MAI

Riebalų rūgščių trans izomerų susidarymo išaiškinimas

Aprašymas:
Įvertinamas transizomerų kiekis produkte

Žaliavų ir produktų maistinės ir energinės vertės nustatymas eksperimentiniu būdu.

Aprašymas:
Kadangi dėl žaliavos ir technologijos ypatumų ne visų maisto gaminių apsakaičiuoti maistinę ie energinę vertės galima pagal žaliavą, atliekami reglamento (ES) 1169/2011 reikalavimų įvykdymui reikalingi tyrimai

Maisto gaminių saugaus vartojimo terminų nustatymas.

Aprašymas:
Atliekami aktualūs vartotojams ir gamintojui tyrimai, pagindžiantys deklaruojamą etiketeje realizavimo teminą.

Vietinės gamybos ir importuojamų mėsos gaminių palyginamosios studijos.

Aprašymas:
Šviežumo ir maisto priedų įvertinimas (Fosfatų, citratų, laktatų)

Žaliavų ir maisto produktų kokybės rodiklių identifikavimas, veiksnių, turinčių įtakos kokybės rodikliams nustatymas.

Aprašymas:
taikant atrinktą ir apmokytą vertintojų grupę bei laboratorijoje turimą įrangą, mustatoma žaliavos, biologiškai veiklių komponentų pagrindiniai kokybės parametrai, identifikuojami veiksniai, galintys turėti įtakos šiems parametrams

Žaliavos, technologinių procesų, pakuotės, laikymo sąlygų ir kitų veiksnių įtakos maisto produktų kokybei tyrimai, juslinių, spalvos ir tekstūros profilių sudarymas

Aprašymas:
taikant atrinktą ir apmokytą vertintojų grupę bei laboratorijoje turimą įrangą, nustatoma technologinių veiksnių (žaliavos, technologinių režimų, pakuotės ypatumų, laikymo sąlygų ir kt.) kompleksinis poveikis modelinių maisto sistemų bei produktų kokybei, sudaromi jų kokybės (juslinių savybių, spalvos ir tekstūros) profiliai

Kompleksinių kokybės profilių panaudojimo produktų kūrimui ir optimizavimui galimybių tyrimai

Aprašymas:
taikant skirtingus juslinės analizės bei vartotojų nuomonės tyrimo metodus, sudaromi modelinių sistemų ir produktų kokybės ir priimtinumo profiliai, nustatomi priežastiniai ryšiai tarp atskirų modelinių sistemų bei produktų kokybės parametrų ir jų priimtinumo. Tai leidžia optimizuoti jau gaminamus produktus ir/ar panaudoti gautus rezultatus naujų produktų kūrimui ir jų įvedimui į rinką.

Įvairių veiksnių įtakos mikroorganizmų augimui maisto matricoje nustatymas.

Aprašymas:

Mikroorganizmų (bakterijų, mielių, mikroskopinių grybų) augimas maisto produktuose priklauso nuo daugelio veiksnių, modeliuojant jų įtaką galima parinkti sąlygas, užtikrinančias naudingų mikroorganizmų augimą ir nepageidaujamų ar patogeninių mikroorganizmų slopinimą

Mikrobiologinės kilmės ydų maisto produktuose priežasčių nustatymas (vienas tyrimas)

Aprašymas:
Mikroorganizmai gali tapti įvairių maisto produktų ydų priežąstimi, mikrobiologijos laboratorijoje kvalifikuoti specialistai, atlikę gautų duomenų analizę, pateikia pagristas išvadas

Mikrobiologinių procesų tyrimai maisto produktų gamybos metu (vienas tyrimas)

Aprašymas:
Mikroorganizmai (bakterijos, mielės, mikroskopiniai grybai) lydi įvairių produktų gamybą, atliekami jų skaičiaus ir rūšinės sudėties tyrimai padeda prognozuoti produkto kokybę, saugą, realizavimo trukmę.

Mikrobiologinių procesų maisto gamyboje metu analizė ir vertinimas, medžiagų, taip pat ir natūralių, antimikrobinių savybių tyrimai (vienas tyrimas)

Aprašymas:
Mikroorganizmai (bakterijos, mielės, mikroskopiniai grybai) lydi įvairių produktų gamybą, atliekami jų skaičiaus ir rūšinės sudėties tyrimai, vertinamas antimikrobinių medžiagų, tarp jų ir natūralių, efektyvumas ir poveikis.

Juslinių savybių skirtumo testas

Aprašymas:
taikant atrinktų ir apmokytų vertintojų grupę nustatoma ar tarp tiriamų produktų juslinių savybių galima pajausti skirtumą. Patariama taikyti kai keičiama produkto receptūra ir siekiama įsitikinti ar išleisto į rinką produkto skirsis nuo anksčiau gaminto. Tinka, kai nustatoma produkto galiojimo trukmė, norima palyginti su konkurentų analogiškais produktais. Tinka maisto produktams, kosmetikai, pakuotei, tekstilei ar pan.

Spalvos charakteristikų instrumentinis tyrimas

Aprašymas:
Spalvos charakteristikų nustatymas siekiant kontroliuoti produkto spalvą laike, kuriant naujus produktus. Gali būti taikomas norint parinkti tinkamiausią spalvą vartotojų nuomone.

Mikrobiologinių rodiklių nustatymas

Aprašymas:
Atliekami įvairių maisto produktų ir pašarų bei žaliavų tyrimai nustatant būdingus mikroorganizmus bei įvertinama sauga, nustatant pašalinius ar nepageidaujamus mikroorganizmus

Antimikrobinių medžiagų likučių piene nustatymo metodų tobulinimas bei naujų testų palyginimas su analogais

Aprašymas:
Augant reikalavimams pieno kokybei, vis griežtėja reikalavimai antimikrobinių medžiagų likučiams piene, reikalingi jautresni metodai ir jų įteisinimas bei aprobacija, laboratorija turi didelę patirtį kuriant, tobulinant ir įteisinant antimikrobinių medžiagų likučių piene nustatymo metodus.

Žaliavos ir maisto gaminių ydų (defektų) dėl cheminių veiksnių įvertinimas bei kokybės prognozavimas pagal vandens aktyvumą.

Aprašymas:
Atliekami aktualūs konservams ir konditerijos gaminiams, kurių vandens aktyvumas viršija 0,65, tyrimai, pagal šį rodiklį prognozuojnt gaminio saugos užtikrinimo priemones

Naujų tyrimo metodų ir jų taikymo procedūrų žaliavų ir maisto produktų kokybės rodiklių vertinimui kūrimas. Žaliavos ir maisto produktų ydų (defektų) įvertinimas.

Aprašymas:
įvertinant įmonės darbo specifiką ir gaminamų produktų įvairovę, parengiami metodai ir jų taikymo procedūros bei tyrimo instrumentas produktų kokybės rodiklių nustatymui. Šie dokumentai ir rezultatai naudojami, vertinant žaliavos, atskirų komponentų ir skirtingų kokybės lygių produktų rodiklių nustatymui, pasireiškiančių ydų (defektų) ir jų intensyvumų vertinimui.

Biologiškai vertingų maisto žaliavų, medžiagų, technologinių procesų, laikymo sąlygų įtakos produktų kokybei, tyrimai, funkcionaliojo, ekologiško, išskirtinės kokybės maisto tyrimai, naujų produktų kūrimas.

Aprašymas:
"įvertinant įmonės darbo specifiką ir gaminamų produktų įvairovę atliekami biologiškai vertingų maisto žaliavų, medžiagų, technologinių procesų, laikymo sąlygų įtakos produktų kokybei tyrimai, parenkamos medžiagos, žaliavos bei rengiamos technologijos naujų įprastinių, funkcionaliųjų, ekologiškų bei išskirtinės kokybės produktų kokybės produktų gamybai. "

Juslinių profilių sudarymas

Aprašymas:
Taikant atrinktų ir apmokytų vertintojų grupę identifikuojamos pagrindinės objektyviosios juslinės savybės apibūdinančios produktą , gali būti įvertintas jų intensyvumas lyginant su kitų produktų savybėmis.

Biologiškai veiklių komponentų panaudojimo žemės ūkyje ir maisto pramonėje galimybių tyrimai

Aprašymas:
parenkant optimalius tyrimo metodus, nustatoma biologiškai veiklių komponentų panaudojimo tikslingumas pašarų, naudojamų naminių gyvulių ir paukščių šėrimui, įvertinama galima tų komponentų įtaka gyvūninės kilmės maisto produktų kokybės profiliams. taikant analogiškus arba naujai parinktus tyrimo metodus, nustatoma biologiškai veiklių komponentų, naudojamų maisto produktų gamyboje, įtaka modelinių maisto sistemų ir produktų gamybos technologiniam procesui, laikymo režimams, kokybės ir priimtinumo rodikliams.

Gyvūninės ir augalinės kilmės žaliavų ir maisto produktų kokybės parametrų tyrimas jusliniais ir instrumentiniais metodais.

Aprašymas:

taikant juslinio vertinimo instrumentą - atrinktą ir apmokytą vertintojų grupę bei laboratorijoje turimą įrangą, tekstūros analizatorių ir spalvos matuoklį, nustatoma žaliavos, atskirų komponentų kokybės rodikliai ir jų panaudojimo galimybės maisto produktų gamyboje bei įtaka produktų kokybės rodikliams.

Juslinio vertinimo sistemos įmonėje parengimas, vertinimo instrumento formavimas ir profesionalumo palaikymas.

Aprašymas:

remiantis tarptautine patirtimi ir inovatyviais metodais, įmonėse parengiama tarptautinius reikalavimus atitinkanti juslinio vertinimo sistema, apimanti teorinės bazės (norminių dokumentų) bei vertinimo instrumento (kandidatų į vertintojus atranka, mokymas, profesionalumo palaikymas) parengimą. Parengimas priemonių planas vertinimo sistemos kokybiškam funkcionavimui užtikrinti, apimantis instrumento taikymo bei kal;ibravimo rekomendacijas.