SHMMF

Migrantų socialinės įtraukties į bendruomenę tyrimai.
Aprašymas:
Parengta studija, kurioje bus įvertinta migrantų socialinė aprėptis bendruomenėje, kaip ugdymas padeda asmeniui, įsitraukti į įvairių institucijų veiklas? Kokiomis edukacinėmis priemonėmis vyriausybinės ir nevyriausybinės institucijos siekia socialinės įtraukties, tai padės skatinti migrantų kūrybiškumą ir produktyvumą, parengta tyrimo metodologija.

Raktažodžiai:
migrantai, socialinė įtrauktis, bendruomenė

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma