MGMF

Gedimų, klaidų ar ilgaamžiškumo duomenų analizė

Aprašymas:
Įvairios įrangos ir sistemų gedimų, žmogaus (operatorių) klaidų ar ilgaamžiškumo duomenų analizė yra siejama su bendru patikimumo teorijos taikymu. Šiuo atveju gali būti atsižvelgiama į įrangos ir žmogaus senėjimo procesus, įvairius aplinkos faktorius bei vykdoma tikimybinė tiek ilgaamžiškumo, tiek išgyvenamumo analizė.

Modeliavimo rezultatų neapibrėžtumo ir jautrumo analizė

Aprašymas:
Įvairių modelių rezultatų neapibrėžtumo analizė yra siejama ne tik su imitacinių modelių tikslumo įvertinimu, bet ir įvairių objektų ir sistemų rizikos analize. Šiuo atveju gali būti atsižvelgiama ne tik į duomenų ir modelio parametrų neapibrėžtumą, bet ir atliekama rezultatų jautrumo analizė bei identifikuojamos neapibrėžtumo kontrolės priemonės.

Finansų rinkų matematinis modeliavimas

Aprašymas:
Pastaruoju metu finansų rinkos tapo globalios, t.y. galima investuoti į vertybinius popierius praktiškai bet kuriuo paros metu kurioje nors pasaulio vertybinių popierių biržoje. Finansų rinkos yra labai svarbios ekonomikos raidai. Įvairių rinkos procesų ir finansinių instrumentų tyrimas atliekamas matematinių modelių pagalba, naudojant realius duomenis. Matematinių modelių pagalba galima sudaryti optimalius vertybinių popierių portfelius, kurti apdraudžiamąsias nuo rizikos investavimo strategijas, įkainoti vertybinius popierius ir pan.

Stochastinių sistemų modeliavimas Markovo procesais

Aprašymas:
Markovo procesai yra plačiai naudojami kuriant realių sistemų, kaip antai, ekonominių, finansinių, aptarnavimo, informacinių ir daugelio kitų matematinius modelius. Markovo grandinėmis galima aprašyti sistemų funkcionavimą, apskaičiuoti įvairias jos tikimybines funkcionavimo charakteristikas ir gautus rezultatus panaudoti realių sistemų valdymui, optimizavimui ar prognozei. Ne Markovo tipo stochastines sistemas galima aprašyti Markovo grandinėmis panaudojant fazinio tipo skirstinius, t.y. eksponentinių skirstinių sąsukas ir mišinius.

Kriptografinių sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas:
Siūlome atlikti esamų kriptografinių sistemų saugumo analizę. Galime įvertinti el. parašo, šifravimo, informacijos autentifikacjos ir asmens identifikacijos sistemų saugumą. Išaiškiname saugumo spragas. Teikiame konsultacijas kaip šalinti nustatytas saugumo spragas ir kaip kurti naujas informacijos kriptografinės saugos sistemas.

Pensijų fondų veiklos analizė

Aprašymas:
Teikiamos asmeninės konsultacijos dėl pensijų fondų pasirinkimo ir tikėtinų išmokų išėjus į pensiją. Taip pat rekomendacijos kaip aktyviai keisti investavimo strategiją ilgalaikio kaupimo ir priartėjus išėjimo į pensiją momentui.

Rizikos ir neapibrėžtumo analizė

Aprašymas:
Rizikos ir neapibrėžtumo analizė apima įvairių objektų ir sistemų tikimybinį saugos vertinimą, kuomet gali būti atsižvelgiama į duomenų neapibrėžtumą ar atskirai tiriamas įvairių modelių rezultatų neapibrėžtumas ir jautrumas pradinių parametrų kaitai. Šios analizės taikymai gali būti siejami su rizikos monitoringu, kontrole, minimizavimu ar rizikos vertinimu pagrįstų sprendimų priėmimu.

Holografiniai optiniai matavimai

Aprašymas:

Holografiniai optiniai matavimai; koherentiniai matavimai.

Fenomenologinio modelio, aprašančio reaktyviojo joninio ėsdinimo metu paviršiuje vykstančius procesus, plonų dangų susidarymą, katalizės reakcijas ir kt., kūrimas

Aprašymas:

Fenomenologinio modelio, aprašančio reaktyviojo joninio ėsdinimo metu paviršiuje vykstančius procesus, plonų dangų susidarymą, katalizės reakcijas ir kt., kūrimas.

Matematinis technologinių (fizikinių-cheminių) procesų modeliavimas

Aprašymas:

Matematinis technologinių (fizikinių-cheminių) procesų modeliavimas.

Duomenų gavybos (tyrybos) metodų taikymai įvairiose srityse

Aprašymas:

Kai duomenų kiekis yra didelis, statistikos metodų nepakanka. Siekiant gauti daugiau žinių iš analizuojamų duomenų, yra taikomi duomenų tyrybos metodai: klasifikavimo, klasterizavimo, susietumų (asociacijų) tyrimo, laiko sekų nuoseklumų paieška ir kiti. Klasifikavimo uždavinių tikslas – turint aibę duomenų, kurių klasės įprastai yra žinomos, sukurti taisykles, pagal kurias duomenys, kurie nebuvo naudojami kuriant tas taisykles, automatiškai bus priskirti vienai ar kitai žinomai klasei. Klasterizavimas – tai analizuojamų objektų suskirstymas į skirtingas grupes (klasterius) taip, kad grupės viduje esantys objektai būtų panašūs tarpusavyje , o objektai iš skirtingų grupių būtų nepanašūs. Susietumų (asociacijų) tyrimuose nustatomi ryšiai tarp duomenų. Siūlomos paslaugos: problemos identifikavimas, duomenų tyrybos modelio parinkimas ir realizavimas, gautų rezultatų interpretavimas.

Mėginių tyrimai taikant paviršiumi stimuliuotą Ramano spektroskopiją (tirpale ir sausam mėginiui)

Aprašymas:

Cheminis medžiagų charakterizavimas, molekulinių pėdsakų identifikavimas, medžiagų tarpusavio sąveikos mechanizmų tyrimas taikant Ramano ir paviršiumi stimuliuoto Ramano (SERS) spektroskopiją. Tyrimai atliekami skystyje arba sausomis sąlygomis. Yra galimybė dirbti su skaidriais ir neskaidriais mėginiais, atlikti cheminį vaizdinimą (angl. mapping).

Vandenilio energetikoje taikomų, pageidaujamų fizikinių savybių mežiagų gavimas sintezuojant medžiagų dangas

Aprašymas:

Vandenilio energetikoje taikomų, pageidaujamų fizikinių savybių mežiagų gavimas sintezuojant medžiagų dangas.

Pacientų apšvitos mažinimo skaitmeninėje rentgeno diagnostikoje metodikos rengimas

Aprašymas:

Skaitmeninė rentgeno diagnostika; Pacientų apšvitos mažinimo skaitmeninėje rentgeno diagnostikoje metodikos rengimas.

Plazmocheminių technologijų taikymai: amorfinės anglies ir deimanto tipo anglies dangų, nanodarinių ir paslėptųjų sluoksnių formavimas bei tyrimas

Aprašymas:

Plazmocheminių  technologijų taikymai: amorfinės anglies ir deimanto tipo anglies dangų, nanodarinių ir paslėptųjų sluoksnių formavimas bei tyrimas

Nanokompozicinių sluoksnių sudarymas ir savybių tyrimas, skaidrių ir elektriškai laidžių plonųjų sluoksnių sudarymas, plonų sluoksnių sudarymo technologijos ir savybių tyrimas (apsauginės – kietos dangos, skaidrūs elektrodai, joninio laidumo sluoksniai, feromagnetinės dangos, sluoksnių nusodinimas garinimu vakuume, magnetroninis nusodinimas, elektrolankinis nusodinimas, garinimas elektroniniu spinduliu, reaktyvinis nusodinimas), plonų sluoksnių savybių modifikavimas lazerinės apšvitos ir terminio kaitinimo metodais

Aprašymas:

Nanokompozicinių sluoksnių sudarymas ir savybių tyrimas, skaidrių ir elektriškai laidžių plonųjų sluoksnių sudarymas, plonų sluoksnių sudarymo technologijos ir savybių tyrimas (apsauginės – kietos dangos, skaidrūs elektrodai, joninio laidumo sluoksniai, feromagnetinės dangos, sluoksnių nusodinimas garinimu vakuume, magnetroninis nusodinimas, elektrolankinis nusodinimas, garinimas elektroniniu spinduliu, reaktyvinis nusodinimas), plonų sluoksnių savybių modifikavimas lazerinės apšvitos ir terminio kaitinimo metodais.

Informacijos integravimo išmaniųjų priemonių plėtojimas

Aprašymas:
Informacijos integravimo išmaniųjų priemonių plėtojimas apima įvairių metodų ir programinių priemonių plėtojimą bei taikymą siekiant atlikti turimos informacijos sintezę. Tai taip pat galimai siejama su ekspertinės informacijos agregavimu bei jos apjungimu su objektyvias duomenimis. Be to, atskirai gali būti vykdomas automatizuotas įvairių informacijos šaltinių ir informacijos vartojimo modeliavimas.

Statistinės duomenų analizės modelių kūrimas ir taikymas

Aprašymas:

Kuriami statistinės analizės modeliai, kurie leidžia gauti naudingą informaciją apie procesus, įvykius ir reiškinius, prognozuoti jų efektyvumo bei kitus rodiklius. Parenkami tinkami statistikos metodai, sudaromi statistinės analizės modeliai ir realizuojami programiškai, atliekami skaičiavimai, interpretuojami skaičiavimų rezultatai, vertinamas jų tikslumas bei patikimumas, rengiamos duomenų statistinės analizės ataiskaitos. Kuriami duomenų statistinės analizės realiame laike modeliai ir programos. Teikiamos konsultacijos.

Patikimumo teorijos taikymai

Aprašymas:
Patikimumo teorijos taikymai apima įvairių objektų bei sistemų patikimumo vertinimą, analizę ir kontrolę. Tai taip pat siejama su gedimo intensyvumo bei kitų gedimo charakteristikų įvertinimu ir prognozavimu. Be to, atskirai gali būti vykdomas tiek technologijų gedimo, tiek žmogaus (operatorių) klaidos tikimybės vertinimas.

Ekstremalių reiškinių ir įvykių modeliavimas

Aprašymas:
Ekstremalių reiškinių ir įvykių modeliavimas apima meteorologinių ekstremumų ir klimato kaitos tyrimus bei įvairių retų ir neįprastų įvykių (incidentų, avarijų) tikimybinį vertinimą. Ekstremalių įvykių dažnio ir pasikartojimo periodo nustatymui taikoma statistinė duomenų analizė, įvairūs tikimybiniai modeliai, ekstremalių reikšmių tikimybiniai skirstiniai bei įvairią informaciją integruoti įgalinantys metodai.

Medžiagų optinių savybių nustatymas

Aprašymas:

 • Medžiagų atspindžio, skaidrumo bei optinio tankio matavimas ultravioletinės ir matomosios šviesos spektroskopu.
 • Nanodalelių, pasižyminčiu lokaliuoju paviršiniu rezonansu, indentifikavimas ultravioletinės ir matomosios šviesos spektroskopu.

Paviršiaus morfologijos tyrimas (tirpale ir sausam mėginiui)

Aprašymas:

Morfologijos tyrimai atliekami skystyje ir sausomis sąlygomis. Didžiausias skenuojamas bandinio plotas 120 x 120 mikronų. Yra galimybė vertinti bandinio paviršiaus šiurkštumą, elektrines bandinio savybes.

Reakcijos eigos stebėjimas realiame laike taikant UV-Vis spektroskopijos metodą

Aprašymas:

Taikant turimą UV-Vis spektrometrą yra galimybė stebėti chemines reakcijas tirpale ir registruoti spektrinius pokyčius laike.

Mėginio optinių savybių nustatymas UV-Vis spektrometru tirpale ir ant skaidraus/neskaidraus substrato

Aprašymas:

Yra galimybė registruoti spektrą tirpale, nuo skaidrių ir neskaidrių mėginių.

Medžiagų, medžiagų darinių, komponentų mechaninių, struktūrinių ir kitų savybių tyrimai

Aprašymas:

Medžiagų, medžiagų darinių, komponentų mechaninių, struktūrinių ir kitų savybių tyrimai.

Paviršiaus šiurkštumo nustatymas

Aprašymas:

Bandinio paviršiaus šiurkštumo vertinimas atliekamas naudojant atominės jėgos mikroskopą. Gauti rezultatai apdorojami naudojant kelis skirtingus programinės įrangos paketus. Metodas taikytinas ir biologinių objektų tyrimams (pvz. ląstelėms)

Jutiklių bei šviesolaidžių panaudojimas technikoje, jų techninių charakteristikų nustatymas; jutiklių, šviesolaidžių, interferometrų taikymas matavimo technikoje ir kt.

Aprašymas:

Jutiklių bei šviesolaidžių panaudojimas technikoje, jų techninių charakteristikų nustatymas; jutiklių, šviesolaidžių, interferometrų taikymas matavimo technikoje ir kt.

Rentgeno diagnostinių spinduliuotės parametrų optimizavimas, mažinant pacientų apšvitą

Aprašymas:

Rentgeno diagnostinių parametrų matavimas specializuota įranga; pacientų dozių registravimas įvairiais dozimetrais, parametrų optimizavimas, metodikų rengimas

Daugiamačių statistinių duomenų vizualizavimo modelių kūrimas

Aprašymas:

Didelio matmenų skaičiaus duomenų vizualizavimas suteikia galimybę stebėti duomenų grupavimosi tendencijas, įvertinti atskirų daugiamačių taškų tarpusavio artimumą, efektyviau atskleisti informaciją slypinčią duomenyse, priimti racionalius sprendimus. Panaudojus įvairius duomenų vizualizavimo metodus ir programinės priemonės vizualizuojami duomenys. Siekiant gauti kuo daugiau naujų žinių apie analizuojamus duomenis, jungiami keli skirtingais principais grindžiami vizualizavimo metodai.

Plazmocheminių technologijų taikymai

Aprašymas:

 • Atrankusis ėsdinimas,
 • ėsdinimo anizotropiškumas,
 • paviršinio sluoksnio elementinės sudėties kitimas,
 • inhibitorių susidarymas ir naudojimas,
 • paslėptųjų sluoksnių sudarymas.

Techninių, informacinių ir medicininių sistemų matematinis modeliavimas

Aprašymas:

Netiesinių dinaminių sistemų taikomieji tyrimai:

 • laiko eilutės,
 • atraktoriai,
 • chaosas,
 • prognozavimas.

Inovatyvių metodų kūrimas netiesinių dinaminių sistemų tyrimui:

 • vizualinė kriptografija,
 • informacijos slėpimas ir perdavimas.

Vizualinės kriptografijos algoritmų kūrimas panaudojant fraktalines muaro gardeles bei chaotinius svyravimus:

 • kelių juostų ženklinimas,
 • fraktalai,
 • sauga.

Magnetinio lauko įtakos žmonių ir gyvūnų sveikatai bei savijautai tyrimas:

 • magnetinis laukas,
 • svyravimai,
 • širdies kraujagyslių sistema.