SHMMF

Paslaugų rezultatai (32)

Aprašymas: Tyrimai akcentuoja kelias pagrindines dimensijas: ontologinę – kas yra socialinė ar technologinė inovacija?; epistemologinę – kaip mes galime pažinti ir tirti socialinę / technologinę inovaciją?; ir metodologinę – kokie metodai geriausiai atskleistų socialinės /technologinės inovacijos esmę.

Raktažodžiai: inovacijos

Aprašymas: Diskurso kiekybinė ir kokybinė analizė, statistinių duomenų analizė ir vizualizavimas, kokybinė lyginamoji makro socialinių reiškinių analizė

Raktažodžiai: socialiniai procesai, socialinių reiškinių analizė

Aprašymas: Taikant originalų karjeros profilio tyrimo instrumentą, nustatomos darbuotojų karjeros vertybės, lūkesčiai, stiprybės ir silpnosios pusės. Atsižvelgiant į organizacijos misiją, viziją ir strateginisu tikslus, siūloma darbuotojų karjeros vystymo strategija.

Raktažodžiai: darbuotojo karjera, karjeros vystymas, karjeros profilis

Raktažodžiai: tarpkultūrinė komunikacija organizacijoje

Aprašymas: "Atliekami gretinamieji šiuolaikinių anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, lietuvių ir kitų Europos kalbų tyrimai. Taikomas gretinamosios analizės metodas, gilinamasi į gramatikos, semantikos, leksikologijos, stilistikos ypatumus tradiciniuose ir skaitmeniniuose (naujųjų medijų) tekstuose ir kontekstuose."

Raktažodžiai: gramatinės kategorijos, sintaksė ir morfosintaksinės konstrukcijos, leksinė semantika, sakytinė ir rašytinė kalba, funkcinis stilius, žanras

Aprašymas: Tradicinės bei virtualios komunikacinės terpės panaudojimas užsienio kalbų mokymui/mokymuisi tiek tradiciniais, tiek inovatyviais aspektais. Tyrimuose analizuoti kalbos technologijų taikymo lietuvių kaip svetimai kalbai mokyti ypatumai, užsienio kalbų mokymo technologiniame universitete klausimai, žaidimais grįsto kalbų mokymosi klausimai, testavimo ypatumai mokantis užsienio kalbos, vaizdo medžiagos naudojimas anglų kalbos paskaitose.

Raktažodžiai: šiuolaikinė anglų kalba; mokymo/-si metodai

Aprašymas: Vertimo tyrimai – plati vertimo tematikos kryptis, apimanti kiekybiškai ir kokybiškai pasikeitusios šiuolaikinės vertimo praktinės ir teorinės paradigmos tyrimus. Vertimas traktuojamas kaip tarpkultūrinis ideologijos, mąstysenos, pasaulėžiūros perteikimas, priklausantis nuo daugelio veiksnių: šalies istorijos, visuomenės vystymosi ir kitimų, lyties stereotipų formavimosi, socialinės ir ekonominės sistemos ir kita. Kalba lemia žmogaus mąstymą, pažinimo procesą, kultūriškai formuoja ir keičia elgseną ir net gyvenimo būdą. Analizuojamos lietuvių kultūrinių realijų, frazeologizmų, intertekstinių vienetų, sociokultūrinę reikšmę turinčių deminutyvų vertimo į prancūzų kalbą strategijos,nagrinėjami lietuvių kalbos zooniminių frazeologizmų vertimo į rusų kalbą klausimai, vokiečių kalbos realijų vertimas į lietuvių kalbą, animacinių filmų ir programinės įrangos lokalizacijos, medijų kalbos tekstų vertimo ypatumai, pastoviųjų žodžių junginių ir terminų vertimo problemos.

Raktažodžiai: Vertimas, vertimo problemos, vertimo analizė, vertimo tyrimai

Aprašymas: Siekiama atlikti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos tyrimus, parengti piliečių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo viešajame valdyme instrumentą, išanalizuoti dalyvavimo būdus ir poreikius

Raktažodžiai: NVO, bendruomenių tyrimai

Raktažodžiai: urbanistinė politika, aplinkos politika

Raktažodžiai: Akustika, muzika, tyrimai

Raktažodžiai: komunikavimo sistema organizacijoje

Aprašymas:

Skaitmenizacija iš esmės pakeitė muzikinių natų leidybą Lietuvoje, todėl svarbu susiorientuoti naujuose muzikinės informacijos sklaidos būduose.

Raktažodžiai: Elektroninė leidyba, natos

Aprašymas:

Įrašo medijoms bei standartams labai greitai kintant, yra kuriamos metodologijos garso įrašams iš senųjų medijų atkurti ir skleisti naujosiose medijose.  

Raktažodžiai: Garso įrašai, restauravimas, redagavimas

Aprašymas:

Tarpkryptiniai kalbos ir (ar) kalbos technologijų tyrimai per technologines perspektyvas. Lingvistiniai duomenys ir jų ištekliai atlieka svarbų vaidmenį šiuolaikiniame technologijų pasaulyje, kur kalbos technologijos, viena iš svarbiausių DI plėtros sričių, naudojamos nuo išmaniųjų prietaisų iki mokymosi įrankių ar neįgaliesiems skirtos įrangos. Technologijų ir programinės įrangos, susijusios su sakytine ir rašytine kalba, testavimai ir poveikio visuomenei tyrimai.

Raktažodžiai: Mašininis vertimas, kompiuterizuoto vertimo sistemos, šnekos atpažinimas, kalbos duomenų rinkimas, transkribavimas, anotavimas, kalbos duomenų analitika, eksperimentiniai tyrimų metodai

Aprašymas:

Verstinio ir postredaguoto turinio analizė ir kokybės vertinimas remiantis nustatytomis metodologijomis. Rekomendacijų, susijusių su verstinio ir postredaguoto turinio kokybės gerinimu, teikimas.  Vertėjų, postredaktorių kompetencijų testavimas. Specializuotas surtitrų parengimas ir vertinimas spektakliams.  Vertimo projektų valdymo aplinkų vertinimas. 

Raktažodžiai: Vertimas, verstinis turinys, postredagavimas, subtitrai, kokybės vertinimas, surtitrai, vertimo projektų valdymas

Aprašymas:

Dizainu grindžiamo mąstymo kaip mokymosi metodas, įrankis ir mąstymo būdas bei sprendimai komandiniam darbui ugdyti, iššūkiams spręsti ir produktui  ar paslaugai sukurti

Raktažodžiai: DT, inovacijos, procesas, iššūkiai, sprendimas

Aprašymas:

Medijų prieinamumo tyrimų tikslas - vadovaujantis ES direktyvomis siekti didinti ir užtikrinti medijų prieinamumą visiems piliečiams, plėtoti su tuo susijusias tematikas, siekiant atliepti Europos teisės aktų vykdymui. Tyrimai svarbūs siekiant užtikrinti medijų ir skaitmeninės erdvės prieinamumą ir gal būti teikiami vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, įskaitant žiniasklaidą, medijų platformas, neįgaliųjų asociacijas, švietimo, kultūros organizacijas, bibliotekas, IT produktų kūrėjams ir kt.

Raktažodžiai: Medijos, prieinamumas, ES teisės aktai

Aprašymas:

Programinės įrangos, vaizdo žaidimų, interneto svetainių pritaikymo ir lietuvinimo strategijos, atsižvelgiant į kalbos ir tikros kultūros ar įmonės reikalavimus, lokalizavimo sprendimai kalbiniu ir kultūriniu aspektu siekiant padidinti informacijos prieinamumą ar sužaidybinimo elementą.

Raktažodžiai: Programinė įranga, vaizdo žaidimai, kalba, kultūra, vertyklių taikymas

Aprašymas:

Darbuotojų mokymosi poreikių tyrimai, įgalinantys  kompetencijų vystymą ir darbuotojų karjeros plėtotę, kompetencijos vystymo rezultato įvertinimas.

Raktažodžiai: Mokymosi poreikiai, kompetencijos vystymas; karjeros vystymas

Aprašymas:

Mokymosi strategijos ir jų įvairovė, mokymas taikyti mokymosi strategijas, mokymosi strategijų poveikis mokymosi pasiekimams

Raktažodžiai: Mokymosi strategijos

Aprašymas:

Lyderystės skirtinguose lygmenyse nustatymo tyrimai bei jų pagrindu sudaromos individualios lyderystės vystymo  gairės

Raktažodžiai: Lyderystės tipai organizacijoje, lyderystės vystymas

Aprašymas:

Viešųjų paslaugos vadybos metodų ir instrumentų (pvz. Misijos modelio drobė (Mission model canvas), Suinteresuotųjų žemėlapio (Stakeholder map) Proceso srauto diagramos (Process flow diagram), Paslaugos planas (Service blueprint) ir kt.) pritaikymas paslaugų teikimo procesams optimizuoti, efektyvumui ir veiksmingumui padidinti, paslaugoms skaitmenizuoti

Raktažodžiai: Viešosios paslaugos teikimo procesas, viešosios paslaugos teikimo modelis, Viešosios paslaugos teikimo skaitmenizavimas

Aprašymas:

Valstybės tarnautojų mokymai/seminarai pagal poreikį

Raktažodžiai: ES teisinė sistema; ES vidaus rinkos funkcionavimo aspektai; ES ekonomikos principai

Aprašymas:

Užsakovo pateiktų kiekybinių duomenų pagrindu atliekama vienmatė, dvimatė ir daugiamatė duomenų analizė. Taikomi daugiamatės analizės metodai: tiriamoji (EFA) ir patvirtinančioji (CFA) faktorinė analizė, neparametrinis (PLS-SEM) ir parametrinis (CB-SEM) stuktūrinių lygčių modeliavimas, medijavimo, moderavimo, daugialygė regresinė analizė

Raktažodžiai: kiekybinė apklausų duomenų analizė, struktūrinių lygčių modeliavimas, faktorinė analizė

Aprašymas:

Naudojant į žmogų orientuotą požiūrį (angl.human centered approach) siūlyti galimas strategijas, kurios prisidėtų prie visuomenės įtraukimo į viešosios politikos sprendimus

Raktažodžiai: Į žmogų orientuotas požiūris, visuomenės įtraukimas

Aprašymas:

Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimai bei vartotojų pasitenkinimo paslaugomis didinimo sprendiniai, pvz. Kano modelio, Persona, vertės pasiūlymo drobės, vartotojų kelionės metodo taikymas, vartotojų skundų vadyba ir t.t. 

Raktažodžiai: Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimaspaslaugomis, Varotojo kelionės metodas, Vartotojų skundų vadyba

Aprašymas:

Pradinių klasių mokinių diagnostiniai matematikos pažangos vertinimo testai, po kiekvieno matavimo pateikiami vizualūs rezultatai ir apibendrinančios išvados apie kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimus.  

Raktažodžiai: Pažangos vertinimo testai, matematinis raštingumas, edukacinė aplinka

Aprašymas:

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo technologijos ir jų poveikis sveikatos būklei ir motoriniam vystymuisi.

Raktažodžiai: Sveikatos kompetencijos, ugdymo technologijos, ikimokyklinio amžiaus vaikai

Aprašymas:

Siekiant kuo geriausio koncertų įrašo skambesio, reikalingos moksliškai pagrįstos įrašo redagavimo metodikos

Raktažodžiai: Koncertų įrašai, redagavimas