gaiviųjų gėrimų funkcionalumui didinti ir saugai užtikrinti; (III) bioploviklių gamybai.

Raktažodžiai: antimikrobiniai bioproduktai, biologinės taršos mažinimas, maisto produktai, gaivieji gėrimai, funkcionalumo didinimas, saugesnių procesų vystymas; bioplovikliai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų grūdų produktų ir jų technologijų vystymas: fermentų kompozicijų ir mikroorganizmų bei priedų parinkimas kokybės gerinimui ir gamybos efektyvumo didinimui

Raktažodžiai: grūdų produktai, fermentų kompozicijos, mikroorganizmai, priedai, kokybės gerinimas, gamybos efektyvumo didinimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Maisto žaliavų ir produktų tekstūros savybių nustatymas instrumentiniais metodais.

Raktažodžiai: maisto tekstūra

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Metodikos, pritaikytos maisto žaliavų ir produktų tekstūros savybių nustatymui instrumentiniais metodais

Raktažodžiai: instrumentiniai metodai, maisto tekstūra

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Grūdinės žaliavos kokybės palyginamasis įvertinimas.

Raktažodžiai: grūdai, kokybės vertinimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų greitų ir bekontakčių metodų bei prietaisų vystymas: (i) mikotoksinų grūduose aptikimui; (ii) grūdų laikymo kontrolei ir (iii) tolydinėje gamyboje grūdų saugos monitoringas

Raktažodžiai: Greiti bekontakčiai metodai, akustinis metodas, mikotoksinai, grūdai, grūdų saugos kontrolė

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujos inovatyvios vartotojų poreikių maisto produktams vertinimo metodologijos, pagrįstos multimodalinės sąveikos studijomis tarp gatavos produkcijos kokybės kriterijų, kūrimas.

Raktažodžiai: Empatiniai maisto produktai, emocinės kompiuterinės technologijos, vartotojų ketinimai ir emocijos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ekologiškai švarių odų išdirbimo technologijų kūrimas ir tobulinimas.

Aprašymas: Vykdomas ekologiškai švarių odų išdirbimo technologijų kūrimas ir tobulinimas.

Raktažodžiai: Odų konservavimas, paruošiamieji odų išdirbimo procesai.

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų greitų metodų ir metodologijų, pagrįstų kompiuterinėmis programomis, vystymas maisto gamybos technologinių procesų automatizavimui, gatavų produktų kokybės įvertinimui.

Raktažodžiai: Greiti bekontakčiai metodai, poringos maistinės sistemos, kokybės įvertinimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų duonos ir konditerijos produktų technologijų kūrimas, bandomieji kepimai, rekomendacijų teikimas.

Aprašymas: Augalinės kilmės vertingų komponentų paaudojimas maisto produktų maistingumo didinimui galimybių tyrimai

Raktažodžiai: kepiniai, naujos technologijos, rekomendacijos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aukštesnės vertės kepinių ir gėrimų (su padidintu skaidulinių medžiagų, oligosacharidų kiekiu) gamybos technologijų kūrimas.

Aprašymas: Augalinės žaliavos sudėties komponentų, turinčių įtakos augalinių produktų, tokių kaip duona ir fermentuotų grūdų gėrimai, kokybei ir maistinei vertei, analizė. Skaidulinių medžiagų priedų ir kiekių, fermentų ir jų kompozicijų parinkimas bei pritaikymas šių produktų vertei padidinti. Technologinių operacijų ir parametrų parinkimas tokių aukštesnės vertės produktų gamybai ir kokybei užtikrinti.

Raktažodžiai: Kepiniai, gėrimai, skaidulinės medžiagos, oligosacharidai, technologijos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvių maisto produktų (pieno) prototipų kūrimas ir jų tyrimai.

Raktažodžiai: Maisto produktai, Pieno produktai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių operacijų taikymas siekiant išsaugoti pieno ir pieno produktų kokybę, pratęsiant jų galiojimo laiką  bei gerinat produktų išeigas.

Raktažodžiai: Pieno technologinės operacijos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įvairių priedų panaudojimo pieno produktų gamyboje galimybių studija.

Raktažodžiai: Pieno produktai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kalcio hidrosilikatų ir ceolitų sintezės ir savybių tyrimai.

Raktažodžiai: Kalcio hidrosilikatai, sintezė

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Priedų įtakos cemento ir kitų rišamųjų medžiagų savybėms tyrimai, pramoninių atliekų utilizavimo silikatinėse medžiagose tyrimai.

Raktažodžiai: cementas, priedai, pramoninės atliekos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Polimerinių kompozitų sudėties, armuojančių ir matricos medžiagų charakterizavimas ir jų technologinių savybių įvertinimas

Aprašymas: Paslauga skirta tirti įvairių polimerinių kompozitų sudėtį, bei charakterizuoti armuojančias ir matricos medžiagas, bei įvertinti jų technologines savybes.

Raktažodžiai: Polimeriniai kompozitai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Nanomedžiagų iš biopolimerų panaudojimas pakuočių gamyboje

Aprašymas: Paslauga skirta tirti įvairių biopolimerinių nanomedžiagų panaudojimo pakuočių gamyboje galimybes, bei kurti pakuotes su funkcinėmis nanomedžiagomis iš biopolimerų.

Raktažodžiai: Biopolimerai, nanomedžiagos, pakuotės

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Nanopolisacharidai sveikam ir saugiam maistui ir jo  gamybos technologijų tobulinimas.

Aprašymas: Paslauga skirta tobulinti sveiko ir saugaus maisto gamybos technologijas, bei tobulinti ar kurti naujus saugaus ir sveiko maisto produktus, panaudojant nanodydžio polisacharidus.

Raktažodžiai: Biopolimerai, cheminis, fizikinis ir mechaninis modifikavimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sveiko ir saugaus maisto komponentų tyrimai ir gamybos technologijų tobulinimas.

Aprašymas: Paslauga skirta tirti sveiko ir saugaus maisto komponentus, bei tobulinti maisto gamybos technologijas

Raktažodžiai: Biopolimerai, cheminis, fizikinis ir mechaninis modifikavimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gamtinės bioaktyvios medžiagos maisto saugai.

Aprašymas: Paslauga skirta tirti ir maisto pramonėje pritaikyti gamtines bioaktyvias medžiagas, padidinačias maisto saugą.

Raktažodžiai: Biopolimerai, bioaktyvios savybės

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sorbentų, skirtų baltymų chromatografijai, sintezė

Aprašymas: Vykdoma sorbentų, skirtų baltymų chromatografijai, sintezė.

Raktažodžiai: Sorbentai, chromatografija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Polimerų molekulinių masių charakterizavimas

Aprašymas: Vykdomas polimerų molekulinių masių charakterizavimas

Raktažodžiai: molekulinės masės, polidispersiškumas, molekulinių sietų chromatografija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organinių puslaidininkių ir kitų elektroaktyvių medžiagų sintezė ir charakterizavimas

Aprašymas: Vykdoma organinių puslaidininkių ir kitų elektroaktyvių medžiagų sintezė ir charakterizavimas

Raktažodžiai: Organinė sintezė, elektroaktyvios medžiagos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Monomerai, polimerai ir jų kompozitai iš atsinaujinančių žaliavų

Aprašymas: Sintetinami ir charakterizuojami polimerai ir jų kompozitai iš atsinaujinančių žaliavų

Raktažodžiai: Polimerai, kompozitai, atsinaujinantys šaltiniai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Savaiminės ir fotoinicijuotos polimerizacijos procesų tyrimai ir analizė

Aprašymas: Vykdomi savaiminės ir fotoinicijuotos polimerizacijos procesų tyrimai ir analizė

Raktažodžiai: polimerizacija, kinetika, fotoiniciatoriai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organinių šviesos diodų prototipų formavimas

Aprašymas: Vykdomas organinių šviesos diodų prototipų formavimas

Raktažodžiai: organiniai šviesos diodai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įvairių priedų silikatinėms medžiagoms, modifikuotų rišamųjų, stiklo ir keraminių medžiagų bei pramoninių sorbentų gamybos technologijos.

Raktažodžiai: priedai, silikatinės medžiagos, modifikuotos rišamosios medžiagos, stiklas, pramoniniai sorbentai, gamybos technologijos.

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų inovatyvių produktų technologijų diegimas statybinių medžiagų ir stiklo pramonėje

Raktažodžiai: inovatyvūs produktai, statybinių medžiagų ir stiklo pramonė

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atliekų susidarymo prognostinių modelių kūrimas.

Aprašymas: Atliekų susidarymo prognostiniai modeliai yra reikalingi tam, kad būtų galima numatyti kiek ir kokių atliekų susidarys ateityje ir tuo pačiu planuoti atliekų tvarkymo įmonių veiklą, įskaitant jų pajamas bei poveikį aplinkai. Tokie modeliai, tiksliau prognozių metodikos, kuriamos išvedant atliekų kiekių matematines priklausomybes nuo regiono socialinių, ekonominių ir gamtinių rodiklių.

Raktažodžiai: Komunalinės atliekos, prognostiniai modeliai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atliekų tvarkymo scenarijų parengimas ir aplinkosauginis bei ekonominis vertinimas regionams ir valstybėms.

Aprašymas: Surinkus informaciją apie susidarančių atliekų pobūdį ir kiekius konkrečiame regione, yra sudaromi keli alternatyvūs jų sutvarkymo įvairiais būdais (perdirbimo, deginimo, šalinimo sąvartyne) scenarijai, įvertinamas kiekvieno jų ekonomiškumas ir poveikis aplinkai ir rekomenduojamas pats geriausias atliekų tvarkymo variantas.

Raktažodžiai: Komunalinės atliekos, tvarkymo planai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Buitinių bei specialiųjų nuotekų biologinio ir fizikinio-biologinio valymo technologijų tyrimai ir kūrimas.

Aprašymas: Tyrimų metu nustatomi svarbiausi technologiniai parametrai įgalinantys suskaičiuoti ir suprojektuoti veikiančią nuotekų valymo įrangą. Biologinio nuotekų valymo metodams nustatomi dumblo sedimentaciniai parametrai, jų priklausomybė nuo apkrovos, teršalų skaidymo efektyvumas ir intensyvumas. Naudojant fizikocheminius metodus nustatomi šių metodų pagrindiniai technologiniai parametrai.

Raktažodžiai: Buitinės nuotekos, specialiosios nuotekos, valymo technologijos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Specialiųjų vandens ir nuotekų tvarkymo technologijų diegimo pramonės procesuose galimybių studijos

Aprašymas: Atliekamos studijos kurių metu analizuojami pramonės nuotekų specifiniai teršalai (tekstilės ir farmacijos pramonės, naftos pramonės ir kt.), šių teršalų optimaliausi nukenksminimo ir šalinimo metodai. Diegiant technologiją laikomasi darniosios plėtros principų ir strategijos.

Raktažodžiai: vandens valymas, technologijos, galimybių studijos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aplinkos ir patalpų oro užterštumo, pastatų mikroklimato tyrimai.

Aprašymas: Patalpų oras gali būti užterštas įvairiais teršalais, priklausomai nuo patalpų naudojimo pobūdžio. Šie tešalai gali daryti neigiamą įtaką gyventojų ar darbuotojų sveikatai, technologiniam procesui. Atliekami įvairio paskirties patalpų (gyvenamųjų, visuomeninių, gamybinių) oro kokybės tyrimai pagal įvairius parametrus (CO2, CO, NO2, O3, Lakūs organiniai junginiai, kietosios (nano ir mikro) dalelės, biologinis užterštumas. Teikiamos rekomendacijos patalpų oro užterštumo mažinimui.

Raktažodžiai: Aplinkos oras, patalpų oras, oro kokybė, oro užterštumas, mikroklimatas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Filtrinių medžiagų oro filtravimui tyrimai

Aprašymas: Atliekami įvairių oro filtrų filtrinių medžiagų tyrimai: filtravimo efektyvumas dalelių spektre nuo 10 nm iki 10 um, kokybės faktorius, filtrų bazinis svoris ir kt.

Raktažodžiai: Oro fltrai, filtrinės medžiagos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pramonės, energetikos ir atliekų tvarkymo objektų poveikio aplinkai vertinimo ir TIPK dokumentų rengimas

Aprašymas: Visiems ūkinės ir kitokios veiklos objektams galime atlikti poveikio aplinkai vertinimą (PAV) ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV), parengdami įvairius aplinkosauginius dokumentus, įskaitant ir taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus.

Raktažodžiai: Poveikio aplinkai vertinimas, taršos integruota prevencija ir kontrolė

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mokslinės ir techninės paslaugos, remiantis cheminių procesų instrumentiniais matavimais ir inžineriniais skaičiavimais

Raktažodžiai: Kinetiniai ir pusiausvyrieji rodikliai, emisijos, įrengimai, inžineriniai skaičiavimai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mokslinės paskirties stiklapūčio paslaugos

Raktažodžiai: stiklo pūtimas, stiklo darbai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pieno ir skystų maisto produktų terminis apdorojimas (pasterizavimas; sterilizavimas; apdorojimas ultraaukštoje temperatūroje)

Raktažodžiai: Pasterizacija, UAT

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pieno ir skystų maisto produktų komponentų koncentravimas ultrafiltruojant

Raktažodžiai: Ultrafiltracija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pieno ir skystų maisto produktų komponentų koncentravimas išpuškiant (purkštuvinė džiovykla)

Raktažodžiai: Purkštuvinė džiovykla

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pieno ir maisto produktų džiovinimas sublimuojant/ liofilizuojant (sublimacinė džiovykla, iki 5 kg/parą)

Raktažodžiai: Sublimatorius

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pieno ir skystų maisto produktų homogenizavimas

Raktažodžiai: Homogenizatorius

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pieno separavimas

Raktažodžiai: Separatorius

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sviesto ir kitų tepiųjų riebalų sumušimas (iki 10 kg)

Raktažodžiai: Sviesto muštuvas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Raugintų produktų ir lydytų sūrių gamyba

Raktažodžiai: Fermentinių produktų gamintuvas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sūrių prototipų gamyba (sūrių gamintuvas, sūrių formos ir sūrio gamybos priedai, presas, klimatinė kamera)

Raktažodžiai: Sūrių gamyba

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Poringų maisto sistemų analizė akustiniu metodu (1 bandinys)

Raktažodžiai: Akustinis metodas, poringos maisto sistemos, analizė

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Produkto juslinė analizė ir priimtinumo vertinimas taikant FaceReader technologiją (1 bandinys)

Raktažodžiai: Maisto produktai, juslinė analizė, priimtinumo įvertinimas, FaceReader programa

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Fermentų parinkimas (1 bandinys) augalinės žaliavos perdirbimui

Raktažodžiai: Parinkimas, fermentai, augalinės žaliavos perdirbimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Patalpų oro gerinimo įrenginių kūrimas ir efektyvumo testavimas

Aprašymas: Testuojami komerciniais patalpų oro gerinimo įrenginiai, paremti dalelių sulaikymu ir lakiųjų organinių junginių skaidymu.

Raktažodžiai: Patalpų oro kokybė, oro gerinimo įrenginiai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
NPK trąšų sudėties parinkimas, gavimas, kompleksiniai savybių tyrimai ir rekomendacijų pateikimas

Aprašymas: Sudėtinių azoto fosforo kalio trašų gamybai tinkančių komponentų parinkimas ir jų suderinamumo įvertinimas. Atsižvelgiant į žaliavose esanačias maisto medžiagas trąšų balanso sudarymas ir trąšų bandomosios partijos pagaminimas laboratorinėmis sąlygomis bei tokio produkto savybių nustatymas. Įvertinant gautus rezultatus rekomendacijų sudėtinimės NPK trąšoms gaminti pateikimas.

Raktažodžiai: Trąšos, sudėtis, granuliavimas,stipris, granuliometrija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Skystųjų (tirpalų ir suspensijų) trąšų sukūrimas ir analizė

Aprašymas: Sudėtinių skystųjų trašų gamybai tinkančių komponentų parinkimas ir jų tirpumo įvertinimas. Atsižvelgiant į žaliavose esanačias maisto medžiagas trąšų balanso sudarymas ir trąšų bandomosios partijos pagaminimas laboratorinėmis sąlygomis bei tokio produkto savybių nustatymas.

Raktažodžiai: Trąšos, komponentai, stabilumas, pH, klampa, tankis

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kitų specialybių inžinierių kvalifikacijos kėlimas trąšų inžinerijos srityje

Aprašymas: Pramonės įmonėse dirbantys inžinerinį išsilavinimą turintys žmonės, kartais keičia darbo vietą , kelia kvalifikaciją, siekia žinių atitinkančių darbo vietos poreikius. Todėl galima suteikti specinių žinių trąšų technologijos srityje.

Raktažodžiai: Trąšos, technologija, norminiai dokumentai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Metalų paviršiaus cheminis ir elektrocheminis apdorojimas ir dengimas

Aprašymas: Įvairių metalų paviršiaus cheminio ir elektrocheminio apdorojimo tyrimai siekiant suteikti reikiamas savybes. Dekoratyvinių, antikorozinių ir specialios paskirties metalinių dangų nusodinimas ir su tuo susiję tyrimai.

Raktažodžiai: Metalų elektrocheminis apdorojimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mikroorganizmų kultivavimo sąlygų parinkimas (1 bandinys)

Raktažodžiai: Mikroorganizmai, kultivavimo sąlygos, parinkimas (1 bandinys)

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Grūdinės žaliavos kokybės rodiklių nustatymas ir įvertinimas (1 bandinys)

Raktažodžiai: Grūdai, kokybės rodikliai, nustatymas, įvertinimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Baltyminių medžiagų kiekybinė analizė, taikant jonų mainų chromatografijos metodą (1 bandinys)

Raktažodžiai: Batyminės medžiagos, kiekybinė analizė, jonų mainų chromatografija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Baltymų molekulinės masės ir izoelektrinio taško nustatymas, taikant elektroforezės metodą (1 bandinys)

Raktažodžiai: Baltyminės medžiagos, molekulinė masė, izoelektrinis taškas, elektroforezė, nustatymas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pieno rūgšties L/D izomerų ir bendro kiekio nustatymas (1 bandinys)

Raktažodžiai: Pieno rūgštis, L/D izomerai, bendras kiekis, nustatymas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kepinių ir kitų grūdų produktų kokybės įvertinimas (1 bandinys)

Raktažodžiai: Kepiniai, grūdų produktai, kokybės rodikliai, nustatymas, įvertinimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bandomieji duonos ir miltinės konditerijos kepimai (1 bandinys)

Raktažodžiai: Duona, miltinė konditerija, bandomasis kepimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kepinių ir kitų grūdų produktų receptūros sudarymas (1 receptūra)

Raktažodžiai: Kepiniai, grūdų produktai, receptūros sudarymas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Dalelių vandeninių dispersijų dzeta potencialo nustatymas

Raktažodžiai: Dzeta potencialas, elektroakustinis metodas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Krakmolo darinių kleisterizacijos tyrimas

Raktažodžiai: Krakmolas, kleisterizacija, klampa

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
DSK kreivių užrašymas, medžiagų fazinių ir fizikinių virsmų tyrimas

Raktažodžiai: Diferencinė skenuojanti kalorimetrija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bandinių masės nuostolių kaitinant matavimai su FTIR detekcija

Raktažodžiai: Termogravimetrija, FTIR

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kietų bandinių FTIR spektrų užrašymas

Raktažodžiai: FTIR spektrai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tirpalų ir kietų bandinių liuminescencijos spektrų užrašymas

Raktažodžiai: Fluoresecncija, fosforesecncija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Termoplastikų takumo indekso nustatymas

Raktažodžiai: Termoplastikai, takumo indeksas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų liofilizavimas

Raktažodžiai: Liofilizavimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organinių medžiagų jonizacijos potencialo matavimas, metalų elektronų išlaisvinimo energijos matavimas, neorganinių puslaidininkių jonizacijos energijos matavimas

Raktažodžiai: fotoelektroninė spektroskopija, jonizacijos potencialas, elektronų išlaisvinimo darbas, fotoefektas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organinių puslaidininkių skylių, elektronų dreifinio judrio matavimas

Raktažodžiai: Krūvininkų judris, CELIV, TOF

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Polimerinių bandinių dinaminė mechaninė terminė analizė, organinių medžiagų fazinių virsmų tyrimas dielektrinio spektrometro pagalba, fotopolimerizacijos procesų tyrimas

Raktažodžiai: dinaminė mechaninė terminė analizė, dielektrinė spektroskopija, UV kietinimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Preparatyvinis organinių medžiagų gryninimas chromatografiniu metodu

Raktažodžiai: "Flash" chromatografija, gryninimas, preparatyvinė chromatografija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Polimerų, tirpių organiniuose tirpikliuose (THF) molekulinių masių (Mn, Mw, Mz) ir polidispersiškumo nustatymas

Raktažodžiai: Molekulinių sietų chromatografija, polimerų molekulinė nasė

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompiuterinės chemijos skaičiavimai

Raktažodžiai: Molekulinių orbitalių energija, modeliavimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organinių šviesos diodų prototipų formavimas

Raktažodžiai: organiai šviesos diodai, vakuminis garinimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paviršiaus drėkinimo kampo, paviršinės energijos nustatymas

Raktažodžiai: drėkinimo kampas, paviršinė energija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organinių medžiagų fazinių virsmų ir destrukcijos temperatūros nustatymas

Raktažodžiai: stiklėjimo temperatūras, lydymasis, kristalizacija, destrukcija, morfologinis stabilumas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Savaiminės ir fotoinicijuotos polimerizacijos procesų tyrimas. FTIR spektrų registravimas

Raktažodžiai: polimerizacija, kinetika, fotoiniciatoriai, FTIR ATR

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organinių medžiagų redukcijos ir oksidacijos potencialų nustatymas, elektrocheminių procesų tyrimas ciklinės voltamperometrijos metodu

Raktažodžiai: Oksidacinis, redukcinis potencialai, ciklinė voltamperometrija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organinių medžiagų molekulinių masių nustatymas cheminės jonzacijos metodu

Raktažodžiai: molekulinė masė, cheminė jonizacija, masių spektrometrija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rentgenodifrakcinė analizė

Raktažodžiai: Rentgenodifrakcinė analizė

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
rentgeno fluorescencinė analizė

Raktažodžiai: rentgeno fluorescencinė analizė

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Dalelių dydžio, formos ir kiekio nustatymas skystoje (0,04-500 µm) ir sausoje (0,1-500 µm) terpėse.

Raktažodžiai: lazerinis granuliometras

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
procesų šilumos srauto matavimas

Raktažodžiai: mikrokalorimetrija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rentgenodifrakcinė analizė

Raktažodžiai: Rentgenodifrakcinė analizė

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
rentgeno fluorescencinė analizė

Raktažodžiai: rentgeno fluorescencinė analizė

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Dalelių dydžio (0.006-10 µm), formos ir kiekio nustatymas dujinėje terpėje.

Raktažodžiai: Kaskadinis impaktorius, elektrostatinis klasifikavimas su lazeriniu detektoriumi

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės veiklų kaštų apskaitos sistemų modeliavimas

Raktažodžiai: Kaštų apskaita, valdymo apskaita, veiklos vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialinės atskaitomybės patvirtinimo (socialinio audito) tyrimai

Raktažodžiai: Socialinis auditas, užtikrinimas, kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Veiklos vertinimas,verslo aplinka, subalansuoti rodikliai, strateginė kontrolė

Raktažodžiai: Study of implementation of business analysis tools.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvūs laiko ir kaštų apskaitos integravimo tyrimai įmonių konkurencingumo didinimo kontekste.

Raktažodžiai: Kaštų apskaita, laikas, valdymo apskaita, veiklos vertinimas, inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių socialinės atskaitomybės informacijos apimties ir kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Įmonių socialinės atskaitomybė, socialinės informacijos atskleidimas, informacijos kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvios laiko kaštų apskaitos sistemos diegimo galimybių studija

Raktažodžiai: Laiko kaštų apskaita ir valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių socialinės atsakomybės ir atskaitomybės diegimo galimybių studija

Raktažodžiai: Įmonių socialinė atsakomybė ir atskaitomybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės marketingo komunikacijos sprendimų efektyvumo tyrimai

Raktažodžiai: Marketingo komunikacija, efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo plėtros greitai augančiose nestabiliose rinkose valdymo metodologijos sukūrimas

Raktažodžiai: Verslo plėtra; augančios rinkos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo procesų reinžineringas, pritaikant verslo modelį greitai augančioms nestabilioms rinkoms

Raktažodžiai: Verslo procesų reinžineringas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Spartaus verslo augimo valdymo pakopinio modelio sukūrimas

Raktažodžiai: Pakopinis modelis; spartus verslas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo procesų ir valdymo sprendimų dizainas verslo augimo atskiroms verslo augimo pakopoms

Raktažodžiai: Verslo procesai; verslo augimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Jauno globalaus technologinio verslo vystymo metodologijos sukūrimas

Raktažodžiai: Jaunas globalus verslas; metodologija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Antrepreniško marketingo sprendimų galimybių studijos

Aprašymas: Inovatyvių įmonių marketingo planavimas. Vartotojų reakcijos į naujoves vertinimas. Komunikacijos (pagrįstos mažu biudžetu ir kūrybiškumu) sprendimai.

Raktažodžiai: Antreprenerystė, marketingas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Jauno globalaus technologinio verslo vystymo metodologijos adaptavimas konkrečiam sektoriui/įmonės profiliui ir vystymo strategijos parengimas

Raktažodžiai: Jaunas globalus verslas; technologinis vystymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Strateginio audito metodologija startuoliams ir sparčiai augančioms verslo įmonėms

Raktažodžiai: Strateginis auditas; startuoliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Strateginių verslo transformacijų modeliavimas

Raktažodžiai: Strateginių verslo transformacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Etapinės verslo transformacijos galimybių studija, taikant etapinį modelį

Raktažodžiai: Etapinės verslo transformacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atvirųjų inovacijų procesų teorinis modeliavimas ir diegimo algoritmų versle sukūrimas

Raktažodžiai: Atvirosios inovacijos; diegimo algoritmai versle

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atvirųjų inovacijų plėtros modelio taikymas konkrečiam verslo segmentui/ produktų grupei

Raktažodžiai: Atvirosios inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Integrali verslo modelio inovacijų generavimo metodologija

Raktažodžiai: Verslo modelis; inovacijų generavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo modelio vystymas konkrečiam verslo brandos/ industrijos segmentui

Raktažodžiai: Verslo modelis; industrija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo modelio inovacijų plėtros galimybių studija

Raktažodžiai: Verslo modelis; inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Korporatyvinių investicinių santykių valdymo ir vystymo metodologija: rizikos kapitalo ir kitų investuotojų integravimas į verslo augimo modelį

Raktažodžiai: Korporatyviniai investiciniai santykiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Korporatyvinių investicinių santykių ir ryšių valdymo metodikos sukūrimas atskiriems verslo vystymo etapams

Raktažodžiai: Korporatyviniai investiciniai santykiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujosios kartos (Next Generation Access) interneto infrastruktūros plėtojimo Rytų ir Vakarų Europoje tendencijų tyrimo metodikos sukūrimas

Raktažodžiai: Naujoji karta; interneto infrastruktūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo modelio analizė ir jo hipotezių testavimo tyrimai

Raktažodžiai: Verslo modelis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Informacinių technologijų taikymo verslo problemos sprendimui ar inovacijos diegimui įmonėje techninė galimybių studija

Raktažodžiai: Informacinės technologijos; verslo problemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos inovacinių gebėjimų ir kultūros diagnostikos metodologija ir inovacinės kompetencijos modeliavimo metodika

Raktažodžiai: Inovacinės kompetencijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos inovacinių gebėjimų diagnostika ir vystymo sistemos sukūrimas

Raktažodžiai: Inovacinių gebėjimų diagnostika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvios organizacijos vystymo galimybių studija ir scenarijaus parengimas

Raktažodžiai: Inovatyvios organizacijos, scenarijus

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Globalių MTEP valdymo metodologija žinioms imlioms įmonėms

Raktažodžiai: Globalių MTEP valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Veiklos galimybių vystymo, novatoriškų verslo modelių projektavimas, valdymo struktūrų ir sistemų dizainas ir kt.

Raktažodžiai: Veiklos vystymas, inovacijos, valdymas, sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Simultacinio inžineringo pritaikomumo tyrimas naujų produktų diegimo ir įvedimo į rinką kontekste.

Raktažodžiai: Simultacinio inžineringo pritaikomumo tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmonių išteklių valdymo praktikų įveiklinimo įmonėje galimybių studija.

Raktažodžiai: Žmonių išteklių valdymo praktikų įveiklinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės valdymo architektūros tyrimai ir inovatyvumo akseleracijos modelių konstravimas.

Raktažodžiai: Valdymo architektūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pokyčių ir/arba inovacijų valdymo sistemų diegimo galimybių studija.

Raktažodžiai: Pokyčių, inovacijų valdymo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Valdymo sistemų transformacijos galimybių tyrimai.

Raktažodžiai: Valdymo sistemų transformacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo diversifikavimo galimybių studija.

Raktažodžiai: Verslo diversifikavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės vertės kūrimo grandinės reinžineringo galimybių tyrimai.

Raktažodžiai: Vertės kūrimo grandinė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo inovacinės veiklos efektyvumo didinimo galimybių studija.

Raktažodžiai: Inovacinės veiklos efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo vystymosi akseleracijos galimybių studija.

Raktažodžiai: Verslo vystymasis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darnaus vystymosi vertinimo metodikos organizacijoje taikymo galimybės.

Raktažodžiai: Darnaus vystymosi vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijų virtualumo tyrimai (virtuali komunikacija, virtualios komandos, virtualios darbo vietos, virtualios organizacijos)

Raktažodžiai: Organizacijos virtualumas, virtualios darbo vietos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Internetinių sprendimų emocinio poveikio vertinimas.

Raktažodžiai: Internetiniai sprendimai, emocinis poveikis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
IRT panaudojimo verslo skaitmenizavimui (angl. digitalization) galimybių studijos.

Raktažodžiai: IRT, verslo skaitmenizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
IRT panaudojimo verslo socializacijai (angl. social business) galimybių studijos.

Raktažodžiai: IRT, verslo sociolizacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Minios paslaugų (angl. crowdsourcing) panaudojimo įmonių veiklos procesuose galimybių studijos.

Raktažodžiai: Minios paslaugos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Energijos taupymo namų ūkiuose tendencijos

Aprašymas: "Analizuojamos individų elgsenos koncepcijos, atlikti tyrimai, parodoma kaip energijos efektyvus vartojimas keičiant gyventojų elgseną įtakoja darnaus regiono (miesto) sprendimus "

Raktažodžiai: energijos taupimas, namų ūkiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Interaktyvių sensorinių sistemų technologinė plėtra ir projektavimas

Aprašymas:

Visos šiuolaikinės "protingos" elektroninės sistemos remiasi mikrovaldikliais ir sensoriais, "jaučiančiais" aplinką. Kuriami ir taikomi valdomi (interaktyvūs) temperatūros, drėgmės, magnetinio lauko, padėties ir kt. sensoriai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas arba veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: Jutikliai, interaktyvios sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
LED lempų parametrų ir energetinio efektyvumo tyrimas

Aprašymas: Galime atlikti LED lempų ar panašių įtaisų parametrų tyrimus, ekploatacijos laiko tyrimus, elektromagnetinio suderinamumo kontrolę pagal patvirtintą metodiką. Energetinio efektyvumo, šviesinio senėjimo bei gedimų priežasčių nustatymo ar patikimumo didinimo tyrimus bei pateikti rekomendacijas

Raktažodžiai: LED lempų parametrai, ekploatacijos laikas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektroninių ir matavimo sistemų programinės įrangos tyrimai ir metrologinis vertinimas

Aprašymas: Matavimo prietaisų ir matavimo sistemų programinės įrangos tyrimai, atitikimo WELMEC 7.2 reikalavimams įvertinimas. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 30 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti elektroninių ir matavimo sistemų programinės įrangos metrologinį patikimumą ir atitikimą reikalavimams.

Raktažodžiai: Elektroninė sistema, matavimai, programinė įranga, metrologinis patikimumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultramažos galios bevielių stebėjimo ir valdymo sistemų projektavimas ir tyrimas

Aprašymas: Didžiausia visų bevielių stebėjimo ir valdymo sistemų problema ribotas baterijų tarnavimo laikas. Iškyla butinybė keisti baterijas. Tai brangu, kartais neįmanoma. Kuriami "protingi", interaktyvūs ultramažos galios jutikliai ir valdymo sistemos. Suteiktos paslaugos rezultatas (priklausomai nuo poreikio) - veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: Ultramaža galia, bevielės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektroninių sistemų energetinio efektyvumo gerinimo tyrimai

Aprašymas: Energetiškai efektyvių specializuotų elektroninių sistemų, įskaitant iš baterijos matinamus įrenginius ir bevielius tinklus, skirtus matavimo, duomenų surinkimo, apskaitos, techninės diagnostikos sistemoms projektavimas ir tyrimai.

Raktažodžiai: Elektroninė sistema, kokybė, efektyvumas, tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mobilių objektų nuotolinė kontrolė (techninė galimybių studija)

Aprašymas: Ši paslauga koreliuoja su "Mobilių objektų nuotolinės kontrolės sistema (programinis įrankis)". Suteiktos paslaugos rezultatas - bus sukurta apie 100 psl. apimties techninė galimybių studija, įvertinanti įvairių mobilių objektų (transporto priemonių eksploatacinės ar paciento) būklės kontrolės galimybes realiame laike, kontrolės algoritmus bei galimas kontrolės priemones (technologinius sprendimus).

Raktažodžiai: Nutolę mobilūs objektai, kontrolės sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Riebalų rūgščių trans izomerų susidarymo išaiškinimas

Aprašymas: Įvertinamas transizomerų kiekis produkte

Raktažodžiai: riebalų rūgštis, trans riebalai, sočiosios riebalų rūgštis,saturated fatty acids

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žaliavų ir produktų maistinės ir energinės vertės nustatymas eksperimentiniu būdu.

Aprašymas: Kadangi dėl žaliavos ir technologijos ypatumų ne visų maisto gaminių apsakaičiuoti maistinę ie energinę vertės galima pagal žaliavą, atliekami reglamento (ES) 1169/2011 reikalavimų įvykdymui reikalingi tyrimai

Raktažodžiai: maisto gaminių energinė ir maistinė vertė

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Maisto gaminių saugaus vartojimo terminų nustatymas.

Aprašymas: Atliekami aktualūs vartotojams ir gamintojui tyrimai, pagindžiantys deklaruojamą etiketeje realizavimo teminą.

Raktažodžiai: vartojimo terminas, saugus vartojimo terminas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kokybės rodiklių vertinimo jusliniais ir instrumentiniais metodais palyginamieji tyrimai

Raktažodžiai: kokybės rodikliai, jusliniai metodai, instrumentiniai metodai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vietinės gamybos ir importuojamų mėsos gaminių palyginamosios studijos.

Aprašymas: Šviežumo ir maisto priedų įvertinimas (Fosfatų, citratų, laktatų)

Raktažodžiai: Mėsos gaminiai , kolagenas, krakmolas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žaliavų ir maisto produktų kokybės rodiklių identifikavimas, veiksnių, turinčių įtakos kokybės rodikliams nustatymas.

Aprašymas: taikant atrinktą ir apmokytą vertintojų grupę bei laboratorijoje turimą įrangą, mustatoma žaliavos, biologiškai veiklių komponentų pagrindiniai kokybės parametrai, identifikuojami veiksniai, galintys turėti įtakos šiems parametrams

Raktažodžiai: žaliava, maisto produktai, kokybės rodikliai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žaliavos, technologinių procesų, pakuotės, laikymo sąlygų ir kitų veiksnių įtakos maisto produktų kokybei tyrimai, juslinių, spalvos ir tekstūros profilių sudarymas

Aprašymas: taikant atrinktą ir apmokytą vertintojų grupę bei laboratorijoje turimą įrangą, nustatoma technologinių veiksnių (žaliavos, technologinių režimų, pakuotės ypatumų, laikymo sąlygų ir kt.) kompleksinis poveikis modelinių maisto sistemų bei produktų kokybei, sudaromi jų kokybės (juslinių savybių, spalvos ir tekstūros) profiliai

Raktažodžiai: maisto produktai, kokybės veiksniai, juslinė kokybė, spalva, tekstūra, profiliai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompleksinių kokybės profilių panaudojimo produktų kūrimui ir optimizavimui galimybių tyrimai

Aprašymas: taikant skirtingus juslinės analizės bei vartotojų nuomonės tyrimo metodus, sudaromi modelinių sistemų ir produktų kokybės ir priimtinumo profiliai, nustatomi priežastiniai ryšiai tarp atskirų modelinių sistemų bei produktų kokybės parametrų ir jų priimtinumo. Tai leidžia optimizuoti jau gaminamus produktus ir/ar panaudoti gautus rezultatus naujų produktų kūrimui ir jų įvedimui į rinką.

Raktažodžiai: kompleksiniai kokybės profiliai, panaudojimas, produktai, kūrimas, optimizavimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įvairių veiksnių įtakos mikroorganizmų augimui maisto matricoje nustatymas.

Aprašymas:

Mikroorganizmų (bakterijų, mielių, mikroskopinių grybų) augimas maisto produktuose priklauso nuo daugelio veiksnių, modeliuojant jų įtaką galima parinkti sąlygas, užtikrinančias naudingų mikroorganizmų augimą ir nepageidaujamų ar patogeninių mikroorganizmų slopinimą

Raktažodžiai: Veiksniai, mikroorganizmai, maisto matrica

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mikrobiologinės kilmės ydų maisto produktuose priežasčių nustatymas (vienas tyrimas)

Aprašymas: Mikroorganizmai gali tapti įvairių maisto produktų ydų priežąstimi, mikrobiologijos laboratorijoje kvalifikuoti specialistai, atlikę gautų duomenų analizę, pateikia pagristas išvadas

Raktažodžiai: Mikrobiologinės kilmės ydos, maisto produktai, nustatymas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mikrobiologinių procesų tyrimai maisto produktų gamybos metu (vienas tyrimas)

Aprašymas: Mikroorganizmai (bakterijos, mielės, mikroskopiniai grybai) lydi įvairių produktų gamybą, atliekami jų skaičiaus ir rūšinės sudėties tyrimai padeda prognozuoti produkto kokybę, saugą, realizavimo trukmę.

Raktažodžiai: Mikrobiologiniai procesai, maisto produktų gamyba

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mikrobiologinių procesų maisto gamyboje metu analizė ir vertinimas, medžiagų, taip pat ir natūralių, antimikrobinių savybių tyrimai (vienas tyrimas)

Aprašymas: Mikroorganizmai (bakterijos, mielės, mikroskopiniai grybai) lydi įvairių produktų gamybą, atliekami jų skaičiaus ir rūšinės sudėties tyrimai, vertinamas antimikrobinių medžiagų, tarp jų ir natūralių, efektyvumas ir poveikis.

Raktažodžiai: Mikrobiologiniai procesai, natūralios antimikrobinės medžiagos, tyrimai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tekstūros instrumentinis tyrimas

Raktažodžiai: Matavimai, spaudimas,tekstūros profilio analizė, kietumas, lipnumas, stangrumas, lūžumas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Juslinių savybių skirtumo testas

Aprašymas: taikant atrinktų ir apmokytų vertintojų grupę nustatoma ar tarp tiriamų produktų juslinių savybių galima pajausti skirtumą. Patariama taikyti kai keičiama produkto receptūra ir siekiama įsitikinti ar išleisto į rinką produkto skirsis nuo anksčiau gaminto. Tinka, kai nustatoma produkto galiojimo trukmė, norima palyginti su konkurentų analogiškais produktais. Tinka maisto produktams, kosmetikai, pakuotei, tekstilei ar pan.

Raktažodžiai: juslinė analizė, skirtumo testai, skirtumas, panašumas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Spalvos charakteristikų instrumentinis tyrimas

Aprašymas: Spalvos charakteristikų nustatymas siekiant kontroliuoti produkto spalvą laike, kuriant naujus produktus. Gali būti taikomas norint parinkti tinkamiausią spalvą vartotojų nuomone.

Raktažodžiai: matavimai, spalvos charakteristikos L*, a*, b*

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mikrobiologinių rodiklių nustatymas

Aprašymas: Atliekami įvairių maisto produktų ir pašarų bei žaliavų tyrimai nustatant būdingus mikroorganizmus bei įvertinama sauga, nustatant pašalinius ar nepageidaujamus mikroorganizmus

Raktažodžiai: Skaičius, aptikimo metodas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Beatliekinis išrūgų perdirbimas.

Raktažodžiai: Beatliekinis išrūgų perdirbimas.

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų produktų kūrimas, įrangos projektavimas.

Aprašymas: Teikiamos naujų produktų kūrimo konsultacijos

Raktažodžiai: Gamybinė įranga, produkto kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mašinų ir mechaninių konstrukcijų vibracinių ir akustinių parametrų matavimai.

Raktažodžiai: Matavimai, vibracija, pagreitis, greitis, poslinkis, akustinis triukšmas, rezonansas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių įrengimų techninės būklės įvertinimas, gedimų nustatymas.

Raktažodžiai: Matavimai, ISO10816, vibrodiagnostika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninės galimybių studijos, susijusios su atliekamais moksliniais tyrimais.

Raktažodžiai: Mechatroninės sistemos, moksliniai tyrimai, apžvalgos, palyginamoji analizė, konsultacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
„Sumanių“ mechatroninių gaminių kūrimas ir tyrimas.

Raktažodžiai: Adaptyvios sistemos, sumanios medžiagos, savidiagnozuojantys ir saveremontuojantys mazgai ir mechanizmai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aukšto tikslumo pjezoelektrinių pavarų precizinėms mechatronikos sistemoms kūrimas ir tyrimas.

Raktažodžiai: Pjezoelektriniai varikliai, kelių laisvumo laipsnių pavaros, judesio skyra, pjezokeitikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mašinų ir įrengimų dinaminės kokybės užtikrinimo būdų ir priemonių kūrimas ir tyrimai, taikant adaptyvius virpesių gesinimo būdus ir metodus.

Raktažodžiai: Dinaminė kokybė, Adaptyvus slopinimas, mechaniniai virpesiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechatrononių įrenginių ir sistemų parametrų matavimas gamybinėmis sąlygomis.

Raktažodžiai: Mechatroninės sistemos, kokybės parametrai, gamybinės sąlygos, kokybės matavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų mechatroninių sistemų kūrimo techninių galimybių studijos.

Raktažodžiai: Mechatroninės sistemos, Galimybių tyrimai ir studijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
„Sumanių“ įrankių kūrimas.

Aprašymas: Kuriamos savaime energiją generuojančios, bevielio ryšio priemonės „sumaniems“ įrankiams

Raktažodžiai: Sumanūs apdirbimo įrankiai, integruoti jutikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Judesių matavimas ir analizė

Raktažodžiai: Judesių matavimas, judesių analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Raumenų elektrinio aktyvumo tyrimai ir analizė

Raktažodžiai: EMG

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmogaus kūno ir judesių modeliavimas

Raktažodžiai: kompiuterinis modeliavimas, žmogaus judesių imitavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bioinžinerinių medžiagų tempimo gniuždymo tyrimai ir analizė

Raktažodžiai: biomedžiagų mechaninis tyrimas, tempimo-gniuždymo matavimo sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių sistemų modeliavimas, projektavimas ir perprojektavimas

Raktažodžiai: Mechaninės sistemos, kompiuterinis modeliavimas, perprojektavimas, reversinė inžinerija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninių pasiūlymų ir galimybių studijų rengimas, situacijos įvertinimas.

Raktažodžiai: Techninė analizės, galimybių studijos, techniniai pasiūlymai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų apdirbimo procesų efektyvumo didinimo metodų kūrimas ir diegimas.

Aprašymas: Kuriami pjovimo įrankiai, kurie pasižymi iš anksto užduotomis dinaminėmis charakteristikomis, leidžiančiomis pagerinti apdirbamo kokybę

Raktažodžiai: Mechaninis apdirbimas, procesų analizė, apdirbimo efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vibracinio pjovimo priemonių kūrimas ir taikymai.

Aprašymas: Kuriami vibracinio tekinimo, gręžimo, frezavimo įrankiai užtikrinantys didesnį apdirbimo efektyvumą

Raktažodžiai: Vibraciniai pjovimo įrankiai, projektavimas, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kietų ir trapių medžiagų apdirbimas pjovimu.

Aprašymas: Kuriamos kietų - trapių medžiagų apdirbimo technologijos

Raktažodžiai: Sunkiai apdirbamų lydinių įranga, metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompiuterinis modeliavimas, įrenginių vibracijų, triukšmo mažinimas ir greitaveikos didinimas.

Aprašymas: Kuriami mechaninių sistemų matematiniai modeliai užtikrinantys realių sistemų tobulesnes dinamines charakteristikas

Raktažodžiai: Vibracijų, triukšmo mažinimo metodai, apdirbimo greitaveika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių procesų valdymo tobulinimas.

Aprašymas: Kuriamos priemonės „cloud manufacturing“ taikymams

Raktažodžiai: Gamybos procesai, valdymas, efektyvumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių kokybės gerinimo metodų diegimas.

Aprašymas: Kuriami įrankiai garantuojantys geresnes apdirbtų paviršių charakteristikas

Raktažodžiai: Technologinės priemonės, gaminių kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių procesų spartinimas, darbo efektyvumo didinimas.

Aprašymas: Technologiniai sprendimai medžiagų apdirbimo efektyvumo didinimui

Raktažodžiai: Gamybos procesai, spartinimas, našumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmogaus sveikatinimo ir aktyvumo vertinimo įrangos kūrimas.

Aprašymas: Kuriamos žmogaus stuburo sistemos aktyvinimo ir vertinimo priemonės

Raktažodžiai: Sveikatinimo įranga, fizinio aktyvumo stebėsenos įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Netradicinių žmogaus kraujotakos sistemos diagnostikos priemonių kūrimas.

Aprašymas: Kuriamos žmogaus kraujotakos mikrocirkuliacinės sistemos aktyvinimo ir diagnostikos priemonės

Raktažodžiai: Pulso analizė, vibraciniai metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mikro energijos generatorių kūrimas.

Aprašymas: Kuriami savaime energiją generuojantys įrenginiai besisukantiems ir nesisukantiems įrankiams

Raktažodžiai: Miniatiūriniai elektros energijos generatoriai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
MEMS ir MOEMS taikymai

Aprašymas: MEMS ir MOEMS taikymai žmogaus sveikatos rodiklių vertinimui

Raktažodžiai: Mikrosistemos, mikrojutikliai, mikrovykdikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biomedicininių prietaisų ir diagnostinių priemonių kūrimas ir tyrimas.

Raktažodžiai: Bangolaidžių skirtų vidiniam kraujagyslių valymui modeliavimas, konstravimas bei eksperimentiniai tyrimai.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių kokybės gerinimo metodų diegimas.

Raktažodžiai: kokybės valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Galimybių studijos pagal tekstilės srities mokslinių taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sritį.

Aprašymas: Atliekamos naujų medžiagų kūrimo ar žinomų medžiagų pritaikymo naujai paskirčiai galimybių studijos. Sudaromos įžvalgos apie tekstilės medžiagų panaudojimo galimybių perspektyvumą atskirose srityse.

Raktažodžiai: Tekstilės medžiagos, pluoštai, audimas, mezgimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Polimerinių medžiagų stiprumo didinimas, gaminio konstrukcijos ir formavimo technologinių režimų optimizavimas.

Aprašymas: Atliekami lūžtančių, skylančių, neteisingai besideformuojančių, prarandančių formą formuotų polimerinių gaminių tyrimai ir teikiamos rekomendacijos gamybos technologijai ar gaminio konstrukcijai pataisyti.

Raktažodžiai: Konstrukcija, technologinių režimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Polimerinių konstrukcijų liekamųjų įtempių mažinimo ir stiprumo didinimo konstruktorinių, techninių ir technologinių galimybių studija.

Aprašymas: Atliekama lūžtančių, skylančių, neteisingai besideformuojančių, prarandančių formą formuotų polimerinių gaminių studija ir nurodomi galimi būdai polimerinio gaminio konstrukcijai pataisyti.

Raktažodžiai: Liekamieji įtempiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pakavimo medžiagų maisto produktams pakuoti parinkimo metodikų ypatumai

Aprašymas: Parengta pakavimo medžiagų panaudojimo techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Maisto pakavimo medžiagos, pakavimo procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kartono ir plastiko pakuočių, skirtų maisto produktams pakuoti, masės minimizavimas ekologiniu požiūriu

Aprašymas: Atliekamas pakuočių masės minimizavimo galimybių tyrimas, formuluojamos rekomendacijos.

Raktažodžiai: Maisto pakavimo medžiagos, optimalus projektavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Daugiasluoksnių pakuočių spaudos su nanodalelėmis technologijų taikymo tyrimai

Aprašymas: Parengta technologijų taikimų įmonėje techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Daugiasluoksnės pakuotės, nanomedžiagos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Spausdinimo ir atspaudų laminavimo įrangos diagnostika (virpesių matavimas, spausdinimo juostos (lapo) transportavimo trakto volelių mušimo matavimai, balansavimas)

Aprašymas: Atliekama mašinų diagnostika, formuluojamos rekomendacijos jų būklės gerinimui.

Raktažodžiai: Spausdinimo įranga, įrangos diagnostika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų apdirbimo procesų efektyvumo didinimo metodų kūrimas ir diegimas.

Raktažodžiai: įrankių virpesiai, ruošinių sužadinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vibracinio pjovimo priemonių kūrimas ir taikymai.

Raktažodžiai: įrankio virpesiai, ruošinio žadinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kietų ir trapių medžiagų apdirbimas pjovimu.

Raktažodžiai: trapus-plastinis virsmas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompiuterinis modeliavimas, įrenginių vibracijų, triukšmo mažinimas ir greitaveikos didinimas.

Raktažodžiai: vibroizoliavimas, modų žadinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių procesų valdymo tobulinimas.

Raktažodžiai: atviros ir uždaros valdymo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kuro degimo ir kitų energetinių savybių tyrimai.

Aprašymas: Buitinių kietojo kuro katilų konstrukcinis modeliavimas, tyrimas ir optimizavimas eksploatacinėms ir saugos chatrakteristikoms pagerinti. Tai eksperimentinis- analitinis tiriamasis darbas, kurio įdiegtų rezultatų pagrindu būtų sukurti efektyvesni katilų modeliai, padidintas Lietuvos įmonėje gaminamų ir eksportuojamų buitinių kietojo kuro katilų konkurencingumas užsienio rinkose.

Raktažodžiai: degimo procesas, šilumingumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Poligrafinių gaminių kokybinis vertinimas

Aprašymas: Parengtas poligrafinių gaminių kokybės įvertinimas ir kokybės tobulinimo techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Spausdinta produkcija, kokybinis vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kietojo kuro katilų modeliavimas, veikimo tyrimas ir tobulinimas eksploatacinėms bei saugos charakteristikoms pagerinti.

Aprašymas: Tai eksperimentinis- analitinis tiriamasis darbas, kurio įdiegtų rezultatų pagrindu būtų sukurti efektyvesni ir patikimesni kietojo kuro, tame tarpe biokuro, buitinių katilų modeliai.

Raktažodžiai: Kietojo kuro katilai, kietojo kuro katilų modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įvairių spaudos būdų spausdinimo formų kokybinis vertinimas

Aprašymas: Spausdinimo formų diskretinių elementų matmenų kontrolė. Polimerinių spausdinimo formų kietumo nustatymas. Spausdinimo formų hidrofiliškumo/hidrofobiškumo nustatymas.

Raktažodžiai: Spausdinimo forma, kokybinis vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Džiovinto nuotekų dumblo ir kitų atliekų energetinių charakteristikų tyrimai, emisijų mažinimo, deginant nuotekų dumblo ir biokuro mišinius,tyrimai.

Aprašymas: Laboratorijoje esančiais prietaisais galima nustatyti nuotekų džiovinto dumblo energetines charakteristikas. Toliau galima atlikti jo ir jo mišinių su biokuru deginimo degimo įrenginyje tyrimus, matuojant dūmuose esančių kenksmingų emisijų kaip NOx, SO2 CO kiekius.

Raktažodžiai: nuotekų dumblas,šilumingumas, emisijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pakuočių, pakavimo technologijų, pakavimo medžiagų, panaudotų pakuočių atliekų tvarkymo ir perdirbimo technologijų tyrimai bei maketų (modelių) kūrimas ir testavimas.

Aprašymas: Kuriant pakuočių konstrukcijas, pakavimo technlogijas ir įrenginius dažniausiai orientuojamasi į konkretaus etapo aplinkybes ir neatsižvelgiama į tai, jog visi šie etapai sudaro nedalomą visumą (žiedinės ekonomikos principai). Tik toks kompleksinis požiūris, kurį ir numatoma taikyti teikiant siūlomą paslaugą, leidžia pilnai įvertinti visas susijusias aplinkybes ir optimizuoti sprendimus

Raktažodžiai: Pakuočių projektavimas, prototipų kūrimas, testavimas, adaptacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių procesų spartinimas, darbo efektyvumo didinimas.

Raktažodžiai: apdirbimo proceso trukmė, režimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų produktų kūrimas, įrangos projektavimas.

Raktažodžiai: reversinė inžinerija, perprojektavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
„Sumanių“ įrankių kūrimas.

Raktažodžiai: virpesių modos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmogaus sveikatinimo ir aktyvumo vertinimo įrangos kūrimas.

Raktažodžiai: judesiai, pagreičiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Netradicinių žmogaus kraujotakos sistemos diagnostikos priemonių kūrimas.

Raktažodžiai: banginiai metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pjezoelektrinių elektros mikrogeneratorių kūrimas ir tyrimas

Raktažodžiai: Vibraciniai elektros generatoriai, pjezoelektriniai keitikliai, modeliavimas, optimizavimas, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
"Sumanių" medžiagų pagrindu veikiančių makro/mikro/nano keitiklių modeliavimas, analizė ir testavimas

Raktažodžiai: Energijos keitikliai, jutikliai, vykdikliai, MEMS, NEMS, sumanios medžiagos, dinamikos tyrimai, modeliavimas, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Daugiadisciplininių mechatronikos uždavinių sprendimas baigtinių elementu metodu

Raktažodžiai: Kompiuterinis modeliavimas, susietieji inžineriniai uždaviniai, baigtinių elementų metodas, mechatronikos prietaisai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
CAE-CAD-CAM ciklas panaudojant MASTERCAM programinę įrangą.

Raktažodžiai: modeliavimas, technologijų sudarymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų apdirbimo procesų efektyvumo didinimo metodų kūrimas ir diegimas.Mechaninių sistemų projektavimas ir perprojektavimas (reverse engineering, redesign) panaudojant trimatį skenavimą ir Solid Works programinę įrangą.

Raktažodžiai: vibracinis pjovimas, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biomechaninių sistemų tyrimai

Aprašymas: Erdvinių judesių matavimas (laboratorinėmis ir relaiomis sąlygomis) ir analizė; raumenų elektrinio aktyvumo tyrimai ir analizė. Žmogaus kūno ir judesių kompiuterinis modeliavimas. Bioinžinerinių medžiagų mechaninių savybių tyrimai ir analizė.

Raktažodžiai: Judesių matavimas, judesių analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninių pasiūlymų ir galimybių studijų rengimas, situacijos įvertinimas.

Raktažodžiai: projektai, įžvalgos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
CNC staklių programų kūrimas, operatorių rengimas.

Aprašymas: CAE-CAD-CAM ciklas panaudojant MASTERCAM programinę įrangą. Parengimas darbui su programinėmis staklėmis: programinėmis tekinimo staklėmis PINACHO RAYO 165 (Fanuc 0i-TC), programinėmis frezavimo staklėmis DMU 35M (SINUMERIK 810D/840D), apdirbimo centru LEADWELL V-20 (FANUC 18i-MB); prototipų gamybos įrenginių bei robotų darbo programavimas. Programinio valdymo staklių valdymo kodai, ataskaita nuo nuo 20 iki 200 psl.

Raktažodžiai: CNC staklės, programos, kūrimas, operatorių rengimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biomechaninės sistemos kontaktinės sąveikos dinaminė analizė (Bio medžiagų suardymas pjaunančiaisiais įrankiais)

Raktažodžiai: Modeliavimas, pjovimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šildymo sistemų ir šilumos punktų projektavimas

Aprašymas: Rezultate būtų pateiktos projektuojamojo objekto hidraulinės ir elektrinės schemos, komponentai, skaičiavimų protokolai ir kitos sudėtinės projekto dalys (40-50 psl.). Projektas būtų suderintas su reikalingomis institucijomis.

Raktažodžiai: Projektavimas, šilumos punktas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rotorinių sistemų dinamikos analizė, diagnostika, gedimų prevencijos priemonių kūrimas.

Aprašymas: Atliekama rotorinių sistemų būklės stebėsena ir diagnostika. Naudojami virpesių matavimo ir kiti būdai. Nustatomi rotorinių sistemų ir atskirų jų komponentų defektai. Teikiamos rekomendacijos rotorinių sistemų patikimumui didinti. Tiekiamos rekomendacijos sistemų techninės priežiūros tobulinimui bei modernizavimui. Parengta diagnostikos bei gedimų prevencijos sistemų diegimo bei tobulinimo įmonėje techninė galimybių studija.

Raktažodžiai:  Rotorinių sistemų diagnostika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pjovimo procesų kompiuterinis modeliavimas ir skaitinė analizė (tekinimas, frezavimas, gręžimas ir kt.).

Aprašymas: Sukurti proceso modeliai įvairių parametrų analizei, parengta jų taikymo techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Modeliavimas, pjovimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Metalų terminio apdorojimo ir liejimo technologijų kūrimas.

Aprašymas: Analizuojamos bei tobulinamos metalų ir lydinių terminio, termo-cheminio, termo-mechaninio apdirbimo technologijos, konsultuojama liejimo ir suvirinimo technologijų klausimais. Parengiama terminio apdorojimo ar liejimo technologinio proceso pritaikymo įmonėje techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Terminio apdorojimo, liejimo technologijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologijos procesų kompiuterinio projektavimo sistemų kūrimas

Aprašymas: Technologijos procesų kompiuterinio projektavimo sistema skirta mašinų gamybos įmonių inžinieriams technologams. Sistemos funkcijos: duomenų bazės parengimas; technologijos procesų projektavimas; apdirbimo operacijų laikų skaičiavimas; įrenginių apkrovimo projektavimas; technologijos dokumentų rengimas (lietuvių, ir anglų kalbomis).

Raktažodžiai: Technologijos procesai, projektavimas, kompiuterizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvių gaminių ir jų gamybos technologijų kūrimas, jų vertės bei našumo įvertinimas ankstyvoje stadijoje bei perspektyvų studija rinkose.

Aprašymas: Inovatyvių gaminių vertės didinimo metodikos sukūrimas. Gaminio parametrų gerinimas vertei didinti. Gaminio konstrukcijos gerinimas pagal vartotojo reikalavimus. Parengiama techninė galimybių studija.

Raktažodžiai:  Inovatyvios technologijos, sąnaudų prognozavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų gaminių ir technologijų kūrimas bei tyrimas naudojant sparčiuosius gamybos prototipus.

Aprašymas: Parengta sparčiuosios gamybos metodų taikymo įmonėje techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Nauji gaminiai, sparčioji gamyba

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
CAE-CAD-CAM ciklo užtikrinimas panaudojant MASTERCAM bei DELCAM programinę įrangą.

Aprašymas: CNC staklių programų kūrimas Fanuc ir SINUMERIK programavimo kalbomis. CNC programuotojų rengimas supažindinant su CNC programavimu, detalių modeliavimu, įrankių bei pjovimo režimų parinkimu. Mokant programuotojus laboratoriniai darbai atliekami programinėmis tekinimo staklėmis PINACHO RAYO 165 (Fanuc 0i-TC), programinėmis frezavimo staklėmis DMU 35M (SINUMERIK 810D/840D), apdirbimo centru LEADWELL V-20 (FANUC 18i-MB).

Raktažodžiai: modeliavimas, technologijų sudarymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Profesinės avalynės fizikiniai ir mechaniniai bandymai bei rezultatų analizė.

Raktažodžiai: Asmeninės apsaugos priemonės, kojų ir pėdų apsaugai, avalynė, avalynės medžiagos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir jų projektų techninė ekspertizė

Aprašymas: Technologinių linijų ir kitų technologinių sistemų techninė ekspertizė, techninių projektų sprendimų įvertinimas tiek projektavimo stadijoje, pagal projektinę (techninę) dokumentaciją, tiek vietoje (in situ).

Raktažodžiai: Technologinės sistemos, techninė ekspertizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Judumo transporto sistemoje modelių kūrimas

Aprašymas: Atliekama neigiamo transporto poveikio urbanistinėse zonose įvertinimui skirtų transporto srautų modelių analizė, išskiriant dominuojančius veiksnius ir procesus. Sudaromi atskirų transporto sistemos posistemių modeliai, skirti energijos sąnaudų, patiriamų ekologinių ir ekonominių nuostolių dėl neigiamo transporto poveikio, įvertinimui.

Raktažodžiai: Eismo spūstys, jų formavimasis ir sklaida, prognozavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Produkto/paslaugos dizaino koncepcija.

Aprašymas: Rezultate atliktas tiriamasis analitinis ir kūrybinis darbas, kuriuo siekiama apibrėžti kuriamo naujo produkto/paslaugos dizaino koncepciją. Produkto dizaino paslaugų koncepcija formuluojama kaip teorinė įžvalga.

Raktažodžiai: produktų dizainas, dizaino koncepcija

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto dizaino prototipo sukūrimas.

Aprašymas: Rezultate bus parengtas produkto dizaino pirminis maketas, ištestuotas maketo ar jo elementų veikimas. Testuojama produkto gamybai reikalinga įranga, medžiagos, sąlygos ir pan.

Raktažodžiai: produkto dizainas, prototipas, testavimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
ShopMill frezavimo programų sudarymas ir paruošimas frezavimui DMU 35 staklėmis

Raktažodžiai: Frezavimas, ShopMill programavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mašinų ir konstrukcijų stiprumo ir ilgaamžiškumo tyrimai

Raktažodžiai: Stiprumas, ilgaamžiškumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
CNC staklių programų kūrimas, operatorių rengimas

Raktažodžiai: Skaitmeninis programinis valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gumos, plastikų, kompozitų ir jų sistemų sukūrimas, vertinimas ir elgsenos prognozavimas.

Aprašymas: Rezultate bus atlikta tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti MTEP projekto apie gumos, plastikų, kompozitų ir jų sistemų kūrimo technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: Mechaninės savybės, oda, tekstilė, guma, plastikai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paviršinis mikroformavimas. Mikro ir nanodarinių ėsdinimas jonų pluošteliu

Aprašymas: Mikro ir nanodarinių formavimas atliekamas su joninio ėsdinimo įrenginiu USI-IONIC (tolygaus ėsdinimo srities skersmuo 8 cm).

Raktažodžiai: ėsdinimas jonų pluošteliu

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Garso slėgio ir garso galios lygių matavimas pagal standartus LST EN ISO 11201:2010-09, LST EN ISO 11202:2010-09, LST EN ISO 11204:2010-09, LST EN ISO 3744:2011, LST EN ISO 3746:2011, LST EN ISO 9614-2:2002, LST EN 28960:2000.

Aprašymas: Į aplinką spinduliuojamo triukšmo nustatomi parametrai: garso slėgis, vidutinis laikinis A svertinis garso slėgio lygis, akimirkinis (pikinis) C svertinis garso slėgio lygis; spinduliuotės vertė; vienkartinio garso slėgio lygis. Garso galios lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Bandymų objektai: patalpose ar lauke naudojamos mašinos, skirtos judriam darbui ar veikti stacionariu režimu. Triukšmo šaltiniai, kuriems galima apibrėžti fiziškai stacionarų matavimo paviršių ir kuris spinduliuoja nuostovųjį triukšmą (nešiojamosios rankinės variklinės mašinos, diskiniai pjūklai, rankinės pastūmos medienos obliavimo mašinos, kompresoriai ir pan.). Pagrindinės matavimo priemonės - vibracijos ir triukšmo duomenų apdorojimo analizatorius Pulse 3560, garso lygio matuoklis BK 2260 INVESTIGATOR, akustinis kalibratorius 4231 ir kt. Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje ir išduodami ES šalyse galiojantieji bandymų protokolai.

Raktažodžiai: Garso galia, garso slėgis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įvairių mechaninių dydžių matavimas (poslinkių, jėgos, slėgio)

Aprašymas: Įvairių mechaninių dydžių matavimas (poslinkių, jėgos, slėgio) mobiliu daugiakanaliu (8 kanalų) kompiuterizuotu matavimo kompleksu Spider-Mobil (HBM, Vokietija). Matavimus galima atlikti ten, kur nėra galimybės naudoti įprastinę elektroninę matavimo įrangą, nes kompleksas turi savo autonominį maitinimo šaltinį. Komplekte yra pagreičio jutiklis (iki 1000 m/s2) , 2 kN ir 50 kN jėgos jutikliai, 2, 10 ir 100 mmn poslinkių jutikliai (kontaktiniai), ir 20, 100 ir 200 bar slėgio jutikliai. Ataskaita nuo 20 iki 200 psl.

Raktažodžiai: Poslinkis, jėga, slėgis, matavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bepiločių skraidymo aparatų valdymo ir praktinio taikymo tyrimai

Aprašymas: Bepiločių skraidymo aparatų projektavimas, gamyba bei valdymo optimizavimas įvertinant skirtingas ir besikeičiančias skraidymo sąlygas bei saugumo užrikrinimo klausimus.

Raktažodžiai: Bepiločiai skraidymo aparatai, jų valdymas ir taikymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technnologinio proceso kompiuterizuotas (CAM) modeliavimas.

Aprašymas: Parengta CAM modelių panaudojimo įmonėje techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: CAM modeliavimas (SolidWorks)

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Poligrafinių ir pakavimo medžiagų fizikinių - mechaninių charakteristikų tyrimai

Aprašymas: Atliekami savybių matavimui, formuluojamos rekomendacijos jų panaudojimui.

Raktažodžiai: Pakavimo medžiagos, charakteristikų tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Daugiafunkcių polimerinių medžiagų ir gaminių, pasižyminčių inovatyviomis savybėmis, kūrimas, tyrimas ir vertinimas.

Aprašymas: Rezultate bus sukurtos polimerinės sistemos (mišiniai, klijai, dangos, kt.) ar jų gaminiai su technologiškomis ar inovatyviomis (antimikrobinėmis, superhidrofobinėmis, kt.) savybėmis, nauji inovatyvių produktų ir jų gavimo metodai.

Raktažodžiai: Laidumas, sugertis, oda, plastikai, plėvelės, laminatai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gumos, plastikų, kompozitų ir jų sistemų sukūrimas, vertinimas ir elgsenos prognozavimas.

Aprašymas: Rezultate bus sukurtos įvairių medžiagų kompozicijos, įvertintas jų savybių kitimas nuo sudėties bei atliktas jų elgsenos modeliavimas, veikiant terminėms, mechaninėm,s ir kitoms apkrovoms.

Raktažodžiai: Laidumas vandeniui, sugertis, desorbcija oda, neaustinės medžiagos, kartonas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Dangos atsparumo nusitrynimui ir polimerinių medžiagų atsparumo dilinimui nustatymas LST EN ISO 20344; LST EN 12770; ISO 4649

Raktažodžiai: Atsparumas dilinimui, dangos atsparumo nusitrynimui

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Profesinės avalynės ir jos medžiagų fizikinių, elektrinių, mechaninių savybių ir atsparumo įvairiems išorės poveikiams nustatymas ir vertinimas.

Aprašymas: Rezultate bus įvertinta profesinės avalynės ir jos komponentų iš įvairių medžiagų (odos, plastiko, tekstilės, metalo, dengtų medžiagų, kt.) atitiktis Europos Tarybos asmens apsaugos priemonių direktyvai 89/686/EEB ir kitems norminiams dokumentams bei atlikta tyrimų rezultatų analizė.

Raktažodžiai: Avalynė, standžios noselės, pradūrimui atsparūs intarpai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gamtinių ir sintetinių polimerų adhezinių ir suvirintų sistemų kūrimas bei savybių tyrimas ir vertinimas.

Aprašymas: Rezultate bus sukurtos įvairių medžiagų sujungimai, įvertintas jų savybių kitimas nuo konstrukcijos, klijų ir pagrindų prigimties ir sanklijos gavimo sąlygų, atliktas jų elgsenos prognozavimas aplinkos veiksnių poveikyje.

Raktažodžiai: Adhezinė sąveika, klijai, polimerai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atsparumo slydimui nustatymas pagal standartą LST EN ISO 13287; LST EN ISO 20344

Aprašymas: Atliekamas avalynės padų arba lakštinių medžiagų bandinių trinties koeficiento nustatymas esant skirtingiems paviršiams (metalas, keramika), skysčiams (vanduo, glicerolis) ir pozicijoms (kulnas, pėda).

Raktažodžiai: Slydimo trinties koeficientas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektrinės varžos nustatymas pagal standartą LST EN ISO 20344

Aprašymas: Atliekamas avalynės padų arba lakštinių medžiagų bandinių trinties koeficiento nustatymas esant skirtingiems paviršiams (metalas, keramika), skysčiams (vanduo, glicerolis) ir pozicijoms (kulnas, pėda).

Raktažodžiai: Elektrinė varža

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Taškų hologramų originalų formavimas

Aprašymas: Paslauga skirta atlikti dokumentų apsaugai skirtų hologramų originalo užrašymą fotorezisto sluoksnyje formuojant 2D taškų hologramas (angl. „Dot-matrix“). Hologramų užrašymas atliekamas naudojant užsakovo pateiktą kompiuterinį grafinį vaizdą arba eskizą. Kombinuotų hologramų užrašymą galima atlikti apjungiant 3D elektroninės nanolitografijos bei 2D taškinių hologramų (dot-matrix) technologijas, tokiu būdu žymiai padidinant kuriamo produkto apsaugos lygį.

Raktažodžiai: Taškų hologramos, hologramų originalai, fotorezistas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Plonų sluoksnių formavimas centrifuga

Aprašymas: Plonų sluoksnių formavimas ir džiovinimas ant įvairių padėklų. Sukimo greitis iki 10000 aps/min, trukmė 1-60 s. Džiovinimo temperatūra nuo 50 deg C iki 230 deg C.

Raktažodžiai: Centrifuga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Metalo ir puslaidininkio (Schottky ir ominių) kontaktų formavimas ir tyrimas

Aprašymas: Užtvarinių metalo ir puslaidininkio (Schottky) kontaktų formavimas vakuuminio garinimo arba magnetroninio dulkinimo būdais. Galima III-V puslaidininkių Schottky kontakto potencialinio barjero aukščio kontrolė. GaAs ominių kontaktų formavimas derinant AuGe sluoksnių auginimą ir atkaitinimą. Al-GaAs ominių kontaktų formavimas.

Raktažodžiai: Schottky kontaktas, ominis kontaktas, vakuuminis garinimas, elektrinės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Optinė mikroskopija

Aprašymas: Įvairių medžiagų paviršiaus tyrimas ir mikrometriniai matavimai. Plataus lauko okuliarai su mikrometrine skale, skaitmeninė vaizdo kamera, fluorescencijos priedas.

Raktažodžiai: Optinė mikroskopija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pjezovaržinių savybių tyrimas

Aprašymas: Pjezovaržinių savybių tyrimas atliekamas automatizuotu įrenginiu, kurio pagrindinės techninės charakteristikos ir jų ribos būtų: spaudimo jėga kinta nuo 0 iki 13 N; matuojama varža nuo 0.1 Ω iki 10 GΩ.

Raktažodžiai: pjezovaržinės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rockvel`o kietumo tyrimas

Aprašymas: Makrokietumo matavimas atliekamas su Rokvelo kietumo matavimo prietaisu (apkrovos 15, 30, 45 kg).

Raktažodžiai: Rokvelo kietumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Dielektrinių medžiagų, plonų plėvelių elektrinių savybių tyrimas. Kuro elementų komponentų testavimas

Aprašymas: Dielektrinių medžiagų, plonų plėvelių elektrinių savybių tyrimai bei kuro elementų komponentų testavimas atliekami su impendanso analizatoriumi ALPHA-AK (dažnis nuo 3 µHz iki 3 MHz. 2-3 elektrodų sistema; fazė: 0,001 °; bandinių diametras 16 mm; dvi "in-plane" ir "through-plane" matavimo konfigūracijos).

Raktažodžiai: laidumas, impedanso spektroskopija, DC matavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Klijų sluoksnio formavimas ant silikoninio popieriaus, daugiasluoksnės polimerinės plėvelės

Aprašymas: Optinės dokumentų apsaugos priemonės tvirtinamos prie saugomo objekto per klijų sluoksnį. Bandant pašalinti nuo saugomo objekto paviršiaus - jos suyra negrįžtamai.

Raktažodžiai: Gaminti optines dokumentų ir intelektualinės nuosavybės apsaugos priemones su mikrodifrakciniais elementais

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paviršių šiurkštumo matavimas

Aprašymas: Paviršių šiurkštumo matavimu nustatoma mikrogeometrinių paviršiaus nelygumų visuma, kai paviršiaus profilį (reljefą) sudarantys mikronelygumai kartojasi palyginti mažu žingsniu. Paviršių šiurkštumas vertinamas pagal standartus ISO 4287, DIN 4768, daugeliu parametrų.

Raktažodžiai: Skirtas paviršiaus šiurkštumo matavimui

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų tyrimas, identifikacija su Raman spektroskopija

Aprašymas: Ramano spektroskopija yra gerai pritaikyta įvairiems tyrimams dėl savo universalumo – galima analizuoti daugelį medžiagų: dažus, rašalus, stiklą, brangakmenius, mineralus, lakus, bio pavyzdžius ir kitas medžiagas. Ramano analizė atliekama tiesiogiai pastačius tiriamus mėginius ar objektus po mikroskopu. Sistema yra valdoma patogios programinės įrangos, kuri leidžia paprastai valdyti spektrometrą, įrašyti, analizuoti, apdoroti ir pateikti spektrus. Didelė spektrų biblioteka leidžia greitai atpažinti tiriamas medžiagas.

Raktažodžiai: Identifikacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Optinių savybių tyrimas UV-VIS diapazone

Aprašymas: Pralaidumo, sugerties, atspindžio matavimai UV-VIS-NIR spektriniame diapazone atliekami su šviesolaidiniu spektrometru AvaSpec-2048. Galima analizuoti skysčius standartinėje kiuvetėje, kietus skaidrius (matuojant pralaidumą ir sugertį) arba neskaidrius (matuojant atspindį) bandinius.

Raktažodžiai: skaidris, atspindys

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Raktažodžiai: Ultragarsas, neardomieji bandymai, tyrimai, avarijų prevencija, pramonė, aviacija, energetika, transportas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Monokristalų rentgenostruktūrinė analizė

Aprašymas: ...

Raktažodžiai: Rentgenostruktūrinė analizė, mono kristalas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Deimanto tipo anglies plėvelių auginimas

Aprašymas: Paslauga yra skirta joniniu būdu auginti deimanto tipo anglies dangas (DTAD) iš angliavandenilių medžiagų. Sintezė atliekama su joninio DTAD nusodinimo įrenginiu bei joninio DTAD nusodinimo įrenginiu URM 3.279.053. Įrenginio parametrai: Ribinis vakuumas kameroje: 4·10-4 Pa DTAD nusodinimo slėgis: (1-2)·10-2 Pa Jonų šaltinio greitinanti įtampa: iki 2 kV Jonų srovės tankis: 0,05 – 0,25 mA/cm2 Solenoido srovė: 6A Naudojamos dujos: gali būti naudojamos inertiškos bei reaguojančios dujos.

Raktažodžiai: deimanto tipo anglies danga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvių medžiagų ir struktūrų tyrimas fizikiniais ir cheminiais medžiagų analizės metodais. Plonaplėvelių nanostruktūrinių saviorganizuojančių sistemų formavimas ir tyrimai

Aprašymas: Produktų, medžiagų medžiagotyrinės kilmės analizė fizikiniais-cheminiais metodais. Medžiagų rekonstravimas ir savybių (cheminių, mechaninių, fizikinių) vertinimas (analitiniai – technologiniai procesai). Metalų ir metalų oksidų nanodalelių sintezė; porėto anodinio aliumininio oksido membranų formavimas; nanometrinių matmenų porėto silicio formavimas; polimerinių nanokmpozitų, pasižyminčių plazmoniniu efektu,pjezo efektu ir kitomis funkcinėmis savybėmis kūrimas. Gali būti atliktas nanostruktūrinių medžiagų suformavimas, padengimas, užnešimas ant objektų.

Raktažodžiai: paviršius, nanostruktūros, nanokompozitai, plonos plėvelės, plazmonika, metamedžiagos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių parametrų įtaka individualizuotų gaminių (aprangos, galanterijos, interjero detalių ir pan.) kokybei

Aprašymas: Atliekamas tiriamasis analitinis darbas, kurio pagrindu įvertinami skirtingi technologiniai parametrai bei parenkami optimalūs, aukštą gaminių kokybę užtikrinantys gamybos režimai.

Raktažodžiai: individualizuoti gaminiai, apranga, galanterija, kokybė

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Antireflekcinių plėvelių bei paviršių formavimas ir tyrimas

Aprašymas: Sumažinančių atspindžius (antireflekcinių) plėvelių auginimas vakuuminio garinimo, magnetroninio dulkinimo, plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo iš garų fazės, jonpluoštės sintezės būdais. Gali būti derinama su padidėjusiu kietumu, atsparumu dilimui, braižymui bei korozijai ir paviršiaus laisvosios energijos kontrole. Padėklo temperatūra: 20-350˚C. Naudojamos dujos: SiH4, NH3, N2, CF4, O2, CHF3, Ar.

Raktažodžiai: Antireflekcinės plėvelės, paviršiaus formavimas, vakuuminės technologijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atominių jėgų mikroskopija

Aprašymas: Visų skenuojančių zondinių mikroskopų (SZM) veikimo principas – paviršiaus skenavimas plonu zondu, kuris tam tikru būdu (priklausomai nuo mikroskopo tipo) sąveikauja su paviršiumi. SZM leidžia stebėti trimačius vaizdus plačiame diapazone, apimančiame tradicines optinio ir elektroninio mikroskopų veikimo sritis. AJM (atominių jėgų mikroskopo) veikimas pagrįstas atominių ryšio jėgų veikimu tarp paviršiaus ir zondo smaigalio atomų. Šiuo metodu yra galimybė mikro-, nano- metriniame lygmenyje įvertinti ir aprašyti matematiniais statistiniais parametrais paviršiaus morfologiją bei atlikti lateralinių, elektrinių, Kelvino jėgų mikroskopiją, vaizdinimą, įvertinti lokalias mechanines savybes, atlikti nanotechnologinius procesus.

Raktažodžiai: paviršiaus morfologija, lateralinių, elektrinių, Kelvino jėgų mikroskopija, vaizdinimas, mechaninės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Plonų dielektrinių, metalinių sluoksnių ir deimanto tipo anglies dangų bei joninių ir plazminių metodų kūrimas, tyrimas ir taikymas.

Aprašymas: Paslauga skirta metalinių ir dielektrinių dangų formavimui.Plėvelės gali būti auginamos vakuuminio garinimo, magnetroninio dulkinimo, plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo iš garų fazės būdais. Formuojamų dangų storis kontroliuojamas mikroprocesoriumi ir kvarciniu storio matuokliu. Padėklų temperatūra: 20 – 400oC

Raktažodžiai: vakuuminis garinimas, magnetroninis dulkinimas, jonpluoštė sintezė, radijo dažnio plazma aktyvuotas cheminis nusodinimas iš garų fazės, mikrobange plazma aktyvuotas cheminis nusodinimas iš garų fazės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Absorbcijos kinetikos laikinis matavimas

Aprašymas: Matavimai atliekami dinaminės sugerties spektrometru sudarytu iš netiesinio optinio parametrinio stiprintuvo, kuris yra kaupinama Pharos lazeriu ir naudojamas bandinio žadinimui (315-2600 nm bangos ilgiai), vėlinimo linijos, baltos šviesos kontinuumo generuojamo safyro kristale (480-1100 nm bangos ilgiai) bei spektrografo. Didžiausia registruojamas laikų intervalas 1,7 ns. Detektuojamas skirtuminės sugerties signalas 0,05 mOD. Metodas yra tinkamas ultrasparčių procesų tyrimas skaidriuose bandiniuose, dangose bei skysčiuose.

Raktažodžiai: absorbcijos kinetika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Plonų sluoksnių formavimas Langmuir-Blodgett metodu

Aprašymas: Įrenginys skirtas mono- bei daugiamolekulinių organinių plėvelių formavimui ant kietų paviršių Langmuir-Blodgett (LB) metodu. Vonelės parametrai: Laisvojo paviršiaus plotas – 400 cm2 Darbinis paviršius – 318 cm2 Skysčio tūris – 1000-1050 cm3 Paviršinio slėgio matuoklis – Vilhelmi plokštelė (paklaida 0,1 mN/m) Šulinio matmenys: gylis – 75 mm, skersmuo – 60 mm.

Raktažodžiai: Langmuir-Blodgett metodas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektroninė litografija

Aprašymas: Elektroninės nanolitografija. Lauko emisijos elektronų šaltinis, greitinančioji įtampa keičiama nuo 20 V iki 30 kV, staliuko eigos kontrolė lazeriniu interferometru, sausa vakuumo sistema, bandinio dydis iki 102x102 mm. Struktūrų matmenys < 100 nm.

Raktažodžiai: Elektroninė litografija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Plonų polimerinių, dielektrinių ir puslaidininkinių plėvelių, pusiau skaidrių (<50 nm) metalo plėvelių storio ir lūžio rodiklio nustatymas

Aprašymas: Paslauga atliekama su lazeriniu elipsometru, kuris naudojamas plonų dielektrinių ir puslaidininkinių plėvelių storio ir lūžio rodiklio nustatymui. Lazerinė elipsometrija pagrįsta nuo bandinio atspindėtos monochromatinės poliarizuotos šviesos poliarizacijos parametrų analize. Lazerio spindulio bangos ilgis - 632.8 nm. Plėvelių storis 0.001 - 1 µm. Storio matavimų neapibrėžtis - ±(0.5 - 1) nm. Lūžio rodiklio matavimo neapibrėžtis ±0.01.

Raktažodžiai: Lazerinė elipsometrija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Puslaidininkių paviršiaus savybių modifikavimas bei pasyvavimas cheminiais ir fiziniais metodais

Aprašymas: Puslaidininkių paviršiaus savybės keičiamos naudojant cheminį skystos fazės tirpalų poveikį arba apšvitą žemos energijos jonais.

Raktažodžiai: Puslaidininkių paviršiaus pasyvavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Deimanto tipo anglies dangų sintezė ir tyrimas

Aprašymas: Paslauga yra skirta jonpluoštės sintezės arba plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo iš garų fazės būdu auginti deimanto tipo anglies dangas (DTAD) iš angliavandenilių ir legiravimo medžiagų. Deimanto tipo anglis tai amorfinė anglies atmaina, kurios savybės gali būti keičiamos nuo tipiškų deimantui iki tipiškų grafitui. DTAD pasižymi dideliu kietumu, atsparumu dilimui bei korozijai, mažu trinties koeficientu, biosuderinamumu. Elektrinės ir optinės DTAD savybės gali būti keičiamos plačiose ribose. DTAD stebimas stiprus pjezobvaržinis efektas.

Raktažodžiai: deimanto tipo anglies plėvelės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paviršiaus tyrimas Rentgeno fotoelektronų ir Ože elektronų spektroskopijomis, epitaksinių GaAs sluoksnių auginimas,auginamų sluoksnių kontrolė, tiesioginė sąsaja vakume su GaAs sluoksnių auginimo sistema ir tyrimai tiesiogiai vakuume (in-situ)

Aprašymas: Paviršiaus tyrimas rentgeno fotoelektronų ir Ože elektronų spektroskopijomis bei tiesioginė sąsaja vakume su GaAs sluoksnių auginimo sistema atliekami su rentgeno fotoelektronų ir Ože elektronų spektroskopijos sistema KRATOS XSAM800 (rentgeno spindulių šaltinis: dvigubas Al/Mg anodas, elektronų šaltinis Ože spektroskopijai, tiesioginė sąsaja vakume su GaAs sluoksnių auginimo sistema, bandinių transportavimas vakuume, vakuumas ne mažiau 1*10-9 Torr).

Raktažodžiai: Rentgeno fotoelektronų spektroskopija, Ože elektronų spektroskopija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektrinių savybių tyrimas

Aprašymas: Šis tyrimas susideda iš tokių atliekamų elektrinių matavimų nurodytų diapazonų ribose: 1) dangų paviršiaus varžos matavimas (nuo 0.1Ω/□ iki 10 kΩ/□); 2) srovės, varžos, V_A charakteristikų matavimas (Keithley 6487, 10fA..20mA, 1 mV...505V)

Raktažodžiai: elektrinės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paviršinis mikroformavimas. Mikro ir nanodarinių ėsdinimas reaktyviojo joninio ėsdinimo būdu

Aprašymas: Paviršinio mikroformavimo procesai bei reaktyvusis joninis dielektrikų (kvarcas, SiO2, Si3N4) ėsdinimas atliekami su reaktyviojo ėsdinimo ir plazmocheminio auginimo įrenginiu PK-2430 (plazmos šaltinio galia 3 kW; plazmos dažnis 13.56 MHz; srities, kur vyksta ėsdinimas, skersmuo 15 cm).

Raktažodžiai: reaktyvus joninis ėsdinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mikrokietumo ir kitų mikromechaninių savybių tyrimas

Aprašymas: Plonų sluoksnių ir dangų mikromechaninių savybių tyrimas atliekamas su dinaminio mikrokietumo matavimo sistema su pagrindu HM 2000S (galimos apkrovos matavimo metuo 0.1 – 2000 mN).

Raktažodžiai: mikrokietumas, mikromechaninės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tūrinis mikroformavimas. Gilusis reaktyvusis joninis ėsdinimas

Aprašymas: Gilusis reaktyvusis joninis ėsdinimas bei tūrinis mikroformavimas atliekamas su indukcine plazma aktyvuoto reaktyviojo joninio ėsdinimo įrenginiu Vision LL-I (tolygaus ėsdinimo srities skersmuo 15 cm).

Raktažodžiai: Gilusis reaktyvusis joninis ėsdinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paviršiaus tyrimas taikant: Rentgeno fotoelektronų spektroskopiją (XPS); jonų sklaidos spektroskopiją (ISS); atspindėtų elektronų prarastos energijos spektroskopiją (REELS); UV spindulių fotoelektronų spektroskopiją (UPS)

Aprašymas: Paviršiaus tyrimas, taikant rentgeno fotoelektronų spektroskopiją (XPS), jonų sklaidos spektroskopiją (ISS), atspindėtų elektronų prarastos energijos spektroskopiją (REELS) bei UV fotoelektronų spindulių spektroskopiją (UPS), atliekamas su universalia rentgeno fotoelektronų ir jonų sklaidos spektroskopijos paviršių analizės sistema.

Raktažodžiai: Rentgeno fotoelektronų spektroskopija, jonų sklaidos spektroskopija,atspindėtų elektronų prarastos energijos spektroskopija, UV spindulių fotoelektronų spektroskopija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sudėties nustatymas energijos dispersijos spektrometru

Aprašymas: Skenuojančiame elektronų mikroskope yra įmontuotas naujos kartos Bruker imonės rentgeno spindulių energijos dispersijos spektrometras XFlash 4030, kuris leidžia atlikti ir cheminės mikro analizės tyrimus. Spektrometras leidžia kiekybiškai ir kokybiškai įvertinti bandinio sudėtį, detektuojant cheminius elementus nuo Boro 5 iki Americio 95 pasirinktame taške (1 um3 tūryje). Analizę galima atlikti pasirinktame bandinio plote, išilgai linijos ar taške. Taip pat galima sudaryti cheminių elementų pasiskirstymo žemėlapį. Modernus 30 cm2 ploto Peltje elementais šaldomas rentgeno spindulių silicio slinkties spektrometro detektorius užtikrina 133 eV (ties Mn Ka linija) energijos skiriamąją gebą, esant dideliam rentgeno fotonų detektavimo greičiui (100.000 impulsų per sekundę). Rentgeno spindulių energijos dispersijos spektrometrija yra labai galingas medžiagų sudėties nustatymo įrankis, nereikalaujantis specialaus bandinio paruošimo. Analizei pakanka mažų matmenų tiriamojo bandinio. Priklausomai nuo cheminio elemento galima detektuoti koncentracijas iki 0.1%.

Raktažodžiai: cheminė sudėtis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paviršių vaizdinimas skenuojančiu elektronų mikroskopu

Aprašymas: FEI įmonės šiuolaikinis skenuojantis elektroninis mikroskopas Quanta 200 FEG, yra vienas iš pagrindinių nano technologijų įrankių, t.y. nano struktūrų ir nano prietaisų, paviršiaus vaizdinimo priemonė. Tai daugeliu atveju nepamainoma mikroskopijos priemonė, nes ji užtikrina didelį fokuso gylį, ledžia bandinio paviršių vaizdinti plačiame didinimų diapazone nuo keliasdešimt kartų iki šimtų tūkstančių kartų. Tai sąlyginai greitas tyrimo metodas, nes bandinio įdėjimas/išėmimas užtrunka porą minučių, o vieno vaizdo skenavimas gali trukti nuo pusės minutės iki keletos minučių, priklausomai nuo pasirinktos skyros. Mikroskope naudojamas modernus lauko emisijos elektronų šaltinis bei speciali vakuuminė sistema, leidžianti dirbti kontroliuojamo slėgio vandens garų atmosferoje, todėl šiuo mikroskopu galima tirti elektriškai nelaidžių bandinių paviršius su aukšta 1,2 nm erdvine skiriamąja geba. Jame yra įmontuotas naujos kartos rentgeno spindulių energijos dispersijos spektrometras. 

Raktažodžiai: mikroskopija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų cheminė analizė atominės spektroskopijos metodu

Aprašymas: Atominė absorbcija - tai analitinis metodas, ypatingai naudingas, kai reikia greitai nustatyti mažus elementų kiekius. Šis kiekybinis analitinis metodas naudojamas daugelyje sričių, o ypač vandens, dirvožemių ir akmens mėginių analizei. Dėl savo paprastumo, greitumo bei tikslumo šis analizės metodas yra vienas iš dažniausiai naudojamų metalų pėdsakų nustatymui. Metodo jautrumas apie 0.05-0.1 ppm. Taikymo sritys: ekologija, medžiagų inžinerija, medicina.

Raktažodžiai: koncentracija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ni dangos formavimas ant plastiko paviršiaus

Aprašymas: Mikro ir nano reljefui antrinti dideliuose, įvairios prigimtie polimerų paviršiuose naudojamos metalinės (labiausiai paplitusios Ni) spaudos formos. Joms pagaminti naudojama elektrocheminė Ni nusodinimo technologija.

Raktažodžiai: Gaminti Ni spaudimo matricas, užtikrinant submikrometrinių (nanometrinių) matmenų objektų atkartojamumą bei aukštą galutinio produkto difrakcijos efektyvumą.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Submikrometrinių (nanometrinių) matmenų reljefo formavimas plastiko paviršiuje

Aprašymas: Naudojant precizinius įrenginius ir nanogalvaninius technologinius procesus yra formuojamas submikrometrinių (nanometrinių) matmenų reljefas plastiko paviršiuje.

Raktažodžiai: Mikroreljefo antrinimas plastiko paviršiuje.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Optinių apsaugos ženklų tiražavimas daugiasluoksnėje polimerinėje plėvelėje (juostoje)

Aprašymas: Panaudojant aukštąsias mikro ir nano reljefo formavimo technologijas (lazerinę, elektroninę litografiją ir t.t.) grafinis vaizdas gaunamas nedideliame plote. Panaudojant tiražavimo įrenginius optinius apsaugos ženklus galima suformuoti begalinėje daugiasluoksnėje polimerinėje juostoje.

Raktažodžiai: Gaminti optines dokumentų ir intelektualinės nuosavybės apsaugos priemones su mikrodifrakciniais elementais

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darbinės masės žemutinis šilumingumas

Aprašymas:

Darbinės masės žemutinis šilumingumas

Raktažodžiai: Darbinė masė, žemutinis šilumingumas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mikrosistemų kūrimas ir tyrimas

Aprašymas: MEMS gali būti kuriamas, naudojant įvairias medžiagas ir gamybos technologijas, kurių pasirinkimas priklausys nuo prietaiso funkcijos ir aplinkos, kurioje jis turi veikti. MEMS paprastai susideda iš centrinio bloko, kuriame apdorojami duomenys, mikroprocesoriaus ir keleto sąveikaujančių su išore komponentų, pvz., mikrojutiklių. MEMS dydis svyruoja nuo 1 mm iki 1 um, o jis kuriamas, taikant mikro/nanolitografijos, plonų plėvelių nusodinimo ir ėsdinimo procesus.

Raktažodžiai: Mikrosistemos, MEMS, MOEMS

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės marketingo komunikacijos sprendimų galimybių studija

Aprašymas: Šiais laikais vartotojas iš visų pusių yra apsuptas komunikacijos triukšmo. Reklama TV ekrane, mobiliaisiai telefonais, spaudoje, lauko stenduose, socialiniuose tinkluose, įvairios pardavimų skatinimo akcijos ir t.t. lemia vartotojų apatiją ir pritaukti jų dėmesį tampa vis sudėtingiau. Tuo pačiu naujos technologijos, medijos fragmentacija, didelės reklamos kainos ir kt. apsunkina įmonės pastangas, planuojant savo marketingo komunikaciją. Įmonės marketingo komunikacijos galimybių studija leistų nustatyti tikslinių vartotojų profilį, jiems priimtiniausius medija kanalus, komunikacijos priemones, suderinti šią informaciją su įmonės galimybėmis bei resursais, ir pasiūlyti tikslingos marketingo komunikacijos gaires.

Raktažodžiai: Marketingo komunikacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Marketingo sprendimai įmonių tarptautinės veiklos kontekste

Aprašymas: Potencialių užsienio rinkų ir įėjimo į užsienio rinką būdų parinkimo tyrimai grindžiami tarptautinių rinkų segmentavimo (naudojant klasterinę arba regresinę analizes) bei tikslinių užsienio rinkų atrankos procedūromis (taikant regresinę analizę).  Prekės kilmės šalies efekto įvertinimas, pateikiant prekės kilmės šalies stereotipų valdymo marketingo sprendimus.

Raktažodžiai: Marketingas, tarptautinė rinka

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vartotojų sprendimų priėmimo proceso modeliavimas

Aprašymas: Siekiant parengti vartotojams patrauklų vertės pasiūlymą, tradiciškai iškyla klausimai - su kokiomis problemomis susiduria vartotojai, kokio jiems reikia sprendimo, kokia nauda turi būti pasiūlyta bei kokios prekės, paslaugos ir procesai ją sukurtų ir perteiktų vartotojams. Atsakymus į šiuos klausimus gali suteikti sisteminis požiūris į vartotojų sprendimų priėmimą, kuriam atskleisti atliekama vartotojų sprendimų priėmimo proceso diagnostika ir sudaromi tyrimų rezultatais pagrįsti vartotojų elgsenos modeliai. Šie modeliai varijuoja priklausomai nuo vartotojų įsitraukimo lygio, problemų sprendimo tipo ar skirtingoms kartoms būdingų elgsenos charakteristikų.. Todėl vartotojų sprendimų priėmimo proceso tyrimai specifikuojami pagal skirtingas prekių kategorijas, vartojimo kontekstus ar vartotojų grupes. Nepaisant minėtų skirtumų, esminiai tokių modelių kintamieji yra vartotojų poreikio šaltiniai, informacijos paieškos ir alternatyvų vertinimo charakteristikos, pirkimo ir po pirkiminės elgsenos bruožai.

Raktažodžiai: Sprendimo priėmimo procesas, vartotojas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Praktinių gebėjimų ugdymas dirbant su precizine technologine ir analitine įranga

Aprašymas:

Kurti ir analizuoti medžiagas bei jų savybes, vystyti gebėjimą dirbti precizine technologine ir analitine  įranga, užtikrinančia aukštųjų technologijų specialistų rengimą ir šiuolaikinių mokslinių taikomųjų tyrimų plėtrą. Pravesti studentams laboratorinius darbus ir  mokymus verslo atstovams.

Raktažodžiai: mokymai, laboratoriniai darbai, praktiniai įgūdžiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Baltyminių medžiagų kiekybinė ir kokybinė analizė, taikant chromatografijos ir elektroforezės metodus.

Aprašymas: Augalinės kilmės baltyminių medžiagų išskyrimas, išskyrimo sąlygų optimizavimas;kiekkybinė ir kokybinė analizė; panaudojimo maisto pramonėje galimybių tyrimai

Raktažodžiai: baltymų analizė, elektoforezė

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Fermentinių reakcijų kinetika; fermentų efektyvumo nustatymo metodų optimizavimas.

Aprašymas: Augalinėje žaliavoje esančių fermentų ir jų inhibitorių aktyvumo nustatymas; jų išskyrimo sąlygų optimizavimas; panaudojimo maisto pramonėje galimybių tyrimai

Raktažodžiai: fermentų aktyvumas, kinetika

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Komunalinių ir pramonės atliekų morfologinės sudėties ir fizinių-cheminių savybių bei tvarkymo galimybių tyrimai.

Aprašymas: Kai įmonėms ir organizacijoms atsiranda problemų kur padėti kai kurias atliekas, pirmiausia reikia išsiaiškinti, iš kokių frakcijų tos atliekos susideda, kokio dydžio dalelės būdingos toms frakcijoms, kokia tų frakcijų cheminė sudėtis ir cheminės bei fizinės savybės, kiek ir kokių tose frakcijose esti kenksmingų ir naudingų medžiagų ir t.t. Nustačius minėtas charakteristikas toliau galima pasiūlyti tinkamus atliekų sutvarkymo ir nukenksminimo būdus, juos parenkant iš vyraujančios praktikos arba sukuriant KTU laboratorijose.

Raktažodžiai: Komunalinės atliekos, pramoninės atliekos, atliekų sudėtis

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Fermentų kompozicijų sudarymas augalinių produktų kokybei gerinti ir gamybai intensyvinti.

Aprašymas: Augalinės žaliavos sudėties komponentų, turinčių įtakos augalinių produktų, tokių kaip duona, miltinės konditerijos konditerijos gaminiai ir kt., kokybei ir gamybos procesų efektyvumui, analizė, jos fermentinių aktyvumų tyrimai. Fermentų parinkimas ir jų kompozicijų sudarymas šių produktų kokybei gerinti ir gamybos procesams intensyvinti.

Raktažodžiai: Fermentų kompozicijos, augaliniai produktai, kokybės gerinimas, gamybos intensyvinimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Augalinės žaliavos perdirbimo į bioetanolį technologijų kūrimas

Aprašymas: Augalinės žaliavos pagrindinių komponentų, įtakojančių duonos, konditerijos, bioetanolio gamybos procesų efektyvumą, analizė; augalinės žaliavos fermentinių aktyvumų, jų inhibitorių, baltymų viurškinamumo tyrimai.

Raktažodžiai: Bioetanolis, augalinė žaliava, technologijos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ryšių tarp maisto produktų instrumentinio, juslinio ir emocinio vertinimo parametrų nustatymas. Metodikų kūrimas vartotojų emocijoms į skirtingus maisto produktus tirti.

Aprašymas: Maisto produktų būdingųjų juslinių savybių ir fizikinių cheminių rodiklių nustatymas. Produktų vertinimas pagal vartotojų juslinės patirties atributus (pakuotę, spalvą, kvapą, skonį, tekstūrą ir kt.) ir jų emocinį poveikį vartotojui. Ryšių tarp produkto juslinio ir emocinio vertinimo parametrų nustatymas. Vartotojų juslinės patirties atributų ir emocinių reakcijų ryšį su vartotojų požiūriu bei elgsenos (pirkti) ketinimais nustatymas. Rekomendacijų vartotojų patirtį atitinkančių maisto produktų kūrimui parengimas.

Raktažodžiai: Maisto produktai, fizikinės cheminės ir juslinės savybės, vartotojų emocijos, metodikų vystymas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Nauji modifikuoti polisacharidai pramoninėse nuotekų valymo technologijose.

Aprašymas: Sukurti bioskaidūs ir efektyvūs nanodalelių flokuliantai (NF) modifikuoto krakmolo, naudojant ,,žaliosios chemijos“ ir polimerų hidrogelių dispergavimo metodus. Naujieji flokuliantai yra miltelių arba koncentruotų pastų pavidalo, padidinto bioskaidumo, flokuliuoja dispersijas esant  plačiam flokuliacijos langui. 

Raktažodžiai: Pramoninės nuotekos, valymo technologijos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų fotofizikinių ir fotocheminių savybių panaudojimas

Aprašymas: Paslauga skirta medžiagų fotofizikinėms ir fotocheminėms savybėms ištirti. Taip pat siūlomi tyrimai, skirti šių savybių panaudojimui, tiriant sudėtingesnes chemines ar biologines sistemas.

Raktažodžiai: Matavimai, fluorescencija, fosforescencija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Polimerų lydalų, pastų, dažų, plėvelių reologinių savybių tyrimas ir analizė

Aprašymas: Vykdoma polimerų lydalų, pastų, dažų, plėvelių reologinių savybių tyrimas ir analizė

Raktažodžiai: dinaminė mechaninė terminė analizė, reologija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atliekų susidarymą ir sudėtį įtakojančių veiksnių, sezoniškumo tyrimai.

Aprašymas: Daugeliui atliekų (komunalinių, medicininių, automobilinių ir t.t.) būdingas jų susidarymo ir sudėties sezoninis svyravimas, kas neišvengiamai įtakoja atliekų tvarkymo įmonių veiklą, įskaitant ekonomiškumą ir poveikį aplinkai. Ištyrus atliekų susidarymo ir sudėties sezoninius svyravimus ir juos įvertinus įvairiais matematiniais metodais, toliau galima juos prognozuoti netolimai ir tolimesnei ateičiai ir taip kartu numatyti atliekų tvarkymo įmonių veiklos intensyvumo svyravimus su visomis ekonominėmis ir aplinkosauginėmis pasekmėmis.

Raktažodžiai: Komunalinės atliekos, pramoninės atliekos, atliekų sudėtis

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sąvartynų kasybos galimybių ir sąvartynuose deponuotų atliekų savybių tyrimai.

Aprašymas: Sąvartynų kasyba pastaruoju metu tapo svarbiu būdu atgauti produktų ir energijos gamybai reikalingus išteklius ir sumažinti nenaudiojamų sąvartynų poveikį aplinkai. Naudojant atliekų kiekių ir sudėties atbulines prognozes, statistinius duomenis apie sąvartynuose anksčiau pašalintas atliekas, įvertinant atliekų sudūlėjimą bei bandomųjų gręžinių tyrimus, galima nustatyti sąvartyne esančių atliekų sudėtį, kiekius pagal frakcijas (metalo, plastmasių, stiklo, betono ir t.t.) ir tinkamumą produktų bei energijos gamybai bei su tuo susijusias ekonomines ir aplinkosaugines pasekmes.

Raktažodžiai: Komunalinės atliekos, Sąvartynai, antrinės žaliavos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gyvsidabrio ir kitų pavojingų medžiagų turinčių atliekų nukenksminimo technologijų kūrimas.

Aprašymas: Nustačius, kad atliekose esama aplinkai pavojingų medžiagų (gyvsidabrio, kitų sunkiųjų metalų, pesticidų ir t.t.) laboratoriniu būdu parenkami įvairūs jų nukenksminimo būdai, tokie kaip oksidacija vandenilio peroksidu ir kitais regentais, oksidacija ozonavimu ar plazminiu metodu, neutralizacija šarmais ar rūgštimis, stabilizavimas keramikoje, betone ar polimeruose, o šiems metodams sukuriami specialūss įrenginiai (prototipai).

Raktažodžiai: Gyvsidabrio atliekos, pavojingos atliekos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Terminio ir oksidacinio atliekų nukenksminimo galimybių ir poveikio aplinkai vertinimas.

Aprašymas: Nustačius, kad atliekose esama aplinkai pavojingų medžiagų (gyvsidabrio, kitų sunkiųjų metalų, pesticidų ir t.t.) laboratoriniu būdu parenkami įvairūs jų nukenksminimo būdai, tokie kaip oksidacija vandenilio peroksidu ir kitais regentais, oksidacija ozonavimu ar plazminiu metodu, neutralizacija šarmais ar rūgštimis, stabilizavimas keramikoje, betone ar polimeruose, o šiems metodams sukuriami specialūss įrenginiai (prototipai).

Raktažodžiai: Atliekų nukensminimas, poveikio aplinkai vertinimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Membraninių ir pažangiosios oksidacijos technologijų vandens ir nuotekų valymui efektyvumo fizikinis modeliavimas.

Aprašymas: Pažangiosios oksidacijos atveju tiriami ozono generavimo ir panaudojimo dinaminiai parametrai. Membraninių metodų atveju modeliuojamos filtruojamo vandens srauto ir koncentrato proporcijos ir būtini tam slėgiai bei regeneracijos parametrai. Tyrimai atliekami atsižvelgiant į konkretų atvejį, t.y. nuotekų teršalų tipą ir kiekį

Raktažodžiai: Membraninis vandens valymas, oksidacinis vandens valymas, plazma

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užterštų teritorijų tvarkymo technologijų tyrimai, taršos pobūdžio nustatymas ir valymo technologijų parinkimas.

Aprašymas: Teritorijos gali būti užterštos įvairiais teršalais: naftos produktais, sunkiaisiais metalais, pesticidais, tirpikliais ir kt. cheminėmis medžiagomis. Nuo taršos masto, teršalų pobūdžio bei dirvožemio ir grunto tipo priklauso teršalų pasklidimas horizontalia bei vertikalia kryptimis. Nustatomas tašos pobūdis, taršos arealas, ar teršalai pasiekę gruntinį vandenį, taip pat įvertinamos teršalų koncentracijos dirvožemyje bei gruntiniame vandenyje. Priklausomai nuo šių parametrų bei hidrogeologinių vietovės charakteristikų parenkama valymo technologija, apskaičiuojami technologiniai parametrai.

Raktažodžiai: Užterštos teritorijos, naftos produktai, valymo technologijos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Dalelių dispersinės sudėties tyrimai kuro deginimo įrenginiuose

Aprašymas: Griežtėjantys reikalavimai emisijos kuro deginimo įrenginiuose reikalauja mažiunti kietųjų dalelių emisiją. Didžioji dalis dalelių degimo procese yra <1 um frakcijoje, tačiau šis aspektas dažnai neįvertinamas tiriant dalelių emisijas. Siekiant tinkamai suprojektuoti ir eksploatuoti išlakų valymo įrenginius, būtina žinoti dalelių dispersinę sudėtį, dažnai ir cheminę sudėtį. Atliekami kietųjų dalelių koncentracijos ir dispersinės sudėties matavimai, su papildoma galimybe išanalizuoti dalelių cheminę sudėtį kiekvienoje dydžio frakjcijoje.

Raktažodžiai: Energetika, kuro deginimas, teršalai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sudėtingų oro teršalų susidarymo įvairiuose gamybos procesuose, nustatymo metodikų ir mažinimo priemonių tyrimai ir plėtra.

Aprašymas: Pramoniniuose procesuose susidaro įvairaus pobūdžio oro tarša, kuri neigiamai įtakoja žmonių sveikatą, technologinius procesus. Esant sudėtingiems procesams, teršalų analizė yra komplikuota ir ne visuomet nustatoma standartiniais metodais. Pagal procesų pobūdį, parenkami spcifinių teršalų tyrimo metodai, ir pasiūlomos oro užtertumo mažinimo priemonės.

Raktažodžiai: Oro teršalai, pramoniniai procesai, teršalų matavimai, taršos mažinimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Nanopluošto sluoksnių formavimas elektroverpimo būdu filtrų gamybai

Aprašymas: Elektrinis verpimu iš polimerinio tirpalo yra suformuojami nanopluoštai, kurių skersmuo gali svyruoti nuo 50 iki 500 nm. Šie nanopluoštai pasižymi unikaliomis savybėmis: dideliu paviršiaus ir tūrio santykiu, mažu pagrindiniu svoriu, dideliu poringumu ir mažu porų dydžiu bei sąlyginai vientisu pluošto skersmeniu. Tokios nanopluoštų savybės sudaro prielaidas juos panaudoti specifinese inžinerinėse ir mokslinėse srityse (pvz. filtravimui).

Raktažodžiai: Oro fltrai, filtrinės medžiagos, nanopluoštas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aplinkos oro kokybės valdymas, taršos mažinimo procesų optimizavimas pagal teršalų susidarymo pobūdį, naujų metodų ir medžiagų taršos mažinimui kūrimas

Aprašymas: Pramoniniuose procesuose susidaro įvairaus pobūdžio oro tarša, kuri neigiamai įtakoja žmonių sveikatą, technologinius procesus. Dažni atvejai, kai pagaminti oro tašos mažnimo įrenginiai veikia neefektyviai, kadangi nežinomos teršalų fizinės ir cheminės savybės. Atliekamas oro taršos mažinimo įrenginių (ciklonų, filtrų, skruberių, absorberių, adsorberių ir kt) tyrimas arba naujų įrenginių projektavimas. Galimas sumažinto dydžio įrenginių modeliavimas laboratorijoje.

Raktažodžiai: Oro kokybė, taršos mažinimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vandens jonizatoriaus kūrimas

Aprašymas: Vandens jonizatoriaus kūrimas

Raktažodžiai: Vandens jonizatoriaus kūrimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pažangiosios oksidacijos medodais pagrįstų ventiliacinio oro teršalų skaidymo įrenginių kūrimas ir testavimas

Aprašymas: Patalpų oras gali būti užterštas įvairiais teršalais, priklausomai nuo patalpų naudojimo pobūdžio. Šie tešalai gali daryti neigiamą įtaką gyventojų ar darbuotojų sveikatai, technologiniam procesui. Atliekami įvairio paskirties patalpų (gyvenamųjų, visuomeninių, gamybinių) oro kokybės gernimo įrenginių technolgijų kūrimuiįįskaitant kietųjų dalelių surinkimą inerciniais, filtravimo elektrostatiniais būdais, kvapų ir kitų lakiųjų organinių junginių skaidymą pažangiosios oksidacijos būdais.

Raktažodžiai: Oro tarša, teršalų skaidymas, pažangioji oksidacija, plazma

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aplinkos komponentų (vandens, oro, atliekų) mikrobiologinio užterštumo vertinimas

Aprašymas: "Mikrobiologinio aplinkos komponentų užterštumo vertinimas leidžia nusakyti aplinkos komponentų kokybę, o biotechnologinių aplinkos valymo metodų taikymo metu - valdyti ir kontroliuoti vykstančius procesus. Mikrobiologinio užterštumo vertinimo metodai priklauso nuo tiriamojo aplinkos komponento, užterštumo prigimties ir pobūdžio. Dažniausiai bendram kiekybiniam mikrobiologinio užterštumo įvertinimui taikomi klasikiniai mikrobiologijos metodai. Tai – mėginių išsėjimas į universalias ar specialiąsias mitybines terpes, tiesioginis bakterijų, pirmuonių ar grybų mikroskopavimas, dažytų bakterijų mikroskopavimas kiekybiniam ir kokybiniam jų įvertinimui ir kiti metodai. Kokybinis mikrobiologinio užterštumo vertinimas atliekamas taikant tiesioginį mikroskopavimą, mikroorganizmų kolonijų auginimą specialiose ar diferencinėse terpėse, kitus mikrobiologinius, biocheminius ir molekulinius metodus."

Raktažodžiai: Vandens tarša, oro tarša, mikrobiologinė tarša

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių procesų poveikio aplinkai vertinimas būvio ciklo analize

Aprašymas: Ūkinės ir kitokios veiklos objektams atliekamas poveikio aplinkai vertinimas (PAV). Taip pat atliekamas technologinio proceso aplinkosauginis vertinimas būvio ciklo vertinimo metodu (BCV). BCV – visuminis požiūris į gaminį ar procesą, kai vertinamas gaminio/proceso poveikis aplinkai per visą jo būvio ciklą, pradedant žaliavų išgavimu, transportavimu, perdirbimu ir baigiant atliekų surinkimu. BCV naudojami tarptautinės standartizacijos organizacijos rengiami ISO 14040 serijos standartai, naudojant programinę įrangą Gabi 4. Gaminio/proceso būvio ciklo analizė duoda visuminį požiūrį į jo poveikį aplinkai ir leidžia priimti sprendimus, kaip gaminti švaresnį produktą. Būvio ciklo duomenų analizė leidžia palyginti tarpusavyje keleto tam pačiam tikslui naudojamų gaminių poveikį aplinkai

Raktažodžiai: Poveikio aplinkai vertinimas, būvio ciklo įvertinimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biriųjų NPK trąšų sukūrimas ir analizė

Aprašymas: Sudėtinių biriųjų trašų gamybai tinkančių komponentų parinkimas ir jų suderinamumo įvertinimas. Atsižvelgiant į žaliavose esanačias maisto medžiagas trąšų balanso sudarymas ir trąšų bandomosios partijos pagaminimas laboratorinėmis sąlygomis bei tokio produkto savybių nustatymas.

Raktažodžiai: Trąšos, granuliavimas,stipris, granuliometrija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įvairių kietų medžiagų dengimo plėvelėmis (vandenyje tirpiomis) galimybių analizė

Aprašymas: Įvairiose pramonės šakose (maisto, farmacijos, trąšų) naudojamos granuliuotos medžiagos. Jos gali būti įvairaus dydžio ir formos. Dažnai tokių medžiagų tirpumas, susigulėjimas, stabilumas, džiūvimas ir kt. gali būti reguliuojama padengiant jas tam tikra plėvele. Padengimas vandenyje tirpia plėvele gali būti atliekamas pseudoverdančiame sluoksnyje naudojant granuliatorių -džiovyklą-padengėją.

Raktažodžiai: Granulės, danga

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Metalo konstrukcijų korozija įvairiose terpėse, jų apsauga ir vandens korozinio aktyvumo tyrimas

Aprašymas: Pagreitinti įvarių metalų ir jų dangų korozinio atsparumo tyrimai realiose arba sumodeliuotose (savo parametrais panašiose į realias) terpėse. Korozinės terpės Lanželje (Langelier) indekso nustatymas.

Raktažodžiai: Metalų korozija, apsauga nuo korozijos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Nuostoviosios ir laikinės skyros liuminescencinės spektrometrijos matavimai

Aprašymas: Fosforescencija, fluorescencija, emisijos gyvavimo trukmė, tirpalų, kietų bandinių emisijos kvantinė išeiga

Raktažodžiai: Fosforescencija, fluorescencija, emisijos gyvavimo trukmė, tirpalų, kietų bandinių emisijos kvantinė išeiga

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Antimikrobinių medžiagų likučių piene nustatymo metodų tobulinimas bei naujų testų palyginimas su analogais

Aprašymas: Augant reikalavimams pieno kokybei, vis griežtėja reikalavimai antimikrobinių medžiagų likučiams piene, reikalingi jautresni metodai ir jų įteisinimas bei aprobacija, laboratorija turi didelę patirtį kuriant, tobulinant ir įteisinant antimikrobinių medžiagų likučių piene nustatymo metodus.

Raktažodžiai: Antimikrobinių medžiagų likučiai piene, metodai, tobulinimas, palyginimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinio proceso įtakos natūraliai susidarančiam glutamo rūgšties (aromato ir skonio stiprikliui E 620 ) bei natūralių konservantų maisto produktuose nustatymas.

Aprašymas: tyrimais įvertinamas mėsos gaminių žymėjimo be E621 pagristumas

Raktažodžiai: Skonio stipriklis, natrio glutamatas, glutamo rūgštis

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žaliavos ir maisto gaminių ydų (defektų) dėl cheminių veiksnių įvertinimas bei kokybės prognozavimas pagal vandens aktyvumą.

Aprašymas: Atliekami aktualūs konservams ir konditerijos gaminiams, kurių vandens aktyvumas viršija 0,65, tyrimai, pagal šį rodiklį prognozuojnt gaminio saugos užtikrinimo priemones

Raktažodžiai: vandens aktyvumas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Maisto priedų maisto gaminiuose nustatymas (nitratai, nitritai, citratai, fosfatai, laktatai, benzoatai, sulfitai, sorbatai, glutamatai)

Aprašymas: Tyrimai aktualūs gamintojams, kurie deklaruoja, kad gaminiai be maisto priedų

Raktažodžiai: Maisto priedai, nustatymai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompleksinis maisto gaminių sudėties ir saugos rodiklių tyrimas. Visi tyrimai pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimą vartotojams

Aprašymas: Atliekami tyrimai, pagrindžiantys maisto gaminių atitikimą reglamento 1169/2011 reikalavimams

Raktažodžiai: Reglamentas (EC) Nr. 1169/2011, maisto komponentai, ženklinimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų tyrimo metodų ir jų taikymo procedūrų žaliavų ir maisto produktų kokybės rodiklių vertinimui kūrimas. Žaliavos ir maisto produktų ydų (defektų) įvertinimas.

Aprašymas: įvertinant įmonės darbo specifiką ir gaminamų produktų įvairovę, parengiami metodai ir jų taikymo procedūros bei tyrimo instrumentas produktų kokybės rodiklių nustatymui. Šie dokumentai ir rezultatai naudojami, vertinant žaliavos, atskirų komponentų ir skirtingų kokybės lygių produktų rodiklių nustatymui, pasireiškiančių ydų (defektų) ir jų intensyvumų vertinimui.

Raktažodžiai: žaliavos, maisto produktai, tyrimo metodai, procedūros, ydos (defektai)

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gyvūninės ir augalinės kilmės žaliavų ir maisto produktų kokybės parametrų tyrimas jusliniais ir instrumentiniais metodais.

Aprašymas:

taikant juslinio vertinimo instrumentą - atrinktą ir apmokytą vertintojų grupę bei laboratorijoje turimą įrangą, tekstūros analizatorių ir spalvos matuoklį, nustatoma žaliavos, atskirų komponentų kokybės rodikliai ir jų panaudojimo galimybės maisto produktų gamyboje bei įtaka produktų kokybės rodikliams.

Raktažodžiai: Gyvūninės ir augalinės kilmės žaliavų ir maisto produktų kokybės parametrų tyrimas jusliniais ir instrumentiniais metodais.

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biologiškai veiklių komponentų panaudojimo žemės ūkyje ir maisto pramonėje galimybių tyrimai

Aprašymas: parenkant optimalius tyrimo metodus, nustatoma biologiškai veiklių komponentų panaudojimo tikslingumas pašarų, naudojamų naminių gyvulių ir paukščių šėrimui, įvertinama galima tų komponentų įtaka gyvūninės kilmės maisto produktų kokybės profiliams. taikant analogiškus arba naujai parinktus tyrimo metodus, nustatoma biologiškai veiklių komponentų, naudojamų maisto produktų gamyboje, įtaka modelinių maisto sistemų ir produktų gamybos technologiniam procesui, laikymo režimams, kokybės ir priimtinumo rodikliams.

Raktažodžiai: biologiškai veiklūs komponentai, žemės ūkis, maisto pramonė, kokybės rodikliai, jusliniai metodai, instrumentiniai metodai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biologiškai vertingų maisto žaliavų, medžiagų, technologinių procesų, laikymo sąlygų įtakos produktų kokybei, tyrimai, funkcionaliojo, ekologiško, išskirtinės kokybės maisto tyrimai, naujų produktų kūrimas.

Aprašymas: "įvertinant įmonės darbo specifiką ir gaminamų produktų įvairovę atliekami biologiškai vertingų maisto žaliavų, medžiagų, technologinių procesų, laikymo sąlygų įtakos produktų kokybei tyrimai, parenkamos medžiagos, žaliavos bei rengiamos technologijos naujų įprastinių, funkcionaliųjų, ekologiškų bei išskirtinės kokybės produktų kokybės produktų gamybai. "

Raktažodžiai: Maisto produktai, nealkoholiniai gėrimai, tarp jų ekologiški ir išskirtinės kokybės, technologija, tyrimai, produktų kūrimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Juslinių profilių sudarymas

Aprašymas: Taikant atrinktų ir apmokytų vertintojų grupę identifikuojamos pagrindinės objektyviosios juslinės savybės apibūdinančios produktą , gali būti įvertintas jų intensyvumas lyginant su kitų produktų savybėmis.

Raktažodžiai: juslinė analizė, aprašomoji analizė, savybės, kvapas, išvaizda, skonis, tekstūra, skirtumas, panašumas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įvairių paviršių tyrimas optiniu mikroskopu (didinimas x1000).

Aprašymas: Mikrostruktūrų paviršiaus optinis įvertinimas gali būti atliktas optinius mikroskopu „NIKON Elipse LV150“ su integruota CCD kamera. Pagrindinės šio mikroskopo specifikacijos: didinimas 5x, 20x, 100x, atstumas tarp okuliarų 47 mm – 82 mm, mobilumas X ir Y kryptimis, homogeninių lempų apšvietimas (12 V, 50 W), 2 megapikselių raiška.

Raktažodžiai: reljefas, paviršius, optinis mikroskopas, matavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kietojo atgautojo kuro panaudojimas energijos gamybai, emisijų išmetamuose dūmuose, taikant įvaires biokuro ir nuotekų dumblo maišymo proporcijas, mažinimas.

Aprašymas: Kietasis atgautasis kuras yra gaunamas iš įvairių aliekų ar nuotekų valyklose gauto dumblo jį išdžiovinant iki tam tikro drėgmės kiekio. Deginant tokį kurą, dažniausiai dūmuose susidaro didelis kiekis kenksmingų emisiįjų. Vienas iš būdų jų koncentraciją mažinti yra kietojo atgautojo kuro maišymas su biokuru iki tam tikros proporcijos, kad nebūtų viršijama leistinos normos.

Raktažodžiai: emisijos, dumblo deginimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių, optinių ir kitų sistemų deformacijų tyrimas nekontaktiniais metodais.

Aprašymas: Tyrimuose, kuriuose stebimi aukšto dažnio procesai, o gautos amplitudės yra mikrometrų eilės, vizualiai atvaizduoti dinaminiams procesams tiriamajame objekte, gerai tinka holografiniai metodai. Efektyviausias dinaminiams procesams stebėti – skaitmeninės holografinės interferometrijos metodas. Holografijos principu veikianti matavimo sistema PRISM (USA kompanija HYTEC) buvo taikyta siekiant nustatyti vibroaktyvaus padėklo dinamines savybes. Nanokompozitų sluoksnių pjezoelektrinėms savybėms įvertinti buvo naudojamas vibrometro stendas „Pulse LabShop“ (OFV–5000 Modular Vibrometer Controller). „OFV–5000“ valdiklis yra pagrindinė vibrometro sistemos sudedamoji dalis. Šiuo prietaisu galima registruoti pjezoelektrinių medžiagų dinamines charakteristikas – dažnį, greitį, poslinkį ir kt. Bekontaktė lazerinė vibrometro sistema plačiai taikoma įvairiems dinaminiams bandymams atlikti, biologiniuose ir klinikiniuose tyrimuose. Periodinės mikrostruktūros praktikoje naudojamos ne tik kaip atskiri optiniai elementai, bet yra integruojamos į sudėtingas mechanines sistemas. Todėl svarbu užtikrinti mechaninės sistemos efektyvų valdymą. Tam reikia atlikti daug eksperimentinių tyrimų. Sistemoms, kuriose fiksuojami aukšto dažnio virpesiai, kurių amplitudė yra mikrometrų eilės efektyviausias tyrimo metodas yra skaitmeninės holografinės interferometrijos metodas. Periodinių mikrostruktūrų ir mechaninių sistemų su integruotais optiniais elementais dinamikos tyrimui pasirinkta amerikiečių firmos HYTEC holografinė sistema PRISM. Ją sudaro trys pagrindinės dalys: valdymo blokas, objektinio spindulio šaltinis ir kamera. Tyrimui naudojamas žalios spalvos (532 nm) 20 mW galingumo puslaidininkinis lazeris. Interferencinis vaizdas iš kameros siunčiamas į kompiuterį, kur specialios programos PRISMA-DAQ pagalba apdorojamas ir monitoriuje galima stebėti tiek dinaminius procesus vykstančius tiriamajame objekte, tiek ir deformacijas sąlygotas įvairių vidinių ir išorinių veiksnių realiame laike. PRISM sistema leidžia atlikti matavimus ir juos apdoroti mažiau nei per 5 minutes, užfiksuoja deformacijas mažesnes nei 20 nm, matavimus galima atlikti realiame laike. Tai nekontaktinis metodas, jam tereikia tiesioginio matomumo. Pagrindiniai sistemos parametrai: Matavimo jautrumas < 20 nm Dinaminių matavimų riba 10 µm Matavimų riba > 100 µm Didžiausias matavimo plotas 1 m skersmens Atstumas iki bandinio > ¼ m (priklausomai nuo tiriamo objekto dydžio) Duomenų nuskaitymo dažnis 30 Hz Skaitmeninės holografijos sistema PRISM leidžia užtikrinti efektyvų valdymą ir tyrimą mechaninių sistemų, kuriose vyrauja aukšto dažnio virpesiai, o deformacijos ir virpesio amplitudės mikrometrų eilės. PRISM sistema matavimai atliekami ne kontaktiniu būdu. Matavimams tereikia tiesioginio matomumo. Todėl sistema tinka įvairių dinaminių ir statinių procesų stebėjimui ir analizei.

Raktažodžiai: deformacija, nekontaktinis metodas, holografija, matavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žemės ūkio, buitinių atliekų naudojimas energijos gamybai.

Aprašymas: Atliekami iš komunalinių atliekų gauto kuro šilumingumo, peleningumo bei drėgnumo nustatymo tyrimai. Taip pat laboratoriniu būdu nustatomos energetinės savybės žemės ūkio atliekų, kurios gali būti naudojamos energijai gaminti jas deginant degimo įrenginiuose.

Raktažodžiai: biodujos, atliekų energetiniai parametrai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biokuro ir kitų kuro rūšių energetinis tyrimas.

Aprašymas: Atliekami įvairių biokuro ir kito iskastinio kieto bei skysto kuro energetinių savybių tyrimai. Nustatomas laboratorijoje esančiais prietaisais viršutinis šilumingumas ir toliau, remiantis standartais, perkaičiuojama į apatinį kuro šilumingumą. Taip apat atliekami peleningumo nustatymo tyrimai bei dregmės kiekio kure tyrimai.

Raktažodžiai: Biokuras, energetiniai parametrai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Emisijos degimo produktuose tyrimai ir jų mažinimas.

Aprašymas: Degimo procesų tyrimų laboratorijoje atliekami kuro degimo proceso tyrimai, tikslu rasti būdus pirminėmis priemonėmis mažinti emisijų degimo produktuose kiekius. Tai ypač aktualu azoto oksidų emisijoms mažinti. Laboratorijoje disponuojmamais dūmų analizatoriais Multilaizer ir IMR atliekami degimo prodktuose esančių dujų deguonies O2, anglies viendeginio CO, azoto oksidų NOx, sieros oksidų SO2 matavimai.

Raktažodžiai: emisijos, degimo procesas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pramonės įmonių energetiniai auditai.

Aprašymas: Pramonės įmonėse atliekamas energetinis auditas, siekiant išaiškinti energijos įvairiame pavidsle (šiluma, elektra, suspaustas oras, vanduo ir kt.) neracionalaus vartojimo vietas (dėl pasenusios technologijos, dėl neefektyvaus proceso, dėl blogos energetikos vadybos ir t.t.) ir pasiūlyti priemones įmonės energetinio ūkio modernizavimui. Pagal LR ENERGETIKOS MINISTERIJOS patvirtintą metodiką parengiamas apie 20-40 psl. dokumentas pridedant reikalaujamus priedus. Audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose tikslas – įvertinti energijos ir vandens nuostolius technologiniuose procesuose ir įrenginiuose ir numatyti technines organizacines priemones energijos ir vandens nuostoliams sumažinti.

Raktažodžiai: Energijos taupymas, energetinis auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių ir kt. sistemų, techninių gaminių ir technologinių sistemų projektavimas

Aprašymas: Techninių gaminių ir technologinių sistemų projektavimas, komplektuojančių gaminių parinkimas, kompiuterinės darbo (gamybos) dokumentacijos parengimas. Kompiuterinis modeliavimas, skaitinė analizė naudojant trimačio geometrinio modeliavimo, baigtinių elementų analizės metodus ir specializuotą bei universalią CAD/CAE programinę įrangą.

Raktažodžiai: Kompiuterinis modeliavimas, skaitinė analizė, baigtinių elementų metodas, CAD/CAE

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompiuteriu generuotų hologramų kūrimas, 2D skaitmeninių nuotraukų pagrindu.

Aprašymas: Hologramos yra plačiai taikomos moksliniuose tyrimuose, medicinoje, prekyboje ir pramonėje. Ši metodika leidžia iš 2D vaizdų sukurti sudėtingas hologramas, kurios sąveikaudamos su lazerio šviesa neša tam tikrą informaciją. Šios hologramos gali būti naudojamos pradedant dokumentų apsauga ir baigiant mikrooptoelektromechaninėmis sistemomis. Rezultatas - 2D skaitmeninių nuotraukų pagrindu sugeneruota skaitmeninė holograma.

Raktažodžiai: holograma, kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Periodinių mikrostruktūrų difrakcinių efektyvumų matavimai ir geometrinių parametrų vertinimas naudojant sukurtą skaitmeninę-eksperimentinę metodiką.

Aprašymas: Ši metodika leidžia netiesioginiais metodais įvertinti mechaninius, geometrinius ir optinius parametrus periodinių mikrostruktūrų, kurioms netinka tradiciniai matavimo metodai. Ši metodika gali būti taikoma technologinių procesų optimizavimui ir kontrolei. Rezultatas - periodinių mikrostruktūrų parametrų priklausomybė nuo technologinių parametrų.

Raktažodžiai: periodinė mikrostruktūra,difrakcinis efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gamybinių procesų valdymo algoritmų kūrimas ir modeliavimas

Aprašymas: Panaudojant technologines proceso žinias kuriami gamybos procesų bei įrenginių valdymo algoritmai bei jų veikimas modeliuojamas panaudojant programinę modeliavimo įrangą ir esant galimybei realizuojamas realia technine įranga bei atliekamas algoritmo validavimas

Raktažodžiai: Gamybiniai procesai, valdymas, algoritmai ir modeliavimas.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sprendimo paramos sistemų technologinių procesų valdymui kūrimas ir tyrimas

Aprašymas: Atliekamas įvairių technologinių ir finansinių procesų valdymui reikalingų sprendimo paramos sistemų kūrimas remiantis pažangiomis tokių sistemų kūrimo technologijomis apimančiomis tiek mašininį mokymą tiek ir ekspertinių žinių formalizavimą.

Raktažodžiai: Sprendimo paramos sistemos, technologiniai procesai, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šaldymo ir šilumos siurblio sistemų ir šių sistemų komponentų kūrimas bei tobulinimas.

Aprašymas: Pramoninėse ir buitinėse šaldymo sistemose sunaudojama apie ketvirtį visos elektros energijos, todėl šių sistemų tobulinimas visada buvo ir liks aktualiu uždaviniu. Šiandien ši pramonės šaka susiduria su eile naujų iššūkių, susijusių su ozono sluoksnio apsauga bei šiltnamio efekto ribojimu. Pagrindinis šiandieninis uždavinys šaldymo pramonei - perėjimas prie ekologiškų šaldymo agentų, nes jau po keturių metų F-dujos bus uždraustos. Būtent tokių sistemų tyrimas bei tobulinimas yra mokslinės grupės (V. Dagilis, L Vaitkus, A. Balčius) gebėjimų bei kompetencijos sritis. Rezultate bus atlikta 15-30 psl. techninė galimybių studija, kuria siekiama įvertinti tiriamo kompresoriaus efektyvumą, techninių sprendimų įtaką efektyvumui, naudojant skaitinį kompresoriaus modeliavimą.

Raktažodžiai: šaldymo technika, šilumos siurbliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paraiškų rengimas aplinkosaugos inovacijų finansavimui iš įvairių fondų (LAAIF, SF, kt.)

Aprašymas: Ši paslauga apima ne tik pačios paraiškos rengimą pagal atitinkamo fondo reikalavimus, bet ir aplinkosaugos inovacijos atranką diegimui, t.y. svarstomų pasiūlymų (projektų) įvykdomumo analizę (techninį, aplinkosauginį ir ekonominį įvertinimą bei finansinę analizę), parenkant įmonei optimaliausią sprendimą. Atsakingas APINI ekspertas turi didelę patirtį rengiant paraiškas bei koordinuojant jų įgyvendinimą: paruošė 45 paraiškas aplinkos apsaugos, energijos naudojimo efektyvumo didinimo, alternatyvios energijos diegimo, atliekų prevencijos ir tvarkymo bei kitų projektų finansuoti iš įvairių programų ir fondų (NEFCO, PHARE, ISPA, Leonardo, LAAIF, Struktūriniai fondai, RECO, 7BP programos). 43 projektams suteiktas finansavimas.

Raktažodžiai: finansavimas, aplinkosaugos inovacijos

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
TIPK (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) ir taršos ledimų paraiškų rengimas, įsk. esamų gamybos būdų palyginimą su GPGB, žaliavų taupymo ir atliekų mažinimo planų rengimą

Aprašymas: "Taršos leidimų paraiškos rengiamos remiantis reikalavimais, pateiktais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-03-06 įsakymu Nr. D1-259 patvirtintose Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse (TAR, 2014, Nr. 02982; 2014, Nr. 20406, 2015 Nr. 04852). TIPK paraiškos rengiamos remiantis reikalavimais, pateiktas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-259 patvirtintose Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse. (Žin., 2013, Nr. 77-3901; TAR, 2014, Nr. 19056). Be kitos analizės TIPK paraiškoje pateikiamas detalus naudojamų technologijų, gamybos ar veiklos metodų, taikomų aplinkosaugos metodų bei monitoringo priemonių atitikimo ES GPGB informaciniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams palyginimas. APINI ekspertai turi ilgalaikę patirtį (nuo 2004 m.) rengiant TIPK paraiškas įvairiems ūkio subjektams: apbirbiamosios pramonės, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms, energetikos objektams (kurą deginantiems įrenginiams, kt.), gyvulininkystės kompleksams.

Raktažodžiai: TIPK, taršos leidimai, GPGB

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Integruota atliekų vadyba

Aprašymas: Ši paslauga skirta kaip apbirbiamosios pramonės įmonėms, kuriose susidaro gamybinės atliekos, taip ir atliekų tvarkytojams. Apbirbiamosios pramonės įmonėms siūloma paslauga apima: atliekų srautų analizę; atliekų susidarymo priežasčių analizę; atliekų prevencijos, mažinimo galimybių įvykdomumo analizę arba galimybių studijos parengimą. Rezultate parengiamas dokumentas, kuris gali būti naudojamas kaip pagrindas rengti paraišką finansavimui gauti. Atliekų tvarkytojams siūloma paslauga apimą: esamų atliekų naudojimo procesų detalę analizę, identifikuojant problematiką; procesų optimizavimo galimybių įvertinimą (techninį, aplinkosaugos ir ekonominį įvertinimą); atliekų tvarkymo dokumentų koregavimą (leidimo, veiklos nutraukimo plano, atliekų tvarkymo reglamento, monitoringo dokumentų, kt.)

Raktažodžiai: atliekos, atliekų prevencija, rūšiavimas, tinkamas naudojimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Interaktyvių sensorinių sistemų taikymo galimybių studijos

Aprašymas: Visos šiuolaikinės "protingos" elektroninės sistemos remiasi mikrovaldikliais ir sensoriais, "jaučiančiais" aplinką. Kuriami ir taikomi valdomi (interaktyvūs) temperatūros, drėgmės, magnetinio lauko, padėties ir kt. sensoriai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tiriamasis analitinis darbas, kuriame įvertintos uždavinio realizavimo techninės galimybės, rekomendacijos siektiniems parametrams.

Raktažodžiai: Jutikliai, interaktyvios sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biologiškai skaidžių atliekų (iš komunalinių atliekų srauto ir apdirbamosios pramonės) tvarkymo tyrimai, tvarkymo galimybių įvertinimas

Aprašymas: "Pastaraisiais metais Lietuvoje daroma labai daug pastangų, kad kuo mažesnis biologiškai skaidžių atliekų (BSA) kiekis patektų į sąvartyną: skatinamas pirminis rūšiavimas, namudinis kompostavimas, įrenginėjamos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, statomi centralizuoti biologinio apdorojimo įrenginiai, dumblo apdorojimo įrenginiai. Šių priemonių realizavimas turi ne tik sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, bet ir tinkamai panaudoti atliekų medžiagines ir energetines savybes. Visų atliekų tvarkymo (naudojimo) veikloje labai svaru užtikrinti, kad pats apdorojimo procesas bei gaminami produktai nesudarytų dar didesnį poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. APINI siūloma paslauga apima BSA srautų analizę; BSA susidarymo priežasčių analizę; BSA prevencijos, mažinimo galimybių įvertinimą (pramonės įmonėms), tinkamo naudojimo, gaminant naujus produktus, galimybių įvykdomumo analizę (atliekų tvarkytojams) bei galimybių studijų rengimą. APINI atsakinga ekspertė kartu su kitais mokslininkais nuo 1998 m. aktyviai dalyvauja Lietuvoje diegiant Integruotos atliekų tvarkymo politikos principus: nuo prevencijos ir mažinimo gamybos įmonėse iki tinkamo rūšiavimo ir perdirbimo, gaminant produktus, maksimaliai išnaudojant jų žaliavines ir energetines savybes. Nuo 2007 metų ypatingas dėmėsis skiriamas BSA tinkamam tvarkymui bei optimalių valdymo modulių kūrimui. 2010 m. ekspertė dalyvavo BSA galimybių studijų rengime 5 Lietuvos regionuose kūriant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas. 2007-2014 m. kartu su kitų valstybių partneriais vykdė FP7 programos projektą ENERCOM, kurio pagrindiniu tikslu buvo optimizuoti buitinių nuotekų valymo įrenginių dumblo bei žaliųjų atliekų tvarkymo procesą tikslu sumažinti poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai bei gaminti produktus, kurie turi rinkos paklausą (kietąjį atgautąjį kurą (KAK), aukštos kokybės trąšas bei alternatyvią energiją)."

Raktažodžiai: biologiškai skaidžios atliekos, atliekų tvarkymas, galimybių įvertinimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vandens išteklių ir nuotekų vadyba įmonėse

Aprašymas: Pramonės ir verslo įmonėms tenka didžiulis uždavinys sprendžiant taršos mažinimo bei gamtos išteklių tausojimo klausimus. Pasikeitus rinkos ekonomikos sąlygoms, sugriežtėjus aplinkos apsaugos reikalavimams, padidėjus vandens ir nuotekų kanalizavimo kaštams, vandens išteklių tausojimas tapo neišvengiama būtinybe pramonės įmonėms. Gamtos išteklių naudojimo efektyvumo didinimas ir atliekų mažinimas bei jų racionalus tvarkymas ir antrinis panaudojimas yra vienas iš aktualiausių Lietuvos pramonės vystymo tikslų. Paslauga apima vandens išteklių naudojimo ir nuotekų išleidimo auditą, bei taršos mažinimo galimybių įvertinimą ir pasiūlymus darniam vandens iteklių valdymui įmonėje.

Raktažodžiai: vandens ištekliai, nuotekos

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai tyrimai, visos PAV procedūros

Aprašymas: Planuojamo ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimas (PAV) atliekamas vadovaujantis planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) įstatymu (Žin., 1996, Nr. 61- 82-1965; 2005, Nr. 84-3105; 2013, Nr. 76-3835). Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas: - kai PŪV įrašyta į PŪV, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą, t.y. į PAV įstatymo 1-ąjį priedą; - kai PAV įstatymo 2-ame priede numatytai PŪV atrankos metu nustatoma, kad jai yra privaloma atlikti PAV; - kai PŪV įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, o institucija, atsakinga už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba), Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas. Pagrindinis PŪV PAV tikslas - integruojant aplinkos vertinimą su planavimo ir projektavimo procesais, įgalinti priimti mažiausiai kenksmingus aplinkai sprendimus (PŪV PAV įstatymas). KTU APINI ekspertų patirtis poveikio aplinkai vertinime bei PŪV dokumentų atrankos dėl PAV rengime prasidėjo nuo 1998 metų (virš 60 objektų).

Raktažodžiai: poveikio aplinkai vertinimas, PAV

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Interaktyvių sensorinių sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas: Visos šiuolaikinės "protingos" elektroninės sistemos remiasi mikrovaldikliais ir sensoriais, "jaučiančiais" aplinką. Kuriami ir taikomi valdomi (interaktyvūs) temperatūros, drėgmės, magnetinio lauko, padėties ir kt. sensoriai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas.

Raktažodžiai: Jutikliai, interaktyvios sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių procesų kontrolės elektroninių valdymo sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas:

Technologinių procesų kontrolės elektroninių valdymo sistemų taikomieji tyrimai. Visos šiuolaikinės "protingos" elektroninės sistemos remiasi mikrovaldikliais ir sensoriais, "jaučiančiais" aplinką. Kuriami ir taikomi valdomi (interaktyvūs) temperatūros, drėgmės, magnetinio lauko, padėties ir kt. sensoriai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas arba veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: Procesų kontrolės sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medicininių įtaisų monitoringo ir valdymo elektroninių sistemų projektavimas ir taikymas

Aprašymas:

Šiuolaikinės medicinos praktikoje naudojamas didelis kiekis elektroninės aparatūros pagamintos skirtingų gamintojų, skirtingu laiku, todėl iškyla aparatūros integravimo ir monitoringo problemos. Kuriamos "draugiškos" vartotojui aplinkos ir sąsajos, palengvinančios gydytojų darbą, užtikrinamas paciento saugumas. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas arba veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: Medicininiai įtaisai, monitoringas, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medicininių įtaisų monitoringo ir valdymo elektroninių sistemų taikymo galimybių studijos

Aprašymas: Šiuolaikinės medicinos praktikoje naudojamas didelis kiekis elektroninės aparatūros pagamintos skirtingų gamintojų, skirtingu laiku, todėl iškyla aparatūros integravimo ir monitoringo problemos. Atliekami įvairios elektroninės aparatūros sujungimo į bendrą sistemą galimybių tyrimai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tiriamasis analitinis darbas, kuriame įvertintos uždavinio realizavimo techninės galimybės, rekomendacijos siektiniems parametrams.

Raktažodžiai: Medicininiai įtaisai, monitoringas, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Augalų ekstraktų gamybos ir panaudojimo technologijos, specialios (funkcionalaus maisto) paskirties maisto ir maisto papildų ingredientai

Aprašymas: Maisto produktai, be pagrindinės funkcijos – aprūpinti organizmą reikiamomis maistinėmis ir energinėmis medžiagomis, gali stiprinti žmogaus organizmą, veikti profilaktiškai, mažinti susirgimų riziką. Tokie yra funkcionalūs maisto (FM) produktai. Pastaruoju metu daugelyje šalių susiformavo apibendrinta FM produktų samprata: tai – plataus vartojimo kasdien valgomas maistas, kuris, be mitybinės vertės, daro papildomą fiziologinį poveikį žmogaus organizmui (Richardson, 2002; Fernandes-Gines et al., 2005). FM produktų gamyba – sparčiai besivystanti maisto pramonės sritis. Daugelyje šalių jos apimtis nuolat didėja. Pagrindiniai gamintojai – Japonija, JAV, Kanada, Australija, Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Švedija, Šveicarija, Norvegija ir Didžioji Britanija. JAV pagaminta didžioji dalis FM produktų. FM produktų gamyba – viena iš perspektyviausių maisto pramonės sričių. Augalų eksraktus galima gaminami iš augalų žiedų, vaisių, pumpurų, šaknų, lapų, išspaudų, ir t.t. Paslauga: Išsami litaratūros apžvalga* ir eksperimentų schemos sudarymas Augalinės žaliavos frakcionavimas tradiciniais ekstrakcijos būdais Augalinės žaliavos frakcionavimas aukšto slėgio ekstrakcijos būdais Visų gautų ekstraktų antioksidacinio potencialo įvertinimas Pirminis visų gautų ekstraktų fitocheminės sudėties įvertinimas Gautų rezultatų apibendrinimas, išvadų ir rekomendacijų pateikimas *atsižvelgiant į žaliavą arba ekstrakto savybes. Trukmė ~15 savaičių

Gyvenamųjų pastatų eksploatacijos ir jų priežiūros kontrolė (techninė galimybių studija)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Kontrolės sistema, skirta gyvenamųjų pastatų eksploatacijai ir jų priežiūrai (programinis įrankis)". Techninė galimybių studijoje pateikiami reikalavimai inovatyviai gyvenamųjų pastatų eksploatacijos kontrolės sistemai. Per Web sąsają (prisijungus per įmonės internetinį puslapį) nutolę vartotojai gali deklaruoti įvairių namo sistemų įvadinių skaitiklių rodmenis, registruoti gedimus. Sistema pateikia pastato priežiūros administratoriui aktualius duomenis, susijusius su pastato eksploatacija. Pagal nustatytą gedimų prioritetiškumą sistema sudaro gedimų šalinimo grafiką, generuoja perspėjimo (aliarmo) funkcijas kritinių gedimų atveju ir įvairius priminimus reikiamoms eksploatacinėms funkcijoms atlikti, pvz., paties statinio konstrukcijų būklės (sienų, pamatų, stogo) įvertinimui, namo sistemų (elektros, šiluminio punkto, hidraulinės ir kt.) patikroms ir kt. Generuojamos jau įvairios statistinės ataskaitos. Numatyta galimybė nesudėtingai atnaujinti specializuotas duomenų bazes.

Raktažodžiai: Kontrolės sistema, gyvenamieji pastatai, eksploatacija, priežiūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
kaštų valdymas, vertės grandinė, veikomis grįsta kaštų apskaita

Raktažodžiai: Resrach of value chain and cost management inovations

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių socialinės atskaitomybės informacijos atskleidimo, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių poreikius, tyrimas

Aprašymas: Įmonės vykdydamos veiklą daro poveikį aplinkai ir kartu yra veikiamos daugelio jų veiklą suinteresuotųjų šalių. Jų gausa ir nevienodas galios bei įtakos laipsnis sukelia įmonėms problemų jas identifikuojant ir atsirenkant, kurioms iš jų turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys. Skirtingos suinteresuotųjų šalių grupės turi skirtingus įmonių socialinės atsakomybės informacijos poreikius ir poveikį atskleidžiamos informacijos kokybei. Pagrindinė įmonės funkcija, atskleidžiant socialinės atsakomybės informaciją yra atsižvelgti į suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir pagal galimybes juos įgyvendinti. Kokybiškai atskleista informacija yra ta, kuri yra išsami ir kurią lengvai gali perskaityti bei interpretuoti bet kuri suinteresuotoji šalis.

Raktažodžiai: Įmonių socialinės atskaitomybė, socialinės informacijos atskleidimas, suinteresuotosios šalys

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Langų mechaninių ir termoizoliacinių parametrų analizė

Aprašymas: Langų mechaninių ir termoizoliacinių parametrų analizė pagal defektinį aktą.

Mokslinis tyrimas dėl techninio vandens skirto hidrogneratoriams aušinti paruošimo ir vamzdyno kimšimosi problemų sprendimo

Aprašymas: Tyrimas susidėtų ir šių etapų: 1.Gilesnė įmonėje esančios problemos analizė, kurios metu bus imami moliuskų ir mikro dumblių mėginiai, analizuojamas šiuo metu veikiančios techninio vandens paruošimo sistemos efektyvumas. 2.Problemą sukeliančių moliuskų ir mikro dumblių rūšių identifikavimas ir jų biologinės sistemos laboratorinėmis sąlygomis sukūrimas. 3.Skirtingų technologijų taikymo moliuskų kiaušinėliams ir mikro dumbliams inaktyvuoti tyrimas, kurio metu bus atrinktos tinkamiausios technologijos ir jų kombinacijos. 4.Nustačius tinkamiausiai veikiančia technologiją, bus atliekamas optimalių poveikio sąlygų tyrimas, siekiant nustatyti geriausias jos veikimo sąlygas. 5.Ataskaitos parengimas kurioje siūloma geriausiai veikianti technologija, bei pateikiamos techninės specifikacijos.

Raktažodžiai: Mokslinis tyrimas dėl techninio vandens skirto hidrogneratoriams aušinti paruošimo ir vamzdyno kimšimosi problemų sprendimo

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Research on Spatial and Temporal Variation of Exhaled Pollutants from E-Cigarette in a Room

Aprašymas: Research on Spatial and Temporal Variation of Exhaled Pollutants from E-Cigarette in a Room

Raktažodžiai: Research on Spatial and Temporal Variation of Exhaled Pollutants from E-Cigarette in a Room

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įteisinimo dokumentų ruošimas

Aprašymas:

.

Raktažodžiai: .

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikymo dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti galimybių studija.

Aprašymas: Rezultate ištirti technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių panaudojimo galimybės dizaine, atlikta koncepcijos analizė ir spec. savybių nustatymas.

Raktažodžiai: dizaino prodektai, naujos technologijos, naujos medžiagos, skaitmeniniai sprendiniai, kūrybiniai procesai, kūrybiniai produktai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto/paslaugos dizaino prototipo kūrimas.

Aprašymas: Rezultate bus parengtas produktų dizaino paslaugų pirminis maketas, ištestuotas modelio ar jo elementų veikimas. Testuojama produkto gamybai/paslaugų teikimui reikalinga įranga, technologijos, medžiagos, paslaugų teikimo sąlygos ir pan.

Raktažodžiai: naujas produktas, prototipas, paslaugos dizainas, produkto dizainas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Automatizuotų grunto zondavimo elektroninių sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas: Projektuojant šiuolaikinių, didesnio aukštingumo pastatų pamatus turi būti nustatytas ne tik grunto pobūdis. Kuriamos sistemos statiniam grunto zondavimui, poriniam slėgiui ir grunto stratigrafijai nustatyti. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas.

Raktažodžiai: KST, automatizuota sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bevielių stebėjimo ir valdymo sistemų taikymo galimybių studijos

Aprašymas: Bevieliai GSM pagrindu veikiantys įrenginiai turi trūkumą, kad baterijos tarnauja ribotą laiką. Kuriami "protingi", interaktyvūs ultramažos galios jutikliai ir valdymo sistemos veikiantys iki 100 parų be baterijų įkrovimo. Suteiktos paslaugos rezultatas - tiriamasis analitinis darbas, kuriame įvertintos uždavinio realizavimo techninės galimybės, rekomendacijos siektiniems parametrams.

Raktažodžiai: Bevielės sistemos, jutikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Didelės greitaveikos elektroninių sistemų programuojamos logikos (FPGA) ir skaitmeninių signalinių procesorių (DSP) pagrindu kūrimas ir tyrimai

Aprašymas: Didelės greitaveikos elektroninių sistemų programuojamos logikos (FPGA) ir skaitmeninių signalinių procesorių (DSP) pagrindu kūrimas ir tyrimai. Sistemos skirtos realizuoti skaitmenines moduliacijas, matavimo ir diagnostinių signalų apdorojimą ir pan. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 20-30 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: Programmable logic, digital signal processing

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės ūkinės veiklos kontrolės sistema, paremta LEAN principais (programinis įrankis)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Įmonės ūkinės veiklos optimizavimas pagal LEAN sistemą (techninė galimybių studija)". Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurtas programinis įrankis, susidedantis iš įvairios paskirties modulių bei įvairių specializuotų duomenų bazių, kuris pateiks sistemos vartotojui silpnąsias organizacijos grandžių vietas (angl. Bottleneck) bei sugeneruos pasiūlymus veiklos efektyvumui didinti. Taip pat leis generuoti įvairias statistines ataskaitas.

Raktažodžiai: Control system, LEAN, software tool

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvi transporto priemonių parko eksploatacija (techninė galimybių studija)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Inovatyvi transporto priemonių parko eksploatacijos priežiūros sistema (programinis įrankis)". Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurta apie 70 psl. techninė galimybių studija, kurioje bus pateikiami reikalavimai transporto priemonių priežiūros sistemai bei identifikuojami kriterijai, leidžiantys įvertinti automobilio techninę būklę.

Raktažodžiai: transporto priemonių parkas, eksploatacijos sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektroninių sistemų modeliavimas, projektavimas ir taikymo tyrimai

Aprašymas: Kuriant šiuolaikines elektronines sistemas atsiranda poreikis jas modeliuoti, simuliuoti specializuota programine įranga. Tai leidžia išbandyti tokių sistemų galimybes jas dar nerealizavus. Toliau sistemas realizavus, atliekant tyrimus, galima ištirti įvairias elektroninių sistemų savybes, pvz. efektyvumą ir kt. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 20-30 lapų apimties techninė galimybių studija, kuria siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: Elektroninė sistema, projektavimas, tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mobilių objektų nuotolinės kontrolės sistema (programinis įrankis)

Aprašymas: Priklausomai nuo paties stebimo objekto, tai gali būti labai įvairios sistemos, pvz., krovininių transporto priemonių eksploatacijos ar žmogaus būklės kontrolės sistemos. Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Mobilių objektų nuotolinė kontrolė (techninė galimybių studija)". Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurtas programinis įrankis, leisiantis nuotoliniu būdu (per Web sąsają) sekti objektų būklę pagal surinktus duomenis iš sensorinių sistemų (realizuotas duomenų rinkimas, nuotolinis jų perdavimas ir atvaizdavimas). Taip pat šis įrankis leis realizuoti ir kai kurias stebimo objekto būklės valdymo funkcijas.

Raktažodžiai: Nutolę mobilūs objektai, kontrolės sistema, programinis įrankis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės ūkinės veiklos optimizavimo galimybių analizė pagal LEAN sistemą (techninė galimybių studija)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Įmonės ūkinės veiklos kontrolės sistema, paremta LEAN principais (programinis įrankis)". Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurta apie 100 psl. techninė galimybių studija, kurioje pateikiami LEAN sistemos (organizacija „Toyota“) principai, sukuriamas universalus įmonės ūkinės veiklos procesų optimizavimo algoritmas, suformavus reikalavimus efektyviai veiklai bei jos optimizavimo kriterijus.

Raktažodžiai: Control system, LEAN, optimization, study

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvi transporto priemonių parko eksploatacijos priežiūros sistema (programinis įrankis)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Inovatyvi transporto priemonių parko eksploatacija (techninė galimybių studija)". Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurta programinė įranga Windows operacinės sistemos kompiuteriams, kurios dėka bus gaunama įvairi realaus laiko ir pagalbinė informacija apie transporto priemonės eksploatacinę būseną, suvedus tik jos valstybinį numerį (per sukurtą grafinę vartotojo sąsają (per Web prieigą)): techninio paso duomenys; duomenys apie automobilio judėjimą (judėjimo greitį, jo buvimo vietą, judėjimo istoriją); eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių keitimo būtinybė; perspėjimo funkcijos apie būtinus techninės eksploatacijos darbus; įvairios ataskaitos apie judėjimo maršrutą bei greitį bei atliktus techninės eksploatacijos darbus.

Raktažodžiai: transporto priemonių parkas, eksploatacijos sistema, programinis įrankis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tūrinių hologramų ir interferencinių mikrostruktūrų polimerinėse plėvelėse registravimo ir ryškinimo technologijų tobulinimas.

Aprašymas: Trimatės informacijos užrašymo ir atkūrimo principas gali būti taikomas reklamoje, dokumentų apsaugai, gaminių mikro deformacijų ir įtempių tyrimui, formos palyginimui, detalės labai tiksliam gražinimui į pradinę padėtį, vibracijoms tirti ir daugeliui kitų sričių. Panaudojant lazerines technologijas yra įrašoma į polimerinę plėvelę trimatė informacija, po to atkuriama ir jei reikia apdorojama.

Raktažodžiai: Mikrostruktūra, holograma

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Polimerinių ir kitų medžiagų bei konstrukcijų liekamųjų įtempių ir irimo priežasčių tyrimai.

Aprašymas: Panaudojant ardomosios irs neardomosios kontrolės metodus (fototamprumo, holografijos) nustatomi arba vizualizuojami liekamieji įtempiai arba "užšaldytos" deformacijos, kurie ateityje gali iškreipti polimerinio gaminio formą arba šis gaminys gali suskilinėti.

Raktažodžiai: Liekamieji įtempiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Telekomunikacijų tinklo infrastruktūros diegimo nuotolinės kontrolės sistema (techninė galimybių studija)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Telekomunikacijų tinklo infrastruktūros diegimo nuotolinės kontrolės sistema (programinis įrankis)". Suteiktos paslaugos rezultatas - bus sukurta 70-100 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo bus siekiama suformuoti funkcinius reikalavimus, keliamus nuotolinei kontrolės sistemai, kartu identifikuojant įvairių infrastruktūros diegimo etapų kontrolės parametrus.

Raktažodžiai: Telekomunikacijų tinklai, nuotolinės kontrolės sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Telekomunikacijų tinklo infrastruktūros diegimo nuotolinės kontrolės sistema (programinis įrankis)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Telekomunikacijų tinklo infrastruktūros diegimo nuotolinės kontrolės sistema (techninė galimybių studija)". Siekiant sumažinti naujos telekomunikacijų tinklo infrastruktūros diegimo darbų kontrolės savikainą (aukštos kvalifikacijos personalo poreikį, laiko ir kuro sąnaudas), reikalinga efektyvi nuotolinė kontrolė, leisianti per Web sąsają sekti sunaudotų medžiagų kiekius, darbų atlikimo grafikus ir pagal tai įvertinti atliktų darbų savikainą bei patikslinti projektinius tokios infrastruktūros diegimo įkainius. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus sukurtas programinis įrankis, leisiantis per Web sąsają nuotoliniu būdu kontroliuoti sunaudotų medžiagų kiekius, atskirų etapų įgyvendinimo trukmes, pagal tai įvertinti atliktų darbų savikainą bei patikslinti projektinius infrastruktūros diegimo įkainius, remiantis skirtingų projektų diegimo informacija, taip pat sandėlio resursų kontrolei leis suformuoti sunaudotų medžiagų žiniaraštį ir pan.

Raktažodžiai: Telekomunikacijų tinklai, nuotolinės kontrolės sistema, programinis įrankis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Stebėsenos sistemų, techninių informacinių sistemų kūrimas

Aprašymas: Duomenų apie technologinių procesus rinkimo, nuotolinio perdavimo ir atvaizdavimo aparatinė ir programinė įranga. Įmonės veiklos dokumentų valdymo sistemos su elektroninio parašo, automatinio suformuoto dokumento perdavimo nurodytam subjektui funkcijomis. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 25 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamų įgyvendinti sistemų technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą. Taip pat bus pateikta tyrimams atlikti sukurta programinė įranga ir aparatūriniai sprendimai.

Raktažodžiai: Jutikliai, duomenų surinkimas ir atvaizdavimas, duomenų bazė, ataskaitų generavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gyvenamųjų pastatų eksploatacijos ir jų priežiūros kontrolės sistema (programinis įrankis)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Kontrolės sistema, skirta gyvenamųjų pastatų eksploatacijai ir jų priežiūrai (techninė galimybių studija)". Techninė galimybių studijoje pateikiami reikalavimai inovatyviai gyvenamųjų pastatų eksploatacijos kontrolės sistemai. Per Web sąsają (prisijungus per įmonės internetinį puslapį) nutolę vartotojai gali deklaruoti įvairių namo sistemų įvadinių skaitiklių rodmenis, registruoti gedimus. Sistema pateikia pastato priežiūros administratoriui aktualius duomenis, susijusius su pastato eksploatacija. Pagal nustatytą gedimų prioritetiškumą sistema sudaro gedimų šalinimo grafiką, generuoja perspėjimo (aliarmo) funkcijas kritinių gedimų atveju ir įvairius priminimus reikiamoms eksploatacinėms funkcijoms atlikti, pvz., paties statinio konstrukcijų būklės (sienų, pamatų, stogo) įvertinimui, namo sistemų (elektros, šiluminio punkto, hidraulinės ir kt.) patikroms ir kt. Generuojamos jau įvairios statistinės ataskaitos. Numatyta galimybė nesudėtingai atnaujinti specializuotas duomenų bazes.

Raktažodžiai: Kontrolės sistema, gyvenamieji pastatai, eksploatacija, priežiūra, programinis įrankis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vartojimo reikmenų (aprangos, avalynės, galanterijos ir kt.) kokybės tyrimas ir vertinimas bei gamybos technologijos sudarymas.

Aprašymas: Remiantis standartiniais ir nestandartiniais aprangos medžiagų savybių (stiprumo, tąsumo, standumo lenkiant, trinties, grifo, laidumo orui, atsparumo dilinimui ir kt.) tyrimų rezultatais parenkamos konkrečiam gaminių asortimentui tinkamiausios medžiagos, pateikiami reikiamo gaminio modelio technologinių sujungimų (siūlių ir mazgų) techniniai brėžiniai ir sudaroma nuosekli elementariųjų technologinių operacijų seka, parenkami technologiniai parametrai ir įrenginiai.

Raktažodžiai: vartojimo reikmenys, drabužiai, avalynė, galanterija, kokybė, technologija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Daugiadisciplininių mechatronikos uždavinių sprendimas baigtinių elementu metodu

Aprašymas: Projektuojant šiuolaikines integruotas makro/mikro/nano-sistemas neišvengiamai susiduriama su būtinybe kurti daugiadisciplininius (multifizikinius) baigtinių elementų modelius, įgalinančius spręsti susietuosius uždavinius ir tiksliai prognozuoti bei optimizuoti kompleksinius tokių sistemų statinius ar dinaminius darbo režimus. Specializuojamės mikroelektromechaninių sistemų (MEMS) modeliavimo baigtiniai elementais srityje. Sprendžiamų tiesinių bei netiesinių uždavinių pavyzdžiai: konstrukcijų sąveikos su elektrostatiniu lauku ar tekančiu skysčiu, termomechaninių deformacijų, pneumodinaminio slopinimo, elektromechaninių reiškinių, kontaktinės sąveikos skaitiniai tyrimai.

Raktažodžiai: Kompiuterinis modeliavimas, susietieji inžineriniai uždaviniai, baigtinių elementų metodas, mechatronikos prietaisai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Degalų sąnaudų ir vidaus degimo variklių išmetamųjų dujų kiekio bei sudėties nustatymas

Aprašymas: Matuojamos kelių transporto priemonių ir stacionarių vidaus degimo variklių dyzelino, benzino ir LPG sąnaudos. Yra galimybė, tuo pačiu metu fiksuoti automobilio judėjimo dinaminius parametrus. Penkių dujų, įskaitant NOx, emisijų analizatoriumi nustatomi benzininių ir dyzelinių vidaus degimo variklių kenksmingų išmetamųjų dujų kiekiai. Nustatomas dyzelinių variklių dūmingumas. Gautų duomenų susisteminimas ir apdorojimas. Rekomendacijų emisijų bei degalų sąnaudų mažinimui parengimas.

Raktažodžiai: Degalų sąnaudos, išmetamosios dujos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Transporto priemonių judėjimo dinaminių parametrų nustatymas

Aprašymas: Eksperimentiškai ar modeliuojant nustatomi transporto priemonių judėjimo dinaminiai parametrai. Galimybė nustatyti transporto priemonių momentinį pagreitį, greitį, traukos jėga, variklio sukimo momentą bei galią. Transporto priemonės judėjimo metu duomenys kaupiami kas 0,01 sekundę. Pagal poreikį galima nustatyti ir momentines degalų sąnaudas bei emisijas. Gautų duomenų susisteminimas ir apdorojimas.

Raktažodžiai: Transporto priemonių dinaminės charakteristikos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Riedmenų dinamikos ir patikimumo tyrimai

Aprašymas: Tiriant riedmenų dinamiką, tikslinami riedmenų traukos skaičiavimų modeliai, siekiant sudaryti optimalaus konkretaus sąsto judėjimo algoritmus. Sudaromi skaitiniai modeliai manevriniams lokomotyvams nustatant hibridinių pavarų taikymo juose tikslingumą. Riedmenų triukšmo mažinimo ir komforto didinimo keleiviniuose vagonuose tyrimai atliekami įvertinant vertikaliuosius, išilginius ir skersinius judesius, jų šaltinius, sklidimo riedmenų konstrukcija ir aplinka ypatybes. Tiriant rato ir kelio sąveiką, nustatoma jų įtaka poros darbingumui.

Raktažodžiai: Riedmenų trauka, sąstatų dinamika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
"Sumanių" medžiagų pagrindu veikiančių makro/mikro/nano keitiklių modeliavimas, analizė ir testavimas

Aprašymas: Įvairaus dydžio ir funkcinės paskirties energijos keitikliai su sumaniosiomis medžiagomis (vykdikliai, jutikliai, elektros energijos generatoriai) sudaro šiuolaikinių mechatroninių makro/mikro/nano-sistemų pagrindą. Teikiame plataus profilio mokslinių tyrimų bei inžinerines paslaugas apimančias sumaniųjų medžiagų parinkimą ir adaptavimą konkretiems funkciniams poreikiams, elektromechaninių keitiklių bei jų pagrindu veikiančių sistemų projektavimą, multifizikinį modeliavimą, statinių/dinaminių charakteristikų analizę, optimizavimą bei eksperimentinius tyrimus taikant optinius eksperimentinės mechanikos metodus. Specializuojamės pjezoelektrinių vykdiklių, jutiklių bei mikrogeneratorių dinamikos tyrimų srityje.

Raktažodžiai: Energijos keitikliai, jutikliai, vykdikliai, MEMS, NEMS, sumanios medžiagos, dinamikos tyrimai, modeliavimas, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mašinų, mechanizmų ir jų konstrukcinių elementų būklės monitoringas ir diagnostika.

Aprašymas: Pasaulinė praktika rodo, kad dėl nepakankamo įvairių mašinų, mechanizmų ir jų konstrukcinių elementų, potencialiai unikalių ir pavojingų objektų patikimumo, techninės kontrolės ir diagnostikos stokos įvykstą nemažai avarijų. Šiuo metu sukurti mechaninių sistemų konstrukcinių elementų vibracinės diagnostikos metodai, algoritmai bei techninės priemonės, leidžia organizuoti efektyvų mechaninių sistemų aptarnavimą pagal esamą techninę būklę. Tai galima padaryti mūsų pasiūlytų teorinių defekto pažeistų sistemų matematinių modelių pagalba ir taikomos diagnostikos problemų sprendime sisteminės sampratos. Praktinės diagnostikos aspektai mes aprobavome įvairios paskirties vibracinės diagnostikos ir monitoringo priemonėse, išanalizavome jų efektyvumą ne tik atskirų konstrukcinių elementų būklės kontrolėje, bet ir sudėtingų mašinų ir mechanizmų: turboagregatų, hidroagregatų, cheminių reaktorių, transporterių ir pan. Mūsų patirtis ir kompetencija, sukurtos vibroakustinės matavimų ir analizės sistemos bei prietaisai rado platų taikymą Lietuvos pramonėje, jos reikalingos įvairiausių mašinų bei mechanizmų periodiniam, nuolatiniam ir adaptyviam būklės monitoringui ir diagnostikai. Tai ypač aktualu naftos, chemijos, energetikos ir kt. objektų saugos ekspertizėse, įrenginių būklės analizėje ir vertinime, statybinių konstrukcijų ir pamatų ir virpesių stebėsenos organizavime, vibracijų matavime, vibromonitoringo ir diagnostikos sistemų prototipų kūrime ir gamyboje bei įdiegime.

Raktažodžiai: Monitoringas, diagnostika, matavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninių ir biologinių sistemų vibracinių ir akustinių procesų identifikacija

Aprašymas: Technologija leidžia, naudojant tarptautinių standartų reikalavimus, nustatyti seniai eksploatuojamų ir naujų techninių bei biologinių sistemų būklės kriterijus tiriant vibracinių ir akustinių laukų parametrus ir pasikeitimo tendencijas, įvertinti į aplinką skleidžiamo akustinio triukšmo lygius, identifikuoti jų šaltinius ir pan. Rotorinių sistemų konstrukcinių elementų dinamikos modelių sudarymas bei techninės būklės įvertinimas grindžiami mechaninių sistemų su sutelktais, išskirstytais ir išskirstytais-sutelktais parametrais, identifikacijos teorija bei gana paplitusiomis procedūromis, pavyzdžiui, parametrinei identifikacijai naudojama kvadratinių formų funkcionalų optimizacija mažiausių kvadratų metodu. Sukurtu diagnostikos metodų ir atitinkamų algoritmų ypatumas - jų universalumas atžvilgiu vibracinių procesų fizikinės prigimties, taikomų testinių poveikių, funkcionuojančių objektų virpesių ir defektų pažeistų konstrukcijų, net pasižyminčių netiesiniais efektais.

Raktažodžiai: Vibraciniai ir akustiniai procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų tekstilės medžiagų ir gaminių prototipų kūrimas

Aprašymas: Bus atlikti tekstilės medžiagų savybių tyrimai, gamybos technologinių parametrų optimizavimas bei sukurtu naujų konstrukcijų tekstilės medžiagų ir gaminių prototipai

Raktažodžiai: tekstilės medžiagų prototipai, nauji tekstilės gaminiai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Per rankas perduodamos vibracijos matavimai ir deklaravimas pagal standartus LST EN ISO 5349-1:2002, LST EN 28662-1:2001, LST EN ISO 28927-5:2010.

Aprašymas: Per rankas perduodamos vibracijos, pavienių ar daugybinių smūgių matavimas ir poveikio žmogui įvertinimas; Svertinio pagreičio vidutinės kvadratinės vertės (v. k. v.) matavimas; Vibracijos bendrosios vertės nustatymas; Dieninio vibracijos poveikio nustatymas; Vibracijų intensyvumo įvertinimas; Rankenų vibracija; Variklinių įtaisų rankenų pagreičiai; išreiškiami kaip vidutinis kvadratinis pagreitis ah (m/s2) arba pagreičio lygiu Lah (dB); Dažninė analizė. Svertinio pagreičio vidutinės kvadratinės vertės (v. k. v.) matavimas. Variklinių įtaisų rankenų pagreičiai, išreiškiami kaip vidutinis kvadratinis pagreitis ah (m/s2) arba pagreičio lygiu Lah (dB); Dažninė analizė. Svertinio pagreičio vidutinės kvadratinės vertės (v. k. v.) matavimas. Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje ir išduodami ES šalyse galiojantieji bandymų protokolai.

Raktažodžiai: Vibracija, poveikis, deklaravimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių ir biomechaninių sistemų kompiuterinis modeliavimas ir skaičiuojamoji analizė

Aprašymas: Mechaninių ir biomechaninių sistemų pavienių elementų ar jų junginių statinė, kinematinė ir dinaminė analizė veikiant nuolatinėms ir kintamoms jėginėms, kinematinėms, temperatūrinėms ir kt. apkrovoms, konstrukcijų optimizavimas svorio, stiprumo, ergonominių ar kitų parametrų požiūriu. Skaičiuojamoji dujų ar skysčių srautų analizė.

Raktažodžiai: Kompiuterinė stiprumo analizė, statika, dinamika, optimizavimas, skysčių ar dujų srautų skaičiuojamoji analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mašinų ir įrenginių vibracijų matavimai pagal standartus LST ISO 10816-1:2003, LST ISO 10816-2:2010, LST ISO 7919-1:2003, LST EN 60034-14:2004.

Aprašymas: Bandomi: Neslenkamojo grįžtamojo judesio mašinos (turboagregatai, hidroagregatai, siurbliai ir kt.); Neslenkamojo grįžtamojo judesio mašinų mechaniniai virpesiai; Hidroenergetikos ir siurblinių mašinų agregatai; Elektros varikliai, kurių veleno aukštis daugiau 56 mm. Pramoniniai ventiliatoriai. Nustatomi parametrai: Mašinų vibracijų įvertinimas matuojant nesisukan-čiose dalyse; Sūkiųjų velenų absoliutinės ir santykinės veleno vibracijos ir įvertinimo kriterijai; Mašinų vibracijų įvertinimas matuojant besisukančius velenus; Absoliutinė ir santykinė variklio guolių vibracija; Variklio veleno vibracija; Vibracijų greičio vidutinė kvadratinė vertė (v. k. v.), mm/s; Vibracijų pagreičio vidutinė kvadratinė vertė (v. k. v.), m/s2; Vibracijų poslinkio mojus, μm Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje ir išduodami ES šalyse galiojantieji bandymų protokolai.

Raktažodžiai: Vibracija, mašinos, įrenginiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aplinkos poveikio bandymai pagal standartus LST EN 60068-2-6:2008 (Sinusinė vibracija), LST EN 60068-2-64:2008 (Plačiajuostės atsitiktinės vibracijos), LST EN 60068-2-27:2009 (Smūgis).

Aprašymas: Labai svarbūs gaminamai ir pateikiamai vartotojams produkcijai (ypač medicininei aparatūrai, preciziniams matavimo ar kitos paskirties prietaisams) yra aplinkos poveikio bandymai. Įsisavinant vibracijų poveikio bandomiesiems objektams metodus, sukurta speciali įranga, kurios dėka atliekami didelių gabaritų objektų (iki 60 kg masės) atsparumo sinusinės bei atsitiktinės plačiajuostės vibracijos poveikiui bandymai. • Standartas LST EN 60068-2-6:2008. Aplinkos poveikio bandymai. 2-6 dalis. Bandymai. Fc bandymas. (Sinusinė) vibracija (IEC 60068-2-6:2007). Standarte pateiktas metodas kaip nustatyti prietaisų, komponentų ir kitų bandymo objektų gebėjimą atlaikyti tam tikro intensyvumo sinusinės vibracijos poveikį. Bandymo metu vibracijos dažnis nustatytu greičiu didinamas ir mažinamas reikiamą ciklų skaičių nurodytame dažnių ruože palaikant pastovią vibracijos amplitudę. Bandymo tikslas - nustatyti bandymo objekto silpnas vietas ar pablogėjimą dėl vibracijos poveikio. • Standartas LST EN 60068-2-64:2008. Aplinkos poveikio bandymai. 2-64 dalis. Bandymai. Fh bandymas. Plačiajuostė atsitiktinė vibracija ir nurodymai (IEC 60068-2-64:2008). Bandymas plačiajuoste atsitiktine vibracija leidžia nustatyti pakankamą bandymo objekto atsparumą dinaminėms apkrovoms, atsirandančioms, pavyzdžiui, transportavimo metu. • Standartas LST EN 60068-2-27:2009. Aplinkos poveikio bandymai. 2-27 dalis. Bandymai. Ea bandymas ir nurodymai. Smūgis (IEC 60068-2-27:2008). Standarte pateiktas metodas kaip nustatyti bandymo objektų gebėjimą atlaikyti tam tikros formos ir amplitudės vienetinių arba pasikartojančių smūgių poveikį. • Standartas LST EN 60068-2-7:2001. Pagrindinės aplinkos poveikio bandymų procedūros. 2 dalis. Bandymai. Ga bandymas. Greitinimas, nuostovioji būsena (IEC 60068-2-7:1983 A1:1986). Bandymo tikslas – įrodyti bandymo objekto tinkamumą veikiant jėgoms, atsirandančioms dėl statinio pagreičio (ne gravitacijos) pasitaikančio transporte (ypač oro transporte), besisukančiose rotorinių mašinų dalyse, sviediniuose ir kt. Gali būti bandomi įvairus gaminiai: elektronikos, mašinų gamybos, pakuočių ir kitų sričių objektai. Pagrindinės matavimo priemonės - vibracijos ir triukšmo duomenų apdorojimo analizatorius Pulse 3560, vibromatis VIBROTEST 60, vibracijų kalibratorius 4294 ir kt. Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje ir išduodami ES šalyse galiojantieji bandymų protokolai.

Raktažodžiai: Vibracija, atsitiktinės, poveikis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Triukšmo šaltinių garso galios lygių nustatymas ir įvairių įrenginių bei mechanizmų triukšmo žemėlapių sudarymas LST EN ISO 9614-2:2002.

Aprašymas: Įmonių techninės aplinkos triukšmų problemoms spręsti galime: • parengti triukšmų lygio kontrolinių matavimų metodiką ir nustatyti projekto efektyvumo kriterijus, įvertinančius techninius ir socialinius aspektus; • atlikti gamybos cechų veikiančių įrenginių spinduliuojamo triukšmo intensyvumo matavimus bei charakteringuose operatorių darbo zonose triukšmo analizę; • atlikti gamybinėms patalpoms bei įrenginiams taikytinų triukšmo sumažinimo būdų informacinę paiešką ir triukšmą slopinančių medžiagų parinkimą, įrengiant triukšmo slopintuvus. Pagrindinės matavimo priemonės - vibracijos ir triukšmo duomenų apdorojimo analizatorius Pulse 3560, garso lygio matuoklis BK 2260 INVESTIGATOR, akustinis kalibratorius 4231 ir kt. Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje ir išduodami ES šalyse galiojantieji bandymų protokolai.

Raktažodžiai: Žemėlapis, triukšmas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įprastiniais degalais ir jėgainėmis varomų transporto priemonių energijos sąnaudų nustatymas

Aprašymas: Kuriami energijos sąnaudų nustatymo modeliai, leidžiantys įvertinti transporto priemonių techninius parametrus, keleivių skaičiaus kitimą, kelio būklės ir geometrijos kitimą bei transporto srautų judėjimo charakteristikas. Sudaromi individualaus ir/ar viešojo transporto priemonių maršrutų galios poreikių ir energijos sąnaudų nustatymo algoritmai bei metodika, besiremianti jėgos agregato ir transmisijos darbo modeliavimu: sudaromas skaitinis modelis, transporto priemonės judėjimas modeliuojamas vadovaujantis techniniais reglamentais skirtingų tipų transporto jungtyse, remiantis judėjimo dinamiškumo didinimo ir degalų sąnaudų mažinimo kriterijais bei įvertinant degalų ir jėgainių tipo tipo įtaką energijos sąnaudoms.

Raktažodžiai: Transporto priemonių energijos sąnaudos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aukšto dažnio virpesių taikymo, tobulinant technologinius procesus, galimybės studija.

Aprašymas: Vienas plačiai taikomų masinei produkcijai antrinimo procesų yra terminis įspaudimas Šiame procese polimeras pirmiausiai įkaitinamas iki aukštesnės nei stiklėjimo temperatūra ( ), tada spaudas įspaudžiamas į minkštos būsenos polimerą. Po šio etapo polimeras atšaldomas iki žemesnės nei stiklėjimo temperatūra ir atkeliamas spaudas. Daugeliu atvejų galima įvardinti šias terminio įspaudimo proceso metu susidariusias problemas: • Nepilnas mikrostruktūros užpildomumas polimeru • Netolygus polimero pasiskirstymas • Spaudo ir polimero sulipimas • Paviršiaus šiurkštumas • Ilgas proceso laikas Viena iš galimybių šioms problemoms spręsti – aukšto dažnių virpesių naudojimas proceso naudojimas. Įspaudo kokybė yra daugelio technologinių procesų problema. Masinė produkcija apima raišką, tikslumą ir ekonominius faktorius. Įspaudo kokybė mechaninio terminio įspaudimo būdu pagerinama naudojant aukšto dažnio virpesius. Tokiu būdu pagerinamas gautos mikrostruktūros difrakcinis efektyvumas. Esant tokiems kokybės pokyčiams susidaro galimybės kurti sudėtingus mikro/nano lygmens difrakcinius optinius elementus (DOE) su geresnėmis optinėmis savybėmis ir didesne raiška, kuriuos galima būtų naudoti biomedicinoje, mikrooptikoje, mikrotakiuose įrenginiuose, elektronikoje ir kt.

Raktažodžiai: aukšto dažnio virpesiai, technologinis procesas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų ir žaliavų kaitinimas esant temperatūrai nuo 50°C iki 1100°C oro aplinkoje, stacionarinėse sąlygose universalia aukšto tikslumo laboratorine elektrine krosnimi SNOL 7,2/1100 L.

Aprašymas: Atliekamas medžiagų ir žaliavų kaitinimas esant temperatūrai nuo 50°C iki 1100°C oro aplinkoje, stacionarinėse sąlygose universalia aukšto tikslumo laboratorine elektrine krosnimi SNOL 7,2/1100 L. Naudojant tokio kaitinimo būdą yra galimybė ištirti medžiagų savybes ir jas palyginant su medžiagų savybėmis iki kol ji buvo pakaitinta. Atliekama liekamųjų įtempių medžiagų paviršiuje analizė

Dangų procesų ir jų sąnaudų kompiuterinio projektavimo sistemų kūrimas

Aprašymas: Dangų procesų ir jų sąnaudų kompiuterinio projektavimo sistema skirta mašinų gamybos įmonių inžinieriams technologams. Sistemos funkcijos: duomenų bazės parengimas; dangų tipinių technologijos procesų projektavimas; dengiamo ploto ir dangų procesų režimų skaičiavimas; dangų medžiagų sąnaudų planavimas; dangų procesų technologijos dokumentų rengimas (lietuvių, ir anglų kalbomis).

Raktažodžiai: Dangų procesai, gamybos sąnaudos, projektavimas, kompiuterizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompresorių tyrimas ir skaitinis modeliavimas.

Aprašymas: Šiuolaikiniai transportiniai šaldytuvai turi tenkinti griežtus reikalavimus, susijusius tiek su šaldymo agregato svoriu (automobiliai negali viršyti sunkvežimių svorio ribą), tiek su šaldymo agento kiekiu sistemoje. Spiraliniai šaldymo bei oro kondicionavimo kompresoriai su įpurškimu reikalauja tyrimų bei modeliavimo, siekiant juos suderinti su sistema, kad tenkintų minėtus dozės reikalavimus. Mažo našumo kompresorių tyrimai aktualūs, siekiant mažinti energijos sąnaudas bei gamybos kaštus. Rezultate bus atlikta 15-30 psl. techninė galimybių studija, kuria siekiama įvertinti tiriamo kompresoriaus efektyvumą, techninių sprendimų įtaką efektyvumui, naudojant skaitinį kompresoriaus modeliavimą.

Raktažodžiai: kompresorius, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pjezoelektrinių elektros mikrogeneratorių kūrimas ir tyrimas

Aprašymas: Pjezoelektriniai mikrogeneratoriai yra alternatyvūs autonominiai elektros energijos šaltiniai, kurie technologinių įrenginių, inžinerinių bei transporto sistemų skleidžiamas vibracijas ar žmogaus judesius transformuoja į elektros energiją. Šie mažos galios (µW-mW) generatoriai gali būti naudojami kartu su tradicinėmis įkraunamomis baterijomis ar vietoje jų ir yra skirti prailginti įvairių elektronikos įtaisų (pvz. bevielių jutiklių ar nešiojamų išmaniųjų įrenginių) veikimo laiką. Teikiamos paslaugos apima įvairios paskirties pjezoelektrinių mikrogeneratorių (keitiklių) konstrukcijų projektavimą, pjezokeraminių ar pjezopolimerinių medžiagų parinkimą, elektromechaninių charakteristikų skaitinę analizę ir optimizavimą taikant baigtinių elementų metodą, generatorių integravimą su elektronine signalo apdorojimo posisteme, maketų gamybą bei testavimą taikant optinius eksperimentinės mechanikos metodus.

Raktažodžiai: Vibraciniai elektros generatoriai, pjezoelektriniai keitikliai, modeliavimas, optimizavimas, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių sistemų projektavimas.

Aprašymas: Mechaninių sistemų modeliavimas, projektavimas ir perprojektavimas (reverse engineering, redesign) panaudojant Solid Works, Catia, Comsol, Ansys ir LS-DYNA programinę įrangą. Įrenginių surinkimo bei detalių brėžinių sudarymas, techninių dokumentų rengimas. Prototipas, techninė dokumentacija, ataskaita nuo 20 iki 200 psl.

Raktažodžiai: modeliavimas, perprojektavimas, mechaninės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gamybos sąnaudų kompiuterinio projektavimo sistemų kūrimas

Aprašymas: Gamybos sąnaudų kompiuterinio projektavimo sistema skirta mašinų gamybos įmonių inžinieriams technologams. Sistemos funkcijos: duomenų bazės parengimas; detalės parametrų (masės, paviršiaus ploto, išklotinės) skaičiavimas; pagrindinių ir pagalbinių medžiagų sąnaudų planavimas; operacijų laikų skaičiavimas; geriausio gamybos varianto parinkimas; gamybos sąnaudų dokumentų rengimas (lietuvių, ir anglų kalbomis). Parengta gamybos sąnaudų kompiuterinio projektavimo sistemos kūrimo techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Gamybos sąnaudos, planavimas, kompiuterizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tarptautinių projektų inicijavimas ir partnerių paieška. Šiuolaikinių netradicinių apdirbimo metodų taikymo vertinimai.

Aprašymas: Šiandienos ekonomikoje ES tarptautinių ekonominių santykių specifika tiesiogiai priklauso ne tik nuo potencialių prekybos partnerių, prekybos politikos, fiskalinės ar monetarinės politikos, tačiau ir nuo geopolitinių santykių. Įmonių įėjimo į ES vidaus rinkos specifika priklauso nuo daugelio veiksnių ir aplinkybių, kurias būtina tirti ir analizuoti. priklausomai nuo to, kokios šalies atstovas ketina vykdyti veiklą ES vidaus rinkoje, priklauso jam keliamos sąlygos. Lygiai taip pat ir ES vidaus rinkos dalyviai skirtingomis sąlygomis gali naudotis, ketindami plėsti veiklą trečiose šalyse. Konsultuojama tarptautinių projektų rengimo ir partnerių paiškos klausimais. Atliekamos technologinių projektų vertinimo ekspertizės

Raktažodžiai: Partnerių paieška, projektų inicijavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Molekulių ir mišinių charakterizavimas, vibracinių spektrų identifikavimas (FTIR)

Aprašymas: Infraraudonoji (IR) spektroskopija yra galingas analitinis įrankis molekulių ir mišinių charakterizavimui ir vibracinių spektrų identifikavimui. Pavyzdžiui, organinio junginio IR spektras teikia specifinę informaciją apie molekulių struktūrą ir cheminius ryšius. Naudojant atspindžio režimą (ATR), plonas plėveles galima tirti tiesiogiai paviršiuje.Mes naudojame IR, siekdami tiksliai nustatyti užterštumo organiniais teršalais lygį įvairiuose bandiniuose. Naudojama polimerų ir plastikų organinei analizei, skysčių, kietųjų medžiagų ir dujų analizei, nelaidžių medžiagų analizei ir molekulių specifiniam identifikavimui, įskaitant biomedicinos, puslaidininkių, elektronikos, lazerių ir optikos pramonės produktų bandinius.

Raktažodžiai: cheminių ryšių identifikacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujai statomų objektų (pastatų, kvartalų) aprūpinimo energija galimybių studija.

Aprašymas: Rezultate bus atlikta 15 - 50 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama nustatyti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą, atliekant projekto gyvavimo ciklo analizę.

Metalinių, puslaidininkinių bei dielektrinių sluoksnių formavimas vakuuminiais joniniais ir plazminiais metodais bei jų savybių tyrimai

Aprašymas: Paslauga skirta metalinių ir dielektrinių dangų formavimui. Optinė sistema su skenuojančiu monochromatoriumi suteikia galimybę kontroliuoti formuojamų dielektrinių dangų optinį storį. Tuo pat metu storis matuojamas ir kvarciniu storio matuokliu. Padėklų temperatūra: 20 – 400oC Vakuumas kameroje: 10-3 Pa

Raktažodžiai: metalai, dielektrikai, puslaidininkiai, ploni sluoksniai, vakuuminis garinimas, magnetroninis dulkinimas, jonpluoštė sintezė, radijo dažnio plazma aktyvuotas cheminis nusodinimas iš garų fazės, mikrobange plazma aktyvuotas cheminis nusodinimas iš garų fazės, struktūra, cheminės sudėtis, elektrinės savybės, optinės savybės, mechaninės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įvairių plastikų ir gumos mišinių su antrinėmis žaliavomis savybių tyrimas ir vertinimas.

Aprašymas: Bus atlikta studija apie antrinių žaliavų (perdirbtų plastiko gamybos atliekų arba naudotų padangų regenerato) įtaką naujų gaminių fizikinėms – mechaninėms savybėms, svarbioms konkretiems gaminiams (pvz.: savybės tempiant, plėšiant arba gniuždant (gali būti skirtingose temperatūrose), energijos absorbcija, atsparumas slydimui; gumos mišinių kietumas pagal Šorą, tankis, atsparumas dilinimui, atsparumas tepalams ir t.t.).

Raktažodžiai: antrinės žaliavos, padangų regeneratas, gumos mišiniai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įvairios paskirties avalynės ir avalynės medžiagų bandymai pagal ISO standartus.

Aprašymas: Atliekami įvairūs visos avalynės (atsparumas vandeniui, pradūrimui, gniuždymui, smūgiui, šalčiui, karščiui, kulno dalies absorbcija ir kt.), atskirų detalių (padų, aulų ir kt.) bei ją sudarančių medžiagų (išviršių, pamušalų medžiagos: oda, tekstilė, guma, termoplastikai, daugiasluoksniai laminatai) tyrimai pagal LST EN ISO 2044, LST EN ISO 20345, LST EN ISO 20347 ir LST EN 12568.

Raktažodžiai: avalynė, avalynės detalės, oda

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darbuotojų motyvacijos sistemų rengimas ir diegimas.

Raktažodžiai: Motyvacijos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atsinaujinančiųjų energijos išteklių panaudojimo šilumos ir elektros energijos gamybai galimybių studija.

Aprašymas: Rezultate bus atlikta 20 - 40 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: Atsinaujinantys energijos ištekliai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Lazerinis medžiagų apdirbimas

Aprašymas: Femtosekundine lazerinio mikro/nano apdirbimo sistema FemtoLab, kurioje naudojamas Yb:KGW lazeris Pharos 1030 nm, 4 W, <300 fs, abliacija atliekama, naudojant fundamentiniu bangos ilgiu arba jo aukštesnėmis harmonikomis (2H 515 nm, 3H 343 nm). Galimos trys abliavimos modos: abliavimas fokusuotu lazerio pluoštu, transliuojant bandinį (padėties atsikartojamumas 100 nm, raiška iki 1 um, bangos ilgiai: 1030 nm, 515 nm, 343 nm); abliavimas plokščių ir lenktų paviršių, naudojant galvoskenerį (raiška iki 20 um, bangos ilgis 1030 nm); abliacija valdomo periodo interferenciniu raštu (periodas 0.8-1.1 um, valdoma orientacija, bangos ilgis 515 nm). Sistema valdoma programa SCA, kuria norimą abiliuoti struktūrą galima aprašyti komandų eilute, įkelti kaip rastrinį piešinį arba naudoti vieną iš daugelio suderinamų vektorinės grafikos bylų duomenų tipų. Abliaciją fokusuotu pluoštu bei interferenciniu lauku galima atlikti iki 3 mm storio bandiniuose, plotas iki ~10x10 cm. Abliaciją galvoskeneriu galima atlikti iš principo ir ant keliu centimetrų storio bandinio paviršiaus, plotas iki ~7x7 cm. Abliuojant ant lenkto paviršiaus bandiniai (įvairaus diametro strypai) tvirtinami griebtuve, vidinis diametras ~2-4 cm, išorinis ~0-2 cm.

Raktažodžiai: lazeris, mikroapdirbimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Optinės ir nanoįspaudimo litografijos taikymas ir tyrimai

Aprašymas: Optinė litografija – mikrotechnologijų procesas, skirtas plonų plėvelių ar tūrinių medžiagų paviršiui struktūrizuoti. Reikalingas piešinys šviesai jautraus rezisto sluoksnyje formuojamas, eksponuojant rezistą ultravioletiniais spinduliais per fotokaukę. Optinės litografijos metodu galima suformuoti 0,5 μm dydžio darinius (mažesnių darinių formavimą riboja UV šviesos bangos ilgis ir difrakcijos reiškiniai). Nanoįspaudimo litografija – nebrangus ir našus nanometrinių struktūrų (skiriamoji geba siekia 10 nm) formavimo būdas. Nanostruktūros formuojamos, mechaniškai deformuojant rezisto sluoksnį. Įspaudimui gali būti naudojamas termoplastikas arba fotopolimeras, sukietinamas UV spinduliuote. Kokybiškam įspaudui svarbu užtikrinti mažą adheziją tarp spaudo ir rezisto bei parinkti tinkamus proceso parametrus (įspaudimo trukmę, slėgį ir kt.). Nanoįspaudimo litografijai naudojamas spaudas gaminamas, taikant elektroninę bei optinę litografiją ir gilaus joninio ėsdinimo procesus.

Raktažodžiai: Optinė, elektroninė, nanoįspaudimo litografija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektroninės litografijos taikymas ir tyrimai

Aprašymas: Naudojama Raith E-LINE yra elektronų pluošto nanolitografijos sistema su 100 x 100 mm staliuko eiga, kuri kontroliuojama lazeriniu interferometru 2 nm tikslumu. Naudojamas lauko emisijos elektronų šaltinis. Elektronų pluoštelio srovė kontroliuojama, pasirenkant atitinkamą apertūrą (7,5, 10, 20, 30, 60 arba 120 µm). Didesni eksponavimo laukai padalinami į mažesnius darbinius laukus. Standartinio eksponavimo lauko dydis yra 100 µm su 2 nm pikselio dydžiu. Darbinio lauko ribose eksponavimas atliekamas nuosekliai - pikselis po pikselio. Speciali programinė įranga leidžia koreguoti artumo efektą bei atlikti trimatę (3D) litografiją.

Raktažodžiai: Elektroninė litografija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Metalo plėvelių garinimas

Aprašymas: Paslauga skirta metalinių ir dielektrinių dangų formavimui. Formuojamų dangų storis kontroliuojamas mikroprocesoriumi ir kvarciniu storio matuokliu. Įrenginio parametrai: Vakuumas kameroje: 10-4 – 10-5 Pa Dvi 6 kW galingumo elektronų patrankos su keturių padėčių persukamais tigliais Padėklų temperatūra: 20 – 400oC

Raktažodžiai: Metalo plėvelių garinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių sistemų virpesių ir deformacijų tyrimas nekontaktiniais metodais.

Aprašymas: Sistemų, kuriose fiksuojami aukšto dažnio virpesiai, o amplitudė ar deformacijos yra mikrometrų eilės efektyviausi tyrimo metodai yra skaitmeninės holografinės interferometrijos metodai. Šie metodai leidžia stebėti tiek laikines virpesių ir deformacijų priklausomybes, tiek jų formas. Numatomas rezultatas - holografinės interferogramos ir jų kokybinė analizė.

Raktažodžiai: virpesiai, nekontaktinis metodas, holografija, matavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pakuočių medžiagų minimizavimo ir pakuočių optimizavmo metodikų diegimas siekiant atitikties ES darniesiems standartams ir pakuotes reglamentuojantiems LR teisės aktams

Aprašymas: Nuo 2016.01.01 Lietuvoje įsigaliojo Europos Sąjungos (ES) reikalavimų pakuotėms ir pakuočių atliekoms sistema, pagal kurią į rinką nebegali būti tiekiamos pakuotės, kurios neatitinka ES Direktyvos 94/62/EB ir susijusių darniųjų standartų reikalavimų. Tai reiškia, kad visos Lietuvoje rinkai teikiamos tuščios ir gaminiais užpildytos pakuotės turi būti patikrintos ir įvertintos poveikio aplinkai požiūriu, o esant būtinybei ir modifikuotos taip, kad pilnai atitiktų naujuosius reikalavimus.

Raktažodžiai: Pakuočių projektavimas, optimizavimas, minimizavimas, darnieji standartai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pakuočių būvio ciklo įvertinimo (LCA) tyrimai ir poveikio aplinkai vertinimas

Aprašymas: Pastaruoju metu ūkinėje praktikoje pradedami taikyti žiedinės ekonomikos principai bei ES aplinkosauginai teisės aktai numato, jog pakuočių atitiktis turėtų būti įvertinta taikant būvio ciklo analizę. Paslauga siūloma inovatyvioms, siekiančioms pirmauti konkurencinėje kovoje įmonėms

Raktažodžiai: Pakuotės, aplinkosauga, poveikis aplinkai, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Funkcionalumą ir komfortiškumą derinančių tekstilės gaminių prototipų kūrimas

Aprašymas: Bus atliktas tekstilės gaminių funkcinių ir komforto savybių tyrimas, optimizavimas, gamybos technologijų parinkimas, naujų struktūrų tekstilės medžiagų ir gaminių prototipų kūrimas.

Raktažodžiai: tekstilės gaminiai, funkcinės savybės, komforto savybės, naujos tekstilės medžiagos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų tekstilės gamybos technologijų ir medžiagų kūrimo galimybių studija

Aprašymas: Galimybių studijos pagal tekstilės srities mokslinių taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sritį, kurių metu bus atlikta 10-30 lapų (primlausomai nuo objekto sudėtingumo ir/ar objektų skaičiaus) techninė galimybių studija- tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir/ar komercinį gyvybingumą

Raktažodžiai: galimybių studija, tekstilės gamybos technologijos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo socialinės atsakomybės ataskaitų rengimas

Aprašymas: Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) idėja, kuria grindžiamas 1999 m. pasaulinis susitarimas, skinasi kelią Lietuvos įmonėse, remiantis klestinčių Vakarų šalių įmonių patirtimi, kurios kasdien demonstruoja naujas socialiai atsakingo verslo iniciatyvas, savo veiklą grįsdamos aplinkosaugos, skaidrumo, personalo ugdymo ir kitais naujojo bendrabūvio kūrimo principais. ĮSA didina įmonių vertę įvairiais aspektais: padeda sumažinti išlaidas, pritraukti daugiau investicijų, veiksmingiau spręsti restruktūrizavimo klausimus, pritraukti ir išlaikyti geriausius darbuotojus. Nuoseklus ĮSA skatinimas gali padėti spręsti tokias problemas kaip masinė emigracija, aplinkos užterštumas, geresnio šalies įvaizdžio formavimas. Nors dažnai teigiama, kad ĮSA koncepcija yra stambiųjų įmonių varomoji jėga, socialinės atsakomybės praktika egzistuoja ir smulkiojo bei vidutinio verslo (toliau – SVV) įmonėse.

Raktažodžiai: socialinė atsakomybė, ataskaitos, darnumo ataskaitos

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikytų naujiems dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas dizaino projektas, siekiant didinti naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikymą dizaino ir kūrybiniame sektoriuje.

Raktažodžiai: produktų dizainas, naujos technologijos, kūrybinės paslaugos ir produktai, kūrybiniai procesai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Mašinų ir konstrukcijų stiprumo ir ilgaamžiškumo tyrimai.

Aprašymas: Atliekamas konstrukcijų stiprumo ir ilgalaikiškumo eksperimentinis ir kompiuterinis tyrimas įvertinant įvairius apkrovimo tipus, detalių geometriją, eksploatacijos, aplinkos veiksnius, naudojamų medžiagų savybes. Tiriama medžiagų mechaninių charakteristikų įtaka jų tampriai plastinio deformavimo charakteristikoms, technologiniam panaudojimui bei mechaninių charakteristikų priklausomybė nuo deformacijos greičio, įtempių būvio ir apkrovimo būdo. Atliekamas konstrukcijų mažaciklio nuovargio tyrimas. Nustatoma mažaciklio deformavimo ir suirimo charakteristikų priklausomybė nuo apkrovimo būdo, medžiagų savybių, ciklo. Ataskaita nuo nuo 20 iki 200 psl.

Raktažodžiai: atsparumas, patikimumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų gaminių, skirtų informacijos nuskaitymui, perdavimui ir kaupimui, kūrimas ir tyrimas.

Aprašymas: Rezultate bus sukurtas gaminio (valdiklio) prototipas, atliktas jo išbandymas kaupiant, saugant ir perduodant nuotoliniu būdu duomenis, sukauptus iš energetinių resursų apskaitos prietaisų.

Raktažodžiai: valdiklis, duomenų perdavimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
CNC staklių operatorių rengimas.

Raktažodžiai: CNC staklės, staklių operatorius

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujo produkto/paslaugos prototipo bandomosios partijos gamyba.

Aprašymas: Sukurta produkto/paslaugos dizaino bandomoji versija (parengtas pirminis detalizuotas produktų/paslaugų dizaino prašymas, įsigyta, paruošta ir išbandyta reikiama įranga, medžiagos, parinktas personalas, sukurtos tinkamos sąlygos paslaugoms teikti).

Raktažodžiai: naujas produktas, naujos paslaugos, prototipas, bandomoji partija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Maisto, perdirbamosios pramonės ir pakavimo technologijų, mechatroninių sistemų, technologinių įrenginių principinių schemų bei jų pagrindu maketų ir prototipų kūrimas, testavimas ir adaptacija.

Aprašymas: Maisto, perdirbamosios pramonės ir pakavimo technologijų, mechatroninių sistemų, technologinių įrenginių principinių schemų bei jų pagrindu maketų ir prototipų kūrimas, testavimas ir adaptacija.

Raktažodžiai: įrenginių prototipai, pakavimo technologijos, perdirbamoji pramonė

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pramoninių valdymo sistemų saugumo, vystymo ir diegimo galimybių studijos.

Aprašymas: Atliekama įvairaus lygmens eksploatuojamų pramoninių valdymo sistemų saugumo, modernizavimo bei techninio realizavimo studija, kurios pagalba nustatomos silpnosios ir stipriosios pusės, pateikiamos rekomendacijos, bei galimi sprendimai situacijos pagerinimui.

Raktažodžiai: Pramoninės valdymo sistemos, saugumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmogaus antropometrinių parametrų, raumenų elektrinio aktyvumo matavimas, erdvinių judesių matavimas ir analizė

Aprašymas: Mechaninių ir biomechaninių sistemų judesių matavimas ir analizė. Įvairių erdvinių žmogaus judesių (ėjimas/bėgimas, buitinė ar darbo veikla ir kt.) tyrimas. Judesiams 3D ervėje užfiksuoti naudojama skaitmeninės vaizdo kameros, sinchroniškai perduodančios jų matymo lauke esančių šviesą atspindinčių žymeklių koordinates į kompiuterį. Judesių matavimui ir duomenų appdorojimui naudojama specializuota programinė įranga. Naudojant universalią mobilią raumenų elektrinio aktyvumo fiksavimo sistemą galima matuoti keturių raumenų elektrinį aktyvumą arba naudoti kitus jutiklius (jėgos, pagreičio, kampo ir t.t.) . Duomenys gali būti sinhronizuojami su vaizdu. Ataskaita nuo 20 iki 200 psl.

Raktažodžiai: Antropometrija, raumenų aktyvumas, judesių matavimas ir analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Konstrukcinių metalų savybių tyrimas, struktūrų ir sudėties nustatymas.

Aprašymas: Gali būti atliekami tokie darbai: bandinių paruošimas mikrostruktūrinei analizei; mikrostruktūros tyrimas optiniu mikroskopu arba SEM, nustatant pagrindines fazes, defektus (nemetalinius intarpus, įtrūkimus); lūžių tyrimas; kietumo HRC, HV matavimas, įbrėžimo testas dangoms, mechaninių savybių įvertinimas mikro-indentoriumi. Tiriami metalai ir jų lydiniai, keraminės dangos formuluojamos rekomendacijos jų taikymui bei gerinimui.

Raktažodžiai: Metalų savybių tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mažai energijos naudojančių pastatų patalpų mikroklimato tyrimai ir inovacijų diegimas

Aprašymas: Mažai energijos naudojančių pastatų patalpų mikroklimato tyrimai ir inovacijų diegimas. Analizė, kurios metu atliekamas mažai energijos naudojančių pastatų patalpų mikroklimato įvertinimas, siūlomos inovatyvios priemonės mikroklimato parametrams užtikrinti.

Raktažodžiai: Mažai energijos naudojantys pastatai, patalpų mikroklimatas, inovacijos

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Detalių ir medžiagų tribologiniai tyrimai, patikimumo, ilgaamžiškumo didinimo metodų kūrimas.

Aprašymas: Atliekami mašinų elementų ir kitų detalių bei jų medžiagų mechaniniai, metalografiniai, tribologiniai ir eksploatacijos sąlygų tyrimai. Remiantis tyrimų rezultatais, prognozuojamas mašinų ilgaamžiškumas. Atliekama mašinų bei jų elementų gedimų analizė ir formuluojamos rekomendacijos mašinų patikimumui bei ilgaamžiškumai didinti. Teikiami pasiūlymai mašinų ar kitų konstrukcijų elementų medžiagų parinkimui, jų apdorojimo technologijoms, techninės priežiūros ir eksploatacijos metodų bei priemonių parinkimui. Parengiama sitemų patikimumo ir ilgaamžiškumo metodų taikymo įmonėje techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Patikimumas, tribologiniai tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinio gamybos rengimo kompiuterinio projektavimo sistemų kūrimas

Aprašymas: Technologinio gamybos rengimo kompiuterinio projektavimo sistema skirta mašinų gamybos įmonių inžinieriams technologams. Sistemos funkcijos: duomenų bazės parengimas; technologijos procesų projektavimas; gamybos sąnaudų skaičiavimas; geriausio gamybos varianto parinkimas; technologijos dokumentų rengimas (lietuvių, ir anglų kalbomis). Rezultate parengiama technologinio gamybos rengimo kompiuterinio projektavimo sistemos kūrimo techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Technologinis gamybos rengimas, technologijos procesai, gamybos sąnaudos, projektavimas, kompiuterizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Transporto ir keleivių srautų tyrimai

Aprašymas: Parengiama metodika, kuri gali būti naudojama transporto srautų formavimuisi ir galimam spūsčių susidarymui prognozuoti. Tam sudaroma srautų modelių taikymo seka, kai gatves ruožo apkrovimo/pralaidumo nustatymui pirmajame etape naudojamas mezoskopinio lygio transporto tinklo modelis, leidžiantis nustatyti galimus transporto priemonių srautus atskiruose miesto transporto sistemos maršrutuose ir prognozuojamą vidutinį greitį bei srauto intensyvumą. Rezultatai tikslinami eismą ribojančių elementų (sankryžų, pėsčiųjų perėjų, juostų skaičiaus kitimo) mikroskopiniais modeliais, leidžiančiais nustatyti nagrinėjamos transporto sistemos dalies pralaidumą atsitiktinio srauto sąlygomis.

Raktažodžiai: Transporto sistemos tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šaldymo ir šilumos siurblio sistemų tyrimas ir skaitinis modeliavimas.

Aprašymas: Rezultate bus atlikta 15-30 psl. techninė galimybių studija, kuria siekiama įvertinti planuojamo šaldymo ar šilumos siurblio sistemos efektyvumą, techninių sprendimų įtaką efektyvumui, naudojant skaitinį sistemų modeliavimą.

Raktažodžiai: šilumos siurbliai, šaldymo technika

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių linijų ir kitų technologinių sistemų techninė ekspertizė pagal funkcionalumo, patikimumo, ilgaamžiškumo, greitaveikos ir kitus kriterijus

Aprašymas: Technologinių linijų ir kitų technologinių sistemų techninė ekspertizė, techninių projektų sprendimų įvertinimas tiek projektavimo stadijoje, pagal projektinę (techninę) dokumentaciją, tiek vietoje (in situ) (ataskaita nuo 20 iki 200 psl.).

Raktažodžiai: Technologinės linijos, techninė ekspertizė, technologinės sistemos

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Judrios gamybos (angliškai Agile Manufacturing) metodo adaptavimas ir tyrimas Lietuvos pramonės įmonėje.

Aprašymas: Parengiama judrios gamybos metodo taikymo įmonėje techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: judri gamyba

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninių gaminių ir technologinių sistemų projektavimas, komplektuojančių gaminių parinkimas, kompiuterinės darbo (gamybos) dokumentacijos parengimas

Aprašymas: Techninių gaminių ir technologinių sistemų (nuo pavienių komponentų iki mechanizmų, technologinių linijų ir pan.) projektavimas, komplektuojančių gaminių parinkimas, kompiuterinės darbo (gamybos) dokumentacijos parengimas. Projektuojant ir rengiant brėžinius (Bendrojo vaizdo, Surinkimo ar detalių Darbo) naudojami kompiuterinio projektavimo metodai ir priemonės (kuriami komponentų ir jų junginių erdviniai geometriniai modeliai, kurių pagrindu formuojami brėžiniai). Ataskaita nuo 20 iki 200 psl., virtualūs prototipai (kompiuteriniai modeliai), techninė dokumentacija gamybai (nuo 1 iki 250 lapų).

Raktažodžiai: technologinių sistemų projektavimas, kompiuterinis projektavimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių gamybos technologijų tobulinimas ir kūrimas.

Aprašymas: Tiriami mechaninių gamybos procesų parametrai (našumas, kokybė ir kt.), formuluojamos rekomendacijos jų gerinimui.

Raktažodžiai: machaninės gamybos technologijos, gamybos procesų parametrai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Procesų optimizavimo uždavinių formalizavimas ir sprendimas

Aprašymas: Nustatomi optimizavimo tikslai bei galimybės, apibrėžiamos techninės ir programinės priemonės šių tikslų realizavimui. Siekiami tikslai - energetinis ir ekonominis efektyvumas, saugumas ir ekologija. Taikant įvairius optimizavimo metodus ir kriterijus atliekamas matematinis modeliavimas.

Raktažodžiai: Procesų optimizavimas, energetinis ir ekonominis efektyvumas, saugumas ir ekologija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tolydinių bei diskrečiųjų procesų matematinis ir imitacinis modeliavimas

Aprašymas: Gamyboje vykstančių dikrečiųjų ir tolydinių procesų matematinio modelio sudarymas, panaudojant klasikinius ir modernius metodus ir algoritmus. Šių modelių realizacija ir testinis imitavimas atliekamas, panaudojant modeliavimo paketus Matlab, Centaurus bei IEC 61131 standartą atitinkančius programinių valdiklių programavimo paketus.

Raktažodžiai: procesų modeliavimas, programiniai valdikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Automatizuotų grunto savybių tyrimų elektroninių sistemų projektavimas ir technologinė plėtra

Aprašymas: Projektuojant šiuolaikinių, didesnio aukštingumo pastatų pamatus turi būti nustatytas ne tik grunto pobūdis, bet ir ištirtos grunto, paimto iš gręžinio, mechaninės charakteristikos. Kai kurie tyrimai (pvz. kompresinis bandymas) užtrunka iki 2 parų. Sukurti jutikliai, valdikliai ir hidraulinė sistema leidžia automatizuoti tyrimą, vienu metu atlikti keletą skirtingų tyrimų. Pašalinamas žmogiškasis faktorius, operatyviai paruošiamos ataskaitos, atpinga bandymai. Suteiktos paslaugos rezultatas (priklausomai nuo poreikio) - veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: KST, automatizuota sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medicininių įtaisų monitoringo ir valdymo elektroninių sistemų moksliniai tyrimai

Aprašymas: Šiuolaikinės medicinos praktikoje naudojamas didelis kiekis elektroninės aparatūros pagamintos skirtingų gamintojų, skirtingu laiku, todėl iškyla aparatūros integravimo ir monitoringo problemos. Kuriamos "draugiškos" vartotojui aplinkos ir sąsajos, palengvinančios. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas.

Raktažodžiai: Medicininiai įtaisai, monitoringas, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Daiktų interneto (IoT) taikymų preciziniam žemės ūkiui, energetinių resursų apskaitai, parametrų stebėsemai kūrimas ir tyrimai

Aprašymas: Daiktų interneto (IoT) taikymų preciziniam žemės ūkiui, energetinių resursų apskaitai, parametrų stebėsemai kūrimas ir tyrimai Daiktų interneto sistemų preciziniam žemės ūkiui, energetinių resursų apskaitai bei procesų parametrų stebėsenai kūrimas ir tyrimai. Jutiklių ir aktuatorių prijungimas prie daiktų interneto (IoT). Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 20-30 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: IoT connectivity, precission agriculture, resources monitoring, smart sockets

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Automobilių parkavimo jutiklių ir sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas: Visos masinio susibūrimo vietos, intensyvaus transporto mazgai siejami ir su padidinta rizika dėl galimų ekstremalių situacijų, kurias gali padėti spręsti eismo srautų valdymo sistemos. Jutiklių ir algoritmų transporto priemonių aptikimui, jų gabaritų, judėjimo krypties ir greičio nustatymui tyrimai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas.

Raktažodžiai: Parkavimo jutikliai, parkavimo valdymo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Išmaniosios mišinių gamybos valdymo sistemos statybinių medžiagų gamybai

Aprašymas: Kuriame adaptyvias betono ir asfalbetonio mišinių gamybos valdymo sistemas (aparatinė ir programinė įranga), atliekančias automatinį skystųjų cheminių priedų, užpildų bei inertinių medžiagų dozavimą stabilizuojant V/C santykį. Patirtis diegiant sistemas 14 gamybos įmonių.

Raktažodžiai: gamybos valdymo sistemos, aparatinė ir programinė įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Specializuotos įterptinės sistemos mechatronikos gaminiams (mašinos, įrengimai, technologiniai procesai, kokybės kontrolės sistemos). Prototipai ir gamybos dokumentacija.

Aprašymas: Įterptinė sistema, kurios pagrindinė dalis yra mikroprocesorius ar mikrokontroleris, yra daugelio gaminių sudedamoji dalis. Kuriame tokias sistemas pradedant nuo koncepcijos sudarymo iki prototipo sukūrimo, įskaitant programinę įrangą ir aparatinę dalį. Daugiametė patirtis kuriant ir diegiant tokias sistemas ES valstybėse.

Raktažodžiai: Įterptinė sistema, koncepcijos sudarymas, prototipo sukūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šilumos tiekimo trasų monitoringo sistemos. Prietaisų prototipai, diegimas, monitoringo paslaugos

Aprašymas: Šiuolaikinės šilumos tiekimo trasos turi mažo šiluminio laidumo termoizoliacinį apvalkalą, jos yra montuojamos tranšėjose be papildomų hidroizoliacijos ar mechaninės apsaugos komponentų. Eksploatavimo metu jas veikia jėgos dėl deformacijos, priklausančios nuo trasos ilgio ir termofikato temperatūros pokyčių, hidrauliniai smūgiai, atsirandantys išorinio polietileninio apvalkalo mechaniniai pažeidimai, išhermetizuojantys izoliacijos sluoksnį. Kuriame metodus ir priemones, užtikrinančius operatyvų defekto pobūdžio ir vietos nustatymą, o taip pat galimų šilumos nuostolių dėl to įvertinimą.

Raktažodžiai: šilumos trasos, defektų nustatymas, įvertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pastatų energetinio efektyvumo tyrimai

Aprašymas:

Energiškai efektyvūs pastatai projektuojami taip, kad naudotų kuo mažiau energijos. Pastatai tampa energiškai efektyviais, kai naudojamos kokybiškos konstrukcinės ir izoliacinės medžiagos, mažinančios šilumos nuostolius ir didinančios pastato sandarumą. Profesionalus projektavimo lygis yra pastatų energinio efektyvumo užtikrinimo pagrindinės prielaidos. Specialistai teikia paslaugas, susijusias su energetinių resursų vartojimo optimizavimu, tarp jų: pastatų / butų energinio naudingumo sertifikavimas; statinių atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai; pastato auditas.

Raktažodžiai: energetinis efektyvumas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Radijo ryšio tinklo aprėpčių įvertinimas, stočių pastatymo vietų parinkimas, svarbiausių radijo ryšio parametrų skaičiavimai (Techninė galimybių studija, eksperimentinė plėtra)

Aprašymas: Vykstant intensyviai mobiliojo ryšio plėtrai aktualu kokybiškas radijo ryšio tinklo aprėpčių įvertinimas, stočių pastatymo vietų parinkimas bei projektavimas, svarbiausių ryšio parametrų skaičiavimai arba matavimai. Skaičiavimai vykdomi pasitelkiant GIS priemones, matavimams, jeigu yra veikianti tinklo dalis - TEMS arba analogiškos specializuotos priemonės.

Raktažodžiai: Radijo ryšys, įvertinimas, parametrų skaičiavimai, techninė galimybių studija, eksperimentinė plėtra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninės galimybės ir sprendimai steigti Prieigos tinklus bei teikti paslaugas regioniniame dažnio diapazone (techninių-technologinių galimybių studija)

Aprašymas: Regioniniame dažnio 3670-3735 MHz diapazone techninių-technologinių galimybių studija. Efektyvus turimo dažnio ruožo išnaudojimas, esamos RAIN infrastruktūros integracijos galimybės ir sprendimai labai aktualūs technologiniams plėtros klausimams. Techninių-technologinių galimybių studijos rezultatas – galimos bei užtikrinančios keliamus reikalavimus technologijos ir gamintojo parinkimas, nurodytame dažnyje bei siūlomų sprendimų steigti Prieigos tinklus bei teikti paslaugas šiais tinklai plėtros planas.

Raktažodžiai: Prieigos tinklai, technologinių galimybių studija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninių specializuotos taikomosios programos sukūrimo sąlygų galimybių studija

Aprašymas: Galimybės sukurti vartotojams draugišką taikomąją programą, kuri išmaniųjų telefonų naudotojams pagelbės automatizuotai ir teisingai atlikti tam tikrus nustatymus išmaniajame telefone, kad būti savalaikiai aktyvuotos numatytos funkcijos. Išmaniojo telefono naudotojas neprivalo gerai žinoti telefono konfigūravimo ypatumų, pakaks interaktyvaus atsakymų į pateiktus klausimus. Studijoje bus atlikta populiariausių išmaniuosiuose telefonuose naudojamų operacinių sistemų (Android, iOS, Windows) bei jų sudėtinių programinių modulių analizė taip pat pateiktas specialaus funkcionalumo aktyvavimo programos kodas Android OS giminingoms aplinkoms.

Raktažodžiai: išmanūs telefonai, operacinių sistemų analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Telekomunikacinių ir kompiuterizuotų sistemų projektavimas, programavimas ir vystymas (Techninnė galimybių studija, eksperimentinė plėtra, moksliniai tyrimai)

Aprašymas: Atliekami darbai elektroninės erdvės saugos srityje. Esminis dėmesys kreipiamas į kibernetinės erdvės saugos užtikrinimo, galimų atakų prevencijos ir prognozavimo klausimus. Sprendžiami iššūkiai, susiję su įrenginių identifikavimu panaudojant radijo dažnių identifikavimo technologiją. Sprendžiami radijo elektroninės bepiločių orlaivių saugos klausimai. Vykdomi gamybos procesų automatizavimo, kompiuterizuotų sistemų vystymo, POSIX sistemų programavimo darbai.

Raktažodžiai: Telekomunikacinės sistemos, kibernetinės erdvės sauga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Transporto srautų operatyvaus koregavimo (valdymo) metodų kūrimas bei įrangos kūrimas

Aprašymas: Transporto srautų modeliavimas bei operatyvaus srautų koregavimo metodų kūrimas, panaudojant įvairius algoritmus ir priemones, vertinant skirtingus transporto tipus, eismo sąlygas bei kelių tipus.

Raktažodžiai: Transporto srautų valdymas, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
WiFi prieigos kibernetinio saugumo užtikrinimo tyrimai

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "WiFi prieigos kibernetinio saugumo kontrolės sistema". Laukiami projekto rezultatai – bus įvertintos įvairių analitinių modelių taikymo galimybės WiFi įrenginių identifikavimui, sukurtas analitinis modelis, pagal informatyviąsias spektro ir dažnines charakteristikas, kuris leis identifikuoti įvairius WiFi tinklo įrenginius, taip pat įvertintas šio modelio adekvatumas remiantis empiriniais duomenimis.

Raktažodžiai: WiFi prieiga, kibernetinis saugumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Galimybių studijos skirtos įvertinti įterptinių sistemų taikymo dinaminėms transporto sistemų charakteristikoms tirti galimybes

Aprašymas: Atliekama galimybių studija įvertinanti įterptinių sistemų sukūrimo ir taikymo konkrečiame transporto sektoriuje. Joje ištiriama kokio tipo įterptinė sistema ir kokie duomenų kaupimo, perdavimo ir apdorojimo būdai efektyviausi.

Raktažodžiai: įterptinės sistemos, transporto sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biotechnologinių procesų modeliavimas, optimizavimas, valdymas

Aprašymas: Panaudojus bazines žinias, eksperimentų rezultatus ir ekspertų žinias kuriami procesų matematiniai modeliai. Modeliai pritaikomi procesų optimizavimui, monitoringui, valdymui ir klaidų analizei.

Raktažodžiai: Biotechnologiniai procesai, modeliavimas, optimizavimas, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Neįgaliųjų žmonių elektrinių vežimėlių valdymo sprendimai ir ekspertizė

Aprašymas: Kuriami programiniai algoritmai, kurių pagrindų įprasti elektriniai vežimėliai įgauna išmanumo. Pavyzdžiui išvengia įvairių kliūčių, pagal GPS koordinates keliauja iš taško A į tašką B ir supranta daugialypes valdymo sąsajas.

Raktažodžiai: Neįgaliųjų žmonių elektrinių vežimėlių valdymo sprendimai ir ekspertizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Nepertraukiamų technologinių procesų (cheminių, biocheminių, maisto pramonės, energetikos ir kt.) optimizavimas ir automatinis valdymas.

Aprašymas: Taikant eksperimentų teorijos, procesų matematinio modeliavimo ir optimizavimo metodus atliekami nepertraukiamų technologinių procesų parametrų ir režimų optimizavimo užduotiems kriterijams tyrimai ir suprojektuojamos valdymo sistemos, realizuojančios optimalius technologinius procesus.

Raktažodžiai: technologiniai procesai, optimizavimas, automatinis valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sprendimų (projektų diegimo) efektyvumo tvirtoji ekspertinė prognozė

Aprašymas: Taikant situacinio valdymo metodus, grindžiamus ekspertiniais vertinimais, atliekamas elektroninės technologijos įdiegimo efektyvumo prognozės įvertinimas. Tam žmogaus specialisto intelektas naudojamas kaip matavimo prietaisas. Atliekamas ekspertinių vertinimų rinkimas, pirminis apdorojimas ir agregavimas, įvertinant kiekvieno eksperto kompetencijos lygį. Apskaičiuojamas elektroninės technologijos įdiegimo kompleksinis efektyvumas.

Raktažodžiai: Sprendimų efektyvumas, ekspertinė prognozė, valdymo metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinės dokumentacijos rengimas

Aprašymas: Remiantis įvairių gamybos procesus reglamentuojančių taisyklių, standartų, nurodymų pagrindu, rengiama technologinė dokumentacija, kuri apibrėžia gamybos procesų ar valdymo sistemų bei jų įrenginių eksploatavimą, atitinkantį saugumo bei ekologijos reikalavimus.

Raktažodžiai: Gamybos procesai, saugumas, ekologija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Visuomeninio transporto keleivių pervežimo paslaugų kokybės įvertinimas remiantis transporto priemonės dinaminių charakteristikų tyrimais

Aprašymas: Atliekamas keleivių pervežimo kokybės įvertinimas remiantis važiavimo metu atliekamais dinaminių charakteristikų matavimais. Dinaminių charakteristikų matavimams naudojami akselerometrai, giroskopai, magnetometrai ir GPS jutikliai. Išmatuotos charakteristikos apdorojamos ir naudojamos vairavimo kokybę apibūdinančių požymių išskyrimui ir pervežimo kokybės indeksų nustatymui.

Raktažodžiai: keleivių pervežimas, paslaugų kokybės įvertinimas, dinaminių charakteristikų tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmonių veidų detektavimo ir atpažinimo sistemų sprendimai ir ekspertizė.

Aprašymas: Panaudojant kompiuterinės regos algoritmus ir ekspertines žinias kuriami žmonių veidų identifikavimo ir aptikimo metodai.

Raktažodžiai: Žmonių veidų detektavimas, atpažinimo sistemos, kompiuterinės regos algoritmai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žvilgsnio sekimo sistemų neįgaliesiems sprendimai ir ekspertizė

Aprašymas: Panaudojant kompiuterinės regos algoritmai ir ekspertinės žinios yra kuriamos greitaeigės žiūros taško registravimo sistemos, kuriomis galima ne tik valdyti prie kompiuterio prijungtus įrenginius bet ir programas. Pažangios žvilgsnio sekimo sistemos yra dažnai naudojamos marketingo tikslais, kai norima ištirti vartotojo reakciją į naują produkto dizainą.

Raktažodžiai: Žvilgsnio sekimas, sistema neįgaliesiems, regos algoritmai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Dalinių išlydžių aptikimas ir gedimo vietos nustatymas aukštos įtampos transformatoriuose ir perdavimo linijose

Aprašymas: Įvertinant aukštos įtampos įrenginių izoliacijos patikimumą, atsižvelgiama į dalinių išlydžių pradinį lygį ir pritaikius pažangias diagnostines, matavimų ir duomenų analizės technologijas nuolatos stebimas dalinius išlydžius apibūdinančių charakteristikų pokytis įvairiose elektros tinklo konstrukcijose ir įrenginiuose. Šiam tikslui pasiekti kuriami nauji matavimo metodai, jų funkcionalumą užtikrinančios technologijos ir duomenų analizės algoritmai.

Raktažodžiai: išlydžių aptikimas, gedimo vietos nustatymas, aukštos įtampos transformatoriai, perdavimo linijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Didelės galios šviesos diodų efektyvių maitinimo šaltinių ir jų valdymo metodų kūrimas.

Aprašymas: Apšvietimui skirtų didelės galios šviesos diodų ir jų maitinimo šaltinių efektyvumo tyrimai, nustatytų parametrų valdomų šviesos diodų maitinimo šaltinių kūrimas. Infraraudonųjų spindulių diodų energijos perdavimo valdymo metodų kūrimas ir realizavimas. Diodų maitinimo šaltinių projektavimas, modeliavimas kompiuteriu. Maketo sudarymas, eksperimentinis tyrimas, gautųjų rezultatų analizė. Prototipas

Raktažodžiai: šviesos diodai, maitinimo šaltiniai, valdymo metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Objektų atpažinimas ir sekimas iš 2D arba 3D paveikslų

Aprašymas: Naudojant vaizdinę informaciją ir dirbtinio intelekto metodus objektų atpažinimas iš dvimačių arba trimačių paveikslų. Objektų aptikimas vaizde pagal bendrus bruožus - žmogus, katė, šuo, automobilis, skaičiai, raidės ar pan. Taip pat galimas objektų atpažinimas tokių kaip konkretaus asmens ar daikto atpažinimas. Meteorologinių reiškinių atpažinimas - lietus, sniegas ir t.t. Galimas rezultatas - mokslinė galimybių studija, algoritmo sukūrimas arba bandomoji programos versija. Galimos pritaikymo sritys: apsaugos stebėjimo sistemos, asistuojančios sistemos specialiosioms tarnyboms, gaminių ar antrinių žaliavų rūšiavime ir t.t.

Raktažodžiai: Objektų atpažinimas, sekimas, 2D ir 3D paveikslai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šiuolaikinių apšvietimui skirtų didelės galios šviesos diodų ir jų maitinimo šaltinių efektyvumo didinimas

Aprašymas: Šiuolaikinių apšvietimui skirtų didelės galios šviesos diodų ir jų maitinimo šaltinių parametrų tyrimas ir efektyvumo didinimo būdai. Naudojant aukštesnio dažnio energijos konversijos maitinimo šaltinius apšvietimo šviesos diodams maitinti, pagerėja tokie jų svarbūs parametrai kaip sumažėję matmenys svoris ir kaina, tačiau susiduriama ir su naujai iškylančiomis problemomis, – mažėja maitinimo šaltinių naudingumo koeficientas, atsiranda efektyvaus šilumos nuvedimo, generuojamų triukšmų ir trikdžių slopinimo problemos ir pan. Projektuojant minėtus šaltinius, svarbu rasti optimalius sprendimus užduoties nustatytų sąlygų atžvilgiu.

Raktažodžiai: šviesos diodai, maitinimo šaltiniai, efektyvumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žemo dažnio elektromagnetinių laukų tyrimas

Aprašymas: Žemo dažnio elektromagnetinių laukų tyrimas modeliuojant ir atliekant lauko parametrų matavimus. Elektromagnetinių laukų pasiskirstimo įrenginiuose ir šalia jų tyrimas, siekiant optimizuoti jų konstrukcijas arba nustatyti pavojingas vietas šalia galingų elektrinio ar magnetinio lauko spinduliuotės šaltinių. Suteiktos paslaugos rezultatas - įrenginio arba konstrukcijos modelis, elektromagnetinio lauko parametrų pasiskirstymo dėsningumai.

Raktažodžiai: Žemo dažnio elektromagnetinių laukai, tyrimas, parametrų matavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sukamojo magnetinio lauko įrenginių modeliavimas

Aprašymas: Sukamojo magnetinio lauko įrenginių modelių sukūrimas, parametrų analizė, optimalios konstrukcijos paieška. Suteiktos paslaugos rezultatas - sukamojo magnetinio lauko įrenginio modelis, parametrų analizė, rekomendacijos sukamojo magnetinio lauko įrenginio konstrukcijos optimizavimui.

Raktažodžiai: Sukamasis magnetinis laukas, įrenginių modeliavimas, parametrų analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmogaus gestų atpažinimo tyrimai

Aprašymas: Žmogaus gestų atpažinimo ir praktinio panaudojimo žmogus - mašina sistemų valdymui kūrimas ir tyrimai. Taip pat galimi valdymo ženklų, stacionarių pozų ar dinaminių gestų tyrimai. Atpažinimui naudojant paslėptų Markovo grandinių modelius, atsitiktinių medžių rinkinių klasifikatorių, dirbtinius neuroninius tinklus ir t.t. Geriausio metodo ar metodų kombinacijos parinkimas pagal atpažinimo kokybinius parametrus. Galimas rezultatas - mokslinė galimybių studija, algoritmo sukūrimas arba bandomoji programos versija. Galimos pritaikymo sritys: mobiliųjų robotų valdymas, pramoninių įrenginių valdymas arba aplikacijų valdymas ir pan.

Raktažodžiai: Žmogaus gestų atpažinimas, žmogus - mašina sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultragarsinių matavimo, vizualizacijos sistemų projektavimas, mokslinių tyrimų technologinė plėtra, tyrimai, galimybių studijos ir projektavimas.

Aprašymas: Elektronikos projektavimas ultragarsinėms matavimo bei vizualizacijos sistemoms. Ilgametė patirtis projektavime bei tyrimuose: impulsinių ultragarso žadinimo generatorių; mažatriukšmių priėmimo stiprintuvų; signalų surinkimo sistemų. Patyrimas signalo apdorojimo metoduose skirtuose tiksliam sklidimo laiko, greičio, slopinimo ir kitų parametrų matavimui. Vykdytų projektų pavyzdžiai: ultragarsinis skysčio srauto matavimas, ultragarsini medžiagos storio matavimas, kompozitinių medžiagų vizualizacijos sistema, polimerizacijos būsenos matavimas.

Raktažodžiai: Ultragarsinės matavimo, vizualizacijos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gliukozės kiekio kraujyje koncentracijos įvertinimo metodų galimybių studijos, naujų metodų, prototipų kūrimas, tyrimai, konsultacijos.

Aprašymas: Kombinuojant ultragarso/elektrinius/foto parametrus gali būti įvertinamas gliukozės kiekis kraujyje. Ilgametė patirtis ultragarso elektronikos projektavime bei tyrimuose; patyrimas signalo apdorojimo metoduose skirtuose tiksliam sklidimo laiko, greičio, slopinimo ir kitų parametrų matavimui.

Raktažodžiai: Gliukozės kiekis kraujyje, įvertinimo metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Išmaniųjų energiją taupančių technologijų prototipai, tyrimai, galimybių studijos ir projektavimas

Aprašymas: Išmaniųjų energiją taupančių technologijų galimybių tyrimai ir technologinė plėtra, galimybių studijos. Kietakūnio apšvietimo, instaliacijos bei tinklų diagnostikos, stebėsenos, apskaitos sistemų taikymo energetiniam efektyvumui studija.

Raktažodžiai: Išmanios energiją taupančios technologijos, kietakūnio apšvietimo, instaliacijos bei tinklų diagnostika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultragarsinių keitiklių / gardelių kokybės patikros, naudojant elektrinius ir/ar akustinius parametrus galimybių studijos, naujų metodų, prototipų kūrimas, tyrimai, konsultacijos

Aprašymas: Ultragarsinių keitiklių / gardelių kokybės patikra itin aktuali medicininės diagnostikos įrangai. Kokybę nusako elektriniai/ akustiniai parametrai. Ilgametė patirtis ultragarso elektronikos projektavime bei tyrimuose: impulsinių ultragarso žadinimo generatorių; mažatriukšmių priėmimo stiprintuvų; signalų surinkimo sistemų. Patyrimas signalo apdorojimo metoduose skirtuose tiksliam sklidimo laiko, greičio, slopinimo ir kitų parametrų matavimui. Vykdytų projektų pavyzdžiai: ultragarsinis skysčio srauto matavimas, ultragarsini medžiagos storio matavimas, kompozitinių medžiagų vizualizacijos sistema, polimerizacijos būsenos matavimas.

Raktažodžiai: Ultragarsiniai keitikliai, gardelių kokybės patikra, medicininės diagnostikos įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultragarso taikymo maisto saugos užtikrinimuigalimybių studijos, naujų metodų, prototipų kūrimas, tyrimai, konsultacijos.

Aprašymas: Ultragarso taikymo maisto saugos užtikrinimui tyrimai. Tiriamas vaisių/grūdų/kruopų/ miltų/tešlos/kepinių/sūrių/kitų maisto produktų ultragarso parametrų (slopinimas/sklidimo greitis/akustinis netiesiškumas/atspindžio/praėjimo koeficientas) ryšys su maistinėmis/kokybės charakteristikomis. Ultragarsu šias savybes galima išmatuoti neinvaziniu būdu, užtikrinant pastovų Ultragarso taikymo maisto saugos užtikrinimui tyrimai. Tiriamas vaisių/grūdų/kruopų/ miltų/tešlos/kepinių/sūrių/kitų maisto produktų ultragarso parametrų (slopinimas/sklidimo greitis/akustinis netiesiškumas/atspindžio/praėjimo koeficientas) ryšys su maistinėmis/kokybės charakteristikomis. Ultragarsu šias savybes galima išmatuoti neinvaziniu būdu, užtikrinant pastovų maisto produktų kokybės/prekinių savybių monitoringą/gamybos procesų valdymą..

Raktažodžiai: Ultragarso taikymas, maisto sauga, maisto produktų kokybės valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) mokslinių tyrimų technologinė plėtra, tyrimai, galimybių studijos, projektavimas, sprendimų analizė bei ekspertavimas

Aprašymas: Patyrimas elektromagnetinio suderinamumo vertinime: elektromagnetinių trikdžių šaltinių paieška, analizė, rekomendacijos kovai su trikdžiais, techninių bei technologinių sprendimų teikimas bei analizė. Spausdinto montažo plokščių projekto analizė elektromagnetinės interferencijos atsparumui bei lygiui. Kondukuotos EMI tyrimai, konsultacijos.

Raktažodžiai: Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) mokslinių tyrimų technologinė plėtra, elektromagnetinių trikdžių šaltinių paieška

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektronikos sistemų analizė ir projektų kokybės vertinimas

Aprašymas: Elektronikos sistemų projektų kokybės vertinimas: schemotechninių, topologinių bei konstruktyvinių sprendimų analizė, vertinimas, konsultacijos, sprendimai. Technologinės sistemos elektromagnetinio suderinamumo (EMC) įgyvendinamumo galimybių studijos. Sistemos elektromagnetinio suderinamumo analizė, rekomendacijos kovai su trikdžiais, techninių bei technologinių sprendimų variantų analizė. Sistemos ar jos mazgo realizavimo technologinės galimybės, rekomendacijos siektiniems parametrams. Elektromagnetinio suderinamumo aplinkos analizė, techninių bei technologinių sprendimų kovos su trikdžiais priemonių implementavimas, analizė

Raktažodžiai: Elektronikos sistemų analizė, elektromagnetinio suderinamumo analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kietakūnių šviesos šaltinių valdiklių technologinė plėtra, prototipai, tyrimai, galimybių studijos ir projektavimas

Aprašymas: Kietakūnių šviesos šaltinių valdiklių kokybę nusako srovės stabilumas, įtampa, impulsų greitaveika, reakcijos greitis, valdymo efektyvumas ir daugelis kitų parametrų. Priklausomai nuo valdomo šaltinio (lazeris, šviestukas ir pan.) tipo ir taikymo, skirtingi parametrai yra esminiai, turi būti taikomos skirtingos topologijos. Tiriama topologijų, techninių, technologinių veiksnių įtaka valdiklio parametrams/kokybei.

Raktažodžiai: Kietakūnių šviesos šaltinių valdiklių technologinė plėtra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Signalų bei duomenų surinkimo, sistemų projektavimas, tyrimai, galimybių studijos bei technologinė plėtra

Aprašymas: Signalų surinkimo sistemų/mazgų projektavimas, konsultacijos. Filtrai, ateniuatoriai, valdomi stiprintuvai, daugiakanalis duomenų surinkimas, perdavimas. Signalų surinkimo sistemos - neatsiejama lanksčių gamybos technologijų dalis. Naudojamos tiek projektavimo, derinimo etape, kuomet reikia įvertinti prototipo savybes, tiek realios eksploatacijos metu, kuomet reikia kontroliuoti ir valdyti procesą (pvz.: radijo/ultragarsinės navigacijos sistema; didelio dinaminio diapazono signalų žadinimo bei įrašymo sistema; birių, skystų produktų apskaitos sistema; fizinių medžiagos parametrų matavimo sistema; defektų aptikimo sistema). Vykdytų projektų pavyzdžiai: radijo navigacijos sistema; ultragarsinė navigacijos sistema; didelio dinaminio diapazono signalų žadinimo bei įrašymo sistema.

Raktažodžiai: Signalų bei duomenų surinkimo sistemos, filtrai, ateniuatoriai, valdomi stiprintuvai, daugiakanalis duomenų surinkimas, perdavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Transporto videoinformacinių sistemų technologinė plėtra, prototipai, tyrimai, galimybių studijos ir projektavimas

Aprašymas: Transporto videoinformacinių sistemų tyrimai ir galimybių studijos. Video informacinės sistemos paskirtis - teikti vizualinę (grafinę, tekstinę ar video) informaciją srauto ar ralio varžybų dalyviams. Ekrano gabaritai gali būti itin maži (HUD: virtuali prietaisų panelė) ar itin dideli, kuomet tai didelių gabaritų lauko ženklas, reklaminė švieslentė ar grafinis varžybų rezultatų ekranas. Rezultate bus pateikta techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriame įvertintos uždavinio realizavimo techninės bei technologinės galimybės, rekomendacijos siektiniems parametrams, esminiai aspektai.

Raktažodžiai: Transporto video informacinės sistemos, didelių gabaritų lauko ženklas, reklaminė švieslentė ar grafinis varžybų rezultatų ekranas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultragarso biomedicininių sistemų elektronikos galimybių studijos, naujų metodų, prototipų kūrimas, tyrimai, konsultacijos

Aprašymas: Ultragarsas medicinoje gali būti taikomas terapiniais ar diagnostiniais tikslais. Galutiniam tokių sistemų efektyvumui, sertifikavimui svarbi elektronikos kokybė tiek efektyvumo, tiek saugos, tiek elektromagnetinio suderinamumo prasme. Elektronikos projektavimas, projektų kokybės/efektyvumo vertinimas, elektromagnetinio suderinamumo analizė, konsultacijos. Ilgametė patirtis ultragarso elektronikos projektavime bei tyrimuose: impulsinių ultragarso žadinimo generatorių; mažatriukšmių priėmimo stiprintuvų; signalų surinkimo sistemų. Patyrimas signalo apdorojimo metoduose skirtuose tiksliam sklidimo laiko, greičio, slopinimo ir kitų parametrų matavimui. Vykdytų projektų pavyzdžiai: ultragarsinis skysčio srauto matavimas, ultragarsini medžiagos storio matavimas, kompozitinių medžiagų vizualizacijos sistema, polimerizacijos būsenos matavimas.

Raktažodžiai: Ultragarso biomedicininės sistemos, elektronikos projektavimas, elektromagnetinis suderinamumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Video informacinių sistemų technologinė plėtra, prototipai, tyrimai, galimybių studijos ir projektavimas

Aprašymas: Video informacinės sistemos skirtos teikti vizualinę (grafinę, tekstinę ar video) informaciją. Ekrano gabaritai gali būti itin maži (HUD: virtuali prietaisų panelė) ar itin dideli, kuomet tai didelių gabaritų lauko ar vidaus patalpų ekranas. Priklausomai nuo poreikio: nuo galimybių studijos iki pilnai išbaigto projekto tinkamo masinei gamybai (veikiantis maketas/prototipas, lydinti techninė dokumentacija/parametrų tyrimo rezultatai).

Raktažodžiai: Video informacinės sistemos, virtuali prietaisų panelė, didelių gabaritų lauko ar vidaus patalpų ekranas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmonių srautų skaičiavimo technologijų sprendimai ir ekspertizė.

Aprašymas: Panaudojant kompiuterinės regos algoritmus ir ekspertines žinias yra kuriami algoritmai, kuriais galima nuotoliniu būdu nuskaityti vaizdinę arba optinę informaciją naudojant vaizdo kameras. Nuskaityta informacija nėra tik duomenų kratinys. Sistemos jei suteikia semantinę prasmę.

Raktažodžiai: Žmonių srautų skaičiavimas, vizualinės informacijos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvių kosmetikos priemonių receptūrų kūrimas ir jų tyrimas

Aprašymas: Bazinės kosmetikos priemonių receptūros. Konsultacijos bioaktyvių priedų (vitaminų, mineralinių medžiagų, flavonoidų, hidroksirūgščių, UV spinduliuotės filtrų) taikymo kosmetikoje klausimais. Žaliavų ir priedų pranašumai ir trūkumai, priedų nauda. Paslaugą sudaro šie etapai (suderinus su užsakovu): Išsami literatūros apžvalga* ir eksperimentų schemos sudarymas. Vienos rūšies kosmetikos priemonės receptūros paruošimas, nurodant sudedamąsias dalis procentais. Sukurtos priemonės stabilumo tyrimai. Gautų rezultatų apibendrinimas, išvadų ir rekomendacijų pateikimas. *atsižvelgiant Į Užsakovo pageidaujamą žaliavą. Trukmė ~12 mėn.

Raktažodžiai: Kosmetikos priemonės

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Geriamojo vandens kokybės tyrimai ir valdymas, vandens gerinimo technologijų tyrimai ir kūrimas.

Aprašymas: Maisto produktai, be pagrindinės funkcijos – aprūpinti organizmą reikiamomis maistinėmis ir energinėmis medžiagomis, gali stiprinti žmogaus organizmą, veikti profilaktiškai, mažinti susirgimų riziką. Tokie yra funkcionalūs maisto (FM) produktai. Pastaruoju metu daugelyje šalių susiformavo apibendrinta FM produktų samprata: tai – plataus vartojimo kasdien valgomas maistas, kuris, be mitybinės vertės, daro papildomą fiziologinį poveikį žmogaus organizmui (Richardson, 2002; Fernandes-Gines et al., 2005). FM produktų gamyba – sparčiai besivystanti maisto pramonės sritis. Daugelyje šalių jos apimtis nuolat didėja. Pagrindiniai gamintojai – Japonija, JAV, Kanada, Australija, Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Švedija, Šveicarija, Norvegija ir Didžioji Britanija. JAV pagaminta didžioji dalis FM produktų. FM produktų gamyba – viena iš perspektyviausių maisto pramonės sričių. Augalų eksraktus galima gaminami iš augalų žiedų, vaisių, pumpurų, šaknų, lapų, išspaudų, ir t.t. Paslauga: Išsami litaratūros apžvalga* ir eksperimentų schemos sudarymas Augalinės žaliavos frakcionavimas tradiciniais ekstrakcijos būdais Augalinės žaliavos frakcionavimas aukšto slėgio ekstrakcijos būdais Visų gautų ekstraktų antioksidacinio potencialo įvertinimas Pirminis visų gautų ekstraktų fitocheminės sudėties įvertinimas Gautų rezultatų apibendrinimas, išvadų ir rekomendacijų pateikimas *atsižvelgiant į žaliavą arba ekstrakto savybes. Trukmė ~15 savaičių

Raktažodžiai: Geriamasis vanduo, vandens kokybė, gerinimo technologijos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Matavimo sistemų kūrimas, kalibravimo ir patikros procedūrų automatizavimas (aparatūrinės priemonės ir programinė įranga)

Aprašymas: Siūlomi aparatūriniai ir programiniai sprendimai įvairių matavimo sistemų kūrimui. Jei matavimo objektas yra teisinės metrologijos sferoje, kuriamos ir įteisinamos kalibravimo ir patikros metodikos, taip pat aparatūrinė ir programinė įranga automatizuotam kalibravimui ir patikrai. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 25 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamų įgyvendinti sistemų technologinį gyvybingumą, sukuriamos sistemos kalibravimo ir patikros procedūroms reikalingos metodikos, tyrimams reikalingi aparatūriniai sprendimai ir programinė įranga.

Raktažodžiai: Matavimai, kalibravimas, patikra, programinė įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektronikos gaminių testavimo ir kalibravimo sistemų taikomieji tyrimai ir prototipų gamyba

Aprašymas: Elektronikos gaminių gamybos proceso baigiamoji stadija yra jų FW programavimas, kalibravimas ir funkcinis testavimas. Pastarasis apima testavimo metodų sukūrimą, stimulų formavimą, reakcijų apdorojimą ir sprendimo formulavimą prieš kokybinį klasifikavimą. Kuriame mechatronines sistemas, kurios automatiniu būdu šias procedūras atlieka vidutinio ir didelio našumo gamybose. Patirtis kuriant analogiškas sistemas Italijos, UK, Vokietijos ir Lietuvos kompanijoms.

Raktažodžiai: Elektronika, programavimas, kalibravimas, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Automobilių stabdžių kokybės kontrolės sistemos

Aprašymas: Kuriame automatines mechatronines sistemas stabdžių frikcijos kontrolei, o taip pat vėlinimo laikui vertinti pneumatinėse stabdžių sistemose pagal ES reglamentus

Raktažodžiai: kokybės kontrolės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Išmaniosios apšvietimo valdymo sistemos su tolimojo šifruoto RF ryšio mazgais

Aprašymas: Kuriame nuotolinio per išmaniuosius prietaisus apšvietimo valdymo, jos parametrų matavimo ir būsenos kontrolės sistemas, kurios individualiai, pagal nustatytą profilį ir adaptyviai nuo išorinio apšvietimo lygmens valdo šviesos šaltinius per Interneto tinklą ir vertina elektros energijos sąnaudas kaupiant jų istoriją, kuria papildomai siekiama užtikrinti: 1. nepertraukiamą apšvietimo šaltinio būsenos kontrolės ir patikimumo vertinimo galimybę; 2. maitinimo galios atitikimo nustatytai vertei analizės bei automatinio aliarmo pranešimo generavimo galiai pakitus galimybę; 3. elektros energijos tiekėjo rekomendacijų sekimo galimybę; 4. pasitikėjimo rodiklio formavimo galimybę; 5. sinchronizuoto funkcionalumo paskirstymo atskiriems patalpų šviesos šaltiniams galimybę; 6. autentifikuotos valdymo prieigos galimybę ir belaidžio šifruotų komandų perdavimo galimybę; 7. šifravimo rakto pakeitimo galimybę; 8. intensyvėjančio iki nustatytos reikšmės įsijungimo ir palaipsninio išsijungimo galimybę šaltinio darbo laiko prailginimui; 9. galios reguliavimo šaltinio perdavimo charakteristikos ištiesinimo galimybę; 10. pozityvia naudojimosi istorija paremtą darbo rėžimą.

Raktažodžiai: Išmaniosios apšvietimo valdymo sistemos su tolimojo šifruoto RF ryšio mazgais

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektronikos komponentų resursų apskaitos kontrolės sistema (programinis įrankis)

Aprašymas: Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurtas modulinis programinis įrankis, susidėsiantis iš specializuotų duomenų bazių, pateikiančių sistemos vartotojui įvairius sandėlio resursų duomenis (pvz., komponentų ar žaliavų reikiamiems elektronikos gaminiams specifikacijas), taip pat tiekėjų/pirkėjų sąrašus ir pan. Pirkimų modulis, užsakant elektronikos komponentus iš tiekėjų, dokumentų apskaitai sugeneruos unikalius užsakymų numerius, pateiks minimalų galimą užsakyti konkrečių komponentų kiekį, taip pat pakuotės dydį, kainas, apmokėjimo sąlygas, pristatymo užsakovui trukmes ir pan. Bus realizuotos ir specifinės funkcijos sistemos pardavimų moduliui: pateikiamas pirkėjų sąrašas, užsakymų bei atsiskaitymų su įmone informacija ir t.t. Programinio įrankio sukūrimas, jo testavimas ir koregavimas.

Raktažodžiai: Elektronikos komponentų resursai, apskaitos kontrolė, sistema, programinis įrankis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių ir elektromechaninių įrenginių funkcionavimo diagnostikos metodų, algoritmų ir programų kūrimas.

Aprašymas: Įrenginių funkcionalumo padidinimui, kuriami įrenginių ar jų atskirų dalių diagnostikos būdai, metodai bei algoritmai. Šių algoritmų pagrindu, kuriamos programinės realizacijos leidžiančios prailginti įrenginių eksploatacijos laiką ir užtikrinti saugų bei standartus ir techninius reikalavimus atitinkantį darbą

Raktažodžiai: diagnostika, metodai, algoritmai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bekontaktis objektų parametrų matavimas naudojant vaizdinę informaciją

Aprašymas: Bekontaktis objektų parametrų matavimas naudojant vaizdinę informaciją atliekamas iš dvimačių nuotraukų arba video medžiagos, arba iš trimačių vaizdų gaunamų kinect ar kitais tokio tipo jutikliais. Atpažinimas iš dvimačių vaizdų gali būti panaudotas paviršių defektų aptikimui (asfalto įtrūkimai, orlaivių paviršiaus pažeidimai ir pan.). Naudojant papildomą šviesos šaltinį ir projektuojant žinomos formos šviesos signalą ant filmuojamų objektų, pagal gautoje vaizdo medžiagoje šabloninės šviesos iškraipymus nustatomi objektų matmenys, defektai ar neatitikimai šablonui. Galimas rezultatas - mokslinė galimybių studija, algoritmo sukūrimas arba bandomoji programos versija. Galimos pritaikymo sritys: konvejerinėje gamyboje produkcijos kontrolei, orlaivių, kelių patikrai ir defektų aptikimui, multimedijoje ar pan.

Raktažodžiai: Bekontaktis objektų parametrų matavimas, vaizdų atpažinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Odontologinio pulsoksimetro eksploatavimo ypatybių ir charakteristikų nustatymas, maketo sukūrimas ir testavimas, specializuotų odontologinių daviklių mechaninių ir elektrinių charakteristikų tyrimas, daviklių maketų sukūrimas ir testavimas.

Aprašymas: Pažangių medicinos ir elektronikos inžinerijos tyrimų taikymas ankstyvai diagnostikai ir gydymui. Biomedicininių prietaisų ir diagnostinių priemonių kūrimas ir tyrimas. Odontologinio pulsoksimetro eksploatavimo ypatybių ir charakteristikų nustatymas, maketo sukūrimas ir testavimas, specializuotų odontologinių daviklių mechaninių ir elektrinių charakteristikų tyrimas, daviklių maketų sukūrimas ir testavimas. Daviklių dizaino projektavimas, brėžinių paruošimas ir spausdinimas su 3D spausdintuvu

Raktažodžiai: Odontologinis pulsoksimetras,charakteristikų nustatymas, maketo sukūrimas, specializuoti odontologiniai davikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultragarsinės sonoporacijos sistemų tyrimai, projektavimas, galimybių studijos, konsultacijos

Aprašymas: Ultragarsinės sonoporacijos generatorius / sistema vaistų / genų įterpimui į gyvas ląsteles. Sonoporacijos pagalba ląstelių sienelių pralaidumas gali būti trumpam padidintas, tokiu būdu suteikiant galimybę į ląstelės vidų įterpti DNR ar chemines medžiagas. Ilgametė patirtis ultragarso elektronikos projektavime bei tyrimuose. Patyrimas ultragarsinių signalų apdorojimo metoduose siekiant sonoporacijos kokybės įvertinimo.

Raktažodžiai: Ultragarsinės sonoporacijos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
WiFi prieigos kibernetinio saugumo kontrolės sistema

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "WiFi prieigos kibernetinio saugumo užtikrinimo tyrimai". Laukiami projekto rezultatai – bus sukurta apie 120-150 psl. techninių galimybių studija, kurioje bus pateikta WiFi įrenginio identifikavimo sistemos architektūrinė koncepcija kibernetinių grėsmių sumažinimui, remiantis radijo dažnių pėdsakų atpažinimo taikymu, suformuoti reikalavimai WiFi prieigos kontrolės sistemai bei sudaryta tokios sistemos specifikacija. Taip pat bus sukurta universali metodika, skirta WiFi įrenginių identifikavimo automatizavimui, suteikiant prieigą prie belaidžio WiFi tinklo, bei gauti sukurtos metodikos patikros rezultatai realiame WiFi tinkle, kurių pagrindu bus suformuluoti reikalavimai prototipinei WiFi tinklo prieigos kontrolės sistemai.

Raktažodžiai: WiFi prieiga, kibernetinis saugumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Optinių dokumentų apsaugos priemonių ir jų gamybos technologijų kūrimas bei tyrimas

Aprašymas: Galime pagaminti nuo lipdukų (pačios įvairiausios formos polimerinių suyrančių plombų) iki sudėtingų optiškai kintančių holograminių elementų. Atliekame: - Holograminių ženklų projektavimą ir pirminio originalo gamybą; - Metalinio spaudo gamybą; - Mikroreljefo tiražavimą metalizuotoje polimerinėje juostoje; - Adhezinio sluoksnio užnešimą ir pageidaujamos formos holograminių lipdukų iškirtimą. Produktui sukurti naudojamos šiuolaikinės aukštosios technologijos: interferencinė (taškinė) holografinė litografija, elektroninė nano-litografija, optinė mikrolitografija, vakuuminės ir elektrocheminės dangos ir kita pažangi ir moderni įranga bei technologijos.

Raktažodžiai: Holograma, tiražavimas, difrakciniai optiniai elementai (DOE), mikroreljefas, apsauga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Lazerinė interferencinė litografija, paslėpto vaizdo hologramų formavimas, 2D-3D hologramų formavimas, vaivorykštinių hologramų formavimas

Aprašymas: Paslauga skirta atlikti dokumentų apsaugai skirtų hologramų originalo užrašymą fotojautrioje medžiagoje suformuojant submikrometrtrinių matmenų kintančio reljefo struktūras (arba kintančio lūžio rodiklio struktūras). Hologramų užrašymas atliekamas naudojant užsakovo pateiktą fizinį objektą (modelį) arba kompiuterinį grafinį vaizdą. Sukomplektuota optinių stalų, optinių-mechaninių elementų, valdiklių, lazerių ir kitų įrenginių visuma sudaro sąlygas atlikti trimačių hologramų, 2D/3D hologramų, paslėpto vaizdo hologramų bei padidinto apsaugos laipsnio kombinuotų hologramų užrašymą. Kombinuotų hologramų užrašymą galima atlikti apjungiant: a) 3D elektroninės nanolitografijos su 2D/3D hologramomis, b) taškų hologramas su 2D/3D hologramomis, c) 2D/3D hologramas su paslėpto vaizdo hologramomis ir kt.

Raktažodžiai: Lazerinė interferencinė litografija, paslėpto vaizdo hologramos, 2D-3D hologramos, vaivorykštinių hologramos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įkrovimo stotelių elektros transporto priemonėms projektavimas, konstravimas ir tyrimas ("SmartChargeBox")

Aprašymas: EVSE prietaisas skirtas įkrauti elekromobilio akumuliatorius pagal IEC 62196 standartą.

Raktažodžiai: Elektromobilių įkrovimo stotelė, EVSE, EV, Mode 3, Type 2

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darnumo auditai

Aprašymas:

Pagal šiuo metu Europos Parlamento parengtą projektą savo darnią ekonominę veiklą ataskaitose nuo 2015 m. turėtų deklaruoti bendrovės, kuriose dirba daugiau kaip 500 darbuotojų, valdančios didesnį nei 69 mln. Lt turtą arba pasiekiančios didesnes nei 139 mln. Lt metines pajamas. Tokių bendrovių Lietuvoje gali būti keli šimtai.Darnumo ataskaitos turėtų papildyti įmonių teikiamas finansines ataskaitas duomenimis apie įmonės darbus aplinkosaugos ir socialinėje srityje. Šiuo metu darnumo ataskaitas kai kurios Lietuvos įmonės rengia savanoriškai, tačiau ES siekia, kad didesnėms įmonėms jos taptų privalomos. Artimiausias posėdis dėl direktyvos rengiamas 2014 m. kovą, o pati direktyva turėtų įsigalioti 2015 m. Pagal dabartinę direktyvos versiją, šalys narės turės pritaikyti savo įstatymus prie pakeitimų per dvejus metus nuo direktyvos įsigaliojimo. Šiuo metu darnumo ataskaitas įmonės savarankiškai pradeda rengti siekdamos rinkodaros tikslų, tačiau jos gali tapti verslo valdymo įrankiu. Darnumo ataskaitos suteikia galimybę atlikti veiklos analizę naudojant ne tik finansinius duomenis, atskleisti sąnaudų sutaupymo galimybes, nustatyti papildomus pajamų šaltinius, sukurti aplinką inovacijoms ir kūrybingumui.

Raktažodžiai: darnumas, auditai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Aprašymas:

Įvairių metalinių, plastikinių, kompozitinių ir k.t. medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Raktažodžiai: Diagnostika, ultragarsiniai metodai, neardomieji bandymai, medžiagotyra, defektų aptikimas, daugiasluoksniai kompozitai, metalai, plastikai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pastatų energetinio efektyvumo tyrimai

Aprašymas:

"Energiškai efektyvūs pastatai projektuojami taip, kad naudotų kuo mažiau energijos. Pastatai tampa energiškai efektyviais, kai naudojamos kokybiškos konstrukcinės ir izoliacinės medžiagos, mažinančios šilumos nuostolius ir didinančios pastato sandarumą. Profesionalus projektavimo lygis yra pastatų energinio efektyvumo užtikrinimo pagrindinės prielaidos. Specialistai teikia paslaugas, susijusias su energetinių resursų vartojimo optimizavimu, tarp jų: pastatų / butų energinio naudingumo sertifikavimas; statinių atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai; pastato auditas.

Raktažodžiai: Pastatų energetiniai auditai; Pastatų energetinis sertifikavimas; Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investiciniai projektai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Oro filtrų filtruojančios medžiagos formų kūrimas ir tyrimas (MI A.B.)

Aprašymas:

Techninės-patentinės literatūros apžvalgos ir analizės.

Oro filtrų filtruojančios medžiagos formų modeliavimas ir pratekančio oro srauto pasiskirstymo filtruojančioje medžiagoje dinamikos tyrimas.

Oro filtro konstrukcinių elementų skaičiavimai, veikiant statiniam ir dinaminiam apkrovimui.

Oro filtro filtruojančios medžiagos formos optimalią konstrukciją eksperimentinės gamybos prototipui modeliavimas.

Eksperimentinių tyrimų ir gautų rezultatų analizė.

Raktažodžiai: "Oro filtras", modeliavimas, skaičiavimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Švariojo kambario nuoma

Aprašymas:

Švariuoju kambariu įprasta vadinti uždarą erdvę, kurioje kontroliuojama aplinkos temperatūra, drėgmė, slėgis ir tam tikro dydžio dalelių koncentracija. Pagal dalelių dydį ir jų koncentraciją patalpoje ISO 14644-1 standartas įvardija devynias švarumo klases. „Santakos“ slėnyje įrengtas švarusis kambarys yra ISO 5 klasės. Tokio švariojo kambario kubiniame metre dalelių, kurių skersmuo yra didesnis ar lygus 0,5 mikrometrų, skaičius neviršija 3520. Švariajam kambariui nustatyta prietaisų eksploatavimo, personalo apsauginių ir valymo priemonių naudojimo tvarka ir atliekama nuolatinė visų parametrų kontrolė.

Raktažodžiai: švarusis kambarys

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kombinuotų medžiagų rūšiavimo ir perdirbimo sistemos tiriamose rinkose analizė ir jos požymių įvertinimas

Aprašymas:

Kombinuotų medžiagų rūšiavimo ir perdirbimo sistemos tiriamose rinkose analizė ir jos požymių įvertinimas

Raktažodžiai: Kombinuota medžiaga, rūšiavimas, perdirbimo sistema, rinkos analizė

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pluoštinių kanapių stiebelių sudėties analizė

Aprašymas:

Pluoštinių kanapių stiebelių sudėties analizė

Raktažodžiai: Pluoštinės kanapės, kanapių stiebeliai, sudėties analizė

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Polistireno granulių charakterizavimas: takumo indeksas, granulių drėgmė, lydalo tankis, FTIR spektras ir termogravimetrinė analizė

Aprašymas:

Polistireno granulių charakterizavimas: takumo indeksas, granulių drėgmė, lydalo tankis, FTIR spektras ir termogravimetrinė analizė

Raktažodžiai: Polistirenas, takumo indeksas, lydalas, FTIR spektras, TGA

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Apmokestinimo tvarkos taikomos nurodytoms medžiagoms, mokesčio objektų bei tarifų skirtingose šalyse tyrimai

Aprašymas:

Apmokestinimo tvarkos taikomos nurodytoms medžiagoms, mokesčio objektų bei tarifų skirtingose šalyse tyrimai

Raktažodžiai: Apmokestinimas, mokesčio objektas, tarifai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Konsultavimas komponentų parinkimui ir suderinimui skystųjų trąšų gamybai

Aprašymas:

Konsultavimas komponentų parinkimui ir suderinimui skystųjų trąšų gamybai

Raktažodžiai: Konsultavimas, skystosios trąšos, komponentų parinkimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Filtro parametrų modeliavimas (slėgio nuostolio priklausomybė nuo filtro matmenų)

Aprašymas:

Filtro parametrų modeliavimas (slėgio nuostolio priklausomybė nuo filtro matmenų)

Raktažodžiai: HEPA filtrai, filtro modeliavimas, slėgio nuostoliai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Švaresnės gamybos ir kitų darnaus vystymosi priemonių diegimo galimybių įvertinimas įmonėse, taikant aplinkos vadybos kaštų vertinimo sistemą, užtikrinančią aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu optimalių sprendimų suradimą. Švaresnės gamybos investicinių projektų parengimas.

Aprašymas:

Švaresnė gamyba (ŠG) – tai prevencinė ir integruota aplinkos apsaugos vadybos strategija, kuri turi būti nuolat taikoma gamybiniams procesams bei produktams per visą jų egzistavimo ciklą, siekiant sumažinti poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. ŠG koncepcija taikoma produktams, procesams, visai įmonei (įrenginiui). ŠG investicinio projekto rengimas apima ŠG galimybių įvertinimą, kurį atlieka APINI ekspertai – tai sisteminis aplinkos apsaugos problemų sprendimo būdas: nuo problemos atsiradimo priežasčių nustatymo (naudojant medžiagų srautų analizės, medžiagų ir energijos balansų sudarymo metodus, kaštų vertinimo sistemą, palyginimą su ES GPGB, kt.) iki pasiūlytų prevencinių inovacijų įvykdomumo analizės (techninis, aplinkosaugos, ekonominis įvertinimas ir finansinė analizė). ŠG pagrindinis tikslas yra atliekų, teršalų prevencija, neefektyvaus energijos resursų ir išteklių sąnaudų mažinimas ekonomiškai naudingais metodais. Pastaruoju metu aplinkosaugoje ši koncepcija vadinasi Resursų efektyvumas ir Švaresnė gamyba.

Raktažodžiai: švaresnė gamyba, darnus vystymasis, investiciniai projektai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių ir mechatroninių sistemų dinamikos tyrimai.

Aprašymas:

Dinaminiai matavimai

Raktažodžiai: Matavimai, amplitudė, dažnis, fazė, lazerio-Doplerio vibrometras, holografija.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagos liofilizacija ir sausos medžiagos tyrimai SEM

Aprašymas:

Medžiagos liofilizacija ir sausos medžiagos tyrimai SEM

Raktažodžiai: Liofilizacija, sausa medžiaga, SEM

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Eksperimentinio stendo optimizavimas filtro slėgio nuostoliams tirti (konsultavimas sprendimų parinkimui ir stendo testavimas)

Aprašymas:

Eksperimentinio stendo optimizavimas filtro slėgio nuostoliams tirti (konsultavimas sprendimų parinkimui ir stendo testavimas)

Raktažodžiai: Eksperimentinis stendas, HEPA filtrai, slėgio nuostoliai, stendo testavimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Apsauginis ir dekoratyvinis aliuminio ir jo lydinių anodavimas

Aprašymas:

Anoduojame detales iš aliuminio ir jo lydinių. Tai yra puiki apsauga nuo aplinkos poveikio, užtikrina atsparumą korozijai ir trinčiai bei suteikia gerą dekoratyvinę išvaizdą. Tai puikus pagrindas gruntams, rišančioms medžiagoms ir organinėms dangoms.

Anodavimo tipai:

 • Apsauginis;
 • Dekoratyvinis - spalva natūrali aliuminio, juoda, balta ir kitos pasirenkamos spalvos.

Detalių matmenys ne didesni kaip 40x20x20 cm

 

 

Kaina priklauso nuo aliuminio lydinio tipo, detalės geometrijos sudėtingumo, ploto,  paviršiaus tipo, paruošimo ir kt.

Raktažodžiai: aliuminis, aliuminio lydiniai, anodavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Apžvalginio straipsnio išspausdinimas moksliniame žurnale

Aprašymas:

Apžvalginio straipsnio išspausdinimas moksliniame žurnale

Raktažodžiai: Apžvalginis straipsnis, mokslinis žurnalas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Problemos analizė remiantis užsakovo pateiktais duomenimis, saugojimo ir transportavimo sąlygų analizė ir vertinimas. Mokslinės ir patentinės informacijos paieška bei duomenų analizė.

Aprašymas:

Problemos analizė remiantis užsakovo pateiktais duomenimis, saugojimo ir transportavimo sąlygų analizė ir vertinimas. Mokslinės ir patentinės informacijos paieška bei duomenų analizė.

Raktažodžiai: Problemos analizė, mokslinės informacijos paieška, patentinės informacijos paieška, duomenų analizė

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tabako kaitinimo įrenginio generuojamo aerozolio tyrimai laboratoriniame kambaryje, ataskaitos pateikimas

Aprašymas:

Tabako kaitinimo įrenginio generuojamo aerozolio tyrimai laboratoriniame kambaryje, ataskaitos pateikimas

Raktažodžiai: Tabako kaitinimo įrenginys, aerozolio dalelės, laboratorinis kambarys

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Konsultavimas rengiant paraišką pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai"

Aprašymas:

Konsultavimas rengiant paraišką pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai"

Raktažodžiai: Konsultavimas, paraiškos rengimas, Intelektas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tabako kaitinimo įrenginio generuojamos aplinkos oro taršos “viešoje vietoje” apibūdinimas, ataskaitos pateikimas

Aprašymas:

Tabako kaitinimo įrenginio generuojamos aplinkos oro taršos “viešoje vietoje” apibūdinimas, ataskaitos pateikimas

Raktažodžiai: Tabako kaitinimo įrenginys, aplinkos oro tarša, vieša vieta

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rezultatų sklaida dvejose teminėse mokslinėse konferencijose

Aprašymas:

Rezultatų sklaida dvejose teminėse mokslinėse konferencijose

Raktažodžiai: Rezultatų sklaida, teminė mokslinė konferencija

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Receptūrų kūrimas iš užsakovo pateiktos medžiagos

Aprašymas:

Receptūrų kūrimas iš užsakovo pateiktos medžiagos

Raktažodžiai: Receptūros kūrimas, kosmetika

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tyrimų rezultatų publikavimas moksliniame žurnale ir galutinė projekto ataskaita

Aprašymas:

Tyrimų rezultatų publikavimas moksliniame žurnale ir galutinė projekto ataskaita

Raktažodžiai: Rezultatų publikavimas, mokslinis žurnalas, galutinė ataskaita

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų kondicionuojančių (susigulėjimą mažinančių) medžiagų parinkimas (derinant su Užsakovu). Eksperimentinis parinktų medžiagų išbandymas

Aprašymas:

Naujų kondicionuojančių (susigulėjimą mažinančių) medžiagų parinkimas (derinant su Užsakovu). Eksperimentinis parinktų medžiagų išbandymas 

Raktažodžiai: Naujos kondicionuojančios medžiagos, eksperimentinis medžiagų išbandymas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
FTIR spektro užrašymas ir analizė

Aprašymas:

FTIR spektro užrašymas ir analizė 

Raktažodžiai: FTIR spektras, analizė

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pieno miltų džiovinimas

Aprašymas:

Pieno miltų džiovinimas

Raktažodžiai: Pienas, pieno miltai, džiovinimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagos fizikinių ir fazinių virsmų tyrimas

Aprašymas:

Medžiagos fizikinių ir fazinių virsmų tyrimas 

Raktažodžiai: Fizikiniai virsmai, faziniai virsmai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rezultatų aptarimas ir vertinimas. Galutinė tyrimų ataskaita, pateikiamos rekomendacijos

Aprašymas:

Rezultatų aptarimas ir vertinimas. Galutinė tyrimų ataskaita, pateikiamos rekomendacijos 

Raktažodžiai: Rezultatų vertinimas, galutinė tyrimų ataskaita, rekomendacijos

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Nurodytų medžiagų poveikio aplinkai vertinimas. Nurodytos medžiagos suirimo laiko vertinimas atsižvelgiant į atliekų rūšiavimo ir perdirbimo sistemas skirtingose šalyse

Aprašymas:

Nurodytų medžiagų poveikio aplinkai vertinimas. Nurodytos medžiagos suirimo laiko vertinimas atsižvelgiant į atliekų rūšiavimo ir perdirbimo sistemas skirtingose šalyse

Raktažodžiai: Poveikio aplinkai vertinimas, suirimo laikas, atliekų rūšiavimas ir perdirbimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagos termogravimetrinė analizė

Aprašymas:

Medžiagos termogravimetrinė analizė 

Raktažodžiai: Termogravimetrinė analizė

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įvairių faktorių įtakos produkto kokybei eksperimentinis tyrimas: susigulėjimo vertinimas pagal modelinę metodiką, struktūrinių ir cheminių pokyčių galimybių tyrimas įvairiais analizės metodais. Tarpinė ataskaita

Aprašymas:

Įvairių faktorių įtakos produkto kokybei eksperimentinis tyrimas: susigulėjimo vertinimas pagal modelinę metodiką, struktūrinių ir cheminių pokyčių galimybių tyrimas įvairiais analizės metodais. Tarpinė ataskaita

Raktažodžiai: Susigulėjimo vertinimas, modelinė metodika, struktūriniai ir cheminiai pokyčiai, tarpinė ataskaita

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Dalelių dydžio nustatymo tyrimai su Malvern Mastersizer 3000 įrenginiu

Aprašymas:

Dalelių dydžio nustatymo tyrimai su Malvern Mastersizer 3000 įrenginiu 

Raktažodžiai: Dalelių dydis, Malvern

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rekomendacijų pateikimas masinei filtrų gamybai

Aprašymas:

Rekomendacijų pateikimas masinei filtrų gamybai.

Raktažodžiai: Rekomendacijų pateikimas, filtrų gamyba

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Karamelės sirupų reologinių savybių tyrimai

Aprašymas:

Karamelės sirupų reologinių savybių tyrimai

Raktažodžiai: Karamelės sirupas, reologija, tekėjimo kreivės

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Plastiko pakuotės ir transporto CO2 pėdsako skaičiavimai, ataskaitos parengimas

Aprašymas:

Plastiko pakuotės ir transporto CO2 pėdsako skaičiavimai, ataskaitos parengimas

Raktažodžiai: Plastiko pakuotė, transportas, pėdsakas, ataskaita

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvių maisto produktų (pieno) prototipų kūrimas ir jų tyrimai

Aprašymas:

Inovatyvių maisto produktų (pieno) prototipų kūrimas ir jų tyrimai

Raktažodžiai: Maisto produktai, pienas, prototipas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvių maisto produktų (pieno) prototipų kūrimas ir jų tyrimai

Aprašymas:

Inovatyvių maisto produktų (pieno) prototipų kūrimas ir jų tyrimai.

Raktažodžiai: Inovatyvūs maisto produktai, pienas, prototipas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Dažų sluoksnio spalvos koordinačių nustatymas ir skirtumo skaičiavimas

Aprašymas:

Dažų sluoksnio spalvos koordinačių nustatymas ir skirtumo skaičiavimas

Raktažodžiai: Dažai, dažų sluoksnis, spalvos koordinatės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Filtro slėgio nuostolių eksperimentinis tyrimas

Aprašymas:

Filtro slėgio nuostolių eksperimentinis tyrimas

Raktažodžiai: HEPA filtrai, slėgio nuostoliai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Nanodalelių dydžio ir dzeta potencialo matuoklio Beckman Coulter DelsaNano C rezervacija, 2 valandos

Aprašymas:

Nanodalelių dydžio ir dzeta potencialo matuoklio Beckman Coulter DelsaNano C rezervacija, 2 valandos

Raktažodžiai: Nanodalelių dydis, dzeta potencialas, rezervacija

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tiriamų technologijų perspektyvumo ekonomine ir aplinkos apsaugos prasme vertinimas. ES atliekų tvarkymo politikos tendencijų analizė.

Aprašymas:

Tiriamų technologijų perspektyvumo ekonomine ir aplinkos apsaugos prasme vertinimas. ES atliekų tvarkymo politikos tendencijų analizė.

Raktažodžiai: Aplinkos apsauga, atliekų tvarkymas, politikos tendencijos

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sūrio „Džiugas“ registracijos ES saugomų nuorodų registre dokumentų parengimas

Aprašymas:

Sūrio „Džiugas“ registracijos ES saugomų nuorodų registre dokumentų parengimas

Raktažodžiai: Sūris, ES registras, dokumentų parengimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sąnario kremzlės regeneravimo membranos sukūrimas

Aprašymas:

Sąnario kremzlės regeneravimo membranos sukūrimas

Raktažodžiai: Sąnario kremzlė, regeneravimas, membrana

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sukurtos sąnario kremzlės regeneravimo membranos charakterizavimas (poros dydis, poringumas, morfologiniai ir biomechaniniai parametrai)

Aprašymas:

Sukurtos sąnario kremzlės regeneravimo membranos charakterizavimas (poros dydis, poringumas, morfologiniai ir biomechaniniai parametrai) 

Raktažodžiai: Sąnario kremzlė, regeneravimas, membrana, poringumas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Plastifikatorių migracijos tyrimai (ekstrakcija ir analizės metodo ekstraktams parinkimas)

Aprašymas:

Plastifikatorių migracijos tyrimai (ekstrakcija ir analizės metodo ekstraktams parinkimas)

Raktažodžiai: Plastifikatorius, migracijos tyrimai, ekstrakcija

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Galaktooligosacharidų sudėties analizė hibridiniu masių spektrometru

Aprašymas:

Galaktooligosacharidų sudėties analizė hibridiniu masių spektrometru

Raktažodžiai: Galaktooligosacharidai, sudėties analizė, hibridinis masių spektrometras

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Peroksidų skaičiaus nustatymas ir tyrimai oksipresu

Aprašymas:

Peroksidų skaičiaus nustatymas ir tyrimai oksipresu

Raktažodžiai: Peroksidų skaičius, oksipresas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Silicio dioksido panaudojimo daržovių ir kitų maisto produktų galiojimo laiko pratęsimui galimybių studija

Aprašymas:

Silicio dioksido panaudojimo daržovių ir kitų maisto produktų galiojimo laiko pratęsimui galimybių studija

Raktažodžiai: Silicio dioksidas, maisto produktai, galimybių studija

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paraiškos rengimas taršos leidimui gauti

Aprašymas:

Paraiškos rengimas taršos leidimui gauti

Raktažodžiai: Paraiškos rengimas, taršos leidimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Spausdintų dokumentų blankų bei popieriaus pavyzdžių stabilumo įvertinimas įvairiose mikroklimato sąlygose

Aprašymas:

Spausdintų dokumentų blankų bei popieriaus pavyzdžių stabilumo įvertinimas įvairiose mikroklimato sąlygose

Raktažodžiai: Spausdinti dokumentai, popierius, stabilumas, mikroklimato sąlygos

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Durpių suspensijos tyrimai: bandinio termogravimetrinė analizė (1 vnt.), dispergavimas (5 vnt.), mikroskopinė analizė (6 vnt.), filtravimas kartu su sausų medžiagų nustatymu (6 vnt.)

Aprašymas:

Durpių suspensijos tyrimai: bandinio termogravimetrinė analizė (1 vnt.), dispergavimas (5 vnt.), mikroskopinė analizė (6 vnt.), filtravimas kartu su sausų medžiagų nustatymu (6 vnt.)

Raktažodžiai: Durpės, TGA, dispergavimas, filtravimas, sausos medžiagos

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Nanodalelių koncentracijos matavimai aplinkos ore (Nanoscan SMPS 3910)

Aprašymas:

Nanodalelių koncentracijos matavimai aplinkos ore (Nanoscan SMPS 3910)

Raktažodžiai: Nanodalelės, aerozolis, oro užterštumas, Nanoscan

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Cheminių medžiagų vandens gerinimui efektyvumo tyrimai

Aprašymas:

Cheminių medžiagų vandens gerinimui efektyvumo tyrimai

Raktažodžiai: Cheminės medžiagos, vandens gerinimas, efektyvumas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Development of a method for creating innovative non-biodegradable polymers from renewable resources

Aprašymas:

Development of a method for creating innovative non-biodegradable polymers from renewable resources

Raktažodžiai: Non-biodegradable polymers, renewable resources, methodology

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Development of a method for creating innovative biodegradable polymers from non-renewable resources

Aprašymas:

Development of a method for creating innovative biodegradable polymers from non-renewable resources

Raktažodžiai: Biodegradable polymers, non-renewable resources, methodology

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Development of a method for innovative biodegradable polymers from renewable resources

Aprašymas:

Development of a method for innovative biodegradable polymers from renewable resources

Raktažodžiai: Biodegradable polymers, renewable resources, methodology

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Fazinio virsmo medžiagų termofizikinių savybių tyrimas diferenciniu skenuojančiu kalorimetru

Aprašymas:

Fazinio virsmo medžiagų termofizikinių savybių tyrimas diferenciniu skenuojančiu kalorimetru 

Raktažodžiai: Fazinis virsmas, termofizikinės savybės, diferencinis skenuojantis kalorimetras

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonėje susidarančių gamybinių nuotekų toksiškumo įvertinimas

Aprašymas:

Įmonėje susidarančių gamybinių nuotekų toksiškumo įvertinimas

Raktažodžiai: Gamyba, nuotekos, toksiškumas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Melatonino kiekio nustatymas skystame produkte

Aprašymas:

Melatonino kiekio nustatymas skystame produkte

Raktažodžiai: Melatoninas, skystas produktas, chromatografija

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Translucency and reflectance tests of fabric materials

Raktažodžiai: f

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Galimybių studijų pagal plastiko, odos ir jų gaminių taikomųjų ir technologinės plėtros darbų sritį rengimas

Aprašymas:

Plastiko, odos ir jų gaminių  taikomieji tyrimai.

Raktažodžiai: Plastikai, oda, polimerinės matricos kompozitai, sanklijos, polimerų suvirinimas.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šaldytuvų kondensatoriaus mainų skaitinė vizualizacija ir šių mainų efektyvumo įtaka šaldytuvo elektros suvartojimui

Aprašymas:

„Šaldytuvų kondensatoriaus mainų skaitinė vizualizacija ir šių mainų efektyvumo įtaka šaldytuvo elektros suvartojimui“

Raktažodžiai: Šaldytuvų, kondensatorius, efektyvumo įtaka

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Transporto priemonių su alternatyviais degalais ir hibridinėmis jėgainėmis dinamikos ir energetinio efektyvumo tyrimai

Aprašymas: Sukuriamas energijos sąnaudų nustatymo modelis, leidžiantis įvertinti transporto priemonių techninius parametrus, keleivių skaičių, kelio būklės ir geometrijos kitimą bei transporto srautų judėjimo charakteristikas. Sudaromi galios poreikių ir energijos sąnaudų nustatymo algoritmai. Atliekami natūriniai transporto priemonių judėjimo parametrų, srautų ir kelio geometrijos tyrimai. Sudaroma metodika.

Raktažodžiai: Alternatyvųs degalai, hibridinės jėgainės, energetinis efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sistemos Transporto priemonė/vairuotojas/aplinka elementų sąveikos modelių kūrimas

Aprašymas: Kuriami universalūs „transporto priemonės – vairuotojo – aplinkos“ dinaminiai modeliai, kompleksiškai įvertinantys pavienės transporto priemonės bei jos grupės dinamiką transporto srautuose. Įvertinami aplinkos taršos, triukšmo, energijos sąnaudų parametrai, aktualūs infrastruktūros ir/ar transporto priemonių /sąstato vertinimui prognozuojant transporto sistemos plėtrą. Modeliai tikslinami transporto priemonių apkrovų ir naudojamų medžiagų tyrimais, siekiant užtikrinti transporto priemonių patikimumą.

Raktažodžiai: Eismo sauga, transporto priemonių bei jų konstrukcijų elementų elgsena, patikimumas ir saugumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Orlaivių ir bepiločių skraidymo aparatų aerodinamikos ir skrydžio dinamikos parametrų nustatymas

Aprašymas: Atliekami įvairių tipų skraidymo aparatų (bepiločių, sklandytuvų, lėktuvų, raketų) aerodinaminės aptekos, tame skaičiuje ir kritinių režimų (flaterio) teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai, įvertinamos skraidymo aparatų konstrukcinių elementų virpesių formos ir dažniai. Naudojant kompiuterinio modeliavimo ir eksperimentinius metodus tiriamos iš vientisų ir kompozitinių (sudėtinių) medžiagų kuriamų aviacinių ir raketinių konstrukcijų stiprumo, stabilumo bei patikimumo charakteristikos.

Raktažodžiai: Aerodinamika ir skrydžio dinamika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Dumblių panaudojimas energetikoje bei trečios kartos biodegalų gamybai

Aprašymas: Galimybių studijos tikslas – įvertinti sąlygas Lietuvos energetikos įmonių išmetamą CO2 efektyviai panaudoti dumblių auginimui bei jų tolimesniam perdirbimui į biodyzeliną ir kitus vertingus produktus. Darbai apimtų: 1. Dumblių auginimo energetinio balanso analizę ir rekomendacijas jo optimizavimui. 2. Iš dumblių pagamintų biodegalų tinkamumo naudoti vidaus degimo varikliuose vertinimą. 3. Efektyvaus gamybos atliekų panaudojimo klausimų sprendimas.

Raktažodžiai: biodegalai, energetika, dumbliai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Jogurto gamyba ir pagrindinių parametrų testavimas jusliniais ir instrumentiniais metodais

Aprašymas:

Jogurto gamyba ir pagrindinių parametrų testavimas jusliniais ir instrumentiniais metodais

Raktažodžiai: Jogurtas, jogurto gamyba, juslinis metodas, instrumentinis metodas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šilumos tiekimo tinklų optimizavimas.

Aprašymas: Šilumos tiekimo tinklai šalies miestuose pakloti prieš 30-40 metų, kai dėl pigių energetinių resursų centralizuotas šilumos tiekimas buvo taikomas tiek gyvenamąjam sektoriui šildyti, tiek pramonės įmonėms aprūpinti šilumos energija. Pastaraisiais dešimtmečiais dėl sudėtingos ekonominės situacijos vartotojų kontingentas smarkiai keitėsi ir mažėjo, tačiau šilumos tiekimo tinklai daugelyje vietovių išliko mažai pakitę. Modernizuojant šilumos tiekimo tinklus, būtina kiek įmanoma tiksliau įvertinti esamų vartotojų poreikius ir naujų vamzdynų matmenis, tokiu būdu užtikrinant minimalias eksploatacines sąnaudas ateityje.

Raktažodžiai: Centralizuoto šilumos tiekimo tinklas; tinklo vamzdžių matmenų optimizavimas;

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
NPK trąšų 30-4-4 analizė ir vertinimas

Aprašymas:

NPK trąšų 30-4-4 analizė ir vertinimas

Raktažodžiai: NPK, trąšos, 30-4-4

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aplinkos vadybos kaštų vertinimo sistemos kūrimas ir taikymas įmonėse

Aprašymas:

Pasaulinės konkurencinės rinkos sąlygomis veiklos vertinimas tampa svarbia ekonomine problema. Šiuolaikinėje organizacijoje kokybišką veiklos matavimą lemia ne vienas, o grupė rodiklių, kurie yra svarbiausi matavimo posistemio elementai. Sėkmingą verslą garantuoja informacija apie kiekvieno produkto ar vartotojo pelningumą, bei atskirų padalinių veiklos efektyvumą. Modernių valdymo sistemų diegimas reikalingas, tai garantuoja savalaikę, kokybišką informaciją apie organizacijos veiklą, kuri yra efektyvaus sprendimų priėmimo pagrindas, dirbant sudėtingomis ekonominėmis ir teisinėmis sąlygomis, kokios šiandien yra Lietuvoje. Įmonės energijos ir medžiagų srautų analizė taikant medžiagų ir energijos balanso metodus ir į gaminį nepatekusių medžiagų kiekių bei su tuo susijusių piniginių srautų įvertinimas taikant aplinkos apsaaugos adybos kaštų metodiką yra vienas populiariausių ir plačiausiai taikomų metodų sėkmingai konkuruojančiuose Vokietijos, Austrijos, Japonijos ir Australijos įmonėse. Remiantis gautais rezultatais nustatomi reikšmingi kaštų centrai bei piniginius nuostolius sąlygojančios priežastys bei randamas optimalus ekonominiu bei aplinkosauginiu požiūriu sprendimas. Duomenis galima lyginti pagal norimą užsiduotą laiko intervalą.

Raktažodžiai: aplinkos vadybos kaštai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Prekės ženklo sprendimai kuriant vertę vartotojams

Aprašymas:

Prekės ženklo vertės vartotojui didinimas. Prekės ženklo įvaizdžio formavimo sprendimai: pozicionavimas, identitetas, marketingo komunikacijos. Prekės ženklo išplėtimo ir modifikavimo sprendimai.

Raktažodžiai: Prekės ženklas, vertė vartotojams

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
LEL Dūmtraukių Nr. 1 ir Nr. 2 vidinės futeruotės mėginių savybių tyrimai

Aprašymas:

LEL Dūmtraukių Nr. 1 ir Nr. 2 vidinės futeruotės mėginių savybių tyrimai

Raktažodžiai: LEL dūmtraukis, vidinė futeruotė, tyrimai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kaštų valdymas, vertės grandinė, veikomis grįsta kaštų apskaita

Aprašymas:

N/A

Raktažodžiai: Modeling of cost management systems

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemų integravimas ir modeliavimas

Aprašymas: Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemų reikalavimų sąsajų su organizacijos veika modeliavimas, kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemų stebėsenos rodiklių nustatymas

Raktažodžiai: Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ų saugos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Transporto srautų valdymo sistemų technologinė plėtra ir projektavimas

Aprašymas:

Viena iš didžiausių šiuolaikinio transporto problemų - parkavimas. Reikalingi transporto priemonių aptikimo jutikliai ir duomenų perdavimo įtaisai, stebėjimo ir reguliavimo priemonės. Sukurti ultragarsiniai ir magnetiniai transporto priemonių aptikimo jutikliai. Yra galimybės nustatyti judančių transporto priemonių greitį ir gabaritus. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas arba veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: Transporto srautų valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultramažos galios bevielių stebėjimo ir valdymo sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas:

Didžiausia visų bevielių stebėjimo ir valdymo sistemų problema ribotas baterijų tarnavimo laikas. Iškyla būtinybė keisti baterijas. Tai brangu, kartais neįmanoma. Kuriami "protingi", interaktyvūs ultramažos galios jutikliai ir valdymo sistemos. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas arba veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: Ultramaža galia, bevielės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Efektyvus šilumos energijos naudojimas.

Aprašymas: Tobulėjant technologinei įrangai bei procesų valdymui, brangstant energetiniams resursams vis didesnis dėmesys skiriamas šilumos energijos naudojimo efektyvumui didinti, atliekinės šilumos utilizavimui, šilumos energijos išgavimui iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tai leidžia mažinti gamybos kaštus bei gerinti įmonių konkurencingumą.

Raktažodžiai: Šiluminių procesų efektyvumas; įrenginių terminis naudingumo koeficientas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tekstilės medžiagų savybių tyrimas, gamybos technologinių parametrų optimizavimas bei naujų konstrukcijų tekstilės medžiagų kūrimas.

Aprašymas: Atliekami tekstilės medžiagų įvairių mechaninių ir kitų fizikinių savybių nustatymo bei jų priklausomybių nuo sandaros parametrų tyrimai.Tiriami ir optimizuojami technologiniai tekstilės medžiagų gamybos parametrai. Kuriamos naujos tekstilės medžiagos pagal keliamus joms funkcinius ar estetinius reikalavimu.

Raktažodžiai: Tekstilės medžiagos, pluoštai, audimas, mezgimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvių logistikos centrų transporto sistemų kūrimas

Aprašymas: Kuriamos inovatyvių logistikos centrų automatizuotos krovinių transportavimo sistemos koncepcijos ir valdymo algoritmai siekiant padidinti užsakymų surinkimo sistemos Produkcija – Žmogus efektyvumą. Tyrimams taikomi imitacinio modeliavimo metodai ir AutoMod programa, modeliavimo rezultatų analizei ir sistemos efektyvumo rodikliams vertinti pasitelkiami daugiamatės regresinės ir dispersinės analizės metodai.

Raktažodžiai: Automatizuota sandėliavimo ir rinkimo sistema ir kt.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Metanolio gamybos proceso iš gamtinių dujų studija

Aprašymas:

Metanolio gamybos proceso iš gamtinių dujų studija

Raktažodžiai: Metanolis, gamtinės dujos, gamybos procesas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
3D karkaso spausdinimui parenkamų medžiagų fizikinių savybių tyrimas

Aprašymas:

3D karkaso spausdinimui parenkamų medžiagų fizikinių savybių tyrimas

Raktažodžiai: 3D

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Medicina
Atspausdinto 3D karkaso struktūros, sandaros ir paviršiaus topografijos tyrimai

Aprašymas:

Atspausdinto 3D karkaso struktūros, sandaros ir paviršiaus topografijos tyrimai

Raktažodžiai: topografijos tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida, Medicina
Gaminių ekologinis projektavimas

Aprašymas:

1.      Ekologinio gaminių projektavimas (EGP) – tai naujas būdas integruoti reikšmingus aplinkos apsaugos aspektus į esamas gaminių projektavimo ar kūrimo sistemas, darant tai įvertinus ekonominius, socialinius ir techninius veiksnius.

2.      Svarbus siekiant maksimalaus aplinkosauginio efektyvumo ekonomiškai pagrįstomis priemonėmis gaminius kuriančiose pramonės įmonėse;

3.      Juo siekiama sumažinti gaminių neigiamą poveikį aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą (nuo žaliavų išgavimo iki galutinio atliekų šalinimo);

4.      Taikant taršos prevencijos principus, sistemingai integruoti aplinkosauginius aspektus kuo ankstesniame gaminio projektavimo etape, kuriame nulemiami visi gaminio poveikiai aplinkai;

 

Atliekant gaminio ekologinį projektavimą, kiekvienoje fazėje yra įvertinami šie aplinkosaugos aspektai

 • Numatomos medžiagų, energijos ir kitų išteklių, pavyzdžiui, gėlo vandens, sąnaudos
 • Numatomos emisijos į orą, vandenį arba žemę; 
 • Numanoma tarša per fizikinius reiškinius, pavyzdžiui, triukšmą, vibraciją, spinduliavimą, elektromagnetinius laukus; 
 • Tikėtinas atliekinių medžiagų susidarymas; 
 • Galimybės pakartotinai naudoti, perdirbti ir iš atliekų pagaminti medžiagas ir (arba) energiją, atsižvelgiant į Direktyvą 2002/96/EB

Ši koncepcija reikalauja, kad poveikio aplinkai sumažinimas vienoje būvio ciklo stadijoje nepadidintų poveikio aplinkai kitoje stadijoje. Ekologinis gaminių projektavimas (koncepcija, pagrįsta būvio ciklo požiūriu) užtikrina kiek įmanoma ilgesnę gaminių naudojimo trukmę bei vėlesnį jų medžiagų pakartotinį panaudojimą arba perdirbimą.

 

EKOLOGINIO GAMINIŲ PROJEKTAVIMO (EGP) PASLAUGOS ETAPAI KONKREČIAM GAMINIUI:

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 

Pirmajame EGP etape vykdomas projekto apimties, tikslų bei uždavinių nustatymas. Prieš pradedant projektuoti gaminį, būtina surinkti ir išnagrinėti bendrą informaciją apie gaminį, konkurentus, rinką ir jos vystymosi tendencijas, galimus teisinės bazės pasikeitimus.

Ši analizė padės suprasti rinkos reikalavimus ir parinkti naujas idėjas bei technologijas, kurios projektuojant bus vystomos toliau.

Pagrindinis šio žingsnio tikslas – nustatyti sritis, turinčias didžiausios įtakos neigiamam gaminio poveikiui aplinkai susidaryti ir reikalaujančioms daugiausia dėmesio projektavimo metu. Projekto darbo grupė privalo nuspręsti, kokiu būdu įvertinti gaminio poveikį aplinkai. Projekto organizavimo metu vykdomi darbai:

 • Ekologinio gaminio projektavimo informacijos sklaida įmonės viduje: vadovams, darbuotojams, darbo grupėms.
 • Gaminių ekologinio projektavimo principų priemonių ir skatinančių veiksnių nustatymas ir parinkimas.
 • Teisinių aplinkos apsaugos gaminio reikalavimų nustatymas;
 • Ekologinio gaminių projektavimo koncepcijos nustatymas:
 • Ekologinio gaminių projektavimo proceso modelių ir metodų parinkimas.

 GAMINIO INVENTORINĖ ANALIZĖ IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS 

Antrame projekto etape atliekama išsami gaminio aplinkos apsaugos aspektų inventorinė analizė, siekiant įvertinti visos gaminio sistemos poveikį aplinkai viso gaminio būvio ciklo metu. Inventorinė analizė – tai atliekami medžiagų ir energijos apskaičiavimai, kurių metu visi duomenys susiejami su funkciniu vienetu (gaminiu).

Duomenų šaltiniai gali būti labai įvairūs: tiesioginiai matavimai, teoriniai medžiagų ir energijos balansai, statistinių duomenų bazės ir literatūra. Fizinių gaminio savybių analizė yra nepakankama, norint įvertinti tikrąjį gaminio sukeliamą poveikį aplinkai. Būtina išnagrinėti visą gaminio sistemą (gaminio papildomas medžiagas ar priemones, eksploatacines medžiagas ir .t.t.), kuri yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą gaminio funkcionalumą per visą gaminio gyvavimo ir vartojimo trukmę.

Nagrinėjama gaminio sistema taip pat turi aprėpti visas gaminio būvio ciklo fazes, įskaitant žaliavų gamybą ir tiekimą, gaminio gamybą, logistiką, vartojimą, utilizavimą ar kitus būvio pabaigos scenarijus. Gaminio aplinkos apsaugos aspektų analizę sudaro keletas etapų – neigiamą poveikį aplinkai turinčių medžiagų identifikacija, kiekybinis įvertinimas, santykinis įvertinimas ir normalizacija.

Gaminio aplinkosaugos analizė apima aplinkos apsaugos aspektų identifikavimą, kiekybinį įvertinimą ir reikšmingumo nustatymą. Šiame etape įmonė taiko šias priemones:

•    kiekybines: detalųjį ar supaprastintą būvio ciklo įvertinimą (dažniausiai – programinę būvio ciklo įvertinimo įrangą ir duomenų bazes), veiksmingumo indikatorius;

•    kokybines: lenteles, kontrolinius klausimus ir kt.

Esamo gaminio inventorinė analizė.  Siekiant įvertinti neigiamus gaminio poveikius aplinkai, atliekama  nagrinėjamo gaminio duomenų (įvedinių ir išvedinių) inventorinė analizė. Fiksavimas atliekamas konsultantui stebint, vertinant ir prašant turimų duomenų iš įmonės darbuotojų. Inventorinės analizės struktūra:

 • Gaminio svoris ir tūris;
 • Perdirbtų medžiagų naudojimas;
 • Energijos, vandens ir kitų išteklių sąnaudos per būvio ciklą;
 • Medžiagų, laikomų pavojingomis sveikatai ir (arba) aplinkai naudojimas;
 • Vartojimo reikmenų, kurių reikia tinkamam naudojimui ir eksploatacijai, kiekis ir pobūdis;
 • Patogumas pakartotinai naudoti ir perdirbti;
 • Naudotų sudedamųjų dalių įkomponavimas;
 • Techninių sprendimų, trukdančių pakartotinai naudoti ir perdirbti sudedamąsias dalis ir visą prietaisą, vengimas;
 • Nustatomas būvio trukmės pailginimas, išreiškiamas trumpiausia garantuota būvio trukme, trumpiausiu atsarginių dalių įgijimo laiku, moduliškumu, patobulinimo galimybe, taisymo galimybe;
 • Atliekų ir pavojingų atliekų susidarymo kiekiai;
 • Emisijos į orą.

 Esamo gaminio poveikio aplinkai būvio cikle vertinimas.

Poveikio vertinimas – analizuojamas ir palyginamas poveikis aplinkai, kurį sukelia inventorinėje analizėje nustatytas medžiagų ir energijos poreikis. Paprastai inventorinėje analizėje išaiškinti srautai suklasifikuojami į tam tikras kategorijas (pvz., šiltnamio efektas, išteklių nykimas, ekotoksiškumas) ir apskaičiuojamas potencialus poveikis. Vertinimas atliekamas konsultantui stebint, fiksuojant vienkartinį ir tęstinį ciklo fazės išpildymą įmonėje, prašant turimų įmonės duomenų iki 12 mėn. laikotarpio. Konsultantas pats dalyvauja kiekvienoje iš gaminio ciklo fazių:

 • Žaliavų parinkimas;
 • Žaliavų išgavimas;
 • Gabenimas;
 • Pirminis žaliavų paruošimas;
 • Gaminio gamyba;
 • Įrengimai ir eksploatacija;
 • Pakuotė;
 • Transportavimas;
 • Paskirstymas;
 • Vartojimas;
 • Atliekų surinkimas;
 • Galutinis sunaikinimas, t.y. būvio pabaiga, reiškianti būseną, kurioje atsiduria gaminys, pasiekęs savo pirmo naudojimo iki galutinio pašalinimo, pabaigą.

 EKOLOGINIO GAMINIO PROJEKTAVIMO SPECIFIKACIJOS SUDARYMAS IR DETALUSIS NAUJO GAMINIO PROJEKTAVIMAS

 

Remiantis tyrimų duomenimis, trečiajame etape generuojamos idėjos ir pasiūlymai naujam gaminiui, kokius palankesnius aplinkai sprendimus priimti, siekiant sumažinti naujojo gaminio neigiamą poveikį aplinkai ir eliminuoti neigiamus aplinkos apsaugos aspektus, identifikuotus pirmajame modelio etape.

Gaminio kūrimui pasitelkiamos ekologiškai švaresnių gaminių kūrimo priemonės, leidžiančios įvertinti pageidaujamas gaminio savybes, funkcionalumą, vartotojų poreikį bei aplinkos apsaugos aspektus. Formuojant naujo gaminio prototipą, būtina pateiktų pasiūlymų analizė, siekiant įvertinti aplinkos apsaugos, technines ir finansines projekto įgyvendinimo galimybes. Po idėjų prioritizavimo bei vertinimo gaunama informacija, kuri panaudojama naujojo gaminio prototipo sukūrimui.

Idėjų generavimo fazės rezultatas – tai bendros gaminio tobulinimo koncepcijos ar atskirų jos dalių detalus aprašymas, taip pat apytikris pasiūlymų įvertinimas.

Išskiriami du pagrindiniai šio žingsnio etapai:

1.  Naujos gaminio koncepcijos sukūrimas pagal pasirinktus kriterijus, nustatytus idėjų kūrimo seminaro metu;

2.  Naujos gaminio koncepcijos įvertinimas bei įgyvendinimo priemonių parinkimas.

Idėjas kuriant būtina įvertinti visų galimų gaminių ekologinio projektavimo strategijų taikymą, t.y.:

 •     naujos gaminio koncepcijos kūrimą;
 •     mažesnį poveikį aplinkai sukeliančių žaliavų parinkimą;
 •     pavojingų cheminių medžiagų vengimą;
 •     švaresnės gamybos procesų pasirinkimą;
 •     poveikio transportavimo metu mažinimą;
 •     energijos ir vandens suvartojimo efektyvumo didinimą;
 •     atliekų mažinimo projektavimą. 

  NAUJAI SUPRJEKTUOTO GAMINIO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS (LYGYNAMOJI ANALIZĖ)

Šiame ekologinio gaminių projektavimo modelio etape atliekama ir naujai sukurto gaminio aplinkos apsaugos aspektų analizė, siekiant įvertinti naujojo gaminio sistemos poveikį aplinkai viso gaminio būvio ciklo metu bei palyginti duomenis su iki šiol gaminto gaminio poveikio aplinkai aspektais. Naujojo ir seno gaminių aplinko apsaugos aspektų kiekybinis ar kokybinis palyginimas reikalingas siekiant patikrinti, jog projekto metu buvo pasiektas norimas gaminio aplinkos apsaugos veiksmingumas ir eliminuotos projekto pradžioje įvardintos gaminio aplinkos apsaugos problemos. Gauti duomenys turi būti panaudojami kuriant gaminio rinkodarą bei demonstruojant visuomenei bei suinteresuotoms šalims įmonės aplinkos apsaugos veiksmingumą.

Šis projekto etapas užtikrina įmonės ekologinio projektavimo procesų sistemiškuma – žinių ir patirties, gautų vykdant ekologinio gaminių projektavimo veiklą, tolimesnį panaudojimą kuriant kitus ekologiškai švaresnius gaminius ar toliau tobulinant ir vystant naujai sukurtą gaminį. Ekologinis gaminių projektavimas privalo būti nuolatinis ir sistemiškai taikomas procesas, užtikrinantis nuolatos didėjantį kuriamų gaminių aplinkos apsaugos veiksmingumą ir augančią įmonės kompetenciją ekologiškai švaresnių gaminių kūrimo procesuose. Sėkmingai įgyvendintas ekologinio projektavimo projektas skatina tolimesnę šios srities veiklą, todėl svarbu su projekto rezultatais supažindinti visus įmonės darbuotojus ir pradėti naujus ekologinio gaminių projektavimo projektus. Siekiant užtikrinti tokių projektų ilgalaikiškumą, būtina įvertinti ekologinio gaminių projektavimo integravimo į aplinkos vadybos sistemą galimybes.

Naujai suprojektuoto gaminio aplinkosauginio poveikio vertinimas pateikiamas ataskaitos forma po ilgalaikio stebėjimo, duomenų fiksavimo, analitinio kiekvieno aspekto situacijos tyrimo.

 Sukurto produkto poveikio aplinkai ir gaminių lyginamajai analizei atlikti turi būti skiriama mažiausiai .... val. konsultanto tiesioginio ir netiesioginio darbo kartu įmonėje.  

 EKOLOGINIO GAMINIO PROJEKTAVIMO REZULTATŲ ĮVERTINIMAS IR SKLAIDA

Nustatyti pasiektus rezultatus, patvirtinimo veiksmus. Nustatyti ekologinio gaminio palaikymo ir nuoseklaus tolimesnio vertinimo, vidaus kontrolės kriterijus. Atlikti ekologinio gaminio projektavimo galutinę sklaidą.

Raktažodžiai: Ekologinis projektavimas, ekodizainas, eko-inovacijos, būvio ciklo įvertinimas, aplinkosauga, eko-efektyvumas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ AUDITO ATLIKIMAS

Aprašymas:

 

·                       Įmonės aplinkosaugos apžvalga (aspektų identifikavimas ir reikšmingumo nustatymas);

 

 

Įmonės aplinkosauginė veikla privalo būti  pagrįsta prevenciniu principu, tuomet ji yra efektyvesnė. Todėl būtina analizuoti įmonės aplinkos apsaugos problemų priežastis, nustatyti priemones joms pašalinti ar sumažinti, kartu siekiant, kad šios priemonės būtų ir ekonomiškai naudingos.

Nustatoma audito taikymo sritis, kriterijai ir objektai, veiklos ir aplinkos apsaugos procesai, įmonės veiklos poveikis aplinkai, aktualūs įmonei aplinkos apsaugos klausimai, kokia taikoma vadybos ir gamybos/paslaugų teikimo praktika ir kaip analizuojamas jos veiksmingumas aplinkos apsaugos požiūriu.

Gerų aplinkos apsaugos ir ekonominių rezultatų galima pasiekti mažinant energijos, vandens ir kenksmingų medžiagų sąnaudas bei susidarančių atliekų kiekį. Į tai patariama atsižvelgti nustatant įmonės tikslus ir uždavinius įmonės aplinkosaugos aspektų reikšmingumą.

Aplinkos apsaugos apžvalgos metu nustatoma galima rizika, problemos, aplinkos apsaugos galimybės, kai įmonėje dar nėra įdiegtos aplinkos vadybos sistemos (tai panašu į išankstinį „pre-acquisition” auditą).

 

 

·       Teisinių ir kitų aplinkos apsaugos reikalavimų auditas

 

Nustatomi ES ir Lietuvoje taikomi teisiniai reikalavimai įmonės veiklai ir gaminamiems produktams/paslaugoms, įvertinamos kitos suinteresuotosios šalys (klientai, valstybinės institucijos ir kt.), jų reikalavimai ir lūkesčiai. Pateikiama informacija apie taikomus produktų, gamybos/paslaugos teikimo, vadybos standartus, sertifikavimo ar patvirtinimo (įteisinimo) galimybes.

·        įmonės veiklos, susijusios su audito taikymo sritimi, atitiktis ES ir Lietuvos teisės aktams,

·        įmonės veiklos, susijusios su audito taikymo sritimi, atitiktis suinteresuotųjų šalių reikalavimams;

·        rinkoje taikoma gaminio, žaliavų, gamybos būdo teisinė atitiktis.

 

 

·                       Gamybos procesų medžiagų ir energijos balansų sudarymas

 

Įmonės technologinių procesų arba visų įrenginių medžiagų ir energijos balansas - visuma rodiklių, kuriais išreiškiama energijos, žaliavų, į įrenginį ar atskiriems procesams tiekiamų papildomų medžiagų, jų sąnaudų ir pagamintos produkcijos, nuostolių, susidariusių atliekų, nuotekų, su nuotekomis ar į aplinkos orą išmetamų teršalų ir kt. kiekybinė lygybė.

Įvertinama įmonėje taikoma gamybos valdymo vadybinė praktika: gamybos ir jai reikalingų resursų planavimas, naujų gaminių savybių, technologijų keitimo projektavimas, vedami gamybos įrašai (gamybos procesų rodikliai, gaminių kokybiniai parametrai, kiekio apskaita ir pan.).

Vertinamas įrenginyje arba atskiruose procesuose sunaudotų žaliavų, papildomų medžiagų, energijos ir susidariusių atliekų balansas.

Medžiagų ir energijos balansas teikia daugiausia informacijos apie įmonėje vykstančius gamybos procesus. Todėl labai svarbu balansą sudaryti tiksliai, o pasikeitus žaliavoms, įrenginiams ar gamybos apimtims, jį atnaujinti.

 

 

·                       Pasirinkto gaminio sistemos medžiagų, energijos ir susidarančių atliekų atskiruose būvio ciklo etapuose (nuo žaliavos išgavimo, gamybos, vartojimo iki galutinio gaminio šalinimo)  inventorinė analizė.

 

Pasirinktus įmonės gaminius išnagrinėti ir susisteminti visą informaciją apie žaliavas, komponentus, medžiagas, energijos poreikį, susidarančius atliekų, nuotekų ar išlakų kiekius visame gaminio būvio cikle (visuose gaminio gyvavimo etapuose nuo žaliavų išgavimo iki galutinio šalinimo).

Inventorinėje gaminio analizėje duomenys sisteminami ne tik iš įmonės viduje vykstančių procesų ar įrengimų, bet iš viso pasirinkto gaminio būvio ciklo. Gaminio  būvio ciklas apima ir dabar vykstančius gaminio gamybos procesus, ir vykusius praeityje (t.y. žaliavų gavyba ir gamyba, transportavimas, energijos gamyba) ar vyksiančius ateityje (t.y. gaminio vartojimas, pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir galutinis šalinimas). Tipiniai gaminio būvio ciklo etapai, kuriuose reikalinga surinkti informaciją):

•    žaliavų gavyba – visi procesai, kurių reikia išgaunant žaliavas ir energiją iš gamtos, įskaitant transportavimą iki apdirbimo;

•    apdirbimas ir gamyba – procesai, reikalingi iš žaliavų ir energijos pagaminti norimam gaminiui;

•    paskirstymas ir transportavimas – galutinio gaminio perdavimas galutiniam vartotojui;

•    vartojimas, pakartotinis naudojimas ir priežiūra – procesai, susiję su gaminio vartojimu jo naudojimo laikotarpiu;

•    perdirbimas – prasideda, kai gaminys atlieka savo pradinę numatytą funkciją, ir yra perdirbamas toje pačioje gaminio sistemoje (uždaro ciklo perdirbimas) arba yra perkeliamas į naujo gaminio sistemą (atviro ciklo perdirbimas);

•    atliekų tvarkymas – prasideda, kai gaminys atlieka savo pradinę numatytą funkciją ir atliekų pavidalu grąžinamas į aplinką.

Taip pat, inventorinės analizės metu, duomenys perskaičiuojami ir susisteminami pagal vieno pasirinkto funkcinio vieneto (nagrinėjamo gaminio vieneto) vertę. 

 Inventorinė analizė apima duomenų rinkimo ir apskaičiavimo metodikas, taikomas atitinkamiems gaminio sistemos įvediniams ir išvediniams kiekybiškai įvertinti. Šie įvediniai ir išvediniai gali būti su sistema susiję vartojamieji ištekliai ir išmetalai.

Inventorinės analizės metu turi būti renkami ir duomenų rinkimo lentelėse fiksuojami sistemoje esančio kiekvieno sistemos vienetinio proceso kiekybiniai ir kokybiniai duomenys. Tai pat pažymėtas probleminių pozicijų indentifikavimas;

 

 


·        Rekomendacijų sudarymas, išvadų pateikimas

 

Pateikiami rekomenduotini diegti gamybos procesų įrangos ir technologijų taikymo sprendima, rekomenduotinos diegti produkto/paslaugos teikimo ekologinės inovacijos, rekomenduotini organizaciniai sprendimai, susiję su gamybos procesų įrangos, technologijų, produkto/paslaugos teikimo ekologinių inovacijų diegimu. Atliekama Aaudito rezultatų sklaida įmonėje. Pateikiamos išvados

 

 

 

Raktažodžiai: Gamybos auditas, medžiagų ir energijos balansas, technologijų auditas, inventorinė analizė, būvio ciklas, eko-inovacijos.

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Profesionalų kosmetikos priemonių receptūrų kūrimas ir technologijos išdirbimas

Aprašymas:

Profesionalų kosmetikos priemonių receptūrų kūrimas ir technologijos išdirbimas

Raktažodžiai: Profesionali kosmetika, rezeptūros kūrimas, technologijos išdirbimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Juslinio vertinimo sistemos įmonėje parengimas, vertinimo instrumento formavimas ir profesionalumo palaikymas.

Aprašymas:

remiantis tarptautine patirtimi ir inovatyviais metodais, įmonėse parengiama tarptautinius reikalavimus atitinkanti juslinio vertinimo sistema, apimanti teorinės bazės (norminių dokumentų) bei vertinimo instrumento (kandidatų į vertintojus atranka, mokymas, profesionalumo palaikymas) parengimą. Parengimas priemonių planas vertinimo sistemos kokybiškam funkcionavimui užtikrinti, apimantis instrumento taikymo bei kal;ibravimo rekomendacijas.

Raktažodžiai: juslinio vertinimo sistema, įmonės, juslinio vertinimo instrumentas, formavimas, profesionalumo palaikymas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kandidatų į juslinio vertinimo grupę atranka

Aprašymas:

Sudaroma kandidatų į įmonės juslinio vertinimo grupę duomenų bazę. Patikrinamas šių asmenų juslinių receptorių jautrumas ir kitos savybės pagal ISO 8586 reikalavimus

Sensory analysis -- General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors

Raktažodžiai: juslinė analizė, vertintojai, atranka

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika