Biologiškai skaidžių atliekų (iš komunalinių atliekų srauto ir apdirbamosios pramonės) tvarkymo tyrimai, tvarkymo galimybių įvertinimas
Aprašymas:
"Pastaraisiais metais Lietuvoje daroma labai daug pastangų, kad kuo mažesnis biologiškai skaidžių atliekų (BSA) kiekis patektų į sąvartyną: skatinamas pirminis rūšiavimas, namudinis kompostavimas, įrenginėjamos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, statomi centralizuoti biologinio apdorojimo įrenginiai, dumblo apdorojimo įrenginiai. Šių priemonių realizavimas turi ne tik sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, bet ir tinkamai panaudoti atliekų medžiagines ir energetines savybes. Visų atliekų tvarkymo (naudojimo) veikloje labai svaru užtikrinti, kad pats apdorojimo procesas bei gaminami produktai nesudarytų dar didesnį poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. APINI siūloma paslauga apima BSA srautų analizę; BSA susidarymo priežasčių analizę; BSA prevencijos, mažinimo galimybių įvertinimą (pramonės įmonėms), tinkamo naudojimo, gaminant naujus produktus, galimybių įvykdomumo analizę (atliekų tvarkytojams) bei galimybių studijų rengimą. APINI atsakinga ekspertė kartu su kitais mokslininkais nuo 1998 m. aktyviai dalyvauja Lietuvoje diegiant Integruotos atliekų tvarkymo politikos principus: nuo prevencijos ir mažinimo gamybos įmonėse iki tinkamo rūšiavimo ir perdirbimo, gaminant produktus, maksimaliai išnaudojant jų žaliavines ir energetines savybes. Nuo 2007 metų ypatingas dėmėsis skiriamas BSA tinkamam tvarkymui bei optimalių valdymo modulių kūrimui. 2010 m. ekspertė dalyvavo BSA galimybių studijų rengime 5 Lietuvos regionuose kūriant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas. 2007-2014 m. kartu su kitų valstybių partneriais vykdė FP7 programos projektą ENERCOM, kurio pagrindiniu tikslu buvo optimizuoti buitinių nuotekų valymo įrenginių dumblo bei žaliųjų atliekų tvarkymo procesą tikslu sumažinti poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai bei gaminti produktus, kurie turi rinkos paklausą (kietąjį atgautąjį kurą (KAK), aukštos kokybės trąšas bei alternatyvią energiją)."

Raktažodžiai:
biologiškai skaidžios atliekos, atliekų tvarkymas, galimybių įvertinimas

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma