ASI
Ieškoti

Teritorijos (objekto) kultūrinės vertės nustatymas ir pritaikymo kultūriniam turizmui, edukacijai bei kitoms šiuolaikinėms reikmėms galimybių studijos parengimas.

Aprašymas: Moksliniai tyrimai skirti įvertinti šalies teritorijų panaudojimo efektyvumą, urbanistinės struktūros vystymąsi, gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros pokyčius nulemiančius veiksnius.

Raktažodžiai: Paveldas, kultūrinis turizmas, galimybių studija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Integruotos paveldo objekto populiarinimo/sklaidos strategijos parengimas ir įgyvendinimas (internetas, leidyba, kultūriniai renginiai ir kt.).

Aprašymas: Tyrimais yra atliekamas kaimo bei miesto kraštovaizdžio erdvinės struktros vertinimas, anlizuojami jo pokyčiai, kaitos tendencijos, įvertinama architektūros paveldo aplinkos panaudojimo būklė, jo santykis su naujosios architektūros objektais. Tyrimų metu nustatomas meistų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros būdingieji bruožai, savitumą formuojantys elementai.

Raktažodžiai: Paveldas, sklaida, strategija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo moksliniai tyrimai;

Aprašymas: Tyrimai skirti karo architektūros pastatų, kompleksų ir vietovių nagrinėjimui. Tai karinių miestelių, aerodromų, karinių geležinkelių, įtvirtinimų bei kitų su karine infrastruktūra susijusių objektų tyrimai.

Raktažodžiai: Kraštotvarka, teritorijų planavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Kraštovaizdžio ir architektūros paveldo tyrimai.

Aprašymas: Tyrimai skirti šalies gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros savitumui nustatyti. Tyrimais įvertinama urbanistinė struktūra, gatvių planas, užstatymas, gamtos sąlygos, erdvinės struktūros savitumą formuojantys architektūriniai objektai.

Raktažodžiai: Kraštovaizdžio architektūra, kultūros paveldas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Lietuvos karinio paveldo tyrimai.

Aprašymas: Savivaldybės lygmens, vietovės lygmens kompleksinių (bendrųjų ir detaliųjų) bei specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimas.

Raktažodžiai: Karinis paveldas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Akustiniai laboratoriniai ir natūriniai pastatų elementų matavimai, triukšmo lygio matavimai, pastato elementų akustinių savybių skaičiavimai.

Aprašymas: Apsauga nuo triukšmo yra svarbi sritis užtikrinanti komforto sukūrimą pastatuose ir jų aplinkoje. Šios komforto aplinkos sukūrimas priklauso nuo įvairių konstrukcinių sprendimų garantuojančių tinkamą (teisiniais dokumentais reglamentuotą) apsaugą nuo triukšmo. Garso izoliacijos rodiklių vertės gali būti įvertinamos skaičiavimais ir matavimais.

Raktažodžiai: Garso izoliacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Langų ir durų šiluminių - techninių savybių bandymai pagal ISO ir EN standartus.

Aprašymas: Langų ir durų šiluminių-techninių savybių bandymai pagal ISO ir EN standartus laboratorinėse sąlygose siekiant įvertinti jų tinkamumą įvairios paskirties ir įvairaus energinio efektyvumo pastatuose atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus

Raktažodžiai: Langas, durys

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Pastato pralaidumo orui (pastato sandarumo) nustatymas

Aprašymas: Pastato sandarumo matavimai pagal LST EN 13829 "Šiluminės statinių charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Slėgių skirtumo metodas" reikalavimus siekinat nustatyti pastato sandarumo lygi prie 50 Pa slėgio skirtumo. Taikymo sritis siejama ir su pastatų energinio naudingumo sertifikavimo procesu pagal STR 2.01.09:2012 reikalavimus

Raktažodžiai: Pastato sandarumas, pučiančios durys

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Stiklo paketų dujų koncentracijos ir ištekio greičio nustatymas

Aprašymas: Dujų koncentracijos ir dujų ištekio greičio nustatymas stiklo paketuose pagal LST EN 1279-3 standaro reikalavimus

Raktažodžiai: Dujų koncentracija, dujų ištekio greitis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Pastatų termoviziniai tyrimai

Aprašymas: Pastatų termoviziniai tyrimai infraraudonųjų spindulių kamera (termovizoriumi) pagal LST EN 13187 "Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų atitvarų šiluminio nevienalytiškumo aptikimas. Infraraudonosios spinduliuotės metodas".

Raktažodžiai: Termovizija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Teritorijų planavimo norminių dokumentų projektų rengimas.

Aprašymas: Pasiūlymų, metodinių rekomendacijų teikimas teritorijų planavimo įstatyminei bazei tobulinti. Teritorijų planavimo normų rengimas. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių rengimas.

Raktažodžiai: Teritorijų planavimo normos, taisyklės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų rengimas ir paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas.

Aprašymas: Nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertizės, mokslo galimybių studijos, pavienių registrinių objektų bei saugomų teritorijų pokyčių analizė ir vertinimas, vertingųjų savybių nustatymas. Laikinųjų apsaugos reglamentų rengimas. Architektūros paveldo objektų apmatavimas ir brėžinių sudarymas naudojant technologinę įrangą.

Raktažodžiai: Kultūros paveldas, teritorijų planavimo dokumentai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Stiklo paketų fizikinių savybių tyrimai.

Aprašymas: Stiklo paketų gamybos kontrolės ir atitikties bandymai pagal LST EN 1279-2

Raktažodžiai: Stiklas, stiklo paketai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Langų akustinių savybių taikomieji tyrimai ir parametrai produktui kurti ir vertinti

Aprašymas: Tyrimai atliekami langų konstrukcijoms. Nustatomos langų stiklo paketų ir langų konstrukcijų akustinės savybės. Atliekamas langų kokybinių parametrų nustatymas ir vertinimas.

Raktažodžiai: akustinės savybės, langų akustiniai tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Istoriniai Lietuvos architektūros ir urbanistikos paveldo tyrimai (XIX-XX a. architektūra, sakralinė architektūra, etninė lietuvių bei Lietuvos etninių bendrijų architektūra).

Aprašymas: "Istoriniai architektūros ir urbanistikos paminklai yra vienas svarbiausių vietovės tapatybės kūrimo instrumentų bei kultūrinio turizmo išteklių. Istorinis išskirtinumas – svarus instrumentas miestų, miestelių ar atskirų traukos centrų konkurencinėje kovoje. Kultūrinė vietovės reikšmė – naudingas argumentas pagrindžiant ne tik kultūrinių, bet ir bet infrastruktūrinių, socialinio užimtumo bei kitokio pobūdžio projektų svarbą. Atskleidžiant savąją vietos istoriją itin svarbu suvokti jos išskirtinumą platesniame kontekste. Tam atliekami išsamūs istoriniai tyrimai remiantis rašytiniais bei ikonografiniais šaltiniais bei lyginamasis tyrimas apibūdinantis vietovės unikalumą vietos, regiono ar šalies kontekste. KTU architektūros istorijos ir paveldo tyrimų centras specializuojasi XIX ir XX amžiaus, sakralinės bei etninės architektūros tyrimuose. Pastarieji duomenys gali būti sėkmingai pritaikomi integruotose paveldo objekto arba vietovės raidos strategijose bei praktiniuose populiarinimo/sklaidos darbuose. "

Raktažodžiai: Architektūros ir urbanistikos paveldas, istoriniai tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros savitumo nustatymo ir išsaugojimo tyrimai.

Aprašymas: Specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimas skirtas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų planavimui ir tvarkymui. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ekspertizės atlikimas skirtas nustatyti vertingasias objekto savybes, įvertinti galimą ūkinės veiklos poveikį.

Raktažodžiai: Erdvinės strutkrūros savitumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Savivaldybių teritorijų, miestų, miestelių ir kaimų bendrųjų planų bei teritorijų detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas.

Aprašymas: Pasiūlymų, metodinių rekomendacijų teikimas teritorijų planavimo įstatyminei bazei tobulinti. Teritorijų planavimo normų rengimas. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių rengimas.

Raktažodžiai: Teritorijų planavimo dokumentai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Skaitmeninis šiluminių savybių modeliavimas kompiuterinėmis programomis.

Aprašymas: Pastato elementų šiluminės energijos pralaidumo savybių apskaičiavimas dvimačio ir trimačio temperatūrinio lauko skaičiavimo programomis siekiant nustatyti šių elementų tikslias termoizoliacines savybes ir šiluminių tiltelių vertes

Raktažodžiai: Šilumos srautų modeliavimas, šiluminis tiltelis tiltelis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Statybinių gaminių ir medžiagų šiluminių savybių tyrimai.

Aprašymas: Statybinių ir termoizoliacinių medžiagų šilumos laidumo koeficiento bei šiluminės varžos matavimai pagal: LST EN 12667; LST EN 12664; LST EN 1946-3 vieno bandinio simetriniu šilumos srauto matuoklio aparatu. Bandinio matmenys nuo 600x600mm arba 500x500mm; storis iki 150mm.

Raktažodžiai: Šilumos laidumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Statybinių apdailinių medžiagų ilgaamžiškumo tyrimai.

Aprašymas: Pagal STR 2.01.10:2007 („Išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos") reikalaujama, kad būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Laboratorijoje atliekami išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų bandymai Europos techniniam liudijimui gauti pagal ETAG 004 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“.

Raktažodžiai: Ilgaamžiškumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Statybinių medžiagų ilgaamžiškumo pagreitintais metodais, įvertinant temperatūros, drėgmės, lietaus ir UV spindulių poveikius, taikomieji tyrimai, tyrimų rezultatai ir parametrai produktui kurti ir vertinti.

Aprašymas: Siekiant nustatyti statybinių medžiagų ilgalaikiškumą, būtina tirti šių medžiagų fizikinių ir cheminių parametrų pokyčius. Tyrimai taikomi statybinių apdailos medžiagų (aukšto tankio polietilenai, apdailiniai tinkai, dažai, medienos gaminiai, tentai ir t.t. ) patvarumo įvertinimui. Bandymų metu nustatomas tiriamų medžiagų pūslėtumo, supleišėjimo, lupimosi laipsnis.

Raktažodžiai: Ilgaamžiškumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Energijos sunaudojimo pastatuose analizė, mikroklimato atitikimo norminei būklei įvertinimas, pastatų atitvarų termoviziniai tyrimai, pastatų energinis sertifikavimas.

Aprašymas: Analizuojamas pastato energijos suvartojimas naudojant norminius ir skaičiuojamuosius duomenis ir teikiamos pastato energinio efektyvumo priemonių įdiegimo rekomendacijos

Raktažodžiai: Šilumos perdavimo analizė, pastatų energinis sertifikavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Metalinių dangų, profiliuotų ir lygių plieno lakštų fizikinių mechaninių savybių, atsparumo korozijai taikomieji tyrimai, tyrimų rezultatai ir parametrai produktui kurti ir vertinti.

Aprašymas: "Tyrimai atliekami metalinėmis medžiagomis, turinčiomis laikiną arba nuolatinę apsaugą nuo korozijos (arba jos neturinčiomis), šių medžiagų atsparumui korozijai įvertinti, taikoma bandymo kameros aplinkos koroziškumui įvertinti. Bandymai druskos rūke ypač tinkami tam tikrų metalinių, organinių bei anodinių oksidų ir konversinių dangų trūkiams, pvz., porų atsiradimui ir kitiems defektams, nustatyti. Bandymas neutralios druskos rūke – tai bandymo metodas, kai 5 % natrio chlorido tirpalas, purškiamas kontroliuojamoje aplinkoje. Ypač taikytinas metalams ar jų lydiniams, bandiniams su metalinėmis dangomis, bandiniams su konversinėmis dangomis, bandiniams su anodinėmis oksidinėmis dangomis, bandiniams su organinėmis dangomis ant metalinių medžiagų. "

Raktažodžiai: Atsparumas korozijai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Termoizoliacinių medžiagų bandymas

Aprašymas: Termoizoliacinių medžiagų bandymas

Pastatų šiluminio nevienalytiškumo ilginiuose šiluminiuose tilteliuose savybių taikomieji tyrimai ir parametrai pastato šiluminėms savybėms vertinti

Aprašymas: Tyrimai atliekami pastato išorinėms konstrukcijoms. Nustatomos įvairių pastato atitvaros konstrukcijų šiluminės savybės. Atliekamas nevienalyčių konstrukcijų šiluminio nevienalytiškumo ilginiuose šiluminiuose tilteliuose nustatymas ir vertinimas.

Raktažodžiai: ilginių šiluminių tiltelių savybės, pastato šiluminio nevienalytiškumo tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Pastato konstrukcijų sandarumo savybių taikomieji tyrimai pastato infiltracijos prognozavimo vertinimui

Aprašymas: Sandarumo tyrimai atliekami pastato išorinėms konstrukcijoms. Atliekamas įvairių pastato atitvarų konstrukcijų sandarumo tyrimai . nustatymas ir vertinimas. Atliekamas pastato infiltracijos prognozavimas ir pastato šiluminių savybių vertinimas

Raktažodžiai: pastato sandarumo tyrimai, pastato infiltracijos prognozavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Statybinių apdailos ir kompozicinių medžiagų fizikinių mechaninių savybių taikomieji tyrimai, rezultatai ir parametrai produktui kurti ir vertinti.

Aprašymas: Atliekami dažų, lakų, gruntų, glaistų, sandarinančių medžiagų, klijų, hidroizoliacinių medžiagų ir gaminių (šaltų bituminių klijų, bituminių mastikų, hidroizoliacinių plėvelių, hidroizoliacinių ritininių dangų), stogų dangų ir gaminių (bituminių čerpių), grindų, sienų ir lubų dangų sausųjų ir šlapiųjų statybinių skiedinių mišinių fizikinių-mechaninių savybių bandymai. Tokie kaip, dangų atsparumas drėgnajam šveitimui ir valomumo nustatymas, dažų dengiamosios gebos ir blizgesio nustatymas, stogo dangų ir gaminių nutraukimo jėgos ir santykinio pailgėjimo tempiant nustatymas, betono ar cementinių skiedinių vandens pralaidumo nustatymas, apdailos dangų atsparumas nusidėvėjimui nustatymas.

Raktažodžiai: Fizikinės-mechaninės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Statybinių ir kitų medžiagų fizikinių mechaninių savybių taikomieji tyrimai, rezultatai ir parametrai produktui kurti ir vertinti.

Aprašymas: Tyrimai atliekami statybinėms ir kitoms medžiagoms. Nustatomos įvairios medžiagų fizikinės mechaninės charakteristikos (stipris, tąsumas, spalva ir kt.). Atliekamas medžiagų jungčių kokybinių parametrų nustatymas.

Raktažodžiai: mechaninės savybės, jungčių kokybė.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos