CTF

Ekologiškai švarių odų išdirbimo technologijų kūrimas ir tobulinimas.

Aprašymas:
Vykdomas ekologiškai švarių odų išdirbimo technologijų kūrimas ir tobulinimas.

Naujų duonos ir konditerijos produktų technologijų kūrimas, bandomieji kepimai, rekomendacijų teikimas.

Aprašymas:
Augalinės kilmės vertingų komponentų paaudojimas maisto produktų maistingumo didinimui galimybių tyrimai

Aukštesnės vertės kepinių ir gėrimų (su padidintu skaidulinių medžiagų, oligosacharidų kiekiu) gamybos technologijų kūrimas.

Aprašymas:
Augalinės žaliavos sudėties komponentų, turinčių įtakos augalinių produktų, tokių kaip duona ir fermentuotų grūdų gėrimai, kokybei ir maistinei vertei, analizė. Skaidulinių medžiagų priedų ir kiekių, fermentų ir jų kompozicijų parinkimas bei pritaikymas šių produktų vertei padidinti. Technologinių operacijų ir parametrų parinkimas tokių aukštesnės vertės produktų gamybai ir kokybei užtikrinti.

Polimerinių kompozitų sudėties, armuojančių ir matricos medžiagų charakterizavimas ir jų technologinių savybių įvertinimas

Aprašymas:
Paslauga skirta tirti įvairių polimerinių kompozitų sudėtį, bei charakterizuoti armuojančias ir matricos medžiagas, bei įvertinti jų technologines savybes.

Nanomedžiagų iš biopolimerų panaudojimas pakuočių gamyboje

Aprašymas:
Paslauga skirta tirti įvairių biopolimerinių nanomedžiagų panaudojimo pakuočių gamyboje galimybes, bei kurti pakuotes su funkcinėmis nanomedžiagomis iš biopolimerų.

Nanopolisacharidai sveikam ir saugiam maistui ir jo  gamybos technologijų tobulinimas.

Aprašymas:
Paslauga skirta tobulinti sveiko ir saugaus maisto gamybos technologijas, bei tobulinti ar kurti naujus saugaus ir sveiko maisto produktus, panaudojant nanodydžio polisacharidus.

Sveiko ir saugaus maisto komponentų tyrimai ir gamybos technologijų tobulinimas.

Aprašymas:
Paslauga skirta tirti sveiko ir saugaus maisto komponentus, bei tobulinti maisto gamybos technologijas

Gamtinės bioaktyvios medžiagos maisto saugai.

Aprašymas:
Paslauga skirta tirti ir maisto pramonėje pritaikyti gamtines bioaktyvias medžiagas, padidinačias maisto saugą.

Sorbentų, skirtų baltymų chromatografijai, sintezė

Aprašymas:
Vykdoma sorbentų, skirtų baltymų chromatografijai, sintezė.

Polimerų molekulinių masių charakterizavimas

Aprašymas:
Vykdomas polimerų molekulinių masių charakterizavimas

Organinių puslaidininkių ir kitų elektroaktyvių medžiagų sintezė ir charakterizavimas

Aprašymas:
Vykdoma organinių puslaidininkių ir kitų elektroaktyvių medžiagų sintezė ir charakterizavimas

Savaiminės ir fotoinicijuotos polimerizacijos procesų tyrimai ir analizė

Aprašymas:
Vykdomi savaiminės ir fotoinicijuotos polimerizacijos procesų tyrimai ir analizė

Organinių šviesos diodų prototipų formavimas

Aprašymas:
Vykdomas organinių šviesos diodų prototipų formavimas

Atliekų susidarymo prognostinių modelių kūrimas.

Aprašymas:
Atliekų susidarymo prognostiniai modeliai yra reikalingi tam, kad būtų galima numatyti kiek ir kokių atliekų susidarys ateityje ir tuo pačiu planuoti atliekų tvarkymo įmonių veiklą, įskaitant jų pajamas bei poveikį aplinkai. Tokie modeliai, tiksliau prognozių metodikos, kuriamos išvedant atliekų kiekių matematines priklausomybes nuo regiono socialinių, ekonominių ir gamtinių rodiklių.

Atliekų tvarkymo scenarijų parengimas ir aplinkosauginis bei ekonominis vertinimas regionams ir valstybėms.

Aprašymas:
Surinkus informaciją apie susidarančių atliekų pobūdį ir kiekius konkrečiame regione, yra sudaromi keli alternatyvūs jų sutvarkymo įvairiais būdais (perdirbimo, deginimo, šalinimo sąvartyne) scenarijai, įvertinamas kiekvieno jų ekonomiškumas ir poveikis aplinkai ir rekomenduojamas pats geriausias atliekų tvarkymo variantas.

Buitinių bei specialiųjų nuotekų biologinio ir fizikinio-biologinio valymo technologijų tyrimai ir kūrimas.

Aprašymas:
Tyrimų metu nustatomi svarbiausi technologiniai parametrai įgalinantys suskaičiuoti ir suprojektuoti veikiančią nuotekų valymo įrangą. Biologinio nuotekų valymo metodams nustatomi dumblo sedimentaciniai parametrai, jų priklausomybė nuo apkrovos, teršalų skaidymo efektyvumas ir intensyvumas. Naudojant fizikocheminius metodus nustatomi šių metodų pagrindiniai technologiniai parametrai.

Specialiųjų vandens ir nuotekų tvarkymo technologijų diegimo pramonės procesuose galimybių studijos

Aprašymas:
Atliekamos studijos kurių metu analizuojami pramonės nuotekų specifiniai teršalai (tekstilės ir farmacijos pramonės, naftos pramonės ir kt.), šių teršalų optimaliausi nukenksminimo ir šalinimo metodai. Diegiant technologiją laikomasi darniosios plėtros principų ir strategijos.

Aplinkos ir patalpų oro užterštumo, pastatų mikroklimato tyrimai.

Aprašymas:
Patalpų oras gali būti užterštas įvairiais teršalais, priklausomai nuo patalpų naudojimo pobūdžio. Šie tešalai gali daryti neigiamą įtaką gyventojų ar darbuotojų sveikatai, technologiniam procesui. Atliekami įvairio paskirties patalpų (gyvenamųjų, visuomeninių, gamybinių) oro kokybės tyrimai pagal įvairius parametrus (CO2, CO, NO2, O3, Lakūs organiniai junginiai, kietosios (nano ir mikro) dalelės, biologinis užterštumas. Teikiamos rekomendacijos patalpų oro užterštumo mažinimui.

Filtrinių medžiagų oro filtravimui tyrimai

Aprašymas:
Atliekami įvairių oro filtrų filtrinių medžiagų tyrimai: filtravimo efektyvumas dalelių spektre nuo 10 nm iki 10 um, kokybės faktorius, filtrų bazinis svoris ir kt.

Patalpų oro gerinimo įrenginių kūrimas ir efektyvumo testavimas

Aprašymas:
Testuojami komerciniais patalpų oro gerinimo įrenginiai, paremti dalelių sulaikymu ir lakiųjų organinių junginių skaidymu.

NPK trąšų sudėties parinkimas, gavimas, kompleksiniai savybių tyrimai ir rekomendacijų pateikimas

Aprašymas:
Sudėtinių azoto fosforo kalio trašų gamybai tinkančių komponentų parinkimas ir jų suderinamumo įvertinimas. Atsižvelgiant į žaliavose esanačias maisto medžiagas trąšų balanso sudarymas ir trąšų bandomosios partijos pagaminimas laboratorinėmis sąlygomis bei tokio produkto savybių nustatymas. Įvertinant gautus rezultatus rekomendacijų sudėtinimės NPK trąšoms gaminti pateikimas.

Skystųjų (tirpalų ir suspensijų) trąšų sukūrimas ir analizė

Aprašymas:
Sudėtinių skystųjų trašų gamybai tinkančių komponentų parinkimas ir jų tirpumo įvertinimas. Atsižvelgiant į žaliavose esanačias maisto medžiagas trąšų balanso sudarymas ir trąšų bandomosios partijos pagaminimas laboratorinėmis sąlygomis bei tokio produkto savybių nustatymas.

Kitų specialybių inžinierių kvalifikacijos kėlimas trąšų inžinerijos srityje

Aprašymas:
Pramonės įmonėse dirbantys inžinerinį išsilavinimą turintys žmonės, kartais keičia darbo vietą , kelia kvalifikaciją, siekia žinių atitinkančių darbo vietos poreikius. Todėl galima suteikti specinių žinių trąšų technologijos srityje.

Metalų paviršiaus cheminis ir elektrocheminis apdorojimas ir dengimas

Aprašymas:
Įvairių metalų paviršiaus cheminio ir elektrocheminio apdorojimo tyrimai siekiant suteikti reikiamas savybes. Dekoratyvinių, antikorozinių ir specialios paskirties metalinių dangų nusodinimas ir su tuo susiję tyrimai.

Baltyminių medžiagų kiekybinė ir kokybinė analizė, taikant chromatografijos ir elektroforezės metodus.

Aprašymas:
Augalinės kilmės baltyminių medžiagų išskyrimas, išskyrimo sąlygų optimizavimas;kiekkybinė ir kokybinė analizė; panaudojimo maisto pramonėje galimybių tyrimai

Fermentinių reakcijų kinetika; fermentų efektyvumo nustatymo metodų optimizavimas.

Aprašymas:
Augalinėje žaliavoje esančių fermentų ir jų inhibitorių aktyvumo nustatymas; jų išskyrimo sąlygų optimizavimas; panaudojimo maisto pramonėje galimybių tyrimai

Komunalinių ir pramonės atliekų morfologinės sudėties ir fizinių-cheminių savybių bei tvarkymo galimybių tyrimai.

Aprašymas:
Kai įmonėms ir organizacijoms atsiranda problemų kur padėti kai kurias atliekas, pirmiausia reikia išsiaiškinti, iš kokių frakcijų tos atliekos susideda, kokio dydžio dalelės būdingos toms frakcijoms, kokia tų frakcijų cheminė sudėtis ir cheminės bei fizinės savybės, kiek ir kokių tose frakcijose esti kenksmingų ir naudingų medžiagų ir t.t. Nustačius minėtas charakteristikas toliau galima pasiūlyti tinkamus atliekų sutvarkymo ir nukenksminimo būdus, juos parenkant iš vyraujančios praktikos arba sukuriant KTU laboratorijose.

Fermentų kompozicijų sudarymas augalinių produktų kokybei gerinti ir gamybai intensyvinti.

Aprašymas:
Augalinės žaliavos sudėties komponentų, turinčių įtakos augalinių produktų, tokių kaip duona, miltinės konditerijos konditerijos gaminiai ir kt., kokybei ir gamybos procesų efektyvumui, analizė, jos fermentinių aktyvumų tyrimai. Fermentų parinkimas ir jų kompozicijų sudarymas šių produktų kokybei gerinti ir gamybos procesams intensyvinti.

Augalinės žaliavos perdirbimo į bioetanolį technologijų kūrimas

Aprašymas:
Augalinės žaliavos pagrindinių komponentų, įtakojančių duonos, konditerijos, bioetanolio gamybos procesų efektyvumą, analizė; augalinės žaliavos fermentinių aktyvumų, jų inhibitorių, baltymų viurškinamumo tyrimai.

Ryšių tarp maisto produktų instrumentinio, juslinio ir emocinio vertinimo parametrų nustatymas. Metodikų kūrimas vartotojų emocijoms į skirtingus maisto produktus tirti.

Aprašymas:
Maisto produktų būdingųjų juslinių savybių ir fizikinių cheminių rodiklių nustatymas. Produktų vertinimas pagal vartotojų juslinės patirties atributus (pakuotę, spalvą, kvapą, skonį, tekstūrą ir kt.) ir jų emocinį poveikį vartotojui. Ryšių tarp produkto juslinio ir emocinio vertinimo parametrų nustatymas. Vartotojų juslinės patirties atributų ir emocinių reakcijų ryšį su vartotojų požiūriu bei elgsenos (pirkti) ketinimais nustatymas. Rekomendacijų vartotojų patirtį atitinkančių maisto produktų kūrimui parengimas.

Nauji modifikuoti polisacharidai pramoninėse nuotekų valymo technologijose.

Aprašymas:
Sukurti bioskaidūs ir efektyvūs nanodalelių flokuliantai (NF) modifikuoto krakmolo, naudojant ,,žaliosios chemijos“ ir polimerų hidrogelių dispergavimo metodus. Naujieji flokuliantai yra miltelių arba koncentruotų pastų pavidalo, padidinto bioskaidumo, flokuliuoja dispersijas esant  plačiam flokuliacijos langui. 

Medžiagų fotofizikinių ir fotocheminių savybių panaudojimas

Aprašymas:
Paslauga skirta medžiagų fotofizikinėms ir fotocheminėms savybėms ištirti. Taip pat siūlomi tyrimai, skirti šių savybių panaudojimui, tiriant sudėtingesnes chemines ar biologines sistemas.

Polimerų lydalų, pastų, dažų, plėvelių reologinių savybių tyrimas ir analizė

Aprašymas:
Vykdoma polimerų lydalų, pastų, dažų, plėvelių reologinių savybių tyrimas ir analizė

Atliekų susidarymą ir sudėtį įtakojančių veiksnių, sezoniškumo tyrimai.

Aprašymas:
Daugeliui atliekų (komunalinių, medicininių, automobilinių ir t.t.) būdingas jų susidarymo ir sudėties sezoninis svyravimas, kas neišvengiamai įtakoja atliekų tvarkymo įmonių veiklą, įskaitant ekonomiškumą ir poveikį aplinkai. Ištyrus atliekų susidarymo ir sudėties sezoninius svyravimus ir juos įvertinus įvairiais matematiniais metodais, toliau galima juos prognozuoti netolimai ir tolimesnei ateičiai ir taip kartu numatyti atliekų tvarkymo įmonių veiklos intensyvumo svyravimus su visomis ekonominėmis ir aplinkosauginėmis pasekmėmis.

Sąvartynų kasybos galimybių ir sąvartynuose deponuotų atliekų savybių tyrimai.

Aprašymas:
Sąvartynų kasyba pastaruoju metu tapo svarbiu būdu atgauti produktų ir energijos gamybai reikalingus išteklius ir sumažinti nenaudiojamų sąvartynų poveikį aplinkai. Naudojant atliekų kiekių ir sudėties atbulines prognozes, statistinius duomenis apie sąvartynuose anksčiau pašalintas atliekas, įvertinant atliekų sudūlėjimą bei bandomųjų gręžinių tyrimus, galima nustatyti sąvartyne esančių atliekų sudėtį, kiekius pagal frakcijas (metalo, plastmasių, stiklo, betono ir t.t.) ir tinkamumą produktų bei energijos gamybai bei su tuo susijusias ekonomines ir aplinkosaugines pasekmes.

Gyvsidabrio ir kitų pavojingų medžiagų turinčių atliekų nukenksminimo technologijų kūrimas.

Aprašymas:
Nustačius, kad atliekose esama aplinkai pavojingų medžiagų (gyvsidabrio, kitų sunkiųjų metalų, pesticidų ir t.t.) laboratoriniu būdu parenkami įvairūs jų nukenksminimo būdai, tokie kaip oksidacija vandenilio peroksidu ir kitais regentais, oksidacija ozonavimu ar plazminiu metodu, neutralizacija šarmais ar rūgštimis, stabilizavimas keramikoje, betone ar polimeruose, o šiems metodams sukuriami specialūss įrenginiai (prototipai).

Terminio ir oksidacinio atliekų nukenksminimo galimybių ir poveikio aplinkai vertinimas.

Aprašymas:
Nustačius, kad atliekose esama aplinkai pavojingų medžiagų (gyvsidabrio, kitų sunkiųjų metalų, pesticidų ir t.t.) laboratoriniu būdu parenkami įvairūs jų nukenksminimo būdai, tokie kaip oksidacija vandenilio peroksidu ir kitais regentais, oksidacija ozonavimu ar plazminiu metodu, neutralizacija šarmais ar rūgštimis, stabilizavimas keramikoje, betone ar polimeruose, o šiems metodams sukuriami specialūss įrenginiai (prototipai).

Membraninių ir pažangiosios oksidacijos technologijų vandens ir nuotekų valymui efektyvumo fizikinis modeliavimas.

Aprašymas:
Pažangiosios oksidacijos atveju tiriami ozono generavimo ir panaudojimo dinaminiai parametrai. Membraninių metodų atveju modeliuojamos filtruojamo vandens srauto ir koncentrato proporcijos ir būtini tam slėgiai bei regeneracijos parametrai. Tyrimai atliekami atsižvelgiant į konkretų atvejį, t.y. nuotekų teršalų tipą ir kiekį

Užterštų teritorijų tvarkymo technologijų tyrimai, taršos pobūdžio nustatymas ir valymo technologijų parinkimas.

Aprašymas:
Teritorijos gali būti užterštos įvairiais teršalais: naftos produktais, sunkiaisiais metalais, pesticidais, tirpikliais ir kt. cheminėmis medžiagomis. Nuo taršos masto, teršalų pobūdžio bei dirvožemio ir grunto tipo priklauso teršalų pasklidimas horizontalia bei vertikalia kryptimis. Nustatomas tašos pobūdis, taršos arealas, ar teršalai pasiekę gruntinį vandenį, taip pat įvertinamos teršalų koncentracijos dirvožemyje bei gruntiniame vandenyje. Priklausomai nuo šių parametrų bei hidrogeologinių vietovės charakteristikų parenkama valymo technologija, apskaičiuojami technologiniai parametrai.

Dalelių dispersinės sudėties tyrimai kuro deginimo įrenginiuose

Aprašymas:
Griežtėjantys reikalavimai emisijos kuro deginimo įrenginiuose reikalauja mažiunti kietųjų dalelių emisiją. Didžioji dalis dalelių degimo procese yra <1 um frakcijoje, tačiau šis aspektas dažnai neįvertinamas tiriant dalelių emisijas. Siekiant tinkamai suprojektuoti ir eksploatuoti išlakų valymo įrenginius, būtina žinoti dalelių dispersinę sudėtį, dažnai ir cheminę sudėtį. Atliekami kietųjų dalelių koncentracijos ir dispersinės sudėties matavimai, su papildoma galimybe išanalizuoti dalelių cheminę sudėtį kiekvienoje dydžio frakjcijoje.

Sudėtingų oro teršalų susidarymo įvairiuose gamybos procesuose, nustatymo metodikų ir mažinimo priemonių tyrimai ir plėtra.

Aprašymas:
Pramoniniuose procesuose susidaro įvairaus pobūdžio oro tarša, kuri neigiamai įtakoja žmonių sveikatą, technologinius procesus. Esant sudėtingiems procesams, teršalų analizė yra komplikuota ir ne visuomet nustatoma standartiniais metodais. Pagal procesų pobūdį, parenkami spcifinių teršalų tyrimo metodai, ir pasiūlomos oro užtertumo mažinimo priemonės.

Nanopluošto sluoksnių formavimas elektroverpimo būdu filtrų gamybai

Aprašymas:
Elektrinis verpimu iš polimerinio tirpalo yra suformuojami nanopluoštai, kurių skersmuo gali svyruoti nuo 50 iki 500 nm. Šie nanopluoštai pasižymi unikaliomis savybėmis: dideliu paviršiaus ir tūrio santykiu, mažu pagrindiniu svoriu, dideliu poringumu ir mažu porų dydžiu bei sąlyginai vientisu pluošto skersmeniu. Tokios nanopluoštų savybės sudaro prielaidas juos panaudoti specifinese inžinerinėse ir mokslinėse srityse (pvz. filtravimui).

Aplinkos oro kokybės valdymas, taršos mažinimo procesų optimizavimas pagal teršalų susidarymo pobūdį, naujų metodų ir medžiagų taršos mažinimui kūrimas

Aprašymas:
Pramoniniuose procesuose susidaro įvairaus pobūdžio oro tarša, kuri neigiamai įtakoja žmonių sveikatą, technologinius procesus. Dažni atvejai, kai pagaminti oro tašos mažnimo įrenginiai veikia neefektyviai, kadangi nežinomos teršalų fizinės ir cheminės savybės. Atliekamas oro taršos mažinimo įrenginių (ciklonų, filtrų, skruberių, absorberių, adsorberių ir kt) tyrimas arba naujų įrenginių projektavimas. Galimas sumažinto dydžio įrenginių modeliavimas laboratorijoje.

Pažangiosios oksidacijos medodais pagrįstų ventiliacinio oro teršalų skaidymo įrenginių kūrimas ir testavimas

Aprašymas:
Patalpų oras gali būti užterštas įvairiais teršalais, priklausomai nuo patalpų naudojimo pobūdžio. Šie tešalai gali daryti neigiamą įtaką gyventojų ar darbuotojų sveikatai, technologiniam procesui. Atliekami įvairio paskirties patalpų (gyvenamųjų, visuomeninių, gamybinių) oro kokybės gernimo įrenginių technolgijų kūrimuiįįskaitant kietųjų dalelių surinkimą inerciniais, filtravimo elektrostatiniais būdais, kvapų ir kitų lakiųjų organinių junginių skaidymą pažangiosios oksidacijos būdais.

Aplinkos komponentų (vandens, oro, atliekų) mikrobiologinio užterštumo vertinimas

Aprašymas:
"Mikrobiologinio aplinkos komponentų užterštumo vertinimas leidžia nusakyti aplinkos komponentų kokybę, o biotechnologinių aplinkos valymo metodų taikymo metu - valdyti ir kontroliuoti vykstančius procesus. Mikrobiologinio užterštumo vertinimo metodai priklauso nuo tiriamojo aplinkos komponento, užterštumo prigimties ir pobūdžio. Dažniausiai bendram kiekybiniam mikrobiologinio užterštumo įvertinimui taikomi klasikiniai mikrobiologijos metodai. Tai – mėginių išsėjimas į universalias ar specialiąsias mitybines terpes, tiesioginis bakterijų, pirmuonių ar grybų mikroskopavimas, dažytų bakterijų mikroskopavimas kiekybiniam ir kokybiniam jų įvertinimui ir kiti metodai. Kokybinis mikrobiologinio užterštumo vertinimas atliekamas taikant tiesioginį mikroskopavimą, mikroorganizmų kolonijų auginimą specialiose ar diferencinėse terpėse, kitus mikrobiologinius, biocheminius ir molekulinius metodus."

Technologinių procesų poveikio aplinkai vertinimas būvio ciklo analize

Aprašymas:
Ūkinės ir kitokios veiklos objektams atliekamas poveikio aplinkai vertinimas (PAV). Taip pat atliekamas technologinio proceso aplinkosauginis vertinimas būvio ciklo vertinimo metodu (BCV). BCV – visuminis požiūris į gaminį ar procesą, kai vertinamas gaminio/proceso poveikis aplinkai per visą jo būvio ciklą, pradedant žaliavų išgavimu, transportavimu, perdirbimu ir baigiant atliekų surinkimu. BCV naudojami tarptautinės standartizacijos organizacijos rengiami ISO 14040 serijos standartai, naudojant programinę įrangą Gabi 4. Gaminio/proceso būvio ciklo analizė duoda visuminį požiūrį į jo poveikį aplinkai ir leidžia priimti sprendimus, kaip gaminti švaresnį produktą. Būvio ciklo duomenų analizė leidžia palyginti tarpusavyje keleto tam pačiam tikslui naudojamų gaminių poveikį aplinkai

Biriųjų NPK trąšų sukūrimas ir analizė

Aprašymas:
Sudėtinių biriųjų trašų gamybai tinkančių komponentų parinkimas ir jų suderinamumo įvertinimas. Atsižvelgiant į žaliavose esanačias maisto medžiagas trąšų balanso sudarymas ir trąšų bandomosios partijos pagaminimas laboratorinėmis sąlygomis bei tokio produkto savybių nustatymas.

Įvairių kietų medžiagų dengimo plėvelėmis (vandenyje tirpiomis) galimybių analizė

Aprašymas:
Įvairiose pramonės šakose (maisto, farmacijos, trąšų) naudojamos granuliuotos medžiagos. Jos gali būti įvairaus dydžio ir formos. Dažnai tokių medžiagų tirpumas, susigulėjimas, stabilumas, džiūvimas ir kt. gali būti reguliuojama padengiant jas tam tikra plėvele. Padengimas vandenyje tirpia plėvele gali būti atliekamas pseudoverdančiame sluoksnyje naudojant granuliatorių -džiovyklą-padengėją.

Metalo konstrukcijų korozija įvairiose terpėse, jų apsauga ir vandens korozinio aktyvumo tyrimas

Aprašymas:
Pagreitinti įvarių metalų ir jų dangų korozinio atsparumo tyrimai realiose arba sumodeliuotose (savo parametrais panašiose į realias) terpėse. Korozinės terpės Lanželje (Langelier) indekso nustatymas.

Nuostoviosios ir laikinės skyros liuminescencinės spektrometrijos matavimai

Aprašymas:
Fosforescencija, fluorescencija, emisijos gyvavimo trukmė, tirpalų, kietų bandinių emisijos kvantinė išeiga

Inovatyvių kosmetikos priemonių receptūrų kūrimas ir jų tyrimas

Aprašymas:
Bazinės kosmetikos priemonių receptūros. Konsultacijos bioaktyvių priedų (vitaminų, mineralinių medžiagų, flavonoidų, hidroksirūgščių, UV spinduliuotės filtrų) taikymo kosmetikoje klausimais. Žaliavų ir priedų pranašumai ir trūkumai, priedų nauda. Paslaugą sudaro šie etapai (suderinus su užsakovu): Išsami literatūros apžvalga* ir eksperimentų schemos sudarymas. Vienos rūšies kosmetikos priemonės receptūros paruošimas, nurodant sudedamąsias dalis procentais. Sukurtos priemonės stabilumo tyrimai. Gautų rezultatų apibendrinimas, išvadų ir rekomendacijų pateikimas. *atsižvelgiant Į Užsakovo pageidaujamą žaliavą. Trukmė ~12 mėn.

Geriamojo vandens kokybės tyrimai ir valdymas, vandens gerinimo technologijų tyrimai ir kūrimas.

Aprašymas:
Maisto produktai, be pagrindinės funkcijos – aprūpinti organizmą reikiamomis maistinėmis ir energinėmis medžiagomis, gali stiprinti žmogaus organizmą, veikti profilaktiškai, mažinti susirgimų riziką. Tokie yra funkcionalūs maisto (FM) produktai. Pastaruoju metu daugelyje šalių susiformavo apibendrinta FM produktų samprata: tai – plataus vartojimo kasdien valgomas maistas, kuris, be mitybinės vertės, daro papildomą fiziologinį poveikį žmogaus organizmui (Richardson, 2002; Fernandes-Gines et al., 2005). FM produktų gamyba – sparčiai besivystanti maisto pramonės sritis. Daugelyje šalių jos apimtis nuolat didėja. Pagrindiniai gamintojai – Japonija, JAV, Kanada, Australija, Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Švedija, Šveicarija, Norvegija ir Didžioji Britanija. JAV pagaminta didžioji dalis FM produktų. FM produktų gamyba – viena iš perspektyviausių maisto pramonės sričių. Augalų eksraktus galima gaminami iš augalų žiedų, vaisių, pumpurų, šaknų, lapų, išspaudų, ir t.t. Paslauga: Išsami litaratūros apžvalga* ir eksperimentų schemos sudarymas Augalinės žaliavos frakcionavimas tradiciniais ekstrakcijos būdais Augalinės žaliavos frakcionavimas aukšto slėgio ekstrakcijos būdais Visų gautų ekstraktų antioksidacinio potencialo įvertinimas Pirminis visų gautų ekstraktų fitocheminės sudėties įvertinimas Gautų rezultatų apibendrinimas, išvadų ir rekomendacijų pateikimas *atsižvelgiant į žaliavą arba ekstrakto savybes. Trukmė ~15 savaičių

Monomerai, polimerai ir jų kompozitai iš atsinaujinančių žaliavų

Aprašymas:
Sintetinami ir charakterizuojami polimerai ir jų kompozitai iš atsinaujinančių žaliavų

Plastikų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Polietileno nustatymas polipropilene. Lydalo takumo indekso nustatymas

Plastikų tyrimai

Aprašymas:

Terminės savybės, mechaninės savybės, spektroskopinė analizė ir kiti parametrai

Fotofizikinių savybių tyrimas

Aprašymas:

Fluorescencijos, fosforescencijos spektrų registravimas, emisijos gyvavimo trukmių matavimas, kietų bandinių ir tirpalų emisijos kvantinės išeigos matavimas, singletinės ir tripletinės energijų skirtumų nustatymas fluorescenciniu spektrometru FLS980 (Edinburgh instruments).

Galimybių studija

Aprašymas:
Gamybos technologijų literatūros analizė

Mokslinės paskirties stiklapūčio paslaugos

Aprašymas:

Mokslinės paskirties stiklapūčio paslaugos

Mokinių praktinių įgūdžių stripinimas

Aprašymas:

Siūlome daugiau nei 50 skirtingų laboratorinių darbų.

  • Užsiėmimuose gali dalyvauti tik su lydinčiu asmeniu (mokytoju) atvykę asmenys.
  • Grupę lydintis asmuo turi turėti tėvų pasirašytus prašymus.
  • Užsiėmimų metu būtina dėvėti apsaugines priemones (chalatus, pirštines, akinius), jeigu taip nurodo užsiėmimą vedantis mokslininkas.
  • Prieš užsiėmimus išklausytas saugos ir sveikatos instruktažas darbo vietoje patvirtinamas asmens parašu.
  • Užsiėmimų laikas derinamas su kiekviena mokykla individualiai.

 

Plastikų tyrimai

Aprašymas:

Plastikų tyrimai