SHMMF

Paslaugų rezultatai (29)

Aprašymas:

Socialinių įmonių tyrimų atlikimas, socialinės ir kultūrinės antreprenerystės tyrimai ir politikos rekomendacijų rengimas. 

Raktažodžiai: socialinės inovacijos

Aprašymas: Tradicinės bei virtualios komunikacinės terpės panaudojimas užsienio kalbų mokymui/mokymuisi tiek tradiciniais, tiek inovatyviais aspektais. Tyrimuose analizuoti kalbos technologijų taikymo lietuvių kaip svetimai kalbai mokyti ypatumai, užsienio kalbų mokymo technologiniame universitete klausimai, žaidimais grįsto kalbų mokymosi klausimai, testavimo ypatumai mokantis užsienio kalbos, vaizdo medžiagos naudojimas anglų kalbos paskaitose.

Raktažodžiai: šiuolaikinė anglų kalba; mokymo/-si metodai

Aprašymas:

Mokymosi strategijos ir jų įvairovė, mokymas taikyti mokymosi strategijas, mokymosi strategijų poveikis mokymosi pasiekimams

Raktažodžiai: Mokymosi strategijos

Aprašymas:

Lyderystės skirtinguose lygmenyse nustatymo tyrimai bei jų pagrindu sudaromos individualios lyderystės vystymo  gairės

Raktažodžiai: Lyderystės tipai organizacijoje, lyderystės vystymas

Aprašymas:

Viešųjų paslaugos vadybos metodų ir instrumentų (pvz. Misijos modelio drobė (Mission model canvas), Suinteresuotųjų žemėlapis (Stakeholder map), Proceso srauto diagrama (Process flow diagram), Paslaugos planas (Service blueprint) ir kt.) pritaikymas viešųjų paslaugų teikimo procesams skaitmenizuoti, optimizuoti, jų efektyvumui ir veiksmingumui padidinti.

Raktažodžiai: Viešosios paslaugos teikimo procesas, viešosios paslaugos teikimo modelis, viešosios paslaugos teikimo skaitmenizavimas, viešosios paslaugos teikimo optimizavimas

Aprašymas:

Tarpkryptiniai kalbos ir (ar) kalbos technologijų tyrimai per technologines perspektyvas. Lingvistiniai duomenys ir jų ištekliai atlieka svarbų vaidmenį šiuolaikiniame technologijų pasaulyje, kur kalbos technologijos, viena iš svarbiausių DI plėtros sričių, naudojamos nuo išmaniųjų prietaisų iki mokymosi įrankių ar neįgaliesiems skirtos įrangos. Technologijų ir programinės įrangos, susijusios su sakytine ir rašytine kalba, testavimai ir poveikio visuomenei tyrimai.

Raktažodžiai: Mašininis vertimas, kompiuterizuoto vertimo sistemos, šnekos atpažinimas, kalbos duomenų rinkimas, transkribavimas, anotavimas, kalbos duomenų analitika, eksperimentiniai tyrimų metodai

Aprašymas:

Atliekami gretinamieji šiuolaikinių anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, lietuvių ir kitų Europos kalbų tyrimai. Taikomas gretinamosios analizės metodas, gilinamasi į gramatikos, semantikos, leksikologijos, stilistikos ypatumus tradiciniuose ir skaitmeniniuose (naujųjų medijų) tekstuose ir kontekstuose.

Raktažodžiai: gramatinės kategorijos, sintaksė ir morfosintaksinės konstrukcijos, leksinė semantika, sakytinė ir rašytinė kalba, funkcinis stilius, žanras

Aprašymas:

Siekiant kuo geriausio koncertų įrašo skambesio, reikalingos moksliškai pagrįstos įrašo redagavimo metodikos

Raktažodžiai: Koncertų įrašai, redagavimas

Aprašymas:

Verstinio ir postredaguoto turinio analizė ir kokybės vertinimas remiantis nustatytomis metodologijomis. Rekomendacijų, susijusių su verstinio ir postredaguoto turinio kokybės gerinimu, teikimas.  Vertėjų, postredaktorių kompetencijų testavimas. Specializuotas surtitrų parengimas ir vertinimas spektakliams.  Vertimo projektų valdymo aplinkų vertinimas. 

Raktažodžiai: Vertimas, verstinis turinys, postredagavimas, subtitrai, kokybės vertinimas, surtitrai, vertimo projektų valdymas

Aprašymas:

Programinės įrangos, vaizdo žaidimų, interneto svetainių pritaikymo ir lietuvinimo strategijos, atsižvelgiant į kalbos ir tikros kultūros ar įmonės reikalavimus, lokalizavimo sprendimai kalbiniu ir kultūriniu aspektu siekiant padidinti informacijos prieinamumą ar sužaidybinimo elementą.

Raktažodžiai: Programinė įranga, vaizdo žaidimai, kalba, kultūra, vertyklių taikymas

Aprašymas:

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo technologijos ir jų poveikis sveikatos būklei ir motoriniam vystymuisi.

Raktažodžiai: Sveikatos kompetencijos, ugdymo technologijos, ikimokyklinio amžiaus vaikai

Aprašymas:

Dizainu grindžiamo mąstymo kaip mokymosi metodas, įrankis ir mąstymo būdas bei sprendimai komandiniam darbui ugdyti, iššūkiams spręsti ir produktui  ar paslaugai sukurti

Raktažodžiai: DT, inovacijos, procesas, iššūkiai, sprendimas

Aprašymas:

Medijų prieinamumo tyrimų tikslas - vadovaujantis ES direktyvomis siekti didinti ir užtikrinti medijų prieinamumą visiems piliečiams, plėtoti su tuo susijusias tematikas, siekiant atliepti Europos teisės aktų vykdymui. Tyrimai svarbūs siekiant užtikrinti medijų ir skaitmeninės erdvės prieinamumą ir gal būti teikiami vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, įskaitant žiniasklaidą, medijų platformas, neįgaliųjų asociacijas, švietimo, kultūros organizacijas, bibliotekas, IT produktų kūrėjams ir kt.

Raktažodžiai: Medijos, prieinamumas, ES teisės aktai

Aprašymas:

Vertimo tyrimai – plati vertimo tematikos kryptis, apimanti kiekybiškai ir kokybiškai pasikeitusios šiuolaikinės vertimo praktinės ir teorinės paradigmos tyrimus. Vertimas traktuojamas kaip tarpkultūrinis ideologijos, mąstysenos, pasaulėžiūros perteikimas, priklausantis nuo daugelio veiksnių: šalies istorijos, visuomenės vystymosi ir kitimų, lyties stereotipų formavimosi, socialinės ir ekonominės sistemos ir kita. Kalba lemia žmogaus mąstymą, pažinimo procesą, kultūriškai formuoja ir keičia elgseną ir net gyvenimo būdą. Analizuojamos lietuvių kultūrinių realijų, frazeologizmų, intertekstinių vienetų, sociokultūrinę reikšmę turinčių deminutyvų vertimo strategijos,nagrinėjami lietuvių kalbos frazeologizmų vertimo į rusų kalbą klausimai, animacinių filmų ir programinės įrangos lokalizacijos, medijų kalbos tekstų vertimo ypatumai, pastoviųjų žodžių junginių ir terminų vertimo problemos, intersemiotinio vertimo ypatumai.

Raktažodžiai: Vertimas, vertimo problemos, vertimo analizė, vertimo tyrimai

Aprašymas:

Bendruomenių veiklos analizė; Nevyriausybinių organizacijų veiklos tyrimai; bendrakūros ir piliečių įtraukties į mokslo, viešojo valdymo, privataus sektoriaus organizacijose vykstančius procesus galimybių analizė/metodika

 

Raktažodžiai: NVO, bendruomenių tyrimai, piliečių mokslas

Aprašymas:

Pradinių klasių mokinių diagnostiniai matematikos pažangos vertinimo testai, po kiekvieno matavimo pateikiami vizualūs rezultatai ir apibendrinančios išvados apie kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimus.  

Raktažodžiai: Pažangos vertinimo testai, matematinis raštingumas, edukacinė aplinka

Aprašymas:

Politinės darbotvarkės tyrimai, demokratijos ir populizmo tyrimai, e-valdžios sprendimų rengimas, politikos rekomendacijos

Raktažodžiai: e.valdžia, e.demokratija

Aprašymas:

Socialinių tyrimų metodologijos paruošimas ir pritaikymas organizacijos specifikai: apklausos, fokusuotos grupinės diskusijos, interviu, žiniasklaidos turinio analizė

Raktažodžiai: Tyrimų metodologija, apklausos, fokusuotos grupinės diskusjos

Aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė statistinių duomenų, apklausų duomenų, žiniasklaidos diskurso analizė ir vizualizavimas, lyginamoji makro socialinių reiškinių analizė

Raktažodžiai: socialiniai procesai, socialinių reiškinių analizė

Aprašymas:

Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimai, taikant Kano paslaugų kokybės modelį, Persona metodą, vertės pasiūlymo drobę, vartotojo kelionės metodą, kt. Tyrimų rezultatų pagrindu siūlome vartotojų pasitenkinimo paslaugomis didinimo sprendinius, vartotojų skundų vadybos tobulinimo priemones.

Raktažodžiai: Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimas paslaugomis, Vartotojo kelionės metodas, Vartotojų skundų vadyba

Aprašymas:

Organizacijų socialinės atsakomybės (OSA) vadybos institucijoje vertinimas, modeliavimas, tobulinimas. Atliekama socialinės atsakomybės vidinėms ir išorinėms suinteresuotosioms šalims, vertybių vadybos procesų, komunikacijos turinio analizė (taikant dokumentų analizės, stebėjimo, interviu ir apklausų metodus), modeliuojama OSA vadyba, pritaikant socialinės ir aplinkosauginės veiklos rodiklius konkrečiai organizacijai. 

Raktažodžiai: Organizacijų socialinė atsakomybė, vertybių vadyba

Aprašymas:

Įrašo medijoms bei standartams labai greitai kintant, yra kuriamos metodologijos garso įrašams iš senųjų medijų atkurti ir skleisti naujosiose medijose.  

Raktažodžiai: Garso įrašai, restauravimas, redagavimas

Aprašymas:

Skaitmenizacija iš esmės pakeitė muzikinių natų leidybą Lietuvoje, todėl svarbu susiorientuoti naujuose muzikinės informacijos sklaidos būduose.

Raktažodžiai: Elektroninė leidyba, natos

Aprašymas:

Darbuotojų mokymosi poreikių tyrimai, įgalinantys  kompetencijų vystymą ir darbuotojų karjeros plėtotę, kompetencijos vystymo rezultato įvertinimas.

Raktažodžiai: Mokymosi poreikiai, kompetencijos vystymas; karjeros vystymas

Aprašymas:

Užsakovo pateiktų kiekybinių duomenų pagrindu atliekama vienmatė, dvimatė ir daugiamatė duomenų analizė. Taikomi daugiamatės analizės metodai: tiriamoji (EFA) ir patvirtinančioji (CFA) faktorinė analizė, neparametrinis (PLS-SEM) ir parametrinis (CB-SEM) stuktūrinių lygčių modeliavimas, medijavimo, moderavimo, daugialygė regresinė analizė. 

Raktažodžiai: Kiekybinė apklausų duomenų analizė, struktūrinių lygčių modeliavimas, faktorinė analizė

Aprašymas:

Teikiama mokymų paslauga valstybės tarnautojams ir valstybinių įstaigų vadovams, politikams apie ES teisinę sistemą, vidaus rinkos funkcionavimo principus

Raktažodžiai: ES teisinė sistema, ES vidaus rinkos funkcionavimas, ES ekonomika

Aprašymas:

Visuomenės įtraukimo į viešosios politikos (savivaldos ir valstybės lygmuo) sprendimus tyrimai, pasitelkiant dizainu grindžiamo mąstymo (DGM) metodologiją. Šioje metodologijoje svarbų vaidmenį atlieka  bendradarbiavimas tarp suinteresuotųjų šalių (savivaldos ar valstybės ir piliečių) ir eksperimentavimas. Ji įgalina kurti empatiškus procesus bei  piliečių poreikius atliepiančias paslaugas. Tokios savivaldos ir/ar valstybės lygmeniu modeliuojamos strategijos skatina visuomenės įsitraukimą priimant viešosios politikos sprendimus, didina visuomenės pasitikėjimą valdžios institucijomis ir stiprina pagarbą įstatymui.  

Raktažodžiai: Dizainu grindžiamas mąstymas, visuomenės įtraukimas į sprendimus, pasitikėjimo valdžia didinimas, viešosios politikos sprendimai