SHMMF

Socialinių ir techologinių inovacijų taikomieji tyrimai

Aprašymas:
Tyrimai akcentuoja kelias pagrindines dimensijas: ontologinę – kas yra socialinė ar technologinė inovacija?; epistemologinę – kaip mes galime pažinti ir tirti socialinę / technologinę inovaciją?; ir metodologinę – kokie metodai geriausiai atskleistų socialinės /technologinės inovacijos esmę.

Socialinių procesų analitika

Aprašymas:
Diskurso kiekybinė ir kokybinė analizė, statistinių duomenų analizė ir vizualizavimas, kokybinė lyginamoji makro socialinių reiškinių analizė

Darbuotojų karjeros vystymo būdai

Aprašymas:
Taikant originalų karjeros profilio tyrimo instrumentą, nustatomos darbuotojų karjeros vertybės, lūkesčiai, stiprybės ir silpnosios pusės. Atsižvelgiant į organizacijos misiją, viziją ir strateginisu tikslus, siūloma darbuotojų karjeros vystymo strategija.

Gretinamieji anglų – lietuvių kalbų tyrimai

Aprašymas:
"Atliekami gretinamieji šiuolaikinių anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, lietuvių ir kitų Europos kalbų tyrimai. Taikomas gretinamosios analizės metodas, gilinamasi į gramatikos, semantikos, leksikologijos, stilistikos ypatumus tradiciniuose ir skaitmeniniuose (naujųjų medijų) tekstuose ir kontekstuose."

Šiuolaikinės anglų kalbos didaktikos tyrimai

Aprašymas:
Tradicinės bei virtualios komunikacinės terpės panaudojimas užsienio kalbų mokymui/mokymuisi tiek tradiciniais, tiek inovatyviais aspektais. Tyrimuose analizuoti kalbos technologijų taikymo lietuvių kaip svetimai kalbai mokyti ypatumai, užsienio kalbų mokymo technologiniame universitete klausimai, žaidimais grįsto kalbų mokymosi klausimai, testavimo ypatumai mokantis užsienio kalbos, vaizdo medžiagos naudojimas anglų kalbos paskaitose.

Vertimo problemų analizė ir tyrimai

Aprašymas:
Vertimo tyrimai – plati vertimo tematikos kryptis, apimanti kiekybiškai ir kokybiškai pasikeitusios šiuolaikinės vertimo praktinės ir teorinės paradigmos tyrimus. Vertimas traktuojamas kaip tarpkultūrinis ideologijos, mąstysenos, pasaulėžiūros perteikimas, priklausantis nuo daugelio veiksnių: šalies istorijos, visuomenės vystymosi ir kitimų, lyties stereotipų formavimosi, socialinės ir ekonominės sistemos ir kita. Kalba lemia žmogaus mąstymą, pažinimo procesą, kultūriškai formuoja ir keičia elgseną ir net gyvenimo būdą. Analizuojamos lietuvių kultūrinių realijų, frazeologizmų, intertekstinių vienetų, sociokultūrinę reikšmę turinčių deminutyvų vertimo į prancūzų kalbą strategijos,nagrinėjami lietuvių kalbos zooniminių frazeologizmų vertimo į rusų kalbą klausimai, vokiečių kalbos realijų vertimas į lietuvių kalbą, animacinių filmų ir programinės įrangos lokalizacijos, medijų kalbos tekstų vertimo ypatumai, pastoviųjų žodžių junginių ir terminų vertimo problemos.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių centrų veiklos taikomieji tyrimai, piliečių dalyvavimo viešajame valdyme tyrimai

Aprašymas:
Siekiama atlikti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos tyrimus, parengti piliečių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo viešajame valdyme instrumentą, išanalizuoti dalyvavimo būdus ir poreikius

Elektroninės lietuviškų natų leidybos tyrimai

Aprašymas:

Skaitmenizacija iš esmės pakeitė muzikinių natų leidybą Lietuvoje, todėl svarbu susiorientuoti naujuose muzikinės informacijos sklaidos būduose.

Senųjų garso įrašų restauravimo ir redagavimo tyrimai

Aprašymas:

Įrašo medijoms bei standartams labai greitai kintant, yra kuriamos metodologijos garso įrašams iš senųjų medijų atkurti ir skleisti naujosiose medijose.  

Kalbos ir technologijų sąveikos tyrimai

Aprašymas:

Tarpkryptiniai kalbos ir (ar) kalbos technologijų tyrimai per technologines perspektyvas. Lingvistiniai duomenys ir jų ištekliai atlieka svarbų vaidmenį šiuolaikiniame technologijų pasaulyje, kur kalbos technologijos, viena iš svarbiausių DI plėtros sričių, naudojamos nuo išmaniųjų prietaisų iki mokymosi įrankių ar neįgaliesiems skirtos įrangos. Technologijų ir programinės įrangos, susijusios su sakytine ir rašytine kalba, testavimai ir poveikio visuomenei tyrimai.

Vertimo, postredagavimo, subtitrų kokybės tyrimai ir vertinimas

Aprašymas:

Verstinio ir postredaguoto turinio analizė ir kokybės vertinimas remiantis nustatytomis metodologijomis. Rekomendacijų, susijusių su verstinio ir postredaguoto turinio kokybės gerinimu, teikimas.  Vertėjų, postredaktorių kompetencijų testavimas. Specializuotas surtitrų parengimas ir vertinimas spektakliams.  Vertimo projektų valdymo aplinkų vertinimas. 

Dizainu grindžiamas mąstymas kaip mokymo/si inovacija akademijoje, versle, viešajame sektoriuje

Aprašymas:

Dizainu grindžiamo mąstymo kaip mokymosi metodas, įrankis ir mąstymo būdas bei sprendimai komandiniam darbui ugdyti, iššūkiams spręsti ir produktui  ar paslaugai sukurti

Medijų prieinamumo tyrimai

Aprašymas:

Medijų prieinamumo tyrimų tikslas - vadovaujantis ES direktyvomis siekti didinti ir užtikrinti medijų prieinamumą visiems piliečiams, plėtoti su tuo susijusias tematikas, siekiant atliepti Europos teisės aktų vykdymui. Tyrimai svarbūs siekiant užtikrinti medijų ir skaitmeninės erdvės prieinamumą ir gal būti teikiami vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, įskaitant žiniasklaidą, medijų platformas, neįgaliųjų asociacijas, švietimo, kultūros organizacijas, bibliotekas, IT produktų kūrėjams ir kt.

Programinės įrangos ir vaizdo žaidimų lietuvinimo tyrimai ir vertinimas

Aprašymas:

Programinės įrangos, vaizdo žaidimų, interneto svetainių pritaikymo ir lietuvinimo strategijos, atsižvelgiant į kalbos ir tikros kultūros ar įmonės reikalavimus, lokalizavimo sprendimai kalbiniu ir kultūriniu aspektu siekiant padidinti informacijos prieinamumą ar sužaidybinimo elementą.

Darbuotojų mokymosi poreikių ir kompetencijos vystymo tyrimai

Aprašymas:

Darbuotojų mokymosi poreikių tyrimai, įgalinantys  kompetencijų vystymą ir darbuotojų karjeros plėtotę, kompetencijos vystymo rezultato įvertinimas.

Mokymosi strategijų ir jų poveikio tyrimai

Aprašymas:

Mokymosi strategijos ir jų įvairovė, mokymas taikyti mokymosi strategijas, mokymosi strategijų poveikis mokymosi pasiekimams

Lyderystės vystymo galimybių individo, grupės, organizacijos lygmenyse tyrimai

Aprašymas:

Lyderystės skirtinguose lygmenyse nustatymo tyrimai bei jų pagrindu sudaromos individualios lyderystės vystymo  gairės

Viešosios paslaugos teikimo proceso modeliavimas, paslaugos skaitmeninimas

Aprašymas:

Viešųjų paslaugos vadybos metodų ir instrumentų (pvz. Misijos modelio drobė (Mission model canvas), Suinteresuotųjų žemėlapio (Stakeholder map) Proceso srauto diagramos (Process flow diagram), Paslaugos planas (Service blueprint) ir kt.) pritaikymas paslaugų teikimo procesams optimizuoti, efektyvumui ir veiksmingumui padidinti, paslaugoms skaitmenizuoti

ES funkcionavimo specifika: teisinė sistema, ekonomikos funkcionavimo principai

Aprašymas:

Valstybės tarnautojų mokymai/seminarai pagal poreikį

Apklausų duomenų tiriamoji analizė (EDA) ir struktūrinių lygčių modeliavimas

Aprašymas:

Užsakovo pateiktų kiekybinių duomenų pagrindu atliekama vienmatė, dvimatė ir daugiamatė duomenų analizė. Taikomi daugiamatės analizės metodai: tiriamoji (EFA) ir patvirtinančioji (CFA) faktorinė analizė, neparametrinis (PLS-SEM) ir parametrinis (CB-SEM) stuktūrinių lygčių modeliavimas, medijavimo, moderavimo, daugialygė regresinė analizė

Visuomenės įsitraukimas į viešosios politikos sprendimus naudojant į žmogų orientuotus metodus

Aprašymas:

Naudojant į žmogų orientuotą požiūrį (angl.human centered approach) siūlyti galimas strategijas, kurios prisidėtų prie visuomenės įtraukimo į viešosios politikos sprendimus

Viešosios paslaugos kokybės tyrimai ir paslaugos kokybės didinimo sprendiniai

Aprašymas:

Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimai bei vartotojų pasitenkinimo paslaugomis didinimo sprendiniai, pvz. Kano modelio, Persona, vertės pasiūlymo drobės, vartotojų kelionės metodo taikymas, vartotojų skundų vadyba ir t.t. 

Edukacinės aplinkos poveikio pradinių klasių moksleivių matematikos pasiekimams tyrimai

Aprašymas:

Pradinių klasių mokinių diagnostiniai matematikos pažangos vertinimo testai, po kiekvieno matavimo pateikiami vizualūs rezultatai ir apibendrinančios išvados apie kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimus.  

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo technologijos

Aprašymas:

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo technologijos ir jų poveikis sveikatos būklei ir motoriniam vystymuisi.

Koncertų įrašų redagavimo metodikos parengimas

Aprašymas:

Siekiant kuo geriausio koncertų įrašo skambesio, reikalingos moksliškai pagrįstos įrašo redagavimo metodikos