Ekologiškai švarių odų išdirbimo technologijų kūrimas ir tobulinimas.

Aprašymas:
Vykdomas ekologiškai švarių odų išdirbimo technologijų kūrimas ir tobulinimas.

Naujų duonos ir konditerijos produktų technologijų kūrimas, bandomieji kepimai, rekomendacijų teikimas.

Aprašymas:
Augalinės kilmės vertingų komponentų paaudojimas maisto produktų maistingumo didinimui galimybių tyrimai

Aukštesnės vertės kepinių ir gėrimų (su padidintu skaidulinių medžiagų, oligosacharidų kiekiu) gamybos technologijų kūrimas.

Aprašymas:
Augalinės žaliavos sudėties komponentų, turinčių įtakos augalinių produktų, tokių kaip duona ir fermentuotų grūdų gėrimai, kokybei ir maistinei vertei, analizė. Skaidulinių medžiagų priedų ir kiekių, fermentų ir jų kompozicijų parinkimas bei pritaikymas šių produktų vertei padidinti. Technologinių operacijų ir parametrų parinkimas tokių aukštesnės vertės produktų gamybai ir kokybei užtikrinti.

Polimerinių kompozitų sudėties, armuojančių ir matricos medžiagų charakterizavimas ir jų technologinių savybių įvertinimas

Aprašymas:
Paslauga skirta tirti įvairių polimerinių kompozitų sudėtį, bei charakterizuoti armuojančias ir matricos medžiagas, bei įvertinti jų technologines savybes.

Nanomedžiagų iš biopolimerų panaudojimas pakuočių gamyboje

Aprašymas:
Paslauga skirta tirti įvairių biopolimerinių nanomedžiagų panaudojimo pakuočių gamyboje galimybes, bei kurti pakuotes su funkcinėmis nanomedžiagomis iš biopolimerų.

Nanopolisacharidai sveikam ir saugiam maistui ir jo  gamybos technologijų tobulinimas.

Aprašymas:
Paslauga skirta tobulinti sveiko ir saugaus maisto gamybos technologijas, bei tobulinti ar kurti naujus saugaus ir sveiko maisto produktus, panaudojant nanodydžio polisacharidus.

Sveiko ir saugaus maisto komponentų tyrimai ir gamybos technologijų tobulinimas.

Aprašymas:
Paslauga skirta tirti sveiko ir saugaus maisto komponentus, bei tobulinti maisto gamybos technologijas

Gamtinės bioaktyvios medžiagos maisto saugai.

Aprašymas:
Paslauga skirta tirti ir maisto pramonėje pritaikyti gamtines bioaktyvias medžiagas, padidinačias maisto saugą.

Sorbentų, skirtų baltymų chromatografijai, sintezė

Aprašymas:
Vykdoma sorbentų, skirtų baltymų chromatografijai, sintezė.

Polimerų molekulinių masių charakterizavimas

Aprašymas:
Vykdomas polimerų molekulinių masių charakterizavimas

Organinių puslaidininkių ir kitų elektroaktyvių medžiagų sintezė ir charakterizavimas

Aprašymas:
Vykdoma organinių puslaidininkių ir kitų elektroaktyvių medžiagų sintezė ir charakterizavimas

Savaiminės ir fotoinicijuotos polimerizacijos procesų tyrimai ir analizė

Aprašymas:
Vykdomi savaiminės ir fotoinicijuotos polimerizacijos procesų tyrimai ir analizė

Organinių šviesos diodų prototipų formavimas

Aprašymas:
Vykdomas organinių šviesos diodų prototipų formavimas

Atliekų susidarymo prognostinių modelių kūrimas.

Aprašymas:
Atliekų susidarymo prognostiniai modeliai yra reikalingi tam, kad būtų galima numatyti kiek ir kokių atliekų susidarys ateityje ir tuo pačiu planuoti atliekų tvarkymo įmonių veiklą, įskaitant jų pajamas bei poveikį aplinkai. Tokie modeliai, tiksliau prognozių metodikos, kuriamos išvedant atliekų kiekių matematines priklausomybes nuo regiono socialinių, ekonominių ir gamtinių rodiklių.

Atliekų tvarkymo scenarijų parengimas ir aplinkosauginis bei ekonominis vertinimas regionams ir valstybėms.

Aprašymas:
Surinkus informaciją apie susidarančių atliekų pobūdį ir kiekius konkrečiame regione, yra sudaromi keli alternatyvūs jų sutvarkymo įvairiais būdais (perdirbimo, deginimo, šalinimo sąvartyne) scenarijai, įvertinamas kiekvieno jų ekonomiškumas ir poveikis aplinkai ir rekomenduojamas pats geriausias atliekų tvarkymo variantas.

Buitinių bei specialiųjų nuotekų biologinio ir fizikinio-biologinio valymo technologijų tyrimai ir kūrimas.

Aprašymas:
Tyrimų metu nustatomi svarbiausi technologiniai parametrai įgalinantys suskaičiuoti ir suprojektuoti veikiančią nuotekų valymo įrangą. Biologinio nuotekų valymo metodams nustatomi dumblo sedimentaciniai parametrai, jų priklausomybė nuo apkrovos, teršalų skaidymo efektyvumas ir intensyvumas. Naudojant fizikocheminius metodus nustatomi šių metodų pagrindiniai technologiniai parametrai.

Specialiųjų vandens ir nuotekų tvarkymo technologijų diegimo pramonės procesuose galimybių studijos

Aprašymas:
Atliekamos studijos kurių metu analizuojami pramonės nuotekų specifiniai teršalai (tekstilės ir farmacijos pramonės, naftos pramonės ir kt.), šių teršalų optimaliausi nukenksminimo ir šalinimo metodai. Diegiant technologiją laikomasi darniosios plėtros principų ir strategijos.

Aplinkos ir patalpų oro užterštumo, pastatų mikroklimato tyrimai.

Aprašymas:
Patalpų oras gali būti užterštas įvairiais teršalais, priklausomai nuo patalpų naudojimo pobūdžio. Šie tešalai gali daryti neigiamą įtaką gyventojų ar darbuotojų sveikatai, technologiniam procesui. Atliekami įvairio paskirties patalpų (gyvenamųjų, visuomeninių, gamybinių) oro kokybės tyrimai pagal įvairius parametrus (CO2, CO, NO2, O3, Lakūs organiniai junginiai, kietosios (nano ir mikro) dalelės, biologinis užterštumas. Teikiamos rekomendacijos patalpų oro užterštumo mažinimui.

Filtrinių medžiagų oro filtravimui tyrimai

Aprašymas:
Atliekami įvairių oro filtrų filtrinių medžiagų tyrimai: filtravimo efektyvumas dalelių spektre nuo 10 nm iki 10 um, kokybės faktorius, filtrų bazinis svoris ir kt.

Patalpų oro gerinimo įrenginių kūrimas ir efektyvumo testavimas

Aprašymas:
Testuojami komerciniais patalpų oro gerinimo įrenginiai, paremti dalelių sulaikymu ir lakiųjų organinių junginių skaidymu.

NPK trąšų sudėties parinkimas, gavimas, kompleksiniai savybių tyrimai ir rekomendacijų pateikimas

Aprašymas:
Sudėtinių azoto fosforo kalio trašų gamybai tinkančių komponentų parinkimas ir jų suderinamumo įvertinimas. Atsižvelgiant į žaliavose esanačias maisto medžiagas trąšų balanso sudarymas ir trąšų bandomosios partijos pagaminimas laboratorinėmis sąlygomis bei tokio produkto savybių nustatymas. Įvertinant gautus rezultatus rekomendacijų sudėtinimės NPK trąšoms gaminti pateikimas.

Skystųjų (tirpalų ir suspensijų) trąšų sukūrimas ir analizė

Aprašymas:
Sudėtinių skystųjų trašų gamybai tinkančių komponentų parinkimas ir jų tirpumo įvertinimas. Atsižvelgiant į žaliavose esanačias maisto medžiagas trąšų balanso sudarymas ir trąšų bandomosios partijos pagaminimas laboratorinėmis sąlygomis bei tokio produkto savybių nustatymas.

Kitų specialybių inžinierių kvalifikacijos kėlimas trąšų inžinerijos srityje

Aprašymas:
Pramonės įmonėse dirbantys inžinerinį išsilavinimą turintys žmonės, kartais keičia darbo vietą , kelia kvalifikaciją, siekia žinių atitinkančių darbo vietos poreikius. Todėl galima suteikti specinių žinių trąšų technologijos srityje.

Metalų paviršiaus cheminis ir elektrocheminis apdorojimas ir dengimas

Aprašymas:
Įvairių metalų paviršiaus cheminio ir elektrocheminio apdorojimo tyrimai siekiant suteikti reikiamas savybes. Dekoratyvinių, antikorozinių ir specialios paskirties metalinių dangų nusodinimas ir su tuo susiję tyrimai.

Biomechaninių sistemų tyrimai

Aprašymas:
Erdvinių judesių matavimas (laboratorinėmis ir relaiomis sąlygomis) ir analizė; raumenų elektrinio aktyvumo tyrimai ir analizė. Žmogaus kūno ir judesių kompiuterinis modeliavimas. Bioinžinerinių medžiagų mechaninių savybių tyrimai ir analizė.

Galimybių studijos pagal tekstilės srities mokslinių taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sritį.

Aprašymas:
Atliekamos naujų medžiagų kūrimo ar žinomų medžiagų pritaikymo naujai paskirčiai galimybių studijos. Sudaromos įžvalgos apie tekstilės medžiagų panaudojimo galimybių perspektyvumą atskirose srityse.

Kuro degimo ir kitų energetinių savybių tyrimai.

Aprašymas:
Buitinių kietojo kuro katilų konstrukcinis modeliavimas, tyrimas ir optimizavimas eksploatacinėms ir saugos chatrakteristikoms pagerinti. Tai eksperimentinis- analitinis tiriamasis darbas, kurio įdiegtų rezultatų pagrindu būtų sukurti efektyvesni katilų modeliai, padidintas Lietuvos įmonėje gaminamų ir eksportuojamų buitinių kietojo kuro katilų konkurencingumas užsienio rinkose.

Įvairių spaudos būdų spausdinimo formų kokybinis vertinimas

Aprašymas:
Spausdinimo formų diskretinių elementų matmenų kontrolė. Polimerinių spausdinimo formų kietumo nustatymas. Spausdinimo formų hidrofiliškumo/hidrofobiškumo nustatymas.

Džiovinto nuotekų dumblo ir kitų atliekų energetinių charakteristikų tyrimai, emisijų mažinimo, deginant nuotekų dumblo ir biokuro mišinius,tyrimai.

Aprašymas:
Laboratorijoje esančiais prietaisais galima nustatyti nuotekų džiovinto dumblo energetines charakteristikas. Toliau galima atlikti jo ir jo mišinių su biokuru deginimo degimo įrenginyje tyrimus, matuojant dūmuose esančių kenksmingų emisijų kaip NOx, SO2 CO kiekius.

Pakuočių, pakavimo technologijų, pakavimo medžiagų, panaudotų pakuočių atliekų tvarkymo ir perdirbimo technologijų tyrimai bei maketų (modelių) kūrimas ir testavimas.

Aprašymas:
Kuriant pakuočių konstrukcijas, pakavimo technlogijas ir įrenginius dažniausiai orientuojamasi į konkretaus etapo aplinkybes ir neatsižvelgiama į tai, jog visi šie etapai sudaro nedalomą visumą (žiedinės ekonomikos principai). Tik toks kompleksinis požiūris, kurį ir numatoma taikyti teikiant siūlomą paslaugą, leidžia pilnai įvertinti visas susijusias aplinkybes ir optimizuoti sprendimus

CNC staklių programų kūrimas, operatorių rengimas.

Aprašymas:
CAE-CAD-CAM ciklas panaudojant MASTERCAM programinę įrangą. Parengimas darbui su programinėmis staklėmis: programinėmis tekinimo staklėmis PINACHO RAYO 165 (Fanuc 0i-TC), programinėmis frezavimo staklėmis DMU 35M (SINUMERIK 810D/840D), apdirbimo centru LEADWELL V-20 (FANUC 18i-MB); prototipų gamybos įrenginių bei robotų darbo programavimas. Programinio valdymo staklių valdymo kodai, ataskaita nuo nuo 20 iki 200 psl.

Rotorinių sistemų dinamikos analizė, diagnostika, gedimų prevencijos priemonių kūrimas.

Aprašymas:
Atliekama rotorinių sistemų būklės stebėsena ir diagnostika. Naudojami virpesių matavimo ir kiti būdai. Nustatomi rotorinių sistemų ir atskirų jų komponentų defektai. Teikiamos rekomendacijos rotorinių sistemų patikimumui didinti. Tiekiamos rekomendacijos sistemų techninės priežiūros tobulinimui bei modernizavimui. Parengta diagnostikos bei gedimų prevencijos sistemų diegimo bei tobulinimo įmonėje techninė galimybių studija.

Pjovimo procesų kompiuterinis modeliavimas ir skaitinė analizė (tekinimas, frezavimas, gręžimas ir kt.).

Aprašymas:
Sukurti proceso modeliai įvairių parametrų analizei, parengta jų taikymo techninė galimybių studija.

Metalų terminio apdorojimo ir liejimo technologijų kūrimas.

Aprašymas:
Analizuojamos bei tobulinamos metalų ir lydinių terminio, termo-cheminio, termo-mechaninio apdirbimo technologijos, konsultuojama liejimo ir suvirinimo technologijų klausimais. Parengiama terminio apdorojimo ar liejimo technologinio proceso pritaikymo įmonėje techninė galimybių studija.

Technologijos procesų kompiuterinio projektavimo sistemų kūrimas

Aprašymas:
Technologijos procesų kompiuterinio projektavimo sistema skirta mašinų gamybos įmonių inžinieriams technologams. Sistemos funkcijos: duomenų bazės parengimas; technologijos procesų projektavimas; apdirbimo operacijų laikų skaičiavimas; įrenginių apkrovimo projektavimas; technologijos dokumentų rengimas (lietuvių, ir anglų kalbomis).

Inovatyvių gaminių ir jų gamybos technologijų kūrimas, jų vertės bei našumo įvertinimas ankstyvoje stadijoje bei perspektyvų studija rinkose.

Aprašymas:
Inovatyvių gaminių vertės didinimo metodikos sukūrimas. Gaminio parametrų gerinimas vertei didinti. Gaminio konstrukcijos gerinimas pagal vartotojo reikalavimus. Parengiama techninė galimybių studija.

Naujų gaminių ir technologijų kūrimas bei tyrimas naudojant sparčiuosius gamybos prototipus.

Aprašymas:
Parengta sparčiuosios gamybos metodų taikymo įmonėje techninė galimybių studija.

Konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir jų projektų techninė ekspertizė

Aprašymas:
Technologinių linijų ir kitų technologinių sistemų techninė ekspertizė, techninių projektų sprendimų įvertinimas tiek projektavimo stadijoje, pagal projektinę (techninę) dokumentaciją, tiek vietoje (in situ).

Naujo produkto dizaino prototipo sukūrimas.

Aprašymas:
Rezultate bus parengtas produkto dizaino pirminis maketas, ištestuotas maketo ar jo elementų veikimas. Testuojama produkto gamybai reikalinga įranga, medžiagos, sąlygos ir pan.

Gumos, plastikų, kompozitų ir jų sistemų sukūrimas, vertinimas ir elgsenos prognozavimas.

Aprašymas:
Rezultate bus atlikta tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti MTEP projekto apie gumos, plastikų, kompozitų ir jų sistemų kūrimo technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Paviršinis mikroformavimas. Mikro ir nanodarinių ėsdinimas jonų pluošteliu

Aprašymas:
Mikro ir nanodarinių formavimas atliekamas su joninio ėsdinimo įrenginiu USI-IONIC (tolygaus ėsdinimo srities skersmuo 8 cm).

Garso slėgio ir garso galios lygių matavimas pagal standartus LST EN ISO 11201:2010-09, LST EN ISO 11202:2010-09, LST EN ISO 11204:2010-09, LST EN ISO 3744:2011, LST EN ISO 3746:2011, LST EN ISO 9614-2:2002, LST EN 28960:2000.

Aprašymas:
Į aplinką spinduliuojamo triukšmo nustatomi parametrai: garso slėgis, vidutinis laikinis A svertinis garso slėgio lygis, akimirkinis (pikinis) C svertinis garso slėgio lygis; spinduliuotės vertė; vienkartinio garso slėgio lygis. Garso galios lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Bandymų objektai: patalpose ar lauke naudojamos mašinos, skirtos judriam darbui ar veikti stacionariu režimu. Triukšmo šaltiniai, kuriems galima apibrėžti fiziškai stacionarų matavimo paviršių ir kuris spinduliuoja nuostovųjį triukšmą (nešiojamosios rankinės variklinės mašinos, diskiniai pjūklai, rankinės pastūmos medienos obliavimo mašinos, kompresoriai ir pan.). Pagrindinės matavimo priemonės - vibracijos ir triukšmo duomenų apdorojimo analizatorius Pulse 3560, garso lygio matuoklis BK 2260 INVESTIGATOR, akustinis kalibratorius 4231 ir kt. Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje ir išduodami ES šalyse galiojantieji bandymų protokolai.

Įvairių mechaninių dydžių matavimas (poslinkių, jėgos, slėgio)

Aprašymas:
Įvairių mechaninių dydžių matavimas (poslinkių, jėgos, slėgio) mobiliu daugiakanaliu (8 kanalų) kompiuterizuotu matavimo kompleksu Spider-Mobil (HBM, Vokietija). Matavimus galima atlikti ten, kur nėra galimybės naudoti įprastinę elektroninę matavimo įrangą, nes kompleksas turi savo autonominį maitinimo šaltinį. Komplekte yra pagreičio jutiklis (iki 1000 m/s2) , 2 kN ir 50 kN jėgos jutikliai, 2, 10 ir 100 mmn poslinkių jutikliai (kontaktiniai), ir 20, 100 ir 200 bar slėgio jutikliai. Ataskaita nuo 20 iki 200 psl.

Technnologinio proceso kompiuterizuotas (CAM) modeliavimas.

Aprašymas:
Parengta CAM modelių panaudojimo įmonėje techninė galimybių studija.

Poligrafinių ir pakavimo medžiagų fizikinių - mechaninių charakteristikų tyrimai

Aprašymas:
Atliekami savybių matavimui, formuluojamos rekomendacijos jų panaudojimui.

Daugiafunkcių polimerinių medžiagų ir gaminių, pasižyminčių inovatyviomis savybėmis, kūrimas, tyrimas ir vertinimas.

Aprašymas:
Rezultate bus sukurtos polimerinės sistemos (mišiniai, klijai, dangos, kt.) ar jų gaminiai su technologiškomis ar inovatyviomis (antimikrobinėmis, superhidrofobinėmis, kt.) savybėmis, nauji inovatyvių produktų ir jų gavimo metodai.

Optinė mikroskopija

Aprašymas:
Įvairių medžiagų paviršiaus tyrimas ir mikrometriniai matavimai. Plataus lauko okuliarai su mikrometrine skale, skaitmeninė vaizdo kamera, fluorescencijos priedas.

Gumos, plastikų, kompozitų ir jų sistemų sukūrimas, vertinimas ir elgsenos prognozavimas.

Aprašymas:
Rezultate bus sukurtos įvairių medžiagų kompozicijos, įvertintas jų savybių kitimas nuo sudėties bei atliktas jų elgsenos modeliavimas, veikiant terminėms, mechaninėm,s ir kitoms apkrovoms.

Profesinės avalynės ir jos medžiagų fizikinių, elektrinių, mechaninių savybių ir atsparumo įvairiems išorės poveikiams nustatymas ir vertinimas.

Aprašymas:
Rezultate bus įvertinta profesinės avalynės ir jos komponentų iš įvairių medžiagų (odos, plastiko, tekstilės, metalo, dengtų medžiagų, kt.) atitiktis Europos Tarybos asmens apsaugos priemonių direktyvai 89/686/EEB ir kitems norminiams dokumentams bei atlikta tyrimų rezultatų analizė.

Gamtinių ir sintetinių polimerų adhezinių ir suvirintų sistemų kūrimas bei savybių tyrimas ir vertinimas.

Aprašymas:
Rezultate bus sukurtos įvairių medžiagų sujungimai, įvertintas jų savybių kitimas nuo konstrukcijos, klijų ir pagrindų prigimties ir sanklijos gavimo sąlygų, atliktas jų elgsenos prognozavimas aplinkos veiksnių poveikyje.

Atsparumo slydimui nustatymas pagal standartą LST EN ISO 13287; LST EN ISO 20344

Aprašymas:
Atliekamas avalynės padų arba lakštinių medžiagų bandinių trinties koeficiento nustatymas esant skirtingiems paviršiams (metalas, keramika), skysčiams (vanduo, glicerolis) ir pozicijoms (kulnas, pėda).

Elektrinės varžos nustatymas pagal standartą LST EN ISO 20344

Aprašymas:
Atliekamas avalynės padų arba lakštinių medžiagų bandinių trinties koeficiento nustatymas esant skirtingiems paviršiams (metalas, keramika), skysčiams (vanduo, glicerolis) ir pozicijoms (kulnas, pėda).

Plonų sluoksnių formavimas centrifuga

Aprašymas:
Plonų sluoksnių formavimas ir džiovinimas ant įvairių padėklų. Sukimo greitis iki 10000 aps/min, trukmė 1-60 s. Džiovinimo temperatūra nuo 50 deg C iki 230 deg C.

Metalo ir puslaidininkio (Schottky ir ominių) kontaktų formavimas ir tyrimas

Aprašymas:
Užtvarinių metalo ir puslaidininkio (Schottky) kontaktų formavimas vakuuminio garinimo arba magnetroninio dulkinimo būdais. Galima III-V puslaidininkių Schottky kontakto potencialinio barjero aukščio kontrolė. GaAs ominių kontaktų formavimas derinant AuGe sluoksnių auginimą ir atkaitinimą. Al-GaAs ominių kontaktų formavimas.

Pjezovaržinių savybių tyrimas

Aprašymas:
Pjezovaržinių savybių tyrimas atliekamas automatizuotu įrenginiu, kurio pagrindinės techninės charakteristikos ir jų ribos būtų: spaudimo jėga kinta nuo 0 iki 13 N; matuojama varža nuo 0.1 Ω iki 10 GΩ.

Rockvel`o kietumo tyrimas

Aprašymas:
Makrokietumo matavimas atliekamas su Rokvelo kietumo matavimo prietaisu (apkrovos 15, 30, 45 kg).

Klijų sluoksnio formavimas ant silikoninio popieriaus, daugiasluoksnės polimerinės plėvelės

Aprašymas:
Optinės dokumentų apsaugos priemonės tvirtinamos prie saugomo objekto per klijų sluoksnį. Bandant pašalinti nuo saugomo objekto paviršiaus - jos suyra negrįžtamai.

Paviršių šiurkštumo matavimas

Aprašymas:
Paviršių šiurkštumo matavimu nustatoma mikrogeometrinių paviršiaus nelygumų visuma, kai paviršiaus profilį (reljefą) sudarantys mikronelygumai kartojasi palyginti mažu žingsniu. Paviršių šiurkštumas vertinamas pagal standartus ISO 4287, DIN 4768, daugeliu parametrų.

Medžiagų tyrimas, identifikacija su Raman spektroskopija

Aprašymas:
Ramano spektroskopija yra gerai pritaikyta įvairiems tyrimams dėl savo universalumo – galima analizuoti daugelį medžiagų: dažus, rašalus, stiklą, brangakmenius, mineralus, lakus, bio pavyzdžius ir kitas medžiagas. Ramano analizė atliekama tiesiogiai pastačius tiriamus mėginius ar objektus po mikroskopu. Sistema yra valdoma patogios programinės įrangos, kuri leidžia paprastai valdyti spektrometrą, įrašyti, analizuoti, apdoroti ir pateikti spektrus. Didelė spektrų biblioteka leidžia greitai atpažinti tiriamas medžiagas.

Optinių savybių tyrimas UV-VIS diapazone

Aprašymas:
Pralaidumo, sugerties, atspindžio matavimai UV-VIS-NIR spektriniame diapazone atliekami su šviesolaidiniu spektrometru AvaSpec-2048. Galima analizuoti skysčius standartinėje kiuvetėje, kietus skaidrius (matuojant pralaidumą ir sugertį) arba neskaidrius (matuojant atspindį) bandinius.

Cemento/betono hidratacijos tyrimas pseudo adiabatiniu kalorimetru

Aprašymas:
Kalorimetrija naudojama temperatūrai, šilumos kiekiui, šiluminei talpai matuoti. Bandymai atliekami pseudo adiabatiniu kalorimetru kuris tinka statybinių medžiagų fizikiniams ir cheminiams tyrinėjimams, faziniams pokyčiams ir reakcijų temperatūrai nustatyti.

Sukietėjusio betono gniuždymo stiprio nustatymas tampraus atšokimo metodu

Aprašymas:
Naudojant šį metodą betono gniuždymo stipris nustatomas neardant konstrukcijos. Atlikus matavimus statybos aikštėje galima iš karto nustatyti betono gniuždymo stiprio kitimą pasirinktose užsakovo konstrukcijos vietose. Šį metodą taip pat galima pritaikyti atliekant palyginamuosius tyrimus, kai lyginama žinomo stiprio betonas, gautas iš tam tikro tūrio betono mišinio, kuris atitinka reikiamą stiprio klasę. Atikus šį palyginimą sudaromos kreivės, kuriomis remiantis nustatomas betono gniuždymo stipris išmatavimus atšokimo dydį.

Temperatūros matavimas betono monolitinėse masyviose konstrukcijose

Aprašymas:
Siekiant išvengti temperatūrinių plyšių masyviuose monolitinėse konstrukcijose, būtina kontroliuoti kietėjančio betono mišinio temperatūrą ir aplinkos temperatūrą. Tuo tikslu prieš betonavimą įrengiamos termoporos konstrukcijos apačioje, centre ir apačioje. Temperatūrų matavimai yra įrašomi duomenų kaupyklyje ir po to analizuojami bei pateikiamos rekomendacijos betono kietėjimo priežiūrai.

Mechaninių, optinių ir kitų sistemų deformacijų tyrimas nekontaktiniais metodais.

Aprašymas:
Tyrimuose, kuriuose stebimi aukšto dažnio procesai, o gautos amplitudės yra mikrometrų eilės, vizualiai atvaizduoti dinaminiams procesams tiriamajame objekte, gerai tinka holografiniai metodai. Efektyviausias dinaminiams procesams stebėti – skaitmeninės holografinės interferometrijos metodas. Holografijos principu veikianti matavimo sistema PRISM (USA kompanija HYTEC) buvo taikyta siekiant nustatyti vibroaktyvaus padėklo dinamines savybes. Nanokompozitų sluoksnių pjezoelektrinėms savybėms įvertinti buvo naudojamas vibrometro stendas „Pulse LabShop“ (OFV–5000 Modular Vibrometer Controller). „OFV–5000“ valdiklis yra pagrindinė vibrometro sistemos sudedamoji dalis. Šiuo prietaisu galima registruoti pjezoelektrinių medžiagų dinamines charakteristikas – dažnį, greitį, poslinkį ir kt. Bekontaktė lazerinė vibrometro sistema plačiai taikoma įvairiems dinaminiams bandymams atlikti, biologiniuose ir klinikiniuose tyrimuose. Periodinės mikrostruktūros praktikoje naudojamos ne tik kaip atskiri optiniai elementai, bet yra integruojamos į sudėtingas mechanines sistemas. Todėl svarbu užtikrinti mechaninės sistemos efektyvų valdymą. Tam reikia atlikti daug eksperimentinių tyrimų. Sistemoms, kuriose fiksuojami aukšto dažnio virpesiai, kurių amplitudė yra mikrometrų eilės efektyviausias tyrimo metodas yra skaitmeninės holografinės interferometrijos metodas. Periodinių mikrostruktūrų ir mechaninių sistemų su integruotais optiniais elementais dinamikos tyrimui pasirinkta amerikiečių firmos HYTEC holografinė sistema PRISM. Ją sudaro trys pagrindinės dalys: valdymo blokas, objektinio spindulio šaltinis ir kamera. Tyrimui naudojamas žalios spalvos (532 nm) 20 mW galingumo puslaidininkinis lazeris. Interferencinis vaizdas iš kameros siunčiamas į kompiuterį, kur specialios programos PRISMA-DAQ pagalba apdorojamas ir monitoriuje galima stebėti tiek dinaminius procesus vykstančius tiriamajame objekte, tiek ir deformacijas sąlygotas įvairių vidinių ir išorinių veiksnių realiame laike. PRISM sistema leidžia atlikti matavimus ir juos apdoroti mažiau nei per 5 minutes, užfiksuoja deformacijas mažesnes nei 20 nm, matavimus galima atlikti realiame laike. Tai nekontaktinis metodas, jam tereikia tiesioginio matomumo. Pagrindiniai sistemos parametrai: Matavimo jautrumas < 20 nm Dinaminių matavimų riba 10 µm Matavimų riba > 100 µm Didžiausias matavimo plotas 1 m skersmens Atstumas iki bandinio > ¼ m (priklausomai nuo tiriamo objekto dydžio) Duomenų nuskaitymo dažnis 30 Hz Skaitmeninės holografijos sistema PRISM leidžia užtikrinti efektyvų valdymą ir tyrimą mechaninių sistemų, kuriose vyrauja aukšto dažnio virpesiai, o deformacijos ir virpesio amplitudės mikrometrų eilės. PRISM sistema matavimai atliekami ne kontaktiniu būdu. Matavimams tereikia tiesioginio matomumo. Todėl sistema tinka įvairių dinaminių ir statinių procesų stebėjimui ir analizei.

Statybinių konstrukcijų ir jų sistemų dinamika. Statybinių konstrukcijų sistemų veikiamų įvairių poveikių dinamikos problemų tyrimas ir analizė bei jų būklės identifikavimas, vertinimas ir prognozavimas.

Aprašymas:
Įvairių statinių, technologinių įrenginių, talpyklų ir vamzdynų sąveikos su dinaminėmis apkrovomis (vibracijos, sprogimas, žemės drebėjimas ir pan.) tyrimas ir analizė. Objektų techninės būklės identifikavimas, vertinimas ir prognozavimas

Kietojo atgautojo kuro panaudojimas energijos gamybai, emisijų išmetamuose dūmuose, taikant įvaires biokuro ir nuotekų dumblo maišymo proporcijas, mažinimas.

Aprašymas:
Kietasis atgautasis kuras yra gaunamas iš įvairių aliekų ar nuotekų valyklose gauto dumblo jį išdžiovinant iki tam tikro drėgmės kiekio. Deginant tokį kurą, dažniausiai dūmuose susidaro didelis kiekis kenksmingų emisiįjų. Vienas iš būdų jų koncentraciją mažinti yra kietojo atgautojo kuro maišymas su biokuru iki tam tikros proporcijos, kad nebūtų viršijama leistinos normos.

Žemės ūkio, buitinių atliekų naudojimas energijos gamybai.

Aprašymas:
Atliekami iš komunalinių atliekų gauto kuro šilumingumo, peleningumo bei drėgnumo nustatymo tyrimai. Taip pat laboratoriniu būdu nustatomos energetinės savybės žemės ūkio atliekų, kurios gali būti naudojamos energijai gaminti jas deginant degimo įrenginiuose.

Mechaninių ir kt. sistemų, techninių gaminių ir technologinių sistemų projektavimas

Aprašymas:
Techninių gaminių ir technologinių sistemų projektavimas, komplektuojančių gaminių parinkimas, kompiuterinės darbo (gamybos) dokumentacijos parengimas. Kompiuterinis modeliavimas, skaitinė analizė naudojant trimačio geometrinio modeliavimo, baigtinių elementų analizės metodus ir specializuotą bei universalią CAD/CAE programinę įrangą.

Kompiuteriu generuotų hologramų kūrimas, 2D skaitmeninių nuotraukų pagrindu.

Aprašymas:
Hologramos yra plačiai taikomos moksliniuose tyrimuose, medicinoje, prekyboje ir pramonėje. Ši metodika leidžia iš 2D vaizdų sukurti sudėtingas hologramas, kurios sąveikaudamos su lazerio šviesa neša tam tikrą informaciją. Šios hologramos gali būti naudojamos pradedant dokumentų apsauga ir baigiant mikrooptoelektromechaninėmis sistemomis. Rezultatas - 2D skaitmeninių nuotraukų pagrindu sugeneruota skaitmeninė holograma.

Periodinių mikrostruktūrų difrakcinių efektyvumų matavimai ir geometrinių parametrų vertinimas naudojant sukurtą skaitmeninę-eksperimentinę metodiką.

Aprašymas:
Ši metodika leidžia netiesioginiais metodais įvertinti mechaninius, geometrinius ir optinius parametrus periodinių mikrostruktūrų, kurioms netinka tradiciniai matavimo metodai. Ši metodika gali būti taikoma technologinių procesų optimizavimui ir kontrolei. Rezultatas - periodinių mikrostruktūrų parametrų priklausomybė nuo technologinių parametrų.

Vartojimo reikmenų (aprangos, avalynės, galanterijos ir kt.) kokybės tyrimas ir vertinimas bei gamybos technologijos sudarymas.

Aprašymas:
Remiantis standartiniais ir nestandartiniais aprangos medžiagų savybių (stiprumo, tąsumo, standumo lenkiant, trinties, grifo, laidumo orui, atsparumo dilinimui ir kt.) tyrimų rezultatais parenkamos konkrečiam gaminių asortimentui tinkamiausios medžiagos, pateikiami reikiamo gaminio modelio technologinių sujungimų (siūlių ir mazgų) techniniai brėžiniai ir sudaroma nuosekli elementariųjų technologinių operacijų seka, parenkami technologiniai parametrai ir įrenginiai.

Mašinų, mechanizmų ir jų konstrukcinių elementų būklės monitoringas ir diagnostika.

Aprašymas:
Pasaulinė praktika rodo, kad dėl nepakankamo įvairių mašinų, mechanizmų ir jų konstrukcinių elementų, potencialiai unikalių ir pavojingų objektų patikimumo, techninės kontrolės ir diagnostikos stokos įvykstą nemažai avarijų. Šiuo metu sukurti mechaninių sistemų konstrukcinių elementų vibracinės diagnostikos metodai, algoritmai bei techninės priemonės, leidžia organizuoti efektyvų mechaninių sistemų aptarnavimą pagal esamą techninę būklę. Tai galima padaryti mūsų pasiūlytų teorinių defekto pažeistų sistemų matematinių modelių pagalba ir taikomos diagnostikos problemų sprendime sisteminės sampratos. Praktinės diagnostikos aspektai mes aprobavome įvairios paskirties vibracinės diagnostikos ir monitoringo priemonėse, išanalizavome jų efektyvumą ne tik atskirų konstrukcinių elementų būklės kontrolėje, bet ir sudėtingų mašinų ir mechanizmų: turboagregatų, hidroagregatų, cheminių reaktorių, transporterių ir pan. Mūsų patirtis ir kompetencija, sukurtos vibroakustinės matavimų ir analizės sistemos bei prietaisai rado platų taikymą Lietuvos pramonėje, jos reikalingos įvairiausių mašinų bei mechanizmų periodiniam, nuolatiniam ir adaptyviam būklės monitoringui ir diagnostikai. Tai ypač aktualu naftos, chemijos, energetikos ir kt. objektų saugos ekspertizėse, įrenginių būklės analizėje ir vertinime, statybinių konstrukcijų ir pamatų ir virpesių stebėsenos organizavime, vibracijų matavime, vibromonitoringo ir diagnostikos sistemų prototipų kūrime ir gamyboje bei įdiegime.

Techninių ir biologinių sistemų vibracinių ir akustinių procesų identifikacija

Aprašymas:
Technologija leidžia, naudojant tarptautinių standartų reikalavimus, nustatyti seniai eksploatuojamų ir naujų techninių bei biologinių sistemų būklės kriterijus tiriant vibracinių ir akustinių laukų parametrus ir pasikeitimo tendencijas, įvertinti į aplinką skleidžiamo akustinio triukšmo lygius, identifikuoti jų šaltinius ir pan. Rotorinių sistemų konstrukcinių elementų dinamikos modelių sudarymas bei techninės būklės įvertinimas grindžiami mechaninių sistemų su sutelktais, išskirstytais ir išskirstytais-sutelktais parametrais, identifikacijos teorija bei gana paplitusiomis procedūromis, pavyzdžiui, parametrinei identifikacijai naudojama kvadratinių formų funkcionalų optimizacija mažiausių kvadratų metodu. Sukurtu diagnostikos metodų ir atitinkamų algoritmų ypatumas - jų universalumas atžvilgiu vibracinių procesų fizikinės prigimties, taikomų testinių poveikių, funkcionuojančių objektų virpesių ir defektų pažeistų konstrukcijų, net pasižyminčių netiesiniais efektais.

Per rankas perduodamos vibracijos matavimai ir deklaravimas pagal standartus LST EN ISO 5349-1:2002, LST EN 28662-1:2001, LST EN ISO 28927-5:2010.

Aprašymas:
Per rankas perduodamos vibracijos, pavienių ar daugybinių smūgių matavimas ir poveikio žmogui įvertinimas; Svertinio pagreičio vidutinės kvadratinės vertės (v. k. v.) matavimas; Vibracijos bendrosios vertės nustatymas; Dieninio vibracijos poveikio nustatymas; Vibracijų intensyvumo įvertinimas; Rankenų vibracija; Variklinių įtaisų rankenų pagreičiai; išreiškiami kaip vidutinis kvadratinis pagreitis ah (m/s2) arba pagreičio lygiu Lah (dB); Dažninė analizė. Svertinio pagreičio vidutinės kvadratinės vertės (v. k. v.) matavimas. Variklinių įtaisų rankenų pagreičiai, išreiškiami kaip vidutinis kvadratinis pagreitis ah (m/s2) arba pagreičio lygiu Lah (dB); Dažninė analizė. Svertinio pagreičio vidutinės kvadratinės vertės (v. k. v.) matavimas. Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje ir išduodami ES šalyse galiojantieji bandymų protokolai.

Mechaninių ir biomechaninių sistemų kompiuterinis modeliavimas ir skaičiuojamoji analizė

Aprašymas:
Mechaninių ir biomechaninių sistemų pavienių elementų ar jų junginių statinė, kinematinė ir dinaminė analizė veikiant nuolatinėms ir kintamoms jėginėms, kinematinėms, temperatūrinėms ir kt. apkrovoms, konstrukcijų optimizavimas svorio, stiprumo, ergonominių ar kitų parametrų požiūriu. Skaičiuojamoji dujų ar skysčių srautų analizė.

Dangų procesų ir jų sąnaudų kompiuterinio projektavimo sistemų kūrimas

Aprašymas:
Dangų procesų ir jų sąnaudų kompiuterinio projektavimo sistema skirta mašinų gamybos įmonių inžinieriams technologams. Sistemos funkcijos: duomenų bazės parengimas; dangų tipinių technologijos procesų projektavimas; dengiamo ploto ir dangų procesų režimų skaičiavimas; dangų medžiagų sąnaudų planavimas; dangų procesų technologijos dokumentų rengimas (lietuvių, ir anglų kalbomis).

Mašinų ir įrenginių vibracijų matavimai pagal standartus LST ISO 10816-1:2003, LST ISO 10816-2:2010, LST ISO 7919-1:2003, LST EN 60034-14:2004.

Aprašymas:
Bandomi: Neslenkamojo grįžtamojo judesio mašinos (turboagregatai, hidroagregatai, siurbliai ir kt.); Neslenkamojo grįžtamojo judesio mašinų mechaniniai virpesiai; Hidroenergetikos ir siurblinių mašinų agregatai; Elektros varikliai, kurių veleno aukštis daugiau 56 mm. Pramoniniai ventiliatoriai. Nustatomi parametrai: Mašinų vibracijų įvertinimas matuojant nesisukan-čiose dalyse; Sūkiųjų velenų absoliutinės ir santykinės veleno vibracijos ir įvertinimo kriterijai; Mašinų vibracijų įvertinimas matuojant besisukančius velenus; Absoliutinė ir santykinė variklio guolių vibracija; Variklio veleno vibracija; Vibracijų greičio vidutinė kvadratinė vertė (v. k. v.), mm/s; Vibracijų pagreičio vidutinė kvadratinė vertė (v. k. v.), m/s2; Vibracijų poslinkio mojus, μm Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje ir išduodami ES šalyse galiojantieji bandymų protokolai.

Aplinkos poveikio bandymai pagal standartus LST EN 60068-2-6:2008 (Sinusinė vibracija), LST EN 60068-2-64:2008 (Plačiajuostės atsitiktinės vibracijos), LST EN 60068-2-27:2009 (Smūgis).

Aprašymas:
Labai svarbūs gaminamai ir pateikiamai vartotojams produkcijai (ypač medicininei aparatūrai, preciziniams matavimo ar kitos paskirties prietaisams) yra aplinkos poveikio bandymai. Įsisavinant vibracijų poveikio bandomiesiems objektams metodus, sukurta speciali įranga, kurios dėka atliekami didelių gabaritų objektų (iki 60 kg masės) atsparumo sinusinės bei atsitiktinės plačiajuostės vibracijos poveikiui bandymai. • Standartas LST EN 60068-2-6:2008. Aplinkos poveikio bandymai. 2-6 dalis. Bandymai. Fc bandymas. (Sinusinė) vibracija (IEC 60068-2-6:2007). Standarte pateiktas metodas kaip nustatyti prietaisų, komponentų ir kitų bandymo objektų gebėjimą atlaikyti tam tikro intensyvumo sinusinės vibracijos poveikį. Bandymo metu vibracijos dažnis nustatytu greičiu didinamas ir mažinamas reikiamą ciklų skaičių nurodytame dažnių ruože palaikant pastovią vibracijos amplitudę. Bandymo tikslas - nustatyti bandymo objekto silpnas vietas ar pablogėjimą dėl vibracijos poveikio. • Standartas LST EN 60068-2-64:2008. Aplinkos poveikio bandymai. 2-64 dalis. Bandymai. Fh bandymas. Plačiajuostė atsitiktinė vibracija ir nurodymai (IEC 60068-2-64:2008). Bandymas plačiajuoste atsitiktine vibracija leidžia nustatyti pakankamą bandymo objekto atsparumą dinaminėms apkrovoms, atsirandančioms, pavyzdžiui, transportavimo metu. • Standartas LST EN 60068-2-27:2009. Aplinkos poveikio bandymai. 2-27 dalis. Bandymai. Ea bandymas ir nurodymai. Smūgis (IEC 60068-2-27:2008). Standarte pateiktas metodas kaip nustatyti bandymo objektų gebėjimą atlaikyti tam tikros formos ir amplitudės vienetinių arba pasikartojančių smūgių poveikį. • Standartas LST EN 60068-2-7:2001. Pagrindinės aplinkos poveikio bandymų procedūros. 2 dalis. Bandymai. Ga bandymas. Greitinimas, nuostovioji būsena (IEC 60068-2-7:1983 A1:1986). Bandymo tikslas – įrodyti bandymo objekto tinkamumą veikiant jėgoms, atsirandančioms dėl statinio pagreičio (ne gravitacijos) pasitaikančio transporte (ypač oro transporte), besisukančiose rotorinių mašinų dalyse, sviediniuose ir kt. Gali būti bandomi įvairus gaminiai: elektronikos, mašinų gamybos, pakuočių ir kitų sričių objektai. Pagrindinės matavimo priemonės - vibracijos ir triukšmo duomenų apdorojimo analizatorius Pulse 3560, vibromatis VIBROTEST 60, vibracijų kalibratorius 4294 ir kt. Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje ir išduodami ES šalyse galiojantieji bandymų protokolai.

Triukšmo šaltinių garso galios lygių nustatymas ir įvairių įrenginių bei mechanizmų triukšmo žemėlapių sudarymas LST EN ISO 9614-2:2002.

Aprašymas:
Įmonių techninės aplinkos triukšmų problemoms spręsti galime: • parengti triukšmų lygio kontrolinių matavimų metodiką ir nustatyti projekto efektyvumo kriterijus, įvertinančius techninius ir socialinius aspektus; • atlikti gamybos cechų veikiančių įrenginių spinduliuojamo triukšmo intensyvumo matavimus bei charakteringuose operatorių darbo zonose triukšmo analizę; • atlikti gamybinėms patalpoms bei įrenginiams taikytinų triukšmo sumažinimo būdų informacinę paiešką ir triukšmą slopinančių medžiagų parinkimą, įrengiant triukšmo slopintuvus. Pagrindinės matavimo priemonės - vibracijos ir triukšmo duomenų apdorojimo analizatorius Pulse 3560, garso lygio matuoklis BK 2260 INVESTIGATOR, akustinis kalibratorius 4231 ir kt. Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje ir išduodami ES šalyse galiojantieji bandymų protokolai.

Aukšto dažnio virpesių taikymo, tobulinant technologinius procesus, galimybės studija.

Aprašymas:
Vienas plačiai taikomų masinei produkcijai antrinimo procesų yra terminis įspaudimas Šiame procese polimeras pirmiausiai įkaitinamas iki aukštesnės nei stiklėjimo temperatūra ( ), tada spaudas įspaudžiamas į minkštos būsenos polimerą. Po šio etapo polimeras atšaldomas iki žemesnės nei stiklėjimo temperatūra ir atkeliamas spaudas. Daugeliu atvejų galima įvardinti šias terminio įspaudimo proceso metu susidariusias problemas: • Nepilnas mikrostruktūros užpildomumas polimeru • Netolygus polimero pasiskirstymas • Spaudo ir polimero sulipimas • Paviršiaus šiurkštumas • Ilgas proceso laikas Viena iš galimybių šioms problemoms spręsti – aukšto dažnių virpesių naudojimas proceso naudojimas. Įspaudo kokybė yra daugelio technologinių procesų problema. Masinė produkcija apima raišką, tikslumą ir ekonominius faktorius. Įspaudo kokybė mechaninio terminio įspaudimo būdu pagerinama naudojant aukšto dažnio virpesius. Tokiu būdu pagerinamas gautos mikrostruktūros difrakcinis efektyvumas. Esant tokiems kokybės pokyčiams susidaro galimybės kurti sudėtingus mikro/nano lygmens difrakcinius optinius elementus (DOE) su geresnėmis optinėmis savybėmis ir didesne raiška, kuriuos galima būtų naudoti biomedicinoje, mikrooptikoje, mikrotakiuose įrenginiuose, elektronikoje ir kt.

Kompresorių tyrimas ir skaitinis modeliavimas.

Aprašymas:
Šiuolaikiniai transportiniai šaldytuvai turi tenkinti griežtus reikalavimus, susijusius tiek su šaldymo agregato svoriu (automobiliai negali viršyti sunkvežimių svorio ribą), tiek su šaldymo agento kiekiu sistemoje. Spiraliniai šaldymo bei oro kondicionavimo kompresoriai su įpurškimu reikalauja tyrimų bei modeliavimo, siekiant juos suderinti su sistema, kad tenkintų minėtus dozės reikalavimus. Mažo našumo kompresorių tyrimai aktualūs, siekiant mažinti energijos sąnaudas bei gamybos kaštus. Rezultate bus atlikta 15-30 psl. techninė galimybių studija, kuria siekiama įvertinti tiriamo kompresoriaus efektyvumą, techninių sprendimų įtaką efektyvumui, naudojant skaitinį kompresoriaus modeliavimą.

Mechaninių sistemų projektavimas.

Aprašymas:
Mechaninių sistemų modeliavimas, projektavimas ir perprojektavimas (reverse engineering, redesign) panaudojant Solid Works, Catia, Comsol, Ansys ir LS-DYNA programinę įrangą. Įrenginių surinkimo bei detalių brėžinių sudarymas, techninių dokumentų rengimas. Prototipas, techninė dokumentacija, ataskaita nuo 20 iki 200 psl.

Gamybos sąnaudų kompiuterinio projektavimo sistemų kūrimas

Aprašymas:
Gamybos sąnaudų kompiuterinio projektavimo sistema skirta mašinų gamybos įmonių inžinieriams technologams. Sistemos funkcijos: duomenų bazės parengimas; detalės parametrų (masės, paviršiaus ploto, išklotinės) skaičiavimas; pagrindinių ir pagalbinių medžiagų sąnaudų planavimas; operacijų laikų skaičiavimas; geriausio gamybos varianto parinkimas; gamybos sąnaudų dokumentų rengimas (lietuvių, ir anglų kalbomis). Parengta gamybos sąnaudų kompiuterinio projektavimo sistemos kūrimo techninė galimybių studija.

Molekulių ir mišinių charakterizavimas, vibracinių spektrų identifikavimas (FTIR)

Aprašymas:
Infraraudonoji (IR) spektroskopija yra galingas analitinis įrankis molekulių ir mišinių charakterizavimui ir vibracinių spektrų identifikavimui. Pavyzdžiui, organinio junginio IR spektras teikia specifinę informaciją apie molekulių struktūrą ir cheminius ryšius. Naudojant atspindžio režimą (ATR), plonas plėveles galima tirti tiesiogiai paviršiuje.Mes naudojame IR, siekdami tiksliai nustatyti užterštumo organiniais teršalais lygį įvairiuose bandiniuose. Naudojama polimerų ir plastikų organinei analizei, skysčių, kietųjų medžiagų ir dujų analizei, nelaidžių medžiagų analizei ir molekulių specifiniam identifikavimui, įskaitant biomedicinos, puslaidininkių, elektronikos, lazerių ir optikos pramonės produktų bandinius.

Metalinių, puslaidininkinių bei dielektrinių sluoksnių formavimas vakuuminiais joniniais ir plazminiais metodais bei jų savybių tyrimai

Aprašymas:
Paslauga skirta metalinių ir dielektrinių dangų formavimui. Optinė sistema su skenuojančiu monochromatoriumi suteikia galimybę kontroliuoti formuojamų dielektrinių dangų optinį storį. Tuo pat metu storis matuojamas ir kvarciniu storio matuokliu. Padėklų temperatūra: 20 – 400oC Vakuumas kameroje: 10-3 Pa

Lazerinis medžiagų apdirbimas

Aprašymas:
Femtosekundine lazerinio mikro/nano apdirbimo sistema FemtoLab, kurioje naudojamas Yb:KGW lazeris Pharos 1030 nm, 4 W, <300 fs, abliacija atliekama, naudojant fundamentiniu bangos ilgiu arba jo aukštesnėmis harmonikomis (2H 515 nm, 3H 343 nm). Galimos trys abliavimos modos: abliavimas fokusuotu lazerio pluoštu, transliuojant bandinį (padėties atsikartojamumas 100 nm, raiška iki 1 um, bangos ilgiai: 1030 nm, 515 nm, 343 nm); abliavimas plokščių ir lenktų paviršių, naudojant galvoskenerį (raiška iki 20 um, bangos ilgis 1030 nm); abliacija valdomo periodo interferenciniu raštu (periodas 0.8-1.1 um, valdoma orientacija, bangos ilgis 515 nm). Sistema valdoma programa SCA, kuria norimą abiliuoti struktūrą galima aprašyti komandų eilute, įkelti kaip rastrinį piešinį arba naudoti vieną iš daugelio suderinamų vektorinės grafikos bylų duomenų tipų. Abliaciją fokusuotu pluoštu bei interferenciniu lauku galima atlikti iki 3 mm storio bandiniuose, plotas iki ~10x10 cm. Abliaciją galvoskeneriu galima atlikti iš principo ir ant keliu centimetrų storio bandinio paviršiaus, plotas iki ~7x7 cm. Abliuojant ant lenkto paviršiaus bandiniai (įvairaus diametro strypai) tvirtinami griebtuve, vidinis diametras ~2-4 cm, išorinis ~0-2 cm.

Optinės ir nanoįspaudimo litografijos taikymas ir tyrimai

Aprašymas:
Optinė litografija – mikrotechnologijų procesas, skirtas plonų plėvelių ar tūrinių medžiagų paviršiui struktūrizuoti. Reikalingas piešinys šviesai jautraus rezisto sluoksnyje formuojamas, eksponuojant rezistą ultravioletiniais spinduliais per fotokaukę. Optinės litografijos metodu galima suformuoti 0,5 μm dydžio darinius (mažesnių darinių formavimą riboja UV šviesos bangos ilgis ir difrakcijos reiškiniai). Nanoįspaudimo litografija – nebrangus ir našus nanometrinių struktūrų (skiriamoji geba siekia 10 nm) formavimo būdas. Nanostruktūros formuojamos, mechaniškai deformuojant rezisto sluoksnį. Įspaudimui gali būti naudojamas termoplastikas arba fotopolimeras, sukietinamas UV spinduliuote. Kokybiškam įspaudui svarbu užtikrinti mažą adheziją tarp spaudo ir rezisto bei parinkti tinkamus proceso parametrus (įspaudimo trukmę, slėgį ir kt.). Nanoįspaudimo litografijai naudojamas spaudas gaminamas, taikant elektroninę bei optinę litografiją ir gilaus joninio ėsdinimo procesus.

Metalo plėvelių garinimas

Aprašymas:
Paslauga skirta metalinių ir dielektrinių dangų formavimui. Formuojamų dangų storis kontroliuojamas mikroprocesoriumi ir kvarciniu storio matuokliu. Įrenginio parametrai: Vakuumas kameroje: 10-4 – 10-5 Pa Dvi 6 kW galingumo elektronų patrankos su keturių padėčių persukamais tigliais Padėklų temperatūra: 20 – 400oC

Mechaninių sistemų virpesių ir deformacijų tyrimas nekontaktiniais metodais.

Aprašymas:
Sistemų, kuriose fiksuojami aukšto dažnio virpesiai, o amplitudė ar deformacijos yra mikrometrų eilės efektyviausi tyrimo metodai yra skaitmeninės holografinės interferometrijos metodai. Šie metodai leidžia stebėti tiek laikines virpesių ir deformacijų priklausomybes, tiek jų formas. Numatomas rezultatas - holografinės interferogramos ir jų kokybinė analizė.

Pakuočių medžiagų minimizavimo ir pakuočių optimizavmo metodikų diegimas siekiant atitikties ES darniesiems standartams ir pakuotes reglamentuojantiems LR teisės aktams

Aprašymas:
Nuo 2016.01.01 Lietuvoje įsigaliojo Europos Sąjungos (ES) reikalavimų pakuotėms ir pakuočių atliekoms sistema, pagal kurią į rinką nebegali būti tiekiamos pakuotės, kurios neatitinka ES Direktyvos 94/62/EB ir susijusių darniųjų standartų reikalavimų. Tai reiškia, kad visos Lietuvoje rinkai teikiamos tuščios ir gaminiais užpildytos pakuotės turi būti patikrintos ir įvertintos poveikio aplinkai požiūriu, o esant būtinybei ir modifikuotos taip, kad pilnai atitiktų naujuosius reikalavimus.

Pakuočių būvio ciklo įvertinimo (LCA) tyrimai ir poveikio aplinkai vertinimas

Aprašymas:
Pastaruoju metu ūkinėje praktikoje pradedami taikyti žiedinės ekonomikos principai bei ES aplinkosauginai teisės aktai numato, jog pakuočių atitiktis turėtų būti įvertinta taikant būvio ciklo analizę. Paslauga siūloma inovatyvioms, siekiančioms pirmauti konkurencinėje kovoje įmonėms

Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikytų naujiems dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti kūrimas.

Aprašymas:
Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas dizaino projektas, siekiant didinti naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikymą dizaino ir kūrybiniame sektoriuje.

Mašinų ir konstrukcijų stiprumo ir ilgaamžiškumo tyrimai.

Aprašymas:
Atliekamas konstrukcijų stiprumo ir ilgalaikiškumo eksperimentinis ir kompiuterinis tyrimas įvertinant įvairius apkrovimo tipus, detalių geometriją, eksploatacijos, aplinkos veiksnius, naudojamų medžiagų savybes. Tiriama medžiagų mechaninių charakteristikų įtaka jų tampriai plastinio deformavimo charakteristikoms, technologiniam panaudojimui bei mechaninių charakteristikų priklausomybė nuo deformacijos greičio, įtempių būvio ir apkrovimo būdo. Atliekamas konstrukcijų mažaciklio nuovargio tyrimas. Nustatoma mažaciklio deformavimo ir suirimo charakteristikų priklausomybė nuo apkrovimo būdo, medžiagų savybių, ciklo. Ataskaita nuo nuo 20 iki 200 psl.

Žmogaus antropometrinių parametrų, raumenų elektrinio aktyvumo matavimas, erdvinių judesių matavimas ir analizė

Aprašymas:
Mechaninių ir biomechaninių sistemų judesių matavimas ir analizė. Įvairių erdvinių žmogaus judesių (ėjimas/bėgimas, buitinė ar darbo veikla ir kt.) tyrimas. Judesiams 3D ervėje užfiksuoti naudojama skaitmeninės vaizdo kameros, sinchroniškai perduodančios jų matymo lauke esančių šviesą atspindinčių žymeklių koordinates į kompiuterį. Judesių matavimui ir duomenų appdorojimui naudojama specializuota programinė įranga. Naudojant universalią mobilią raumenų elektrinio aktyvumo fiksavimo sistemą galima matuoti keturių raumenų elektrinį aktyvumą arba naudoti kitus jutiklius (jėgos, pagreičio, kampo ir t.t.) . Duomenys gali būti sinhronizuojami su vaizdu. Ataskaita nuo 20 iki 200 psl.

Konstrukcinių metalų savybių tyrimas, struktūrų ir sudėties nustatymas.

Aprašymas:
Gali būti atliekami tokie darbai: bandinių paruošimas mikrostruktūrinei analizei; mikrostruktūros tyrimas optiniu mikroskopu arba SEM, nustatant pagrindines fazes, defektus (nemetalinius intarpus, įtrūkimus); lūžių tyrimas; kietumo HRC, HV matavimas, įbrėžimo testas dangoms, mechaninių savybių įvertinimas mikro-indentoriumi. Tiriami metalai ir jų lydiniai, keraminės dangos formuluojamos rekomendacijos jų taikymui bei gerinimui.

Detalių ir medžiagų tribologiniai tyrimai, patikimumo, ilgaamžiškumo didinimo metodų kūrimas.

Aprašymas:
Atliekami mašinų elementų ir kitų detalių bei jų medžiagų mechaniniai, metalografiniai, tribologiniai ir eksploatacijos sąlygų tyrimai. Remiantis tyrimų rezultatais, prognozuojamas mašinų ilgaamžiškumas. Atliekama mašinų bei jų elementų gedimų analizė ir formuluojamos rekomendacijos mašinų patikimumui bei ilgaamžiškumai didinti. Teikiami pasiūlymai mašinų ar kitų konstrukcijų elementų medžiagų parinkimui, jų apdorojimo technologijoms, techninės priežiūros ir eksploatacijos metodų bei priemonių parinkimui. Parengiama sitemų patikimumo ir ilgaamžiškumo metodų taikymo įmonėje techninė galimybių studija.

Technologinio gamybos rengimo kompiuterinio projektavimo sistemų kūrimas

Aprašymas:
Technologinio gamybos rengimo kompiuterinio projektavimo sistema skirta mašinų gamybos įmonių inžinieriams technologams. Sistemos funkcijos: duomenų bazės parengimas; technologijos procesų projektavimas; gamybos sąnaudų skaičiavimas; geriausio gamybos varianto parinkimas; technologijos dokumentų rengimas (lietuvių, ir anglų kalbomis). Rezultate parengiama technologinio gamybos rengimo kompiuterinio projektavimo sistemos kūrimo techninė galimybių studija.

Inovatyvių kosmetikos priemonių receptūrų kūrimas ir jų tyrimas

Aprašymas:
Bazinės kosmetikos priemonių receptūros. Konsultacijos bioaktyvių priedų (vitaminų, mineralinių medžiagų, flavonoidų, hidroksirūgščių, UV spinduliuotės filtrų) taikymo kosmetikoje klausimais. Žaliavų ir priedų pranašumai ir trūkumai, priedų nauda. Paslaugą sudaro šie etapai (suderinus su užsakovu): Išsami literatūros apžvalga* ir eksperimentų schemos sudarymas. Vienos rūšies kosmetikos priemonės receptūros paruošimas, nurodant sudedamąsias dalis procentais. Sukurtos priemonės stabilumo tyrimai. Gautų rezultatų apibendrinimas, išvadų ir rekomendacijų pateikimas. *atsižvelgiant Į Užsakovo pageidaujamą žaliavą. Trukmė ~12 mėn.

Geriamojo vandens kokybės tyrimai ir valdymas, vandens gerinimo technologijų tyrimai ir kūrimas.

Aprašymas:
Maisto produktai, be pagrindinės funkcijos – aprūpinti organizmą reikiamomis maistinėmis ir energinėmis medžiagomis, gali stiprinti žmogaus organizmą, veikti profilaktiškai, mažinti susirgimų riziką. Tokie yra funkcionalūs maisto (FM) produktai. Pastaruoju metu daugelyje šalių susiformavo apibendrinta FM produktų samprata: tai – plataus vartojimo kasdien valgomas maistas, kuris, be mitybinės vertės, daro papildomą fiziologinį poveikį žmogaus organizmui (Richardson, 2002; Fernandes-Gines et al., 2005). FM produktų gamyba – sparčiai besivystanti maisto pramonės sritis. Daugelyje šalių jos apimtis nuolat didėja. Pagrindiniai gamintojai – Japonija, JAV, Kanada, Australija, Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Švedija, Šveicarija, Norvegija ir Didžioji Britanija. JAV pagaminta didžioji dalis FM produktų. FM produktų gamyba – viena iš perspektyviausių maisto pramonės sričių. Augalų eksraktus galima gaminami iš augalų žiedų, vaisių, pumpurų, šaknų, lapų, išspaudų, ir t.t. Paslauga: Išsami litaratūros apžvalga* ir eksperimentų schemos sudarymas Augalinės žaliavos frakcionavimas tradiciniais ekstrakcijos būdais Augalinės žaliavos frakcionavimas aukšto slėgio ekstrakcijos būdais Visų gautų ekstraktų antioksidacinio potencialo įvertinimas Pirminis visų gautų ekstraktų fitocheminės sudėties įvertinimas Gautų rezultatų apibendrinimas, išvadų ir rekomendacijų pateikimas *atsižvelgiant į žaliavą arba ekstrakto savybes. Trukmė ~15 savaičių

Optinių dokumentų apsaugos priemonių ir jų gamybos technologijų kūrimas bei tyrimas

Aprašymas:
Galime pagaminti nuo lipdukų (pačios įvairiausios formos polimerinių suyrančių plombų) iki sudėtingų optiškai kintančių holograminių elementų. Atliekame: - Holograminių ženklų projektavimą ir pirminio originalo gamybą; - Metalinio spaudo gamybą; - Mikroreljefo tiražavimą metalizuotoje polimerinėje juostoje; - Adhezinio sluoksnio užnešimą ir pageidaujamos formos holograminių lipdukų iškirtimą. Produktui sukurti naudojamos šiuolaikinės aukštosios technologijos: interferencinė (taškinė) holografinė litografija, elektroninė nano-litografija, optinė mikrolitografija, vakuuminės ir elektrocheminės dangos ir kita pažangi ir moderni įranga bei technologijos.

Lazerinė interferencinė litografija, paslėpto vaizdo hologramų formavimas, 2D-3D hologramų formavimas, vaivorykštinių hologramų formavimas

Aprašymas:
Paslauga skirta atlikti dokumentų apsaugai skirtų hologramų originalo užrašymą fotojautrioje medžiagoje suformuojant submikrometrtrinių matmenų kintančio reljefo struktūras (arba kintančio lūžio rodiklio struktūras). Hologramų užrašymas atliekamas naudojant užsakovo pateiktą fizinį objektą (modelį) arba kompiuterinį grafinį vaizdą. Sukomplektuota optinių stalų, optinių-mechaninių elementų, valdiklių, lazerių ir kitų įrenginių visuma sudaro sąlygas atlikti trimačių hologramų, 2D/3D hologramų, paslėpto vaizdo hologramų bei padidinto apsaugos laipsnio kombinuotų hologramų užrašymą. Kombinuotų hologramų užrašymą galima atlikti apjungiant: a) 3D elektroninės nanolitografijos su 2D/3D hologramomis, b) taškų hologramas su 2D/3D hologramomis, c) 2D/3D hologramas su paslėpto vaizdo hologramomis ir kt.

Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Aprašymas:

Įvairių metalinių, plastikinių, kompozitinių ir k.t. medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Geopolimerinio betono kūrimas ir tyrimai

Aprašymas:
" Geopolimerinis betonas yra ""nauja"" medžiaga, kuri neturi portlandcemenčio kaip rišiklio. Geopolimerinis cementas yra ekologiškesnis nei įprastas portlandcementis, ne tik dėl to, kad jo gamybos metu į aplinką patenka mažiau CO2 dujų, bet gamyboje gali būti naudojamos pramoninės atliekos. Geopolimeriniai rišikliai - naujos ekologiškos statybinės medžiagos, skirtos gaminti betoną be portlandcemenčio. Svarbiausia, šios medžiagos gavimas yra žymiai ekologiškesnis nei portlandcemenčio. "

Monolitinių betoninių grindų ir jų dangų įrengimo technologijų vertinimas.

Aprašymas:
Pramoninių ir visuomeninių pastatų grindų ir jų dangų sprendimų vertinimas ir efektyvaus sprendimo nustatymas projektavimo stadijoje, atsižvelgiant ne tik į projektuotojų, bet ir į rangovų, užsakovų, naudotojų siekiamus tikslus. Tyrimuose grindų ir jų dangų inžineriniai sprendimai įvertinami įvairiais aspektais, sudarant įvairiaaspektę vertinimo kriterijų sistemą ir taikant daugiakriterinius vertinimo metodus.

Ypač stipraus betono kūrimas ir tyrimai

Aprašymas:
Buvo įrodyta, kad ypač stiprus betonas gali būti paruoštas ne tik iš labai brangių reaktyviųjų miltelių, bet taip pat ir iš žymiai pigesnės (vietinės) medžiagos. Tyrimais jau pavyko nustatyti ryšius tarp betono savybių ir ilgaamžiškumo. Taip pat nustatytos ypač stipraus betono kitimo tendencijos; Norint pasiekti optimalią ypač stipraus betono sudėtį, buvo sukurta specialaus mišinio paruošimo technologija.

Monolitinių konstrukcijų betono apdailinio paviršiaus kokybės ir defektų tyrimai.

Aprašymas:
Statybos kainos ekspertizės metu įvertinama statomo pastato skaičiuojamoji kaina , turint tikslą nustatyti ar statinio statybos kaina pagrįstumą. Techninio projekto dalyje yra rengiamas pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projektas, kuriame sprendžiami technologiniai organizaciniai projektinai sprendimai . Statybos etape rangovas ruošia detalų technologinį projektą. Šia tema užsakovams galime suteikti pilną paketą paslaugų

Termoviziniai pastatų ir inžinerinių sistemų tyrimai.

Aprašymas:
Termoviziniai tyrimai gali būti atliekami techninėms statinių problemoms identifikuoti. Atliekant termovizinę analizę galima greitai ir patikimai nustatyti šildymo ir vėsinimo sistemų, pastatų ir vamzdynų izoliacijos būklę, identifikuoti šiluminius tiltelius bei įvertinti statybos arba renovacijos darbų kokybę. Matavimų patikimumui užtikrinti gali būti atliekamas ir paviršinės temperatūros matavimas.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Užpildų tyrimai.

Aprašymas:
Didžiausią betono mišinio sudėties dalį sudaro užpildai - iki 80 % tūrio, todėl vertinti jų savybes labai svarbu. Vertintinos šios pagrindindinės savybės - granuliometrija, smulkelių kiekis, skalumas, chloridų, sulfatų kiekis, atsparumas šalčiui.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Statybinių skiedinių tyrimai.

Aprašymas:
Statybiniai skiediniai labai dažnai naudojami grindų įrengimo darbuose. Pvz.: išlyginamųjų mišinių kategorija, kas leidžia turėtų idealiai lygų pagrindą klojant ant jų įvairias dangas.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Mūro gaminių tyrimai.

Aprašymas:
Mūro gaminiai tai vieni populiariausių statybinių produktų naudojamų inividualioje statyboje. Vertinamos keraminių, silikatinių, keramzitbetonio bei putų betono blokelių pagrindinės charakteristikos.

Naujos kartos betono mišinių sudėčių kūrimas.

Aprašymas:
Laidaus vandeniui apdailino ir konstrukcinio betono bei laidžių vandeniui aplinkos tvarkos elementų sudėčių projektavimas ir gamyba. Grafinio betono gamybos principai ir jo panaudojimas statyboje. Spalvotų apdailinio betono gaminių gamyba ir kalkių išsiskyrimo į gaminių paviršių eliminavimo galimybių analizė. Savaime susitankinančio betono mišinio panaudojimas įvairių konstrukcijų gamyboje, mišinį tiekiant „iš apačios į viršų“ taip pagaminant itin mažo paviršinio poringumo gaminius.

Statybinių konstrukcijų mechaninių savybių tyrimai ir bandymai.

Aprašymas:
Įvairių statybinių konstrukcijų dinaminė analizė

Lenkiamų konstrukcijų bandymas

Aprašymas:
Gelžbetoninių sijų ir sąramų stiprumo, standumo ir pleišėtumo parametrų nustatymas.

Armatūros strypų tempimo bandymas

Aprašymas:
Armatūros strypų stiprumo ir takumo parametrų nustatymas.

Ultragarsinė defektoskopija ( defektai , įtrūkimai, plyšiai ir t.t.)

Aprašymas:
Impulsinis ultragarsinis metodas tinka betonų defektoskopijai. Kadangi betonas yra nevienalytis, tai galima nustatyti tik tuos struktūros defektas ar intarpus, kurių geometriniai matmenys yra didesni už užpildo grūdelių matmenis. Betonų defektoskopijai naudojami ištisinio perėjimo ir išilginio profiliavimo (hodografo) metodai. Abiem atvejais matuojamas ultragarsinės bangos sklidimo greičio pokytis.

Dažnio ir amplitudės analizė

Aprašymas:
Matavimai atliekami naudojant kompiuterizuotą mechaninių virpesių matavimo sistemą. Sistemą sudaro akselerometras, vibrometras, kompiuterinis elektrinių signalų įvesties ir valdymo įrenginys, nešiojamas asmeninis kompiuteris.

Betono priedai (silicio dioksido dulkės , lakieji pelenai, kiti aktyvūs mineraliniai priedai )

Aprašymas:
Nustatoma įvairių aktyvių mineralinių priedų efektyvumas ir taikymo ribos.

Autogeninių ir džiūvimo susitraukimų/deformacijų matavimas, esant skirtingomis išlaikymo sąlygomis

Aprašymas:
Matavimai atliekami laboratoriniu dilatometru „107133-4P97X“. Pagrindinės dilatometro savybės: gamintojas - Testing GmbH (Vokietija), tikslumas – 0,001 mm, prietaisas tenkina LST EN 12617-4, LST EN 1367-4 ir LST EN 12808-4 standarto reikalavimus.

Betono dinaminio tamprumo (Jungo) modulio nustatymas

Aprašymas:
Rezonansinis metodas yra vienas iš akustinių metodų, pagrįstas savitojo dažnio ir svyravimo charakteristikų matavimu. Šis metodas naudojamas įvairioms konstrukcinėms medžiagoms tirti, taip pat betono tampriosioms ir plastinėms savybėms nustatyti tiriant tam tikros formos bandinius.

Statybinių medžiagų paviršiaus drėgmės matavimas

Aprašymas:
Atliekami įvairių statybinių medžiagų paviršiaus drėgmės matavimai. Dažniausiai drėgmės matavimai atliekami grindų konstrukcijoms. Prieš įrengiant grindų dangas būtina patikrinti pagrindo drėgnį, kad eksploacijos metu neatsirastų grindų dangų defektų.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Medienos tyrimai.

Aprašymas:
Medienos gaminiai statyboje buvo ir lieka vieni populiariausių - tai medinės konstrukcijos, apdaila, grindų dangos ir panašiai. Vertinant medienos rūšį, ji skirstoma pagal tinkamumą statybos srityse. Viena jų labiau tinkama drėgnoms patalpoms, kita labai atspari aplinkos poveikiui, kita naudojama vidaus patalpoms. Svarbiausios medienos savybės - tankis, drėgnis, stipris, apdirbamumas ir kitos.

Deimanto tipo anglies plėvelių auginimas

Aprašymas:
Paslauga yra skirta joniniu būdu auginti deimanto tipo anglies dangas (DTAD) iš angliavandenilių medžiagų. Sintezė atliekama su joninio DTAD nusodinimo įrenginiu bei joninio DTAD nusodinimo įrenginiu URM 3.279.053. Įrenginio parametrai: Ribinis vakuumas kameroje: 4·10-4 Pa DTAD nusodinimo slėgis: (1-2)·10-2 Pa Jonų šaltinio greitinanti įtampa: iki 2 kV Jonų srovės tankis: 0,05 – 0,25 mA/cm2 Solenoido srovė: 6A Naudojamos dujos: gali būti naudojamos inertiškos bei reaguojančios dujos.

Antireflekcinių plėvelių bei paviršių formavimas ir tyrimas

Aprašymas:
Sumažinančių atspindžius (antireflekcinių) plėvelių auginimas vakuuminio garinimo, magnetroninio dulkinimo, plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo iš garų fazės, jonpluoštės sintezės būdais. Gali būti derinama su padidėjusiu kietumu, atsparumu dilimui, braižymui bei korozijai ir paviršiaus laisvosios energijos kontrole. Padėklo temperatūra: 20-350˚C. Naudojamos dujos: SiH4, NH3, N2, CF4, O2, CHF3, Ar.

Absorbcijos kinetikos laikinis matavimas

Aprašymas:
Matavimai atliekami dinaminės sugerties spektrometru sudarytu iš netiesinio optinio parametrinio stiprintuvo, kuris yra kaupinama Pharos lazeriu ir naudojamas bandinio žadinimui (315-2600 nm bangos ilgiai), vėlinimo linijos, baltos šviesos kontinuumo generuojamo safyro kristale (480-1100 nm bangos ilgiai) bei spektrografo. Didžiausia registruojamas laikų intervalas 1,7 ns. Detektuojamas skirtuminės sugerties signalas 0,05 mOD. Metodas yra tinkamas ultrasparčių procesų tyrimas skaidriuose bandiniuose, dangose bei skysčiuose.

Plonų sluoksnių formavimas Langmuir-Blodgett metodu

Aprašymas:
Įrenginys skirtas mono- bei daugiamolekulinių organinių plėvelių formavimui ant kietų paviršių Langmuir-Blodgett (LB) metodu. Vonelės parametrai: Laisvojo paviršiaus plotas – 400 cm2 Darbinis paviršius – 318 cm2 Skysčio tūris – 1000-1050 cm3 Paviršinio slėgio matuoklis – Vilhelmi plokštelė (paklaida 0,1 mN/m) Šulinio matmenys: gylis – 75 mm, skersmuo – 60 mm.

Plonų polimerinių, dielektrinių ir puslaidininkinių plėvelių, pusiau skaidrių (<50 nm) metalo plėvelių storio ir lūžio rodiklio nustatymas

Aprašymas:
Paslauga atliekama su lazeriniu elipsometru, kuris naudojamas plonų dielektrinių ir puslaidininkinių plėvelių storio ir lūžio rodiklio nustatymui. Lazerinė elipsometrija pagrįsta nuo bandinio atspindėtos monochromatinės poliarizuotos šviesos poliarizacijos parametrų analize. Lazerio spindulio bangos ilgis - 632.8 nm. Plėvelių storis 0.001 - 1 µm. Storio matavimų neapibrėžtis - ±(0.5 - 1) nm. Lūžio rodiklio matavimo neapibrėžtis ±0.01.

Puslaidininkių paviršiaus savybių modifikavimas bei pasyvavimas cheminiais ir fiziniais metodais

Aprašymas:
Puslaidininkių paviršiaus savybės keičiamos naudojant cheminį skystos fazės tirpalų poveikį arba apšvitą žemos energijos jonais.

Deimanto tipo anglies dangų sintezė ir tyrimas

Aprašymas:
Paslauga yra skirta jonpluoštės sintezės arba plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo iš garų fazės būdu auginti deimanto tipo anglies dangas (DTAD) iš angliavandenilių ir legiravimo medžiagų. Deimanto tipo anglis tai amorfinė anglies atmaina, kurios savybės gali būti keičiamos nuo tipiškų deimantui iki tipiškų grafitui. DTAD pasižymi dideliu kietumu, atsparumu dilimui bei korozijai, mažu trinties koeficientu, biosuderinamumu. Elektrinės ir optinės DTAD savybės gali būti keičiamos plačiose ribose. DTAD stebimas stiprus pjezobvaržinis efektas.

Elektrinių savybių tyrimas

Aprašymas:
Šis tyrimas susideda iš tokių atliekamų elektrinių matavimų nurodytų diapazonų ribose: 1) dangų paviršiaus varžos matavimas (nuo 0.1Ω/□ iki 10 kΩ/□); 2) srovės, varžos, V_A charakteristikų matavimas (Keithley 6487, 10fA..20mA, 1 mV...505V)

Paviršinis mikroformavimas. Mikro ir nanodarinių ėsdinimas reaktyviojo joninio ėsdinimo būdu

Aprašymas:
Paviršinio mikroformavimo procesai bei reaktyvusis joninis dielektrikų (kvarcas, SiO2, Si3N4) ėsdinimas atliekami su reaktyviojo ėsdinimo ir plazmocheminio auginimo įrenginiu PK-2430 (plazmos šaltinio galia 3 kW; plazmos dažnis 13.56 MHz; srities, kur vyksta ėsdinimas, skersmuo 15 cm).

Mikrokietumo ir kitų mikromechaninių savybių tyrimas

Aprašymas:
Plonų sluoksnių ir dangų mikromechaninių savybių tyrimas atliekamas su dinaminio mikrokietumo matavimo sistema su pagrindu HM 2000S (galimos apkrovos matavimo metuo 0.1 – 2000 mN).

Tūrinis mikroformavimas. Gilusis reaktyvusis joninis ėsdinimas

Aprašymas:
Gilusis reaktyvusis joninis ėsdinimas bei tūrinis mikroformavimas atliekamas su indukcine plazma aktyvuoto reaktyviojo joninio ėsdinimo įrenginiu Vision LL-I (tolygaus ėsdinimo srities skersmuo 15 cm).

Paviršiaus tyrimas taikant: Rentgeno fotoelektronų spektroskopiją (XPS); jonų sklaidos spektroskopiją (ISS); atspindėtų elektronų prarastos energijos spektroskopiją (REELS); UV spindulių fotoelektronų spektroskopiją (UPS)

Aprašymas:
Paviršiaus tyrimas, taikant rentgeno fotoelektronų spektroskopiją (XPS), jonų sklaidos spektroskopiją (ISS), atspindėtų elektronų prarastos energijos spektroskopiją (REELS) bei UV fotoelektronų spindulių spektroskopiją (UPS), atliekamas su universalia rentgeno fotoelektronų ir jonų sklaidos spektroskopijos paviršių analizės sistema.

Paviršių vaizdinimas skenuojančiu elektronų mikroskopu

Aprašymas:
FEI įmonės šiuolaikinis skenuojantis elektroninis mikroskopas Quanta 200 FEG, yra vienas iš pagrindinių nano technologijų įrankių, t.y. nano struktūrų ir nano prietaisų, paviršiaus vaizdinimo priemonė. Tai daugeliu atveju nepamainoma mikroskopijos priemonė, nes ji užtikrina didelį fokuso gylį, ledžia bandinio paviršių vaizdinti plačiame didinimų diapazone nuo keliasdešimt kartų iki šimtų tūkstančių kartų. Tai sąlyginai greitas tyrimo metodas, nes bandinio įdėjimas/išėmimas užtrunka porą minučių, o vieno vaizdo skenavimas gali trukti nuo pusės minutės iki keletos minučių, priklausomai nuo pasirinktos skyros. Mikroskope naudojamas modernus lauko emisijos elektronų šaltinis bei speciali vakuuminė sistema, leidžianti dirbti kontroliuojamo slėgio vandens garų atmosferoje, todėl šiuo mikroskopu galima tirti elektriškai nelaidžių bandinių paviršius su aukšta 1,2 nm erdvine skiriamąja geba. Jame yra įmontuotas naujos kartos rentgeno spindulių energijos dispersijos spektrometras. 

Ni dangos formavimas ant plastiko paviršiaus

Aprašymas:
Mikro ir nano reljefui antrinti dideliuose, įvairios prigimtie polimerų paviršiuose naudojamos metalinės (labiausiai paplitusios Ni) spaudos formos. Joms pagaminti naudojama elektrocheminė Ni nusodinimo technologija.

Submikrometrinių (nanometrinių) matmenų reljefo formavimas plastiko paviršiuje

Aprašymas:
Naudojant precizinius įrenginius ir nanogalvaninius technologinius procesus yra formuojamas submikrometrinių (nanometrinių) matmenų reljefas plastiko paviršiuje.

Optinių apsaugos ženklų tiražavimas daugiasluoksnėje polimerinėje plėvelėje (juostoje)

Aprašymas:
Panaudojant aukštąsias mikro ir nano reljefo formavimo technologijas (lazerinę, elektroninę litografiją ir t.t.) grafinis vaizdas gaunamas nedideliame plote. Panaudojant tiražavimo įrenginius optinius apsaugos ženklus galima suformuoti begalinėje daugiasluoksnėje polimerinėje juostoje.

Baltyminių medžiagų kiekybinė ir kokybinė analizė, taikant chromatografijos ir elektroforezės metodus.

Aprašymas:
Augalinės kilmės baltyminių medžiagų išskyrimas, išskyrimo sąlygų optimizavimas;kiekkybinė ir kokybinė analizė; panaudojimo maisto pramonėje galimybių tyrimai

Fermentinių reakcijų kinetika; fermentų efektyvumo nustatymo metodų optimizavimas.

Aprašymas:
Augalinėje žaliavoje esančių fermentų ir jų inhibitorių aktyvumo nustatymas; jų išskyrimo sąlygų optimizavimas; panaudojimo maisto pramonėje galimybių tyrimai

Komunalinių ir pramonės atliekų morfologinės sudėties ir fizinių-cheminių savybių bei tvarkymo galimybių tyrimai.

Aprašymas:
Kai įmonėms ir organizacijoms atsiranda problemų kur padėti kai kurias atliekas, pirmiausia reikia išsiaiškinti, iš kokių frakcijų tos atliekos susideda, kokio dydžio dalelės būdingos toms frakcijoms, kokia tų frakcijų cheminė sudėtis ir cheminės bei fizinės savybės, kiek ir kokių tose frakcijose esti kenksmingų ir naudingų medžiagų ir t.t. Nustačius minėtas charakteristikas toliau galima pasiūlyti tinkamus atliekų sutvarkymo ir nukenksminimo būdus, juos parenkant iš vyraujančios praktikos arba sukuriant KTU laboratorijose.

Fermentų kompozicijų sudarymas augalinių produktų kokybei gerinti ir gamybai intensyvinti.

Aprašymas:
Augalinės žaliavos sudėties komponentų, turinčių įtakos augalinių produktų, tokių kaip duona, miltinės konditerijos konditerijos gaminiai ir kt., kokybei ir gamybos procesų efektyvumui, analizė, jos fermentinių aktyvumų tyrimai. Fermentų parinkimas ir jų kompozicijų sudarymas šių produktų kokybei gerinti ir gamybos procesams intensyvinti.

Augalinės žaliavos perdirbimo į bioetanolį technologijų kūrimas

Aprašymas:
Augalinės žaliavos pagrindinių komponentų, įtakojančių duonos, konditerijos, bioetanolio gamybos procesų efektyvumą, analizė; augalinės žaliavos fermentinių aktyvumų, jų inhibitorių, baltymų viurškinamumo tyrimai.

Ryšių tarp maisto produktų instrumentinio, juslinio ir emocinio vertinimo parametrų nustatymas. Metodikų kūrimas vartotojų emocijoms į skirtingus maisto produktus tirti.

Aprašymas:
Maisto produktų būdingųjų juslinių savybių ir fizikinių cheminių rodiklių nustatymas. Produktų vertinimas pagal vartotojų juslinės patirties atributus (pakuotę, spalvą, kvapą, skonį, tekstūrą ir kt.) ir jų emocinį poveikį vartotojui. Ryšių tarp produkto juslinio ir emocinio vertinimo parametrų nustatymas. Vartotojų juslinės patirties atributų ir emocinių reakcijų ryšį su vartotojų požiūriu bei elgsenos (pirkti) ketinimais nustatymas. Rekomendacijų vartotojų patirtį atitinkančių maisto produktų kūrimui parengimas.

Nauji modifikuoti polisacharidai pramoninėse nuotekų valymo technologijose.

Aprašymas:
Sukurti bioskaidūs ir efektyvūs nanodalelių flokuliantai (NF) modifikuoto krakmolo, naudojant ,,žaliosios chemijos“ ir polimerų hidrogelių dispergavimo metodus. Naujieji flokuliantai yra miltelių arba koncentruotų pastų pavidalo, padidinto bioskaidumo, flokuliuoja dispersijas esant  plačiam flokuliacijos langui. 

Medžiagų fotofizikinių ir fotocheminių savybių panaudojimas

Aprašymas:
Paslauga skirta medžiagų fotofizikinėms ir fotocheminėms savybėms ištirti. Taip pat siūlomi tyrimai, skirti šių savybių panaudojimui, tiriant sudėtingesnes chemines ar biologines sistemas.

Polimerų lydalų, pastų, dažų, plėvelių reologinių savybių tyrimas ir analizė

Aprašymas:
Vykdoma polimerų lydalų, pastų, dažų, plėvelių reologinių savybių tyrimas ir analizė

Atliekų susidarymą ir sudėtį įtakojančių veiksnių, sezoniškumo tyrimai.

Aprašymas:
Daugeliui atliekų (komunalinių, medicininių, automobilinių ir t.t.) būdingas jų susidarymo ir sudėties sezoninis svyravimas, kas neišvengiamai įtakoja atliekų tvarkymo įmonių veiklą, įskaitant ekonomiškumą ir poveikį aplinkai. Ištyrus atliekų susidarymo ir sudėties sezoninius svyravimus ir juos įvertinus įvairiais matematiniais metodais, toliau galima juos prognozuoti netolimai ir tolimesnei ateičiai ir taip kartu numatyti atliekų tvarkymo įmonių veiklos intensyvumo svyravimus su visomis ekonominėmis ir aplinkosauginėmis pasekmėmis.

Sąvartynų kasybos galimybių ir sąvartynuose deponuotų atliekų savybių tyrimai.

Aprašymas:
Sąvartynų kasyba pastaruoju metu tapo svarbiu būdu atgauti produktų ir energijos gamybai reikalingus išteklius ir sumažinti nenaudiojamų sąvartynų poveikį aplinkai. Naudojant atliekų kiekių ir sudėties atbulines prognozes, statistinius duomenis apie sąvartynuose anksčiau pašalintas atliekas, įvertinant atliekų sudūlėjimą bei bandomųjų gręžinių tyrimus, galima nustatyti sąvartyne esančių atliekų sudėtį, kiekius pagal frakcijas (metalo, plastmasių, stiklo, betono ir t.t.) ir tinkamumą produktų bei energijos gamybai bei su tuo susijusias ekonomines ir aplinkosaugines pasekmes.

Gyvsidabrio ir kitų pavojingų medžiagų turinčių atliekų nukenksminimo technologijų kūrimas.

Aprašymas:
Nustačius, kad atliekose esama aplinkai pavojingų medžiagų (gyvsidabrio, kitų sunkiųjų metalų, pesticidų ir t.t.) laboratoriniu būdu parenkami įvairūs jų nukenksminimo būdai, tokie kaip oksidacija vandenilio peroksidu ir kitais regentais, oksidacija ozonavimu ar plazminiu metodu, neutralizacija šarmais ar rūgštimis, stabilizavimas keramikoje, betone ar polimeruose, o šiems metodams sukuriami specialūss įrenginiai (prototipai).

Terminio ir oksidacinio atliekų nukenksminimo galimybių ir poveikio aplinkai vertinimas.

Aprašymas:
Nustačius, kad atliekose esama aplinkai pavojingų medžiagų (gyvsidabrio, kitų sunkiųjų metalų, pesticidų ir t.t.) laboratoriniu būdu parenkami įvairūs jų nukenksminimo būdai, tokie kaip oksidacija vandenilio peroksidu ir kitais regentais, oksidacija ozonavimu ar plazminiu metodu, neutralizacija šarmais ar rūgštimis, stabilizavimas keramikoje, betone ar polimeruose, o šiems metodams sukuriami specialūss įrenginiai (prototipai).

Membraninių ir pažangiosios oksidacijos technologijų vandens ir nuotekų valymui efektyvumo fizikinis modeliavimas.

Aprašymas:
Pažangiosios oksidacijos atveju tiriami ozono generavimo ir panaudojimo dinaminiai parametrai. Membraninių metodų atveju modeliuojamos filtruojamo vandens srauto ir koncentrato proporcijos ir būtini tam slėgiai bei regeneracijos parametrai. Tyrimai atliekami atsižvelgiant į konkretų atvejį, t.y. nuotekų teršalų tipą ir kiekį

Užterštų teritorijų tvarkymo technologijų tyrimai, taršos pobūdžio nustatymas ir valymo technologijų parinkimas.

Aprašymas:
Teritorijos gali būti užterštos įvairiais teršalais: naftos produktais, sunkiaisiais metalais, pesticidais, tirpikliais ir kt. cheminėmis medžiagomis. Nuo taršos masto, teršalų pobūdžio bei dirvožemio ir grunto tipo priklauso teršalų pasklidimas horizontalia bei vertikalia kryptimis. Nustatomas tašos pobūdis, taršos arealas, ar teršalai pasiekę gruntinį vandenį, taip pat įvertinamos teršalų koncentracijos dirvožemyje bei gruntiniame vandenyje. Priklausomai nuo šių parametrų bei hidrogeologinių vietovės charakteristikų parenkama valymo technologija, apskaičiuojami technologiniai parametrai.

Dalelių dispersinės sudėties tyrimai kuro deginimo įrenginiuose

Aprašymas:
Griežtėjantys reikalavimai emisijos kuro deginimo įrenginiuose reikalauja mažiunti kietųjų dalelių emisiją. Didžioji dalis dalelių degimo procese yra <1 um frakcijoje, tačiau šis aspektas dažnai neįvertinamas tiriant dalelių emisijas. Siekiant tinkamai suprojektuoti ir eksploatuoti išlakų valymo įrenginius, būtina žinoti dalelių dispersinę sudėtį, dažnai ir cheminę sudėtį. Atliekami kietųjų dalelių koncentracijos ir dispersinės sudėties matavimai, su papildoma galimybe išanalizuoti dalelių cheminę sudėtį kiekvienoje dydžio frakjcijoje.

Sudėtingų oro teršalų susidarymo įvairiuose gamybos procesuose, nustatymo metodikų ir mažinimo priemonių tyrimai ir plėtra.

Aprašymas:
Pramoniniuose procesuose susidaro įvairaus pobūdžio oro tarša, kuri neigiamai įtakoja žmonių sveikatą, technologinius procesus. Esant sudėtingiems procesams, teršalų analizė yra komplikuota ir ne visuomet nustatoma standartiniais metodais. Pagal procesų pobūdį, parenkami spcifinių teršalų tyrimo metodai, ir pasiūlomos oro užtertumo mažinimo priemonės.

Nanopluošto sluoksnių formavimas elektroverpimo būdu filtrų gamybai

Aprašymas:
Elektrinis verpimu iš polimerinio tirpalo yra suformuojami nanopluoštai, kurių skersmuo gali svyruoti nuo 50 iki 500 nm. Šie nanopluoštai pasižymi unikaliomis savybėmis: dideliu paviršiaus ir tūrio santykiu, mažu pagrindiniu svoriu, dideliu poringumu ir mažu porų dydžiu bei sąlyginai vientisu pluošto skersmeniu. Tokios nanopluoštų savybės sudaro prielaidas juos panaudoti specifinese inžinerinėse ir mokslinėse srityse (pvz. filtravimui).

Aplinkos oro kokybės valdymas, taršos mažinimo procesų optimizavimas pagal teršalų susidarymo pobūdį, naujų metodų ir medžiagų taršos mažinimui kūrimas

Aprašymas:
Pramoniniuose procesuose susidaro įvairaus pobūdžio oro tarša, kuri neigiamai įtakoja žmonių sveikatą, technologinius procesus. Dažni atvejai, kai pagaminti oro tašos mažnimo įrenginiai veikia neefektyviai, kadangi nežinomos teršalų fizinės ir cheminės savybės. Atliekamas oro taršos mažinimo įrenginių (ciklonų, filtrų, skruberių, absorberių, adsorberių ir kt) tyrimas arba naujų įrenginių projektavimas. Galimas sumažinto dydžio įrenginių modeliavimas laboratorijoje.

Pažangiosios oksidacijos medodais pagrįstų ventiliacinio oro teršalų skaidymo įrenginių kūrimas ir testavimas

Aprašymas:
Patalpų oras gali būti užterštas įvairiais teršalais, priklausomai nuo patalpų naudojimo pobūdžio. Šie tešalai gali daryti neigiamą įtaką gyventojų ar darbuotojų sveikatai, technologiniam procesui. Atliekami įvairio paskirties patalpų (gyvenamųjų, visuomeninių, gamybinių) oro kokybės gernimo įrenginių technolgijų kūrimuiįįskaitant kietųjų dalelių surinkimą inerciniais, filtravimo elektrostatiniais būdais, kvapų ir kitų lakiųjų organinių junginių skaidymą pažangiosios oksidacijos būdais.

Aplinkos komponentų (vandens, oro, atliekų) mikrobiologinio užterštumo vertinimas

Aprašymas:
"Mikrobiologinio aplinkos komponentų užterštumo vertinimas leidžia nusakyti aplinkos komponentų kokybę, o biotechnologinių aplinkos valymo metodų taikymo metu - valdyti ir kontroliuoti vykstančius procesus. Mikrobiologinio užterštumo vertinimo metodai priklauso nuo tiriamojo aplinkos komponento, užterštumo prigimties ir pobūdžio. Dažniausiai bendram kiekybiniam mikrobiologinio užterštumo įvertinimui taikomi klasikiniai mikrobiologijos metodai. Tai – mėginių išsėjimas į universalias ar specialiąsias mitybines terpes, tiesioginis bakterijų, pirmuonių ar grybų mikroskopavimas, dažytų bakterijų mikroskopavimas kiekybiniam ir kokybiniam jų įvertinimui ir kiti metodai. Kokybinis mikrobiologinio užterštumo vertinimas atliekamas taikant tiesioginį mikroskopavimą, mikroorganizmų kolonijų auginimą specialiose ar diferencinėse terpėse, kitus mikrobiologinius, biocheminius ir molekulinius metodus."

Technologinių procesų poveikio aplinkai vertinimas būvio ciklo analize

Aprašymas:
Ūkinės ir kitokios veiklos objektams atliekamas poveikio aplinkai vertinimas (PAV). Taip pat atliekamas technologinio proceso aplinkosauginis vertinimas būvio ciklo vertinimo metodu (BCV). BCV – visuminis požiūris į gaminį ar procesą, kai vertinamas gaminio/proceso poveikis aplinkai per visą jo būvio ciklą, pradedant žaliavų išgavimu, transportavimu, perdirbimu ir baigiant atliekų surinkimu. BCV naudojami tarptautinės standartizacijos organizacijos rengiami ISO 14040 serijos standartai, naudojant programinę įrangą Gabi 4. Gaminio/proceso būvio ciklo analizė duoda visuminį požiūrį į jo poveikį aplinkai ir leidžia priimti sprendimus, kaip gaminti švaresnį produktą. Būvio ciklo duomenų analizė leidžia palyginti tarpusavyje keleto tam pačiam tikslui naudojamų gaminių poveikį aplinkai

Biriųjų NPK trąšų sukūrimas ir analizė

Aprašymas:
Sudėtinių biriųjų trašų gamybai tinkančių komponentų parinkimas ir jų suderinamumo įvertinimas. Atsižvelgiant į žaliavose esanačias maisto medžiagas trąšų balanso sudarymas ir trąšų bandomosios partijos pagaminimas laboratorinėmis sąlygomis bei tokio produkto savybių nustatymas.

Įvairių kietų medžiagų dengimo plėvelėmis (vandenyje tirpiomis) galimybių analizė

Aprašymas:
Įvairiose pramonės šakose (maisto, farmacijos, trąšų) naudojamos granuliuotos medžiagos. Jos gali būti įvairaus dydžio ir formos. Dažnai tokių medžiagų tirpumas, susigulėjimas, stabilumas, džiūvimas ir kt. gali būti reguliuojama padengiant jas tam tikra plėvele. Padengimas vandenyje tirpia plėvele gali būti atliekamas pseudoverdančiame sluoksnyje naudojant granuliatorių -džiovyklą-padengėją.

Metalo konstrukcijų korozija įvairiose terpėse, jų apsauga ir vandens korozinio aktyvumo tyrimas

Aprašymas:
Pagreitinti įvarių metalų ir jų dangų korozinio atsparumo tyrimai realiose arba sumodeliuotose (savo parametrais panašiose į realias) terpėse. Korozinės terpės Lanželje (Langelier) indekso nustatymas.

Nuostoviosios ir laikinės skyros liuminescencinės spektrometrijos matavimai

Aprašymas:
Fosforescencija, fluorescencija, emisijos gyvavimo trukmė, tirpalų, kietų bandinių emisijos kvantinė išeiga

Inovatyvių technologinių ir organizacinių sprendimų diegimas statybos procesuose.

Aprašymas:
Statybos projektas – tai planas nustatytam tikslui pasiekti kuo mažesniais ištekliais ir per tam tikrą laiką. Priemonės projektui įgyvendinti ir statybos procesai iš dalies priklauso vieni nuo kitų. Statybos projektų išskirtinės savybės: jie yra kompleksiniai, labai sudėtingi, sudaryti iš skirtingų dalių, kurias reikia derinti, įgyvendinami per palyginti ilgą laiką.Norint realizuoti pastato statybą, tenka pereiti daug etapų, padaryti daugybę sprendimų, viską suplanuoti. Tačiau labai dažnai tai pamirštama ir darbai pradedami tinkamai nepasiruošus.Todėl siekiama rangovui palengvinti šį procesą efektyviai sprendžiant technologinius, organizacinius bei ekonominius procesus prieš statybos darbų vykdymą.

Ceolitų sintezė ir panaudojimo cementinėse sistemose tyrimai

Aprašymas:
Ceolitai – tai didelė grupė mineralų, priskiriamų karkasinės sandaros šarminių arba šarminių žemių metalų aliumosilikatų hidratams. Jie gali būti randami gamtoje ir susintetinami. Gamtiniai ceolitai paprastai būna užteršti pašaliniais mineralais, sunku paruošti reikiamo dydžio adsorbento grūdelius, o porų skersmens ceolite jau nebeįmanoma reguliuoti, todėl pramonėje dažnai naudojami sintetiniai ceolitai. Dėl struktūros ypatumų ceolitai naudojami kaip adsorbentai, nes efektyviai adsorbuoja įvairias medžiagas iš dujų mišinių ir tirpalų. Ceolitai yra ekologiškai švari, inertinė, atspari aukštoms temperatūroms ir netoksiška medžiaga. Dėl šių savybių juos galima naudoti daugelyje pramonės, gamtosaugos sričių, ekologinių katastrofų pasekmių šalinimui bei statybinių medžiagų gamyboje ir kt. Nustatyta, kad ceolitai cemento struktūroje padidina jo mechaninį stiprumą, mažina poringumą dėl pucolaninių reakcijų. Dalinai pakeitus cementą ceolitu, galima pagerinti betonų savybes: suteikti betonui didesnį mechaninį stiprumą bei padeda išvengti betono plėtimosi dėl šarmų reakcijų.

Statinių ir statybinių gaminių defektų ekspertiniai įvertinimai. Statybinių medžiagų kokybės tyrimai.

Aprašymas:
Atsiradus defektams statiniuose būtina atlikti ekspertinį konstrukcijų vertinimą siekiant nustatyti atsiradusių pažaidų priežastis ir jų poveikį tolimesnei konstrukcijos eksploatacijai. Konstrukcijų defektai paprastai būna technologinės prigimties (betonas, armatūra, klojiniai). Pažeidimai (pažaidos) atsiranda statinio naudojimo metu (aplinkos poveikis, korozija, apkrovos). Gamybos proceso klaidos: Neteisingai parinkta betono mišinio sudėtis; Per mažas betono apsauginis sluoksnis; Netinkama betono priežiūra kietėjant. Eksploatavimo klaidos:Per didelės tenkančios apkrovos; Per anksti apkraunamos konstrukcijos.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Betono ir jo gaminių tyrimai.

Aprašymas:
Betono gaminiams dažniausiai tikrinami rodikliai yra stipris gniuždant, tankis, atsparumas šalčiui, vandens nelaidumas ar įgėris. Projektuojant norimas savyubes reikia atsižvelgti į naudojamo cemento rūšį ir kiekį, vandens ir cemento santykį, užpildų kokybę bei įairių priedų panaudojimo galimybes.

Masyvių monolitinių konstrukcijų nepertraukiamo betonavimo technologijų tyrimai.

Aprašymas:
Tiriami sudėtingų ir masyvių monolitinių konstrukcijų nepertraukiamo betonavimo technologijos parametrai. Parametrų matematiniam aprašymui sisteminami eksperimentiniai ir gamybos sąlygomis atliktų tyrimų duomenys. Teorinių ir eksperimentinių tyrimų pagrindu rengiama masyvių pamatų įrengimo technologija, nepertraukiamo betonavimo slenkančiais klojiniais technologija. Statybos efektyvumui didinti ir kokybei gerinti kuriamos nepertraukiamo betonavimo technologijos procesui valdyti metodikos bei algoritmai. Vykdomi taikomieji tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai pagal ūkio subjektų užsakymus tema: vandens nuotekų valyklų dumblo apdorojimo įrenginių statybos technologijos, monolitinių statinių bei grindų betono savybių tyrimai ir jų kitimo analizė.

Monolitinio gelžbetonio statinių statybos slenkančiais klojiniais technologijų tyrimai.

Aprašymas:
"Atliekama slenkančių klojinių panaudojimo galimybių pramoninių statinių statyboje analizė. Tiriami monolitinių statinių nepertraukiamo betonavimo technologijos parametrai. Parametrai matematiškai aprašomi naudojant eksperimentinius ir gamybos sąlygomis atliktų tyrimų duomenis. Tiriami šlakinio cemento atmainos, superplastiklių, temperatūros ir betono sudėties įtaka šviežiai suformuotų betonų struktūriniam stipriui, struktūros formavimosi kinetikai, nustatant šių parametrų reikšmę nepertraukiamo betonavimo slenkančiais klojiniais greičiui, betonavimo intensyvumui, darbo ir mechanizmų sąnaudų efektyvumui, statybos trukmei.

Įvairių pastatų apdailos medžiagų bei kitų statybinių medžiagų kokybės tyrimai.

Aprašymas:
Plečiantis statybinių , ypač apdailos, medžiagų asortimentui, įvairėjant jų panaudojimo technologijoms, didėja ir nesėkmingo jų panaudojimo atvejų. Todėl praktikoje dažnai kyla ginčų ir nesusipratimų dėl atsiradusio statybinio broko. Išpręsti iškilusius ginčus tarp statybinių medžiagų gamintojų ir jų naudotojų gali padėti laboratoriniai ar natūriniai pačių medžiagų ar pastatų, kuriuose jos panaudotos tyrimai. Tai įgalintų nustatyti atsiradusių defektų priežąstis. Esant pageidavimui, būtų galima nurodyti ir šių defektų pašalinimo būdus. Tai ypač aktualu nesėkmingais pastatų fasadų apdailos atvejais.

Aktualių statybos technologinių, organizacinių ir ekonominių procesų tyrimai orientuoti į statybos darbų vykdymo efektyvumą.

Aprašymas:
Statybos projektas – tai planas nustatytam tikslui pasiekti kuo mažesniais ištekliais ir per tam tikrą laiką. Priemonės projektui įgyvendinti ir statybos procesai iš dalies priklauso vieni nuo kitų. Statybos projektų išskirtinės savybės: jie yra kompleksiniai, labai sudėtingi, sudaryti iš skirtingų dalių, kurias reikia derinti, įgyvendinami per palyginti ilgą laiką.Norint realizuoti pastato statybą, tenka pereiti daug etapų, padaryti daugybę sprendimų, viską suplanuoti. Tačiau labai dažnai tai pamirštama ir darbai pradedami tinkamai nepasiruošus.Todėl siekiama rangovui palengvinti šį procesą efektyviai sprendžiant technologinius, organizacinius bei ekonominius procesus prieš statybos darbų vykdymą.

Statybos kainos (sąmatinių skaičiavimų) ekspertizės, organizavimo ir technologinių projektų rengimas.

Aprašymas:
Statybos kainos ekspertizės metu įvertinama statomo pastato skaičiuojamoji kaina , turint tikslą nustatyti ar statinio statybos kaina pagrįstumą. Techninio projekto dalyje yra rengiamas pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projektas, kuriame sprendžiami technologiniai organizaciniai projektinai sprendimai . Statybos etape rangovas ruošia detalų technologinį projektą. Šia tema užsakovams galime suteikti pilną paketą paslaugų

Šildymo ir vėdinimo sistemų efektyvumo tyrimai.

Aprašymas:
Pastatų šildymo ir vėdinimo sistemų paskirtis - užtikrinti patalpų mikroklimato parametrų palaikymą racionaliai vartojant energiją. Šildymo ir vėdinimo sistemos gali būti vertinamos pagal šiluminio komforto rodiklius (oro temperatūrą, juntamąją oro temperatūrą, oro judėjimo greitį, santykinį drėgnį, vertikalų oro temperatūros gradientą), oro kokybės rodiklius (teršalų koncentraciją ir jų sklaidą patalpose) bei energijos vartojimo rodiklius. Atliekant šių sistemų tyrimus siekiama nustatyti, ar pastate racionaliai vartojama energija ir palaikomi šiluminės aplinkos ir oro kokybės reikalavimai, pateikti problemų sprendimo alternatyvas.

Naujų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų, jų valdymo technologijų kūrimas ir tyrimai

Aprašymas:
Šiuolaikiškoms pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemoms keliami aukšti reikalavimai tiek mikroklimato palaikymo, tiek energijos vartojimo požiūriu. Ypatingas dėmesys skiriamas sistemų valdymui, galimybėms jas pritaikyti specifiniams patalpų poreikiams, nuolat tobulinama įranga, jų valdymo algoritmai. Kuriant naujus šių sistemų komponentus būtinas kompleksinis vertinimas: įrenginio veikimas esant skirtingam patalpų užimtumui ir patalpų geometrijai, jo valdymo galimybės šiltuoju, šaltuoju ir pereinamuoju laikotarpiu. Gaminių testavimas gali būti atliekamas izoliuotoje klimatinėje kameroje, sukuriant įvairias galimas eksploatacijos sąlygas kontroliuojamoje aplinkoje.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Dažų tyrimai.

Aprašymas:
Beveik visi mūsų gyvenime mus supantys daiktai yra dažyti – pastatai, automobiliai, įvairūs buities daiktai ir t. t. O dažomi jie tam, kad suteikti jiems reikiamą apsaugą nuo juos supančios aplinkos, pagerinti išvaizdą ir kad jie ilgai mums tarnautų bei gražiai atrodytų. Dažai – tai ne vien rišiklis, tai ir pigmentai, suteikiantys spalvą, tai ir užpildai pagerinantys sukibimą ir sutankinantys plėvelę, tai ir specialūs priedai: paviršiaus aktyvios medžiagos (PAV) pagerinančios paviršiaus “drėkinimą“ ir dangos išsilyginimą, priedai - reguliuojantys blizgumą, klampumą ir takumą, medžiagos apsaugančios nuo senėjimo ir išblukimo, plastifikuojantys priedai - padidina dangos elastingumą.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Dažų tyrimai.

Aprašymas:
Beveik visi mūsų gyvenime mus supantys daiktai yra dažyti – pastatai, automobiliai, įvairūs buities daiktai ir t. t. O dažomi jie tam, kad suteikti jiems reikiamą apsaugą nuo juos supančios aplinkos, pagerinti išvaizdą ir kad jie ilgai mums tarnautų bei gražiai atrodytų. Dažai – tai ne vien rišiklis, tai ir pigmentai, suteikiantys spalvą, tai ir užpildai pagerinantys sukibimą ir sutankinantys plėvelę, tai ir specialūs priedai: paviršiaus aktyvios medžiagos (PAV) pagerinančios paviršiaus “drėkinimą“ ir dangos išsilyginimą, priedai - reguliuojantys blizgumą, klampumą ir takumą, medžiagos apsaugančios nuo senėjimo ir išblukimo, plastifikuojantys priedai - padidina dangos elastingumą.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Medienos tyrimai.

Aprašymas:
Medienos gaminiai statyboje buvo ir lieka vieni populiariausių - tai medinės konstrukcijos, apdaila, grindų dangos ir panašiai. Vertinant medienos rūšį, ji skirstoma pagal tinkamumą statybos srityse. Viena jų labiau tinkama drėgnoms patalpoms, kita labai atspari aplinkos poveikiui, kita naudojama vidaus patalpoms. Svarbiausios medienos savybės - tankis, drėgnis, stipris, apdirbamumas ir kitos.

Cheminių ir mineralinių priedų įtakos cementinių gaminių savybėms tyrimai, vietinių pramoninių atliekų utilizavimo cementinėse sistemose tyrimai.

Aprašymas:
Nuotekų valymo įrenginiuose susidarančio džiovinto nuotekų dumblo panaudojimas cemento gamybai ir modifikuotos rišamosios medžiagos šiomis atliekomis panaudojimas betoninių konstrukcijų gamyboje. Biokuro katilinėse susidarančių medienos atliekų ir saulėgrąžų lukštų pelenų panaudojimas cementinių gaminių gamyboje.

Cheminių ir mineralinių priedų įtakos cementinių gaminių savybėms tyrimai, vietinių pramoninių atliekų utilizavimo cementinėse sistemose tyrimai.

Aprašymas:
Nuotekų valymo įrenginiuose susidarančio džiovinto nuotekų dumblo panaudojimas cemento gamybai ir modifikuotos rišamosios medžiagos šiomis atliekomis panaudojimas betoninių konstrukcijų gamyboje. Biokuro katilinėse susidarančių medienos atliekų ir saulėgrąžų lukštų pelenų panaudojimas cementinių gaminių gamyboje.

Naujos kartos betono mišinių sudėčių kūrimas.

Aprašymas:
Laidaus vandeniui apdailino ir konstrukcinio betono bei laidžių vandeniui aplinkos tvarkos elementų sudėčių projektavimas ir gamyba. Grafinio betono gamybos principai ir jo panaudojimas statyboje. Spalvotų apdailinio betono gaminių gamyba ir kalkių išsiskyrimo į gaminių paviršių eliminavimo galimybių analizė. Savaime susitankinančio betono mišinio panaudojimas įvairių konstrukcijų gamyboje, mišinį tiekiant „iš apačios į viršų“ taip pagaminant itin mažo paviršinio poringumo gaminius.

Specialios paskirties betonų kūrimas ir tyrimai.

Aprašymas:
Dažnai šiuolaikinėje statyboje nebeužtena, kad betonas būtų tik stiprus ir atsparus šalčiui, reikalaujama jo idealiai gražaus apdailinio paviršiaus, atsparumo šarminei korozijai ar kitai aggresyviai aplinkai. Kad pasiekti šias savybes reikia teisingai projektuoti mišinių sudėtis ir jų klojimo technologijas (savaime sutankėjantys betono mišiniai tiekiant juos į konstrukcijas iš "apačios į viršų), panaudojant šlakinį cementą, opokos ar pelenų priedus, kurie padidina konstrukcijų atsparumą įvairioms agresyvioms aplinkoms.

Inovatyvių betono mišinių diegimas statyboje ir naujų statybos gaminių, panaudojant vietines antrines žaliavas, kūrimas ir studijos.

Aprašymas:
Laidaus vandeniui apdailino ir konstrukcinio betono bei laidžių vandeniui aplinkos tvarkos elementų sudėčių projektavimas ir gamyba. Grafinio betono gamybos principai ir jo panaudojimas statyboje. Spalvotų apdailinio betono gaminių gamyba ir kalkių išsiskyrimo į gaminių paviršių eliminavimo galimybių analizė. Savaime susitankinančio betono mišinio panaudojimas įvairių konstrukcijų gamyboje, mišinį tiekiant „iš apačios į viršų“ taip pagaminant itin mažo paviršinio poringumo gaminius.

Urbanistinių struktūrų fraktalinė analizė.

Aprašymas:
Fraktalinė analizė, lyginant vienas teritorines struktūras su kitomis leidžia įvertinti jų gyvybingumą. Pvz.: kelių tinklo pralaidumą, žaliųjų plotų ekologinį gyvybingumą, užstatytų teritorijų multifunkciškumo potencialą ir kt. Atliekant urbanistinių struktūrų fraktalinę analizę įvertinamas konkretaus miesto urbanistinis potencialas. Gali būti analizuojamos atskiros urbanistinės struktūros: pastatai, gatvės, želdynai, viešosios erdvės ir kt. Jų fraktaliniai indeksai parodo struktūros kompleksiškumą, įvairovę, funkcionalumą, gyvybingumą, adaptyvumą, evoliucionalvimo galimybę ir kt. aspektus. Tai leidžia išryškinti metafunkcines miesto zonas: urbanistinį karkasą, gamtinį karkasą ir fonines, neišnaudotų urbanistinės kokybinės ir kiekybinės plėtros galimybių teritorijas, nurodant silpnąsias jų urbanistinės morfostruktūros puses. Analizė taip pat leidžia identifikuoti vertingų urbanistinių teritorijų erdvinio kodo kompleksiškus parametrus, kurie gali būti naudojami reglamentuojant teritorijų panaudojimą.

Specialios paskirties betonų kūrimas ir tyrimai.

Aprašymas:
Dažnai šiuolaikinėje statyboje nebeužtena, kad betonas būtų tik stiprus ir atsparus šalčiui, reikalaujama jo idealiai gražaus apdailinio paviršiaus, atsparumo šarminei korozijai ar kitai aggresyviai aplinkai. Kad pasiekti šias savybes reikia teisingai projektuoti mišinių sudėtis ir jų klojimo technologijas (savaime sutankėjantys betono mišiniai tiekiant juos į konstrukcijas iš "apačios į viršų), panaudojant šlakinį cementą, opokos ar pelenų priedus, kurie padidina konstrukcijų atsparumą įvairioms agresyvioms aplinkoms.

Armatūros korozijos galimybės vertinimas

Aprašymas:
Armatūros korozija betone yra elektrocheminis reiškinys, kurio pradiniame etape vyksta reakcija anodo ir katodo zonose. Dėl šių reakcijų, susidarę produktai (jonai) jonine srove (kuri dar vadinama korozijos srove) pernešami betonu. Šiam procesui įtaką daro betono elektrinis laidis (arba atvirkštinis jam dydis varža). Tiriant betono armatūros korozijos procesą dažniau naudojami jo varžos matavimai.

Armatūros diametro, vietos ir apsauginio sluoksnio matavimas

Aprašymas:
Plieninė armatūra ir kitos įdėtinės detalės yra feromagnetinės medžiagos. Betonas - silpnas magnetikas. Plieno ir betono magnetiniai jautriai skiriasi tūkstančius kartų. Todėl, veikiant gelžbetoninį bandinį išoriniu magnetiniu lauku, sklaidos laukų linijos koncentruosis metalinėje armatūroje, įdėtinėse detalėse. Matuojant sklaidos lauko charakteristikas, galima nustatyti plieninės armatūros konfigūraciją, padėtį, skersmenį. Magnetiniais metodais tikrinami gelžbetoninių konstrukcijų armavimo parametrai ir apsauginis betono sluoksnis.

Aukšto tikslumo temperatūros matavimas monolitinėse konstrukcijose

Aprašymas:
Kietėjančiame betone temperatūriniam rėžimui įvertinti ir apsaugos techninėms priemonėms patikslinti rekomenduotina betonavimo pradžioje užbetonuoti termoporas ir užrašyti temperatūrų pokyčius pamato plokštės apačioje, centre ir paviršiuje. Tam tikslui galėtų būti 2 – 3 m ilgio TC-08 K tipo termoporos, įrengtos 1,5- 2 m atstume nuo išorinių klojinių pamato plokštės paviršiuje (apie 1-2 cm gylyje), konstrukcijos centre ir ant dugno, bei viena termopora aplinkos temperatūrai registruoti. Temperatūros duomenys pirmas tris paras fiksuojami pastoviai. Duomenys kaupiami matavimo prietaiso atmintyje bei įrašomi į statinio priežiūros žurnalą.

Elektroninis drėgmės matavimas įvairiose medžiagose ir paviršiuose

Aprašymas:
Vandens elektrinis laidumas yra daug kartų didesnis nei kietųjų statybinių medžiagų komponentų. Tačiau kietosiose medžiagose esančio vandens ištirpusių druskų ir šarmų koncentracija bei kiekis yra nepastovūs ir ilgainiui gali kisti. Todėl kinta ir elektrinis laidumas. Nors konduktometrinis drėgmės nustatymo metodas yra labai paprastas, tačiau jis naudojamas ribotai, dažniausiai tik tokių medžiagų drėgmei nustatyti, kuriose esančio vandens sudėtis nekinta arba mažai kinta (betonas, medis, smėlis).

Infraraudonųjų spindulių termografija

Aprašymas:
Termoviziniai tyrimai - tai nekontaktis, neardomasis objektų paviršiaus temperatūros matavimas per atstumą. Pats termovizorius nespinduliuoja jokių spindulių, todėl nedaroma jokia įtaka tiriamam objektui. Defektinės objektų vietos nustatomos jau tyrimo metu. Jeigu šios analizės nepakanka, atliekama gilesnė analizė.

Betono stiprio nustatymas ultragarsiniu metodu

Aprašymas:
Betono stipris nustatomas pagal stiprio ir ultragarso sklidimo bangos greičio priklausomumą. Šis priklausomumas sudaromas tiriant pagamintus bandinius ar konstrukciją. Nustatomas ultragarsinės bangos sklidimo bandiniu greitis ir gniuždymo stipris.

Plieninio armuojančio plaušo kiekio ir orientacijos nustatymas šviežiame ir sukietėjusiame betone

Aprašymas:
"Šiam tikslui naudojamas plieno plaušo matavimo prietaisas ""BSM100"" . Šis prietaisas yra pagrįstas indukcine matavimo sistema, kur kubo arba cilindro formos betono bandinys talpinamas į kintamą magnetinį lauką. Registruojama indukcijos įtampa vidutinėmis vertėmis. Pluošto kiekis ir trimatis paskirstymas betono bandinyje gali būti tiriami patikimai ir tiksliai.

Dielektrinių medžiagų, plonų plėvelių elektrinių savybių tyrimas. Kuro elementų komponentų testavimas

Aprašymas:

Dielektrinių medžiagų, plonų plėvelių elektrinių savybių tyrimai bei kuro elementų komponentų testavimas atliekami su impendanso analizatoriumi ALPHA-AK (dažnis nuo 3 µHz iki 3 MHz. 2-3 elektrodų sistema; fazė: 0,001 °; bandinių diametras 16 mm; dvi "in-plane" ir "through-plane" matavimo konfigūracijos).

Biokuro ir kitų kuro rūšių energetinis tyrimas.

Aprašymas:

Atliekami įvairių biokuro ir kito iskastinio kieto kuro energetinių savybių tyrimai. Nustatomas laboratorijoje esančiais prietaisais viršutinis šilumingumas ir toliau, remiantis standartais, perkaičiuojama į apatinį kuro šilumingumą. Taip apat atliekami peleningumo nustatymo tyrimai bei dregmės kiekio kure tyrimai.

Naujų holograminių apsaugos ženklų technologijų kūrimas

Aprašymas:

Naujų holograminių apsaugos ženklų technologijų kūrimas

Švariojo kambario paslauga

Aprašymas:

Švariuoju kambariu įprasta vadinti uždarą erdvę, kurioje kontroliuojama aplinkos temperatūra, drėgmė, slėgis ir tam tikro dydžio dalelių koncentracija. Pagal dalelių dydį ir jų koncentraciją patalpoje ISO 14644-1 standartas įvardija devynias švarumo klases. „Santakos“ slėnyje įrengtas švarusis kambarys yra ISO 5 klasės. Tokio švariojo kambario kubiniame metre dalelių, kurių skersmuo yra didesnis ar lygus 0,5 mikrometrų, skaičius neviršija 3520. Švariajam kambariui nustatyta prietaisų eksploatavimo, personalo apsauginių ir valymo priemonių naudojimo tvarka ir atliekama nuolatinė visų parametrų kontrolė.

Šaldymo ir šilumos siurblio sistemų ir šių sistemų komponentų kūrimas bei tobulinimas.

Aprašymas:
Pramoninėse ir buitinėse šaldymo sistemose sunaudojama apie ketvirtį visos elektros energijos, todėl šių sistemų tobulinimas visada buvo ir liks aktualiu uždaviniu. Šiandien ši pramonės šaka susiduria su eile naujų iššūkių, susijusių su ozono sluoksnio apsauga bei šiltnamio efekto ribojimu. Pagrindinis šiandieninis uždavinys šaldymo pramonei - perėjimas prie ekologiškų šaldymo agentų, nes jau po keturių metų F-dujos bus uždraustos. Būtent tokių sistemų tyrimas bei tobulinimas yra mokslinės grupės (V. Dagilis, L Vaitkus, A. Balčius) gebėjimų bei kompetencijos sritis. Rezultate bus atlikta 15-30 psl. techninė galimybių studija, kuria siekiama įvertinti tiriamo kompresoriaus efektyvumą, techninių sprendimų įtaką efektyvumui, naudojant skaitinį kompresoriaus modeliavimą.

Holograminio efekto medžiagų paviršiuje formavimas interferencine abliacija

Aprašymas:

Holograminio efekto medžiagų paviršiuje formavimas interferencine abliacija

Atominių jėgų mikroskopija

Aprašymas:

Visų skenuojančių zondinių mikroskopų (SZM) veikimo principas – paviršiaus skenavimas plonu zondu, kuris tam tikru būdu (priklausomai nuo mikroskopo tipo) sąveikauja su paviršiumi. SZM leidžia stebėti trimačius vaizdus plačiame diapazone, apimančiame tradicines optinio ir elektroninio mikroskopų veikimo sritis. AJM (atominių jėgų mikroskopo) veikimas pagrįstas atominių ryšio jėgų veikimu tarp paviršiaus ir zondo smaigalio atomų. Šiuo metodu yra galimybė mikro-, nano- metriniame lygmenyje įvertinti ir aprašyti matematiniais statistiniais parametrais paviršiaus morfologiją bei atlikti lateralinių, elektrinių, Kelvino jėgų mikroskopiją, vaizdinimą, įvertinti lokalias mechanines savybes, atlikti nanotechnologinius procesus.

Transporto priemonių su alternatyviais degalais ir hibridinėmis jėgainėmis dinamikos ir energetinio efektyvumo tyrimai

Aprašymas:
Sukuriamas energijos sąnaudų nustatymo modelis, leidžiantis įvertinti transporto priemonių techninius parametrus, keleivių skaičių, kelio būklės ir geometrijos kitimą bei transporto srautų judėjimo charakteristikas. Sudaromi galios poreikių ir energijos sąnaudų nustatymo algoritmai. Atliekami natūriniai transporto priemonių judėjimo parametrų, srautų ir kelio geometrijos tyrimai. Sudaroma metodika.

Urbanizuotų teritorijų erdvinės sintaksės analizė.

Aprašymas:
Pvz.: erdvės sintaksės analizė leidžia modeliuoti žmonių judėjimą mieste, nustatyti dažniau ir rečiau matomas teritorijas, ivertinti miesto dalių patrauklumą komercianei veiklai ir kt.

Sistemos Transporto priemonė/vairuotojas/aplinka elementų sąveikos modelių kūrimas

Aprašymas:
Kuriami universalūs „transporto priemonės – vairuotojo – aplinkos“ dinaminiai modeliai, kompleksiškai įvertinantys pavienės transporto priemonės bei jos grupės dinamiką transporto srautuose. Įvertinami aplinkos taršos, triukšmo, energijos sąnaudų parametrai, aktualūs infrastruktūros ir/ar transporto priemonių /sąstato vertinimui prognozuojant transporto sistemos plėtrą. Modeliai tikslinami transporto priemonių apkrovų ir naudojamų medžiagų tyrimais, siekiant užtikrinti transporto priemonių patikimumą.

Orlaivių ir bepiločių skraidymo aparatų aerodinamikos ir skrydžio dinamikos parametrų nustatymas

Aprašymas:
Atliekami įvairių tipų skraidymo aparatų (bepiločių, sklandytuvų, lėktuvų, raketų) aerodinaminės aptekos, tame skaičiuje ir kritinių režimų (flaterio) teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai, įvertinamos skraidymo aparatų konstrukcinių elementų virpesių formos ir dažniai. Naudojant kompiuterinio modeliavimo ir eksperimentinius metodus tiriamos iš vientisų ir kompozitinių (sudėtinių) medžiagų kuriamų aviacinių ir raketinių konstrukcijų stiprumo, stabilumo bei patikimumo charakteristikos.

Paviršiaus tyrimas Rentgeno fotoelektronų ir Ože elektronų spektroskopijomis

Aprašymas:

Paviršiaus tyrimas rentgeno fotoelektronų ir Ože elektronų spektroskopijomis bei tiesioginė sąsaja vakume su GaAs sluoksnių auginimo sistema atliekami su rentgeno fotoelektronų ir Ože elektronų spektroskopijos sistema KRATOS XSAM800 (rentgeno spindulių šaltinis: dvigubas Al/Mg anodas, elektronų šaltinis Ože spektroskopijai, tiesioginė sąsaja vakume su GaAs sluoksnių auginimo sistema, bandinių transportavimas vakuume, vakuumas ne mažiau 1*10-9 Torr).

Inovatyvių medžiagų ir struktūrų tyrimas fizikiniais ir cheminiais medžiagų analizės metodais.

Aprašymas:

Produktų, medžiagų medžiagotyrinės kilmės analizė fizikiniais-cheminiais metodais. Medžiagų rekonstravimas ir savybių (cheminių, mechaninių, fizikinių) vertinimas (analitiniai – technologiniai procesai). Metalų ir metalų oksidų nanodalelių sintezė; porėto anodinio aliumininio oksido membranų formavimas; nanometrinių matmenų porėto silicio formavimas; polimerinių nanokmpozitų, pasižyminčių plazmoniniu efektu,pjezo efektu ir kitomis funkcinėmis savybėmis kūrimas. Gali būti atliktas nanostruktūrinių medžiagų suformavimas, padengimas, užnešimas ant objektų.

Elektroninės litografijos taikymas ir tyrimai

Aprašymas:

Naudojama Raith E-LINE yra elektronų pluošto nanolitografijos sistema su 100 x 100 mm staliuko eiga, kuri kontroliuojama lazeriniu interferometru 2 nm tikslumu. Naudojamas lauko emisijos elektronų šaltinis. Elektronų pluoštelio srovė kontroliuojama, pasirenkant atitinkamą apertūrą (7,5, 10, 20, 30, 60 arba 120 µm). Didesni eksponavimo laukai padalinami į mažesnius darbinius laukus. Standartinio eksponavimo lauko dydis yra 100 µm su 2 nm pikselio dydžiu. Darbinio lauko ribose eksponavimas atliekamas nuosekliai - pikselis po pikselio. Speciali programinė įranga leidžia koreguoti artumo efektą bei atlikti trimatę (3D) litografiją.

Šilumos tiekimo tinklų optimizavimas.

Aprašymas:
Šilumos tiekimo tinklai šalies miestuose pakloti prieš 30-40 metų, kai dėl pigių energetinių resursų centralizuotas šilumos tiekimas buvo taikomas tiek gyvenamąjam sektoriui šildyti, tiek pramonės įmonėms aprūpinti šilumos energija. Pastaraisiais dešimtmečiais dėl sudėtingos ekonominės situacijos vartotojų kontingentas smarkiai keitėsi ir mažėjo, tačiau šilumos tiekimo tinklai daugelyje vietovių išliko mažai pakitę. Modernizuojant šilumos tiekimo tinklus, būtina kiek įmanoma tiksliau įvertinti esamų vartotojų poreikius ir naujų vamzdynų matmenis, tokiu būdu užtikrinant minimalias eksploatacines sąnaudas ateityje.

Taškų hologramų originalų formavimas

Aprašymas:

Paslauga skirta atlikti dokumentų apsaugai skirtų hologramų originalo užrašymą fotorezisto sluoksnyje formuojant 2D taškų hologramas (angl. „Dot-matrix“). Hologramų užrašymas atliekamas naudojant užsakovo pateiktą kompiuterinį grafinį vaizdą arba eskizą. Kombinuotų hologramų užrašymą galima atlikti apjungiant 3D elektroninės nanolitografijos bei 2D taškinių hologramų (dot-matrix) technologijas, tokiu būdu žymiai padidinant kuriamo produkto apsaugos lygį.

Praktinių gebėjimų ugdymas dirbant su precizine technologine ir analitine įranga

Aprašymas:

Kurti ir analizuoti medžiagas bei jų savybes, vystyti gebėjimą dirbti precizine technologine ir analitine  įranga, užtikrinančia aukštųjų technologijų specialistų rengimą ir šiuolaikinių mokslinių taikomųjų tyrimų plėtrą. Pravesti studentams laboratorinius darbus ir  mokymus verslo atstovams.

Kompozitinių ir metalinių konstrukcijų atsparumo vertinimas, modeliavimas ir eksperimentiniai tyrimai

Aprašymas:

Konstrukcijų atsparumo analizė baigtinių elementų metodu, stiprumo, standumo, stabilumo ir ilgaamžiškumo eksperimentiniai tyrimai; Saugai svarbių konstrukcijų avarijų ekspertizė; Konstrukcijų elementų optimizavimas ir analizės patikimumo tyrimai įvertinant medžiagų būsenų ribines sąlygas; Smūginės mechanikos uždavinių sprendimas ir eksperimentiniai tyrimai, Lengvų kompozitinių struktūrų atsparumo tyrimai. Rezultas: ataskaita (5-100 psl.), prototipas, ekspertinė išvada, techniniai pasiūlymai.

Efektyvus šilumos energijos naudojimas.

Aprašymas:
Tobulėjant technologinei įrangai bei procesų valdymui, brangstant energetiniams resursams vis didesnis dėmesys skiriamas šilumos energijos naudojimo efektyvumui didinti, atliekinės šilumos utilizavimui, šilumos energijos išgavimui iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tai leidžia mažinti gamybos kaštus bei gerinti įmonių konkurencingumą.

Tekstilės medžiagų savybių tyrimas, gamybos technologinių parametrų optimizavimas bei naujų konstrukcijų tekstilės medžiagų kūrimas.

Aprašymas:
Atliekami tekstilės medžiagų įvairių mechaninių ir kitų fizikinių savybių nustatymo bei jų priklausomybių nuo sandaros parametrų tyrimai.Tiriami ir optimizuojami technologiniai tekstilės medžiagų gamybos parametrai. Kuriamos naujos tekstilės medžiagos pagal keliamus joms funkcinius ar estetinius reikalavimu.

Įvairios paskirties polimerinių medžiagų (plastikų, gumos, odos, minkštųjų laminatų, polimerinių kompozitų) fizikinių - mechaninių savybių tyrimai.

Aprašymas:
Atliekami savybių tempiant, lenkiant, gniuždant tyrimai (yra galimybė tirti termokameroje esant aukštesnei temperatūrai), tankio nustatymo, gumos atsparumo dilinimui, atsparumo lankstymui šaltyje ir kiti standartiniai ir nestandartiniai tyrimai. Nesant tinkamų standartinių bandymų, gali būti sukuriamos originalios bandymų metodikos.

Pastatų projektavimas

Aprašymas:
Visų rūšių (individualių, visuomeninių) ir tipų (gyvenamieji, komerciniai, gamybiniai ir t.t.) pastatų projektavimas. Interjero projektavimas visų rūšių ir tipų statiniams. Aplinkos sutvarkymo, landšalfto dizaino projektavimas. Galimybė TP/DP projektą pateikti Open BIM. Projektų vizualizavimas virtualaus modeliavimo pagalba (grafiniai paveikslai, video) bei tūriniais maketais.

Inovatyvių logistikos centrų transporto sistemų kūrimas

Aprašymas:
Kuriamos inovatyvių logistikos centrų automatizuotos krovinių transportavimo sistemos koncepcijos ir valdymo algoritmai siekiant padidinti užsakymų surinkimo sistemos Produkcija – Žmogus efektyvumą. Tyrimams taikomi imitacinio modeliavimo metodai ir AutoMod programa, modeliavimo rezultatų analizei ir sistemos efektyvumo rodikliams vertinti pasitelkiami daugiamatės regresinės ir dispersinės analizės metodai.

Monomerai, polimerai ir jų kompozitai iš atsinaujinančių žaliavų

Aprašymas:
Sintetinami ir charakterizuojami polimerai ir jų kompozitai iš atsinaujinančių žaliavų

Kompozitų armuotų anglies pluoštu savybių tyrimai

Aprašymas:

Kompozitų armuotų anglies pluoštu savybių tyrimai

Granuliacijos bokšto konusinės uždangos konstrukcijos skaitmeninio modelio sudarymas, modeliavimo atlikimas, nustatant preliminarius pagrindinius vibracinius parametrus esant lokaliniam sužadinimui. Konusinės uždangos optimalios viršutinės dangos parinkimas.

Aprašymas:

Granuliacijos bokšto konusinės uždangos konstrukcijos skaitmeninio modelio sudarymas, modeliavimo atlikimas, nustatant preliminarius pagrindinius vibracinius parametrus esant lokaliniam sužadinimui. Konusinės uždangos optimalios viršutinės dangos parinkimas.

Plastikų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Polietileno nustatymas polipropilene. Lydalo takumo indekso nustatymas

Naujų tekstilės gamybos technologijų ir medžiagų kūrimo galimybių studija

Aprašymas:
Galimybių studijos pagal tekstilės srities mokslinių taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sritį, kurių metu bus atlikta 10-30 lapų (primlausomai nuo objekto sudėtingumo ir/ar objektų skaičiaus) techninė galimybių studija- tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir/ar komercinį gyvybingumą

Mokslinės konsultacijos

Aprašymas:

Konsultavimas pagal tikslines užklausas

Duomenų apdorijimas, analitika

Aprašymas:

Mokslinių duomenų interpretavimas

Plastikų tyrimai

Aprašymas:

Terminės savybės, mechaninės savybės, spektroskopinė analizė ir kiti parametrai

GRUPINĖS/TRANSPORTINĖS PAKUOTĖS PROTOTIPO PARAMETRŲ ĮVERTINIMAS PAGAL PREKIŲ SKIRSTYMO ĮPRASTINIŲ TINKLŲ EKSPLOATACINIŲ BANDYMŲ REIKALAVIMUS

Aprašymas:

Standartai, pagal kuriuos buvo atliekami bandymai, numato plačią bandymų parametrų skalę. Tai leidžia pasirinkti standartinius parametrus, geriausiai atspindinčius realias tiriamųjų pakuočių logistinio ciklo sąlygas.  Gautieji bandymų rezultatai leidžia spręsti apie pakuotės tinkamumą esant normalioms logistinio ciklo sąlygoms.

Mikrosistemų kūrimas ir tyrimas

Aprašymas:

MEMS gali būti kuriamas, naudojant įvairias medžiagas ir gamybos technologijas, kurių pasirinkimas priklausys nuo prietaiso funkcijos ir aplinkos, kurioje jis turi veikti. MEMS paprastai susideda iš centrinio bloko, kuriame apdorojami duomenys, mikroprocesoriaus ir keleto sąveikaujančių su išore komponentų, pvz., mikrojutiklių. MEMS dydis svyruoja nuo 1 mm iki 1 um, o jis kuriamas, taikant mikro/nanolitografijos, plonų plėvelių nusodinimo ir ėsdinimo procesus.

Fotofizikinių savybių tyrimas

Aprašymas:

Fluorescencijos, fosforescencijos spektrų registravimas, emisijos gyvavimo trukmių matavimas, kietų bandinių ir tirpalų emisijos kvantinės išeigos matavimas, singletinės ir tripletinės energijų skirtumų nustatymas fluorescenciniu spektrometru FLS980 (Edinburgh instruments).

Galimybių studija

Aprašymas:
Gamybos technologijų literatūros analizė

Mokslinės paskirties stiklapūčio paslaugos

Aprašymas:

Mokslinės paskirties stiklapūčio paslaugos

Mokinių praktinių įgūdžių stripinimas

Aprašymas:

Siūlome daugiau nei 50 skirtingų laboratorinių darbų.

  • Užsiėmimuose gali dalyvauti tik su lydinčiu asmeniu (mokytoju) atvykę asmenys.
  • Grupę lydintis asmuo turi turėti tėvų pasirašytus prašymus.
  • Užsiėmimų metu būtina dėvėti apsaugines priemones (chalatus, pirštines, akinius), jeigu taip nurodo užsiėmimą vedantis mokslininkas.
  • Prieš užsiėmimus išklausytas saugos ir sveikatos instruktažas darbo vietoje patvirtinamas asmens parašu.
  • Užsiėmimų laikas derinamas su kiekviena mokykla individualiai.

 

Optinė litografija

Aprašymas:

Optinė litografija – mikrotechnologijų procesas, skirtas plonų plėvelių ar tūrinių medžiagų paviršiui struktūrizuoti. Reikalingas piešinys šviesai jautraus rezisto sluoksnyje formuojamas, eksponuojant rezistą ultravioletiniais spinduliais per fotokaukę. Optinės litografijos metodu galima suformuoti 1 μm dydžio darinius.

Emisijos degimo produktuose tyrimai ir jų mažinimas.

Aprašymas:
Degimo procesų tyrimų laboratorijoje atliekami kuro degimo proceso tyrimai, tikslu rasti būdus pirminėmis priemonėmis mažinti emisijų degimo produktuose kiekius. Tai ypač aktualu azoto oksidų emisijoms mažinti. Laboratorijoje disponuojmamais dūmų analizatoriais Multilaizer ir IMR atliekami degimo prodktuose esančių dujų deguonies O2, anglies viendeginio CO, azoto oksidų NOx, sieros oksidų SO2 matavimai.

Energijos vartojimo auditas technologiniuose procesuose ir įrenginiuose

Aprašymas:

Įmonėse atliekamas energijos vartojimo auditas, siekiant nustatyti energijos (šilumos, elektros, suslėgto oro, vandens ir kt.) neracionalaus vartojimo vietas (dėl pasenusios technologijos, dėl neefektyvaus proceso, dėl netinkamos energijos vadybos ir t.t.) ir numatyti priemones įmonės energetinio ūkio modernizavimui. 

Pagal LR ENERGETIKOS MINISTERIJOS patvirtintą metodiką parengiamas apie 30-50 psl. dokumentas pridedant reikalaujamus priedus. Audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose tikslas – įvertinti energijos ir vandens nuostolius technologiniuose procesuose ir įrenginiuose ir numatyti technines organizacines priemones energijos ir vandens nuostoliams sumažinti. 

Auditą atlieka ir patvirtina atestuotas auditorius. Tel. nr. pasiteiravimui +370 646 01096

Plastikų tyrimai

Aprašymas:

Plastikų tyrimai